TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

   

    Yürürlük Tarihi: 20/07/2000

    Sicil No. : 0003 0102 0026

    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden :

    BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Hukuk Müşavirliği, Genel Müdürlüğe hukuki konularda danışmanlık yapmak, Genel Müdürlük tarafından veya Genel Müdürlük aleyhine açılan ya da açılacak olan ceza, hukuk ve idari davalarla, icra ve ihtilaflı vergi işlerini takip etmek, savunmak ve sonuçlandırmak amacı ile Toprak Mahsulleri Ofisini temsil etmek üzere kurulmuştur.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisinin I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve avukatları ile, büro personelini ve bunların görev ve yetkilerini kapsar.

    İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat Yapısı, Çalışma Konuları ve Çalışma Şekli

    Teşkilat Yapısı

    Madde 3 - Hukuk Müşavirliğinin teşkilat yapısı aşağıda gösterilmiştir.

    I. Hukuk Müşaviri

    Hukuk Müşaviri

    Avukatlar

    Bölge Müdürlükleri Avukatları

    Büro Şefi

    Sekreter

    Memurlar

    Çalışma Konuları

    Madde 4 - Hukuk Müşavirliğinin çalışma konulan aşağıda gösterilmiştir.

    1) TMO'ni idare ve yargı mercileri ile 3 üncü kişilere karşı temsil etmek,

    2) TMO'na ait davalarla, icra takiplerinin izlenmesi, savunulması ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

    3) Genel Müdürlük Makamınca ve Genel Müdürlük Birimlerince sorulacak kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, izahname, şartname, sözleşme taşanları ve diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek,

    4) önemli ve prensibe bağlı olan hukuki işleri, Hukuk Kurulunda inceleyerek karara bağlamak ve gerektiğinde kurula bölge avukatlarının da katılmasını sağlamak,

    5) Yönetmelikleri gereği disiplin ve ihale komisyonları ile, Makamca gerekli görülen toplantılara katılmak,

    6) Davaların takibinde TMO yönünden bir yarar görülmeyen hallerde, sulh, feragat, kabul, vazgeçme, davayı takip etmemek veya tahsili mümkün olmayan veya borçlusu bulunamayan alacakların netice hesaplarına alınmasını sağlamak için Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak,

    7) Yayımlanan kanun, tüzük, kararname ve yönetmelikleri izlemek,

    8) Bölge avukatlarının işlerini Merkezden kontrol etmek ve gerekli talimatları vermek,

    9) Teşkilatın hukuki faaliyetlerini yerinde incelemek ve denetlemek,

    10) Genel Müdürlüğün onayı ile, bilimsel ve yargısal uygulamaların izlenmesi ve gerekli eğitimin sağlanması için yargı mercileri, üniversiteler, bilimsel kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, mesleki toplantılar, seminer ve kurslara katılımı sağlamak.

    Çalışma Şekli

    Madde 5 - Hukuk Müşavirliğinin çalışma şekli aşağıda açıklanmıştır.

    1) TMO tarafından bir dava veya icra takibinin açılması Genel Müdürlüğün onayına bağlıdır. Ancak bölge müdürlüklerinde acele hallerde bölge avukatları tarafından işin gereği yapılarak durum derhal Genel Müdürlüğe bildirilir.

    2) İdari yollardan tahsil edilemeyen TMO alacakları, ilgili birim tarafından bu işe ait dosya ile birlikte en geç zamanaşımının dolmasından bir ay önce, borçlunun en son adresi, bütün deliller, belgeler ve borçluya yapılmış olan tebligatlar, Genel Müdürlüğün Oluru ile Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Dosyanın ilgili mercilere

    süresinde başvuruya olanak vermeyecek şekilde geç ve noksan gönderilmesi nedeniyle haklan zamanaşımına uğramasından gönderen birim sorumludur.

    3) TMO' ne karşı Ankara dışındaki yargı yerlerinde açılan dava ve icra takiplerine ait tebligatlar, gerektiğinde izlenecek yol hakkındaki talimat ile birlikte Hukuk Müşavirliğince ilgili bölge müdürlüğüne gönderilir. Dava konusu Merkez Birimlerini ilgilendiriyorsa, savunmaya yarayacak belge ve delillerin gönderilmesi ilgili birimden istenir, ilgili birim bu belge ve delilleri takip konusu olaya ait görüşü ile birlikte Hukuk Müşavirliğine iletir.

    ilgili birimlerce yapılması gerekli işlemlerin Hukuk Müşavirliğince tanınan süre içinde yapılması zorunludur.

    4) TMO lehine sonuçlanan davalara ait kararların tebligat işlemleri en kısa zamanda yapılır. Aleyhine sonuçlanan davalarda ise karşı tarafın karan tebliğe çıkarmaması ve gecikmenin TMO zararına yol açacağı hallerde karar TMO'nce tebliğe çıkarılır.

    5) TMO aleyhine sonuçlanan davaların temyiz edilmesi esastır. Açılan bir dava veya takipten vazgeçilmesi, dava ile amaçlanan sonucun elde edilmesini içerenler hariç vazgeçilmesi, feragat, kabul ve davaların sulh veya tahkim yolu ile çözümü Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

    6) Temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması halinde Hukuk Müşavirliğinin onayı ile temyiz duruşmasına davayı takip eden bölge avukatı girebilir. Aksi halde Hukuk Müşavirinin görevlendireceği merkez avukatlarından biri temyiz duruşmasına girer.

    7) Karar düzeltme ve yargılamanın yenilenmesini gerektiren bir durum olup olmadığına, davayı takip eden avukatın yapacağı teklif ve göstereceği gerekçeye göre I. Hukuk Müşavirince karar verilir.

    8) Karşı tarafa yemin teklifi, kabul veya reddi Genel Müdürlüğün onayına bağlıdır.

    9) TMO'nun kesinleşmiş yargı kararına bağlı borçları, Merkezde Hukuk Müşavirliğinin talebi üzerine Mali İşler Dairesi Başkanlığınca, bölgelerde ise; bölge avukatının talebi üzerine Mali İşler Servisince ödenir.

    10) TMO' ne tebliğ edilen icra emirleri derhal davayı takip eden avukata verilir. Avukat ilamın kesinleşip kesinleşmediğini ve icra emrinin ilama uygunluğunu kontrol ederek, itirazı veya icranın geri bırakılmasını gerektiren bir durum varsa gereğini yapar, yoksa borcun ödenmesi için teklifte bulunur.

    İlamsız icra takiplerine ait ödeme emri tebliğ edilir edilmez, ödeme emri hakkında ilgili birimden bilgi istenir. İlgili birimin vereceği bilgiye göre itirazı gerektiren bir neden varsa itiraz edilir, yoksa borcun ödenmesi yoluna gidilir.

    11) TMO'nun açtığı icra takiplerinde borçlu ödemelerde bulundukça durum Hukuk Müşavirliğince Mali İşler Dairesi Başkanlığına, bölge avukatınca Mali İşler Servisine bildirilir. Bu paranın en kısa zamanda icradan aldırılıp Hukuk Müşavirliğine veya bölge avukatına bilgi verilmesi esastır.

    12) İcra takiplerinin aciz belgesine bağlanması halinde, borçluların mal edinip edinmedikleri zaman zaman araştırılmak ve gerekirse İcra ve İflas Yasasının 143. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere aciz belgeleri Hukuk Müşavirliğince Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir.

    13) TMO'nun ilgili bulunduğu hukuki takipler hakkında adli mercilerce sorulacak hususlara daire başkanlıklarınca Hukuk Müşavirliğinin, bölgelerde ise avukatların görüşü alınmadan cevap verilemez.

    14) Merkez birimlerince bir konuda Hukuk Müşavirliğinden görüş istenilmesi veya hukuki bir işlem yapılmasına gerek görülen konular, Genel Müdürlük kanalı ile Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir.

    15) Bu gibi yazılarda konunun açıklanması, görüş istenilen konuda yapılması düşünülen işlem baklanda başkanlık görüşünün belirtilmesi ve ilgili belgelerin gönderilmesi gereklidir.

    Hukuk Müşavirliğince yapılan inceleme sırasında istenecek bilgi ve belgeler ilgili birimce Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

    Hukuk Müşavirliği görüşünü bir yazı ile Genel Müdürlüğe sunar. Acil hallerde doğrudan ilgili birime gönderir.

    16) Bölge Müdürlüklerinin kendilerini ilgilendiren konularda bölge avukatının görüşünün alınması esastır.

    Genel uygulamayı ilgilendiren konularda ise, bölge avukatının görüşü de bildirilmek suretiyle Merkezden görüş istenilebilir.

    17) Hukuk Müşavirliğinin önemli işleri I. Hukuk Müşavirinin başkanlığında Hukuk Müşaviri ve Merkez avukatlarından oluşturulacak Hukuk Kurulunda incelenir. Gerekli görüldüğünde Genel Müdürlük Olur' u ile bölge avukatlarının da kurul toplantısına katılımları sağlanır.

    18) Hukuk Kurulunun gündemi ve toplantı günü I. Hukuk Müşaviri tarafından belirlenir. Toplantıda varılan sonuçlar katılanların imzasını taşıyan bir Hukuk Kurulu Karan ile tespit edilir ve kararın asılları özel bir dosyada saklanır.

    19) Hukuki takip açılmak üzere Hukuk Müşavirliğine gönderilen dosyalar, I. Hukuk Müşavirince, Hukuk Müşavirine veya avukatlara havale olunur. Dosyaların Hukuk Müşavirliğince incelenmesinde hukuki takibi gerektirir bir durum olmadığı, zamanaşımına uğramış bulunduğu veya diğer nedenlerle TMO yararına sonuçlanmayacağı görüşüne varılırsa, dosya gerekçesi ile birlikte Genel Müdürlük Olur'uyla ilgili birime iade edilir.

    20) Merkez avukatları, bölge dava ve icra takiplerini kontrol etmek amacıyla bölgelerle devamlı ilişki kurarlar. Bölge avukatlarının gönderecekleri dava ve icra takip fişleri ile dilekçeleri ve diğer belgeleri inceler, kontrolünü yapar ve gerekli talimattan verirler.

    Davayı takip eden avukat başka görüşte ise nedenlerini bildirir ve alacağı talimata göre işlem yapar.

    21) Hukuk Müşavirleri, takip ettikleri işler hakkında avukatlara talimat verebilecekleri gibi, avukatlar da gerekli gördükleri konularda kendilerinden talimat isteyebilirler. Ancak talimat istedikleri durumlarda sürelerin korunması ve acil tedbirlerin süresinde alınmasını göz önünde tutarlar.

    22) Teşkilatın hukuki faaliyetleri Genel Müdürlüğün göstereceği lüzum üzerine hukuk müşavirleri tarafından yerinde incelenir ve denetlenir.

    23) Dava ve icra takiplerinin tamamen TMO lehine sonuçlanması halinde dosyalar I. Hukuk Müşavirinin, kısmen veya tamamen aleyhte sonuçlanması halinde ise Genel Müdürlüğün Olur' u ile işlemden kaldırılır ve sonucu ilgili birime bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki, Sorumluluk ve Nitelikler

    Madde 6 - Hukuk Müşavirliğinin bünyesinde yer alan her kademedeki yönetici ve personelin görev yetki ve sorumlulukları ile, taşımaları gereken özel nitelikleri TMO Kadro Tanımları Kitabı ile düzenlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Vekalet Sözleşmesi ile Avukat Çalıştırılması

    Avukatların Çalıştırılma Şekil ve Koşulları

    Madde 7 - Gerekli görüldüğünde, avukat ihtiyacı bulunan bölgeler veya bazı davalar için Hukuk Müşavirliğinin teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile vekalet sözleşmesi yapılarak avukat çalıştırılabilir.

    Avukat tarafından takibi gereken işler ve ödenecek ücret ile, avukatın görev, yetki ve sorumlulukları vekalet sözleşmesinde belirtilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM Vekalet Ücreti

    Dağıtım Şekli

    Madde 8 - Yargı mercilerince TMO yararına hükmedilen ve tahsil olunan vekalet ücretleri aşağıdaki şekilde dağıtılır.

    1) Tek avukat bulunan bölgelerde karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretinin %70'i davayı takip eden avukata ödenir, %30'u ise Merkeze gönderilir.

    2) Birden çok avukat bulunan bölgelerde, tahsil edilen vekalet ücretinin %50'si davayı takip eden avukata verilir, %20'si davayı takip eden avukat da dahil diğer avukatlar arasında eşit olarak dağıtılır. Kalan %30'u ise Merkeze gönderilir.

    3) Merkezde vekalet ücretinin %50'si davayı takip eden Merkez avukatına ödenir. Kalan %50'si bölgelerden Merkeze gönderilen %30 Merkez payları ile birleştirilerek bunun %15'i I.Hukuk Müşavirine, %10'u Hukuk Müşavirine, %75'i davayı takip eden avukat ile hukuk müşavirleri dahil Merkez avukatları arasında eşit olarak dağıtılır.

    4) Bu maddenin uygulamasında 399 sayılı KHK'nın 37 ve 657 sayılı Yasanın 146. maddesi ile belirlenen limit uygulanır. Limit dışı kalan vekalet ücretleri ise, 19/04/1983 gün ve 18023 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin Dağıtımı Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre dağıtılır.

    Dağıtım Zamanı

    Madde 9 - Tahsil edilen vekalet ücretleri Merkezde Mali işler Dairesi Başkanlığı, bölge müdürlüklerinde ise Mali İşler Servislerinde ayrı bir hesapta toplanır. Dağıtım, dörder aylık periyotlarla yılda 3 kez yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM Yürürlük ve Kaldırılan Hükümler

    Yürürlük

    Madde 10 - Bu yönetmelik TMO Yönetim Kurulunun onayı tarihinde yürürlüğe girer.

    Kaldırılan Hükümler

    Madde 11 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 24/11/1982 tarihli, 960027 sicil ve 170 müdevvenat numaralı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

    Mevzuat Kanunlar