TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

   

    Yürürlük Tarihi: 27/06/2001

    Sicil No : 000301020020

    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden :

    Kuruluş Amacı

    Madde 1 - TMO'nun faaliyet konusuna giren ürünlerle ilgili olarak (Haşhaş ve mamulleri hariç) stok planlaması yapmak, iç ve dış piyasa fiyatlarını izlemek, fiyatları ve yurt içi piyasalarını tanzim etmek, bu ürünlerin ve mamullerinin iç satışı, iç taşıma ve yükleme - boşaltma işlemlerini yürütmek amacıyla İç Ticaret Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

    Teşkilat Yapısı

    Madde 2 - İç Ticaret Dairesi Başkanlığının teşkilat yapısı aşağıda gösterilmiştir.

    Daire Başkanı

    Sekreter

    Hububat İç Satışlar Şube Müdürlüğü

    Bakliyat İç Satışlar Şube Müdürlüğü

    İç Taşımalar Şube Müdürlüğü

    Başkanlık Haberleşme Servis Şefliği

    Görevler

    Madde 3 - İç Ticaret Dairesi Başkanlığının görevleri, teşkilat yapısı içinde yer alan Şube Müdürlüklerinin görevleri toplamından oluşur.

    Başkanlık, bu Şube Müdürlüklerinin çalışmalarının planlanması, kendi aralarında ve diğer birimlerle olan ilişkilerinde koordinasyonun sağlanması ve görevlerin yürütülmesine ilişkin işleri takip ve kontrolle görevlidir.

    A) - Hububat İç Satışlar Şube Müdürlüğü

    1 - Ofisin yıllık iş programına girecek iç satışlarla ilgili programlara esas olacak bilgileri stok planlaması ve satış programlan yapmak suretiyle tespit etmek, sonuçlan izlemek,

    2 - Kampanya dönemi başlangıcında veya gerektiğinde satış fiyatlan, satış şart ve esasları ile ilgili hususları tespit ederek, onayı takiben uygulanmasını ve

    gerektiğinde değişen şartlara uygun olarak geliştirilmesini sağlamak; ürünlerin birim maliyet bedellerini izlemek,

    3 - Talep sahiplerinin ihtiyacının mevzuat çerçevesinde karşılanması için, talep edilen hububatın tespit edilen esaslara göre satışının yapılmasını sağlamak,

    4 - Piyasayı tanzim amacıyla borsa ve piyasa şartlarına göre serbest satışlar yapılmasını sağlamak; Hububat için en uygun satış şekillerini geliştirmek, vadeli veya peşin bedelle yapılacak serbest satışlardan doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesini sağlamak,

    5 - Arızalanmış, bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş, nakli masraflı görülen ve paçala verilmesi mahzurlu bulunan hububatın değerlendirilmesi amacıyla satışını sağlamak,

    6 - Resmi Daire, Teşekkül ve Müesseselerin talebi halinde TMO'nun iştigal konusuna giren ürünlerden ihtiyacı olan yemlik ve yemeklik emtia satışlarını tespit edilen esaslara göre yürütmek,

    7 - Yurt içi fiyat ve miktar hareketlerini ilgili kaynaklardan izlemek ve değerlendirmek,

    8 - Satış işyerlerini nüfus, iklim, halkın un ve buğday tüketimine yönelik eğilimleri gibi kriterlere göre iş yoğunluklarını değerlendirerek, açılması ve kapanması gereken işyerlerini tespit etmek; işyerlerini açma - kapama iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

    9 - Bölge, Şube ve işyerlerinin iç satış işlemlerinin teftişi sonucu düzenlenen teftiş raporlarının ve buna istinaden verilen Bölge talimatlarının Müdürlük görevlerine ilişkin bölümlerinin incelenmesini ve gereğinin yapılmasını sağlamak.

    10 - Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarından gelen iaşe programlan çerçevesinde Askeri Birliklerin ihtiyaçlarını karşılamak, buna ait tahsilat ile ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına iletmek,

    11 - Belirecek ihtiyaca göre, gereken yerlerde değirmenlerle anlaşarak buğday kırdırmak veya un satın almak,

    B - Bakliyat İç Satışlar Şube Müdürlüğü

    1 - Ofisin yıllık iş programına girecek iç satışlarla ilgili programlara esas olacak bilgileri, stok planlaması ve satış programlan yapmak suretiyle tespit etmek ve sonuçlarını izlemek,

    2 - Kampanya dönemi başlangıcında veya gerektiğinde satış fiyatları satış şart ve esasları ile ilgili hususları tespit ederek, onayı takiben uygulanmasını, gerektiğinde değişen şartlara uygun olarak geliştirilmesini sağlamak; ürünlerin birim maliyet bedellerini izlemek,

    3 - Piyasayı tanzim amacıyla borsa ve piyasa şartlarına göre serbest satışlar yapılmasını sağlamak; Baklagiller için en uygun satış şekillerini geliştirmek, vadeli veya peşin bedelle yapılacak serbest satışlardan doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesini sağlamak,

    4 - Resmi Daire, Teşekkül ve Müesseselerin talebi halinde TMO'nun iştigal konusuna giren ürünlerden ihtiyacı olan yemlik ve yemeklik emtia satışlarını tespit edilen esaslara göre yürütmek,

    5 - Yurt içi fiyat ve miktar hareketlerini ilgili kaynaklardan izlemek ve değerlendirmek,

    6 - Bölge, Şube ve işyerlerinin iç satış işlemlerinin teftişi sonucu düzenlenen teftiş raporlarının ve buna istinaden verilen Bölge talimatlarının Müdürlük görevlerine ilişkin bölümlerinin incelenmesi ve gereğinin yapılmasını sağlamak.

    7 - Genel Müdürlük tarafından mısır, çeltik, pirinç, askeri satışlar ve yemlik hububat satışları ile görevlendirilmesi halinde bu emtiaların satışlarını yapmak.

    C - İç Taşımalar Şube Müdürlüğü

    1 - Satış programlarını göz önünde tutarak optimum nakliyat programlarını hazırlamak, alternatif nakliyat programları geliştirmek,

    2 - Kampanya sonu itibariyle alım miktarlarına ve yıllık satış programlarına göre, Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonu kurarak ürünlerin (uyuşturucular hariç) tüketim ve ihraç merkezlerine şevki için yıllık optimum taşıma programlan hazırlamak,

    3 - Yurt içi taşıma fiyatları hakkında gerekli bilgileri toplamak; bu bilgiler ışığında Bölgelerden gelen karayolu taşıma fiyatlarının mukayesesini ve değerlendirmesini yapmak,

    4 - Hazırlanan yıllık taşıma programı içerisinde yer alan karayolu taşıma miktarlarını; en ekonomik şekilde taşınması için uygulama zamanlarını ve ihale şekillerini belirleyerek ilgili Bölgelere gerekli talimatı vermek; demiryolu taşıma programını TCDD'ye bildirmek, vagon temini ve programın süresinde ve sorunsuz gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,

    5 - Bölgelerden gelen taşıma ihalelerine ait evrakları inceleyerek uygun görülenlerin onaylanmasını sağlamak,

    6 - İthalat ve ihracat sonrasında, Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı ve Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlıklarıyla işbirliği yaparak iç sevkıyatların düzenlenmesini sağlamak,

    7 - Karayolu taşımalarının seyrini izlemek; miktar ve analiz yönünden meydana gelebilecek uyuşmazlıkların (Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı ile birlikte) çözümünü sağlamak; taşıma fiyatları ve miktarları konusunda gerekli istatistik! bilgileri tutmak,

    8 - Dahili denizyolu taşımaları ile ilgili cari fiyattan izlemek, gemi kiralama ve ihale işlemlerini yürütmek; Mali işler Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği ile işbirliği yaparak şartname ve sözleşme esaslarını hazırlamak, yapılan sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak,

    9 - Yükleme - boşaltma ve taşımaların seyrini izlemek; başlama ve bitiş tutanakları, zaman çizelgeleri, yükleme rapora ve benzeri belgeleri inceleyerek, varsa görülen eksik ve yanlıştan düzelttirmek; gemi kiralama işiyle görevli Bölge Müdürlüğü eliyle navlun ödemeleri, dispeç, sürestarya ve taşımalara ait hesap tasfiyesi işlerinin yapılmasını sağlamak,

    10 - Kara - Deniz - Demiryollarına ait taşıma tarife, genelge ve diğer değişiklikleri izlemek; iç taşımalardaki tarife uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için gerekli inceleme ve işlemleri yaptırmak,

    11 - Bölge, Şube ve işyerleri iç taşıma işlemlerinin teftişi sonucu düzenlenen teftiş raporlan ve bunlara istinaden verilen Bölge talimatlarının Müdürlük görevlerine ilişkin bölümlerini incelemek, gereğini yapmak,

    12 - Yükleme - boşaltma işlerinin müteahhitlere verilip verilmemesi konusunda incelemeler yapmak, şartname ve sözleşmelerin esaslarını hazırlamak, uygulamada karşılaşılan durumları değerlendirerek gerektiğinde ilave ve değişikliklerin yapılması ve doğacak anlaşmazlıkların çözümünü sağlamak,

    13 - İşyerlerinin yükleme - boşaltma kapasite ve maliyetlerine ait bilgileri tutmak,

    14 - Demiryolu taşımalarında meydana gelen kayıp, hasar, somaj, ardiye ve taşıma ücretleri anlaşmazlıktan ile fuzuli nakliye ücretleri ve benzeri konularda Bölge talepleri dikkate alınarak TCDD nezdinde girişimde bulunmak,

    15 - Demiryolu uyuşmazlıklarıyla ilgili kontrolör raporlarını ve Bölge görüşlerini incelemek ve sonuçlandırmak, gerektiğinde Müfettişlikçe tahkikini sağlamak, düzenlenen tahkikat raporlarıyla ilgili işlemleri yürütmek.

    D) - Başkanlık Haberleşme Servisi Şefliği

    1 - Başkanlığın haberleşme, dosyalama, arşiv işlerinin yürürlükte bulunan mevzuat ve mevcut yöntemlere uygun ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

    2 - Gelen ve giden yazıların ilgili defter, föy, fiş ve benzeri belgelere kayıtlarını yapmak, yaptırmak; görülmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak üzere Başkan, Şube Müdürleri ve ilgili servislere iletmek,

    3 - Başkanlık personelinin özlük işleri ile ilgili işlemleri yürütmek, şahıs dosyalarını tutmak,

    4 - Başkanlığın demirbaş, malzeme ve kırtasiye ihtiyaçlarının tespiti, temini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımını sağlamak; ıskat, münakale, onarım, bakım ve sayımlarını yapmak; Bu işlere ilişkin kayıtlan tutmak,

    5 - Başkanlığa ait tape işlerini eksiksiz, doğru ve usulüne uygun olarak yapmak, teksir, baskı, cilt, fotokopi ve benzeri işlerin yapılmasını sağlamak,

    Personelin Görev - Yetki - Sorumluluk ve Nitelikleri

    Madde 4 - İç Ticaret Dairesi Başkanlığının bünyesinde yer alan her kademedeki yönetici ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile taşımaları gereken özel nitelikleri TMO Kadro Tanımlan Kitabı ile düzenlenir.

    Görevlerin Yürütülme Şekilleri - İş İlişkileri

    Madde 5 - Başkanlık görevlerinin yürütme şekline ait usul ve esaslar Başkanlığın ve konuyla ilgili birimlerin İş İzah Nameleri ve Hizmet Yönetmelikleri ile düzenlenir.

    Personelin tayin,nakil, tezkiye, terfi, görevlendirme, emeklilik ve benzeri özlük işlemleri ile disiplin işlerine ait hususlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

    Başkanlık görevlerini oluşturan işlerin yürütülmesinde Genel Müdürlük prensipleri ve Yetki Devri Talimatı ile tespit edilen sınırlar çerçevesinde, teşkilat birimleri, yerli - yabancı resmi ve özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerle gerekli iş ilişkilerini kurar, yazışmalar yapabilir.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 13/10/1988 tarih, 960013 sicil, 239 yayın nolu İç Ticaret Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

    Yürürlük

    Madde 7 - Yönetim Kurulunun.................tarih.......sayılı kararı ile kabul edilen bu Yönetmelik kabul tarihinde yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar