Archive for Genel

Grup şirketinden temin edilen kredi faizinin vergisel durumu

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2472

08/08/2012

Konu : Grup şirketinden temin edilen kredi faizinin vergisel durumu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, grup şirketlerinizden biri tarafından gerekli teminat gösterilip kredi alınarak, o krediyi aynı koşullarla, yatırım yapan başka bir grup şirketine kullandırmak istediğiniz belirtilerek kredi kullanması düşünülen şirketin grup şirket aracılığıyla kullanacağı krediye isabet eden kredi faizinin gider olarak yazıp yazamayacağı ve bu işlemin katma değer vergisine tabi olup olmayacağı hususunda bilgi talep edilmektedir.

I- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Örtülü Sermaye” başlıklı 12 nci maddesinin 1 numaralı bendinde; “Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. ” hükmü yer almakta olup, aynı maddenin (6-b) bendinde ise kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmaların örtülü sermaye sayılmayacağı hükmü yer almaktadır. Read more

Daikin Klima Servisi

daikin-klima-servisi

 

Yaz aylarının kapımızı çalmasıyla birlikte kavurucu sıcaklarda beraberinde gelmiştir. İnsanlar bu sıcaklardan kurtulmak için ise birçok yöntem denemektedirler. Bu yöntemlerden en önemlisi ise klima ile serinlemedir. daikin klima servisimizin amacı ise siz serinlerken klimanızın sorunları ile ilgilenmektir. İnsanlar evlerinde ofislerinde klimayı artık tercih ederek almak yerine bir zorunluluk olarak almaya başladılar. Çünkü yaz aylarında sıcaklar gerçekten çekilmez ve dayanılmaz olmakla birlikte insanları çeşitli sıkıntılarla da karşı karşıya bırakabiliyor. Bir yaz ayında klimanızın bozulması ise bu sorunların tekrar gün yüzüne çıkartabilir.

Örneğin bir iş görüşmesi için müşterinizi ofisinize bekliyorsunuz ve ne aksilik ki o gün klimanız bozuldu. Müşteri size yoğunlaşamayacak ve sıcakta sizi dinlemek istemeyecektir. Yapılan bir araştırmaya göre ikili görüşmelerde dinleyici ortam müsait olduğunda karşıdakini iki kata kadar daha etkin dinleyebilir.

Burada klimanızın bozulması ise bir günlük bir olay değil periyodik bir olaydır. Yani siz klimanıza bakım yaptırmadığınız için o klima o gün arıza vermiştir ve onun yapılması için bir süre beklemek zorunda kalacaksınızdır. daikin klima servisimiz elemanlarımız ile irtibata geçerseniz klimanızı en kısa zamanda tamir edeceklerinden emin olabilirsiniz. daikin klima servisi olarak size önerimiz ise klimanızın bozulmasını beklemeden bakımını yaptırmanız olacaktır.

Çünkü klimanızın bozulmasını beklerseniz ve belirli aralıklarla klimanıza bakım yaptırmazsanız klimanızın ömrünü azaltmış olacaksınız. Aynı zamanda klimanız belirli aralıklarla bakım yapılmadıkça içindeki parçaları tozlanacaktır ve klimanın sıcak havayı içine çekmesi zorlaşacaktır. Buda klima için ekstra güç gerektireceğinden klima daha fazla elektrik kullanır ve bu da sizin faturanıza ekstra ücret olarak yansır.

Yani siz aslında klimanıza bakım yaptırmayarak tasarruf yaptığınızı zannederken klimanız aynı parayı elektrik faturasına yansıtmaktadır. Oysaki onu yerine klimanıza bakım yaptırsaydınız elektrik faturanızda her hangi bir yükselme olmayacak ve sizde klimanız yüzünden mağdur kalmayacaktınız.

Eğer isterseniz daikin klima bakımı servisimiz ile iletişime geçerek klimanızı düzenli olarak bakım servis programına kayıt ettirebilirsiniz. Bu programda klimanızın bakımı belirlenen tarihlerde otomatik olarak yapılacaktır ve klimanız bir daha hiç bozulmayacaktır.

Ofisinizde ya da evinizde klimanızın ansızın bozulup sizi rezil etmesini istemiyorsanız ve klimanızı bakım yaptırmaktan çekinmem diyorsanız daikin klima servisi personellerimizi arayarak irtibat kurunuz. İletişim bilgilerini ve bakım yapılmasını istediğiniz aralıkları seçerek klimanızın bakımını yaptırabilirsiniz.

Aynı zamanda dilerseniz tek seferlik bakım da yaptırmanız mümkündür. Bunun için gene aynı şekilde daikin klima servisimiz ile iletişime geçerek klimanıza bakım yaptırmak istediğinizi söylersiniz. Klima görevlilerimizde sizin iletişim bilgilerinizi alırlar ve klimanıza gerekli bakımı yaparlar.

Bu konuda size tavsiyemiz ise henüz yaz aylarının başındayken ve klimanız sorun çıkarmamışken bakımınızı yaptırmanızdır. Çünkü klimanızın sorun çıkarmamış olması çok iyi çalıştığına işaret değil aksine her an sorun çıkarabileceğine işarettir. Sizde bu sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız ve klimanızın bakımını daikin klima servisimize yaptırmak istiyorsanız hemen iletişim numaralarımızdan bize ulaşın. Akyol servis ile eş zamanlı olarak ve anlaşmalı olarak çalışan firmamız için müşteri memnuniyeti birinci planda geldiğinden ötürü kesinlikle memnun kalacağınızın garantisini firmamızdan alabilirsiniz. Akyol servisin yıllardır sunduğu hizmet ile bünyesine daikin klima servisini eklemesi sayesinde daha da genişlemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Servisimizin kuruluş amacı ve gayelerinden en önemlisi müşteri memnuniyetidir. Yani müşterilerimizin memnun olmadığı ya da memnun kalmayacağı hiçbir iş firmamız tarafından yapılmaz. Klimaya dahi önce bir işlem uygulanacaksa bu müşterinin onayıyla olacaktır.

SPK Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyetleri Esasları Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulundan:

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN

FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

(III-55.1)

(02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 55 inci maddesi hükümleri çerçevesinde faaliyet gösteren portföy yönetim şirketlerine ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 39 uncu maddesi ile 55 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,

b) Borsa: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,

c) Fon: Yatırım fonunu,

ç) İhtisas Personeli: Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan personeli,

d) Kanun: 6362 sayılı Kanunu,

e) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,

f) Katılma Payı: Yatırımcının sahip olduğu hakları taşıyan ve fona katılımını gösteren, kayden izlenen sermaye piyasası aracını,

g) Kolektif Yatırım Kuruluşu: Kanun kapsamında kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarını, Read more

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞI TEBLİĞİ

(II-5.2)

(28.06.2013 tarih ve 28691 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı sermaye piyasası araçlarının satış yöntemlerine, dağıtımına ve teslimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, sermaye piyasası araçlarının satışında belirlenecek fiyat, satış şekilleri ve yöntemleri, dağıtım ve teslim esasları ile halka arzda teşviklere ve sermaye piyasası araçlarının satışında özellikli durumlara ilişkin esasları kapsar.

(2) Yatırım fonu ile emeklilik yatırım fonu katılma payları ve değişken sermayeli yatırım ortaklığı paylarının ihracı ile halka açık olmayan ortaklıkların ortaklarının mevcut paylarının veya bu ortaklıklarca sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların halka arz edilmeksizin satışı bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bireysel yatırımcı: Kurumsal yatırımcı tanımı dışında kalan gerçek ve tüzel kişileri,

b) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan borsayı,

c) Gelişen işletmeler piyasası (GİP): Borsa mevzuatında tanımlanan piyasayı,

ç) Halka arz: Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satışı,

d) Halka arz eden: Sahip olduğu sermaye piyasası araçlarını halka arz etmek üzere Kurula başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,

e) ISIN kodu: Sermaye piyasası araçlarına tahsis edilen uluslararası standartlarda tanımlama numarasını,

f) İhraç: Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışını,

g) İhraççı: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri,

ğ) İhraç belgesi: Kurulun izahname hazırlanmasına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan belgeyi,

h) İzahname: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde tanımlanan kamuyu aydınlatma belgesini, Read more

En Renkli Çiçekçi

cicekci-3ciceksatis.com Türkiye’nin lider çiçekçileri arasına adını yazdırmış, güvenle alışveriş yapabileceğiniz, e-alışveriş sitesidir. Her zevke ve özel güne uygun ister vazoda ister buket halinde satın alabileceğiniz çiçeklerimizin siparişini Türkiye’nin her yerinden verebilirsiniz. Sevginin ve aşkın simgesi olan çiçeklerin en güzellerini, en güzel paketlerle ve kampanyalarla elde edebilirsiniz. Dünya üzerinde gittikçe yaygınlaşan e-çiçekcilikte lider olmayı planlamış, müşteri odaklı çalışma şekliyle rakiplerini geride bırakan 7/24 sadece bir tık uzağınızda.

Anneler Günü, Sevgililer Günü, Babalar Günü, doğum günleri gibi sevdiğiniz insanların güzel günlerinde onları mutlu edecek bir

çiçek göndermek için sitemizi ziyaret edin. Her bütçeye uygun paketlerimizden istediğinizi seçin. En kolay ödeme seçenekleriyle, istediğiniz paketi Türkiye’nin 81 ilindeki istediğiniz adrese gönderin.  En çok sevilen çiçek türlerini en uygun fiyata sadece ciceksatis.com’dan sipariş edebilirsiniz.

 

Çiçek, huzur veren, çevresindeki insanlara hem kokusuyla hem görüntüsüyle mutluluk veren özelliğinden dolayı yüzyıllardır sevenlerin sevenlere hediye ettiği bir obje olmuştur. Günümüzdeki yanlış algının aksine hem erkek hem kadınlara hediye olarak sunulmuştur. En eski iyi niyet göstergelerinden biridir. Hoş bir dizayna sahip vazo içinde sunulmuş birkaç cins, renkli çiçeği beğenmeyecek kimse yoktur. Hemen ciceksatis.com’a girin ve istediğiniz paketi sipariş verin. Her türlü çiçek çeşidinin yanında, istediğiniz özel güne göre kolyeden, MP3 çalara kadar satın alabileceğiniz hediyelik eşyalarda web sitemizde mevcuttur.