Archive for 02 Ocak 2013

Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik

2 Ocak 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28516

YÖNETMELİK

Türk    Patent Enstitüsü Başkanlığından:

TÜRK PATENT    ENSTİTÜSÜ PATENT VE MARKA VEKİLLERİ SINAV VE SİCİL YÖNETMELİĞİNDE    DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2007    tarihli ve 26593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü    Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin    madde başlığı ve birinci fıkrasının birinci cümlesi ile (a) bendi aşağıdaki     şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) ve (f) bentleri yürürlükten    kaldırılmıştır.

“Vekillik    sınavlarına girecek adaylarda aranan şartlar”

“Vekillik sınavlarına girecek adayların aşağıdaki     şartları taşıması gerekir:”

“a) Türk vatandaşı olmak,”

MADDE 2 – Aynı     Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde    değiştirilmiştir.

“(1) Tüzel kişi vekiller, Türkiye Cumhuriyeti    Kanunlarına göre limited veya anonim şirket     şeklinde kurulurlar. Şirket konusunun, patent vekilliği ve marka vekilliği    faaliyetlerini de kapsaması zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı     Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası     aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra    eklenmiştir.

“(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve    (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan gerçek kişiler sınava girmek    için başvurabilir.”

“(3) Sınav başvuruları, şahsen, elden, posta yoluyla    veya internet üzerinden yapılabilir. Sınav başvurusunun hangi yöntemle ve    hangi adrese yapılacağı sınav ilanında belirtilir.”

MADDE 4 – Aynı     Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası     aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınava başvuru şartları, başvuruda istenecek    belgeler, başvuru yeri, son başvuru tarihi, sınav başvuru ücreti, sınavın    tarihi, yeri, şekli, süresi, sınav konuları ve ağırlık puanları sınav    tarihinden en az altmış gün önce Enstitüde ve Enstitünün internet adresinde    ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı     Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (e)    bentleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) T.C. Kimlik Numarası beyanını,

c) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

ç) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya    kurum ya da üniversitece onaylı örneğini,”

“e) Sınav başvuru ücretinin ödendiğini gösterir    belgeyi,”

“(4) Posta ile yapılan başvurularda, istenen belgelerin    en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yerine    ulaşması şarttır. Postada geciken, süresi içinde yapılmayan veya eksik    belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınav ilanında başvuruların    internet üzerinden kabul edileceği belirtilmişse, birinci fıkranın (ç) ve    (d) bentlerinde belirtilen belgeler sicile kayıt sırasında verilir.”

MADDE 6 – Aynı     Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde    değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Komisyon, sınav başvurularının internet üzerinden    kabul edildiği haller dışında, süresi içinde yapılan başvuruları     inceleyerek adaylarda aranılan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder    ve sınava girecek adayların listesini düzenler.”

MADDE 7 – Aynı     Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde    değiştirilmiş ve dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten    kaldırılmıştır.

“(3) Sınavın Enstitü tarafından yapılması halinde;

a) Sorular, sınav kurulu tarafından hazırlanır. Soru kağıtları, bir zarf içine konularak mühürlenmek    suretiyle kapatılır ve kurul başkanına teslim edilir,

b) Sınav, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş     için görevlendirilen personel ile sınav kurulu üyelerinin gözetimi ve    denetimi altında yapılır, görevli personel, sınava katılanların sınav giriş     belgelerini inceler,

c) Sınav sorularını içeren mühürlü zarf, sınava    katılanların önünde açılarak sorular dağıtılır ve sınava başlanır,

ç) Sınav sonunda adayların sınav kağıtları,     soru kağıtları ile birlikte toplanır ve bir tutanakla sınav kuruluna teslim    edilir.”

MADDE 8 – Aynı     Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 –     (1) Vekillik sınavlarında başarılı kabul edilenlerin, patent vekili ve/veya    marka vekili olarak, Enstitü nezdinde iş sahiplerini temsil ve işlerini    takip edebilmeleri için sicile kayıt olmaları zorunludur.

(2) Sicile kayıt olmak için aşağıda belirtilen belgeler    ile birlikte yazılı başvuru yapılır.

a) İlgili kurumdan, Enstitüye ibraz tarihinden en fazla    üç ay önce alınmış adli sicil kayıt belgesi,

b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre ve miktarda    mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçenin aslı veya  kurumca    onaylı örneği,

c) Tüzel kişi vekiller için, şirket konusunun patent    vekilliği ve marka vekilliği faaliyetlerini de kapsadığını gösterir Ticaret    Sicil Gazetesinin aslı veya kurum ya da kurumunca onaylı örneği,

ç) Tüzel kişi çalışanı olan vekilin, tüzel kişiliği    Enstitü nezdinde temsile yetkili olduğunu gösterir yetkili organ kararının    aslı veya noter onaylı örneği,

d) Gerçek kişi yanında çalışan vekilin, yanında    çalıştığı kişiyi Enstitü nezdinde temsile yetkili olduğunu gösterir noter    onaylı belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

e) Tüzel kişiliğe ait noter onaylı imza sirküleri,

f) Vekil vasıflarını haiz kişilerin noter onaylı imza    beyannamesi,

g) Tebligat adresine ilişkin yazılı beyan,

ğ) Sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge,

h) Tüzel kişi vekiller için, bağlı olunan vergi    dairesinden Enstitüye ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış vergi    mükellefiyet durumunu gösteren belgenin aslı veya örneği,

ı) Gerçek kişi vekiller için, bağlı olunan vergi    dairesinden Enstitüye ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış vergi    mükellefiyet durumunu ve faaliyet konusunun patent vekilliği ve marka vekilliği    faaliyetlerini de içerdiğini gösteren belgenin aslı veya örneği,

i) Vekilin, tüzel kişi vekil veya gerçek kişi yanında    sigortalı olarak çalışması halinde, çalışanın sigorta bildirgesinin aslı     veya kurum ya da kurumunca onaylı örneği,

(3) Tüzel kişi vekil veya bir gerçek kişi yanında    sigortalı olarak çalışan vekiller, üçüncü kişilere vekillik yaparlar. Bir    özel hukuk tüzel kişisi yanında sigortalı olarak çalışan vekiller, yanında    çalışılan dışındaki kişilere vekillik yapamazlar.

(4) Sicile kayıt edilen vekillere patent ve/veya marka    vekilliği yapmaya hak kazandığını gösterir belge verilir. Belgenin tekrar    istenilmesi halinde ücret tebliğinde belirlenen ücretin ödenmesi gerekir.

(5) Sicil kaydı, ikinci fıkrada belirtilen belgelerin    Enstitüye eksiksiz olarak verildiği tarih itibariyle başlar ve mesleki    sorumluluk sigortası poliçesinin bitiş tarihi itibariyle sona erer.

(6) Belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit    edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, sicile kayıtları yapılmaz ve bu    kişiler hiçbir hak talep edemezler. 14/7/1965    tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanların Patent    ve/veya Marka Vekilleri Siciline kaydı yapılmaz.

(7) Vekillerin, durumlarında meydana gelen her türlü    değişikliği Enstitüye bildirmeleri zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı     Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 –     (1) Sicil kaydının, mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi    itibarıyla yenilenmesi gerekir.

(2) Sicil kaydının yenilenmesi için aşağıda belirtilen    belgeler ile birlikte yazılı başvuru yapılır.

a) Sicil yenileme ücretinin ödendiğini gösterir belge,

b) İlgili kurumdan, Enstitüye ibraz tarihinden en fazla    üç ay önce alınmış adli sicil kayıt belgesi,

c) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre ve miktarda    mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçenin aslı veya    kurumca onaylı örneği,

ç) Bağlı olunan vergi dairesinden Enstitüye ibraz    tarihinden en fazla üç ay önce alınmış vergi mükellefiyet durumunu gösteren    belgenin aslı veya örneği,

d) Vekilin, tüzel kişi vekil veya gerçek kişi yanında    sigortalı olarak çalışması halinde, çalışanın başvuru tarihinden önceki aya    ait sigorta bildirgesinin aslı veya kurum ya da kurumunca onaylı örneği,

e) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d),    (e), (f) ve (g) bentlerinde sayılan belgelerin içeriğinde herhangi bir    değişiklik var ise bu belgeler, aksi takdirde değişiklik olmadığına dair    yazılı beyan.

(3) Sicil kaydını mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin    bitiş tarihi itibarıyla yedi iş günü içinde yenilemeyen vekilin, vekillik    hak ve yetkileri sicil kaydı yenilenene kadar askıya alınır.”

MADDE 10 – Aynı     Yönetmeliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde    eklenmiştir.

Adres ve unvan    değişikliği

MADDE 14/A     –     (1) Adres değişikliğinin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi    zorunludur:

a) Talep dilekçesi,

b) Yeni adrese göre düzenlenmiş Bağlı olunan vergi    dairesinden Enstitüye ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış vergi    mükellefiyet durumunu gösterir belgenin aslı veya örneği.

(2) Unvan değişikliğinin sicile kaydı için aşağıdaki    belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep dilekçesi,

b) Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicil    Gazetesinin aslı veya kurum ya da kurumunca onaylı örneği.”

MADDE 11 – Aynı     Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 –     (1) Vekilin kaydı, aşağıdaki hallerde sicilden silinir.

a) Bu Yönetmelikte belirtilen sicile kayıt için aranan     şartlara sahip olmadığının sonradan anlaşılması veya bu şartların ortadan    kalkması,

b) Vekilin yazılı olarak talep etmesi.

(2) Sicilden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini    ispat eden vekil, sicile yeniden kayıt hakkı kazanır.

(3) Sicile yeniden kaydolma talebinde bulunan vekil, bu    Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgeleri    Enstitüye ibraz eder.”

MADDE 12 – Aynı     Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Sicile kayıt    veya sicil yenileme başvurusunda bulunanların durumu

GEÇİCİ     MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce, sicile    kayıt veya sicil yenileme için yapılmış başvurular, başvurunun yapıldığı     tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.”

MADDE 13 – Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu    Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî      Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/7/2007

26593

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2009

27305

 

 

Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2 Ocak 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28516

YÖNETMELİK

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İdarelerin, 250.000,00 TL tutarına kadar olan her türlü işlerini; ihale konusu iş veya benzer işler alanında faaliyet gösteren en az üç istekliden teklif istenmek suretiyle yapabileceği ihale usulüdür. Yurtdışı vakıf kültür varlıklarının bu madde kapsamında yapılacak her türlü işlerinde herhangi bir üst limit uygulanmaz.

(2) İhale komisyonunca, yeterliği tespit edilen isteklilerle yapım teknikleri ve mali yeterlikleri konusunda ayrı ayrı görüşülür, görüşmeler sonucu verilen sözlü teklifler bir tutanağa bağlanarak yazılı son teklifler alınır ve ihale en düşük teklif sahibi üzerinde bırakılmak suretiyle sonuçlandırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinde geçen “YTL” ibaresi “TL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bağımsız Denetimliğin Bilinmeyenleri

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, uluslararası finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Bağımsız Denetimin Amacı Nedir?

Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.

Bağımsız Denetimin İlkeleri Nelerdir?

a) Mesleki şüphecilik; bağımsız denetçinin, sorgulayıcı bir yaklaşımla, kanıtların geçerliliğini incelemesi ve kanıtların, işletme yönetiminin açıklamaları ve diğer bilgi ve belgeler ile çelişki içinde olup olmadığını değerlendirmesidir.

b) Makul güvence; bağımsız denetim, finansal tabloların önemli bir yanlışlık içermediği konusunda makul bir güvenceyi sağlayacak şekilde tasarlanır. Makul güvence, konak escort bir bütün olarak finansal tabloların nitelik ve nicelik bakımından önemli bir yanlışlık içermediğine dair bir sonuca varmada yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtının toplanmasıdır.

3. Bağımsız Denetim Teknikleri Nelerdir ?

Bağımsız denetçi, görüşüne esas olan sonuçlara ulaşabilmek ve yeterli bağımsız denetim kanıtı toplayabilmek için çeşitli bağımsız denetim tekniklerinden yararlanır.

a) Fiziki inceleme tekniği : Kalemlerin varlığını onaylamak için kullanılır. Örneğin; stokların mevcudiyeti, maaş alan personelin mevcudiyeti, işletme faaliyetleri.

b) Doğrulama tekniği : Doğrulama, sunulan bilgilerin veya var olan şartların dolaysız olarak üçüncü kişilerden teyit edilme sürecidir. Denetlenen işletmenin alacakları, borçları ve banka mevduatları ile ilgili olarak doğrulama işlemine başvurulur.

c) Yeniden hesaplama tekniği : Yeniden hesaplama, belge ve kayıtların matematiksel olarak doğru olduğunun kontrol edilmesini ifade eder.Yeniden hesaplama tekniği faiz tahakkukları gibi çeşitli tahakkuklar, belirli muhasebe kayıtlarının özetleri ve müşteri tarafından yapılan hesaplamaların denetimi için uygun bir yöntemdir.

d) Belge inceleme tekniği : Belge inceleme, kağıt ortamında, elektronik ortamda veya diğer ortamlarda tutulan, iç veya dış kaynaklı kayıt ve belgelerin incelenmesini ifade eder. Fatura, makbuz, sözleşme veya iptal edilen çekler gibi belgeler incelenirken belge inceleme tekniği uygun bir yöntemdir.

e) Bilgi toplama (soruşturma) tekniği : Bilgi toplama, işletme içinde veya işletme dışında, finansal veya finansal olmayan bilgilerin, bilgili kişilerden elde edilmesini escort konak ifade eder ve yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Diğer teknikler ile desteklenen soruşturma tekniği eğer sorular en doğru bilgiye sahip insana sorulursa çok daha fazla ikna edici denetim kanıtı sağlar.

f) Analitik inceleme tekniği : Analitik inceleme teknikleri, finansal ve finansal olmayan verilerin kendi içindeki ve aralarındaki rasyonel ilişkilere dayanarak finansal bilgilerin değerlendirilmesini ifade eder.Bu denetim işlemi karşılaştırmalar, oran analizleri, karşılıklı hesaplar arasında ilişki kurma gibi işlemlerden oluşur.

Bağımsız denetime kimlerin ihtiyacı var?

Yeni TTK ile tüm sermaye şirketleri (halka açık veya açık olmayan)
Bankalar veya Finansal Kuruluşlar
Ortaklıklar
Kamu kuruluşları
Diğerleri

Neden bağımsız denetim?

Bağımsız denetim kanunların, yönetmeliklerin, standartların işletmelere dayattığı bir zorunluluk değil aksine günümüz işletmeleri için vazgeçilemez bir ihtiyaçtır. Şeffaf, açık ve anlaşılır bilgi en değerli bilgidir ve bu da ancak bağımsız denetimle mümkündür.

Aşağıdakilere doğru ve güvenilir bilgi sağlamak için bağımsız denetim gereklidir:

Şirket Yönetimi
Hissedarlar
Çalışanlar
Kredi Verenler
Yatırımcılar
Kamu kurumları (BDDK, SPK)

Bağımsız denetimin faydaları nelerdir?

Bağımsız denetimin, hem denetlenen firmaya, hem de kamuya ve devlete yararları söz konusudur.

Yönetime doğru bilgi akışı sağlar.
Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur.
Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.
Bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların haklan daha iyi korunmuş olur.