Archive for 15 Eylül 2012

DENETİM KAVRAMI

DENETİM KAVRAMI

Denetim geniş kapsamlı bir kavramdır. Uygulamada yoklama, kontrol, revizyon, inceleme, teftiş ve murakabe, tahkik, muayene, araştırma, gözleme, sınama ve gözetleme gibi denetleme hizmetlerine ilişkin deyim ve kavramlar rasgele kullanılmaktadır. Terminolojideki dağınıklık bu terimlerin çoğu kez eşanlamlı olarak kullanılmasına neden olmaktadır. Bu kavram kargaşası aynı zamanda bu hizmetleri yürüten elemanların görev ve yetkilerinin belirlenmesinde de sorunlar yaratmaktadır. Denetim kavramının açıklanmasında, denetime yakın kavramların, dilbilim yönünden sözcük karşılıklarının öncelikle belirlenmesinde yarar vardır.

1- Denetim ve Benzer Kavramlar

Denetimin tanımını yapmaya çalışmadan önce denetime yakın kavramlardan bazılarını açıklamakta fayda vardır.

Revizyon: Tekrar görmek, bir daha incelemek anlamında Latince “devidere” sözcüğünden gelmektedir. Bir işletmenin bünyesi ve faaliyetleri ile ilgili konuların incelenmesidir. Tekrar görmek, bir daha görmek manasını ifade etmektedir. Bu nedenle revizyon, inceleme ile sıkı sıkıya bağlı bir tanımdır.

Kontrol: Latince karşılaştırma cetveli manasına gelen “Contrarotula” kelimesinden üremiştir. Revizyonla sıkı bir ilişkisi olup, bazen aynı mânada kullanılmakla beraber, birbirinden ayrılması gerekir. Kontrol, bir organizasyonda ortaya çıkan hataların bulunmasını müteakip, bunları düzeltmek için alman önlemler ile yapılan faaliyetleri anlatan bir kavramdır. Kontrolün amacı revizyondan beklenen sonuçlara benzemekte, fakat daha ileri bir amacı hedef tuttuğundan aralarında fark bulunmaktadır. Ortak nokta, hataları meydana çıkarmak, onları göstermektir.

Teftiş: Revizyon ve kontrolün anlamdaşı olarak kullanılmaktadır. Latince “Inspicere” sözcüğünden gelmektedir. Gözden geçirmek, tetkik etmek, incelemek, yoklamak, süzmek demektir. Bir idarecinin işlerin yolunda gidip gitmediğini anlamak için işletmeyi gezmesi, bir çeşit teftiştir. Burada, işler hakkında bir fikir edinmek için başvurulan araç, işletmenin gözden geçirilmesidir.

Klasik anlamda teftiş kavramıyla, tahkikat kavramının birbirinin yerine kullanıldığı görülür. Genelikle teftiş, revizyonla birlikte kullanılan hatta bazı durumlarda revizyonun koşulunu oluşturan önemli bir kontrol aracıdır. Aralarındaki ilişkilere rağmen teftiş kavramının diğerlerine göre bariz özellikleri bulunmaktadır.1

Bu kısa açıklamalardan sonra şimdi de Kontrol, Revizyon ve Teftiş arasındaki farkları şu şekilde belirtilebiliriz.

• Kontrol, işlem ve kayıtların yapıldığı sırada uygulanır. Bu nedenle, organik ve devamlı bir nitelik gösterir. Revizyon ise yapılmış işlemlerin ve bunlara ait kayıt ve hesapların sonradan gözden geçirilmesi suretiyle yapılır. Bu nedenle, periyodik veya geçici bir karakter taşır.

• Kontrol, işletmenin organizasyonuna bağlı olarak ve işletme içinde cereyan eder. Revizyon ise, prensip olarak, işletme dışı organlar tarafından dışarıdan yapılan bir incelemedir.

• Kontrol, işletmenin işlem ve kayıtlarında düzen ve güvenirlilik sağlaması nedeniyle, revizyonun daha kolay ve derinliğine incelenmesi şeklinde uygulanmasına neden olur. Revizyonun işlem üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra yapılmasına karşılık, kontrol, incelenen işlem ile birlikte yapılır.

• Kontrol, meydana gelen ile öngörülen arasında sürekli şekilde yapılan karşılaştırmaların sonuçlarıdır. Kontrol, dar bir çerçeve içinde ele alınmamalı ve tamamen geniş bir hareket içerisinde düşünülmelidir. Etkili bir kontrol, hedeflere yönelik olarak, planlamaya, şematik hale getirmeye, yönlendirmeye ve raporlara dayanır. Kontrol geçmişin deneylerinden yararlanarak, gelecekteki hedefleri gerçekleştirmeye yardımcı olmak gayesini güder. 18

• Revizyon, bir şahsın, bir teşebbüsün veya herhangi bir teşekkülün defter ve belgelerinin muhasebeye uygun, düzenli ve samimi şekilde tutulup tutulmadığının saptanması, bazen de söz konusu şahsın, teşebbüs veya teşekkülün durumunu gösterme olanağı veren delillerin ortaya konması ya da muhasebece kayda alman bir veya birden çok işlemin doğruluğunun aydınlatılması amacı ile belgelerin eleştirisi şeklinde incelenmesidir. 19

• Kontrolün esasını, belirli bir amaca göre yapılacak işletme analizleri meydana getirmektedir. Bu durumda kontrol, içinde bulunulan durum ile olması gereken durumun karşılaştırılması olabileceği gibi, zaman bakımından da karşılaştırma veya işletmeler arası karşılaştırma için de yapılabilir. Revizyon ise; geçmişe dönük bir faaliyet olarak tamamlanmış olan faaliyetlerin gözden geçirilmesini ifade eder. 20

• Revizyon ve kontrol genel olarak organizasyon faaliyetlerinin her aşamasında ve kademeli olarak üst-ast ilişkisi içerisinde yapılır; ancak teftiş bir makam adına, o makam tarafından görevlendirilen ve teftiş işiyle yetkili elemanlarca yürütülür.

• Revizyon ve kontrol, organizasyondaki faaliyetleri ve işlemleri devamlı olarak incelemeye yöneliktir.

• Teftiş ise gerek görüldükçe ve belirsiz zamanlarda yapılır; yönetime müdahale etmemekle beraber gerektiğinde sorumlu memura işten el çektirilebilir.

• Revizyon ve kontrolda inceleme görevinin zamanı, inceleme konusu ve inceleme alanı evrak açısından sınırlanmasına karşın, teftişte bu sınırlamalar daha soyut bir nitelik arzeder. Müfettiş gerek görürse mahrem sayılan tüm evrak ve belgeleri de re’sen isteyebilir ve inceleyebilir.

• Revizyon ve kontrolda bir daha görme, inceleme ve karşılaştırma yöntemleri kullanılır.

Teftiş sırasında bunlara ek olarak;

*Teftiş edilen birinin tüm özellikleri araştırılır, Faaliyet alanı belirlenir,

*Çalışma koşulları değerlendirilir,

*Teftiş edilenlerin bilgi ve ahlaki düzeylerini belirlemek için çaba sarfedilir,

*Daha üstün bir düzeye ulaşılması amacıyla ilgililere yol gösterilir ve fırsat bulundukça eğitilmeleri yoluna gidilir.

• Teftiş sonucunda, revizyon ve kontrolda olduğu gibi hatalı uygulamalar belirlenir; ancak açık ihmal ve suç teşkil eden fiillerin tesbit edilmesi halinde, diğerlerinden farklı olarak müfettiş tarafından durum adına hareket ettiği makama veya ceza uygulayıcılarına bildirilir. Ayrıca açık ihmali ve suçu sabit görülenler müfettişlikçe re’sen görevlerinden alınabilir. Bu özelliği teftişin psikolojik etkisi nedeniyle caydırıcı bir rol oynadığını gösterir.

‘ Kamuran Pekiner, İşletme Denetimi, İşletme Analizi, İ.Ü. İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Yayım, No.22, İstanbul, 1977, s.4.

• Müfettişler, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge v.s. mevzuat hükümlerinin uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları bir raporla ilgili makamlara bildirirler. Bu gibi çok yönlü araştırma ve inceleme, revizyon ve kontrol işlevlerini yürütenlercede yapılmaktadır.

Murakabe: Yukarıda belirtilen revizyon, kontrol ve teftiş terimlerinin hepsini kapsamaktadır. Çeşitli sözcüklerde kelime anlamı, bakıp gözetmek, göz altında bulundurmak, teftiş etmek, denetlemek, kontrol etmek olarak kullanılmıştır.

GENEL OLARAK DENETİM

GENEL OLARAK DENETİM

I. DENETİMİN OLUŞUMU, GELİŞİMİ VE KAVRAMI

A. DENETİM OLGUSUNUN BAŞLANGICI

Çok eski meslek olan denetim, insanın saymayı öğrendiğinden itibaren başlayarak ve çeşitli değişimlerden geçerek günümüze ulaşmıştır.

İşlemlerin az ve basit olduğu başlangıçta günlük hesapların kontrolü ile görevlendirilmiş bir kişi (ki bunlara Munshi denilirdi) , bütün gün harcamada bulunan kişiye akşamları her bir işlemi miktar ve içerik itibariyle okutur, hesaplar hakkında fikrini söylerdi. Hesapların kontrolü ile görevlendirilen bu kişinin görevini dinleyerek yapması nedeniyle “dinleme” kavramının İngilizce (audience-audition) ve Latince (audire-audencia) olan sözücük karşılıklarından hareketle bu kişiye “auditor” (denetçidenetleyen) denilmiştir. Böylece duymak, haber almak anlamına gelen “audit” kavramı denetim karşılığı olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Zamanla denetçi her bir hesabı kalem kalem dinleme yerine bütün işlemleri fiziki olarak doğrulama usulüne geçmiş, varsa hataları, eksiklikleri, suistimalleri de belirtilmek suretiyle fonksiyonunu arttırmıştır.

B. DENETİMİN GELİŞİMİ

1- Eski Dönem

Bazı denetim elemanları ve akademisyenler denetimin köklerini bulabilmek için arşivlere inmişlerdir. Bunlardan Vassilios P.Filios kamusal denetimin tarihi köklerinin, M.Ö. 3000 yıllarında Ninova (Mnevoh) kentine kadar uzandığım

saptamıştır. Arkeolojik bulgular ve halen mevcut kayıtlardan elde edilen bilgiler

1 Waimatullah Abid, Performance Evaluation and Performance Audit, Department of the Auditor-General of Pakistan Lahore, Aralık 1990, s.l

2 Abid, a.g.e., s.l.

3 Muhammed Akram Khan, A. Beginner’s Introduction to Auditing, Directorate-General of Research and

Devolopment, Department of the Auditor-General of Pakistan, Occaisional Paper Series 1 Şubat 1989, s.l

4 Ira Sharkansky, “The Devolopment of State Audit”, State Audit and Accountability, State of isreal

Comptroller’s Office, Jerusalem, 1991, s.5 şimdi Irak olarak bilinen eski Mezopotamya’da hüküm süren kralların, kraliyet tahıl ambarlarının sayımını yapmak, buradaki görevlileri ve sorumluları kontrol edebilmek için katiplerine görev ve sorumluluk verdiğini göstermektedir. Bu bulgular hem kamu mallarının hesaplarının ve muhasebesinin, hem de devlet yönetiminde faaliyetlerin denetiminin orijinini oluşturmaktadır. J V.P. Pillios, Yusuf Peygamberi de denetçilerin üstadı olarak kabul etmiştir. Read more

Kamu Denetimi Özelleşiyor

 Denetim Reformu, Başbakanlığa sunuldu. Çalışmada denetimlerin artık kamu yerine bağımsız ve uzman kişilerce yapılması öngörülüyor

Hükümet, kamu denetiminde köklü revizyona gidiyor. İki yıldır üzerinde çalışılan “Denetim Reformu” çalışması Başbakanlığa sunuldu. Teftiş kurullarının alan, piyasa-sektör denetim görev yetkilerinin kaldırılması öngörülen çalışmada, “Denetimleri bağımsız uzman birimleri yerine getirmeli. Piyasa-sektör denetiminde soruşturmayı adli makamlar yürütmeli. Soruşturma raporları, ceza odaklı denetim son bulmalı” denildi. Başbakanlık Teftiş Kurulu da dâhil binlerce denetim elemanını ilgilendiren “Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim” araştırma projesi tamamlandı. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) öğretim üyesi Doç. Dr. Örsan Akbulut başkanlığında yürütülen çalışma kapsamında 32 yılı kapsayan dosya taraması yapıldı. Toplam 147 denetim biriminden veri alınarak yapılan araştırma devlet denetiminin bağımsız birimler tarafından yapılması öngörülüyor. Mevcut teftiş sisteminin kurumsal bir yapısı olmadığı, iç denetimin de Türk kamu yönetimi ile yapısal olarak uyum sağlamadığına dikkat çekilen araştırmada şu tespitlere yer verildi:

Denetime bağımsız uzman Teftiş denetimi kurumsal değil, iç denetim ise Türk kamu yönetimi ile yapısal olarak uymuyor. ? Teftiş kurullarının alan, piyasa-sektör denetimi ile ilgili görev ve yetkileri kaldırılmalı. ? Denetimleri bağımsız uzman birimleri yerine getirmeli. ? Piyasa-sektör denetiminde soruşturmayı adli makamlar yürütmeli. ? Devletin sanayi, ticaret, sağlık, eğitimle ilgili düzenleme yapması, sektörü denetlemesi sonucu doğurmaz. Düzenleme yetkisi gözetleme hakkını kapsar. ? Denetimde yapılandırma birim, unvan odaklı olmamalı, denetim zemini olmalı. Kamu yönetiminde, üniversiteler ve yerel yönetimler hariç, toplam 8 bin 886 denetim çalışanı-müfettiş, denetmen, kontrolör, iç denetçi istihdam ediliyor. ? Denetim sürecinde çalışma hakkı, barışı ihlal ve ihmal etmemeli. ? Soruşturma raporları ağırlıklı teftiş ve denetim son bulmalı. Ceza odaklı denetimler hataları önlemiyor, iş performansını olumsuz etkiliyor. ? Kamu yönetiminde bakanlık ve diğer kamu kurumlarının merkez örgütlerinin teftişi büyük ölçüde yapılamıyor. Teftiş denetimi, yoğun bir biçimde taşra denetimi odaklı yerine getiriliyor. Teftiş denetiminin tamamen mevzuata uygunluk bakımından yapılması da yetersizliktir. ?Teftiş ve iç denetim; risk analizlerine, performansa ve standartlara dayalı olarak yapılmalı. Denetim, denetlenenlerle işbirliği içinde yapılmalı, denetim raporu sonuçları paylaşılmalı, izlenmeli ayrıca iyi uygulama örnekleri ödüllendirilmeli.

nilüfer

iş ilanları nilüfer ve en çok aranan iş ilanları yıldırım

Şehvetin ne olduğunu biliyoruz, bu nedenle sevginin ne zeki gelebildiğini ihata etmek da yoğun zor değildir. şehvet dirim bilimsel bir ateşlilik halidir: O sıcaktır, handan az daha biyolojik, bilinçdışı enerjiler tarafından ele geçirilirsin. bursa iş ilanları imdi sevinçli kendinin efendisi değilsindir; sadece bir kölesindir. Sevgi senin biyolojiyi aştığın, fizyolojiyi aştığın anlamına gelir. neşelendiren bundan sonra memluk değilsindir, bir efendi olmuşsundur. artık şen şuurlu bursa iş ilanları olarak fiil görürüsün. Bilinçdışı kuvvetler tarafından yönetilmiyor, çekiştirilmiyor ve itilmiyorsun; enerjilerinle ne yetiştirmek istediğine kendin karar verebiliyorsun. Bütünüyle özgürsün. O hin şehvet halini kayran erke sevgiye dönüşür. Şehvet tutkudur, sevgi ise şefkattir. kösnü arzudur, sevgi ise arzusuzluktur. şehvet açgözlülüktür, sevgi ise paylaşmaktır. bursa iş ilanları kösnü diğerini bir vasıta olarak kullanır, kalp ise diğerine kendi süresince bir amaç olarak hürmet duyar. kösnü seni yeryüzüne, çamura mecbur cirim ve katiyen bir nilüfer haline gelemezsin. bağlılık seni bir nilüfer yapar. şatır hırsın, öfkenin, açgözlülüğün çamurlu dünyasının üzerinde yükselmeye başlarsın. iş ilanları nilüfer muhabbet enerjilerin dönüşümüdür. Normalde şatır parçalanmışsındır, bölünmüşsündür. bazen enerjiler senin öfken aracılığıyla emiliyor, bazı enerjiler hırsın tarafından emiliyor, bazı enerjiler senin sevdalı tarafından emiliyor ve bu böyle sürüp gidiyor. Ve senin etrafında o kadar okkalı arzular var ki sana hiç enerji kalmıyor; neşelendiren sığ, iş ilanları nilüfer içi boş kalıyorsun. Ve William Blake’in dediklerini hatırla -bunda oylumlu bir hikmet var- der ki: “Enerji keyiftir.” Fakat sende tek erke kalmamıştır; senin tüm enerjin boşa gitmeye devam ediyor. bütün bu enerjiler artık israf edilmediğinde, onlar senin dâhilî gölünü, manevi varlığını doldurmaya başlar. sevinçli dolarsın. iş ilanları nilüfer İçinden balaban bir sevinç yükselir. Taşmaya başladığında, bir buda haline gelirsin ve sen tüketilemeyecek bir kaynağa erişmişsindir. Ve eğlenceli bir buda olduğunda sadece o zaman sevginin ne olduğunu deneyim edeceksin. O serin sevgidir dikkatini çekerim antipatik değil serin sevgi. O, kendi sevincini varoluşun iş ilanları yıldırım tümüyle paylaşmandır. Kendin için bir rahmet haline gelmendir, tüm mevcudiyet için bir yağmur haline gelmendir. kalp budur. kösnü bir lanettir, sevgi ise rahmettir Buda aydınlandıktan sonra kırk yıl yaşadı. tüm arzuları bittikten sonra ben kayboldu, kırk sene daha yaşadı. katı yoğun yol sorulmuştu, “Niçin hâlâ bedenin içindesiniz?” iş ilanları yıldırım aksiyon bittiğinde kaybolmalısın. Mantıksız geliyor: nite Buda bir bir an dahi bedenin zarfında var oldu? tek heves olmadığında beden nasıl devam edebilir? Anlaşılması müstelzim aşkın koyu bir nesne vardır. ikbal kaybolduğunda, arzunun ortamında hareket eden enerji kalır, o kaybolamaz. istek salt bir erke biçimidir; bu nedenle bir arzuyu iş ilanları yıldırım diğerine dönüştürebilirsin. kakınç sekse dönüşebilir, seks öfkeye dönüşebilir. seks hırsa dönüşebilir, bu yüzden nerede hırslı birisini görürsen, onun cinselliği daha az olacaktır. şayet o gerçekten, en üst düzeyde tamahkâr ise, onun cinselliği da olmayacaktır, o cinselliği olmayan birisi olacaktır.

HABERLER GAZETE

HABERLER GAZETE VE MAGAZİN HAKKINDA BİLMEK İSTEDİĞİNİZ HER ŞEY BU SİTEDE

Günümüz enformasyon toplumunda haberler hakkında en doğru ve güvenilir bilgiye sahip olmak her zamankinden daha önemli hale gelmiş bireyler doğru ve güvenilir kaynaklardan rafine bilgi edinmeye büyük önem vermeye başlamışlardır. Siz de her konuda en geniş kapsamlı ve güvenilir kaynaklardan edinilmiş güncel haberler hakkında bilgi sahibi olmak gündemi takip etmek istiyorsanız haber sitesinin bu konuda sunduğu hizmetlerden faydalanabilirsiniz.
Birçok farklı gazete okuyarak edinebileceğiniz bilgileri en güncel haberleri haber sitesi sayesinde bir tıkla izleyebilecek ve bilgi sahibi olabileceksiniz. Gazete almak için ekstra para harcamanıza gerek kalmadan evinizin ya da iş yerinizin konforunda tüm haberlere kolayca ulaşıp gündemi yakından takip etmenin ayrıcalığını haber siyesi sayesinde yaşayacak ilk öğrenen siz olacaksınız. Gerek güncel haberler gerek sağlık ve siyaset hakkında en son gelişmeleri rahatça takip edebileceksiniz. Tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla haber sitesi habercilik alanında en kaliteli hizmeti sunarak herkesin bilgiye ve haberler kolayca ulaşmasını sağlamayı kendine ilke edinmiş bir kuruluştur.
Her konudaki haberlerin yanı sıra magazin dünyasındaki tüm gelişmeleri de sitemizden takip edebilir ünlülerin yaşamlarındaki gelişmelerden son dedikodulardan haberdar olabilirsiniz. Kim kiminle ne yapıyor nerede eğleniyorlar hepsini sitemizden öğrenebilirsiniz. Ünlü hanımların son modaya göre giydikleri giysileri takip ederek kendi stilinizi yaratabilir magazin haberlerini takip etmenin bambaşka bir yönünü ortaya koyabilirsiniz böylece. Kısacası söz konusu haber olunca haber sitemiz sayesinde habere dair her şeye ulaşabilir ve gündemi anında takip ederek her şeyden haberdar olabilirsiniz.