TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

   

    Yürürlük Tarihi: 22/11/2001

    Sicil No : 0003 0102 0029

    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden :

    Kuruluş Amacı

    Madde 1 - Toprak Mahsulleri Ofisinin genel haberleşme, dosyalama, arşiv hizmetlerini yürütmek, personelin sağlık hizmetleri, konut, misafirhane, lokal, kamp ve her türlü sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, yemekhane hizmetlerini yürütmek, Genel Müdürlüğün her türlü temizlik, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek, Merkez hizmet otolarının bakım onarım ve çalışma düzenini sağlamak, Başkanlığın görevleriyle ilgili emtia ve malzeme alımlarını yapmak, basın ve halkla ilişkiler, tercüme ve kütüphane hizmetlerini Genel Müdürlük politikasına uygun olarak yürütmek amacıyla İdari İşler Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

    Teşkilat Yapısı

    Madde 2 - İdari İşler Dairesi Başkanlığının teşkilat yapısı aşağıda gösterilmiştir:

    Daire Başkanı Sekreter

    Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

    Sosyal Hizmetler Servisi Şefliği Sağlık Hizmetleri Servisi Şefliği Tabldot Servisi Şefliği Kreş ve Gündüz Bakımevi Servisi Şefliği

    Haberleşme Şube Müdürlüğü

    Gelen Evrak ve Arşiv Servisi Şefliği Giden Evrak Servisi Şefliği

    Faks ve Teleks Servisi Şefliği

    Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İç Hizmetler Servisi Şefliği Satın Alma Servisi Şefliği Bakım - Onarım Servisi Şefliği

    Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

    Basın Yayın ve Dokümantasyon Servisi Şefliği Halkla İlişkiler Servisi Şefliği

    Başkanlık Haberleşme Servisi Şefliği

    Görevler

    Madde 3 - İdari İşler Dairesi Başkanlığıma görevleri, teşkilat yapısını oluşturan Şube Müdürlüklerinin görevlerinden meydana gelir. Başkanlık, bu Şube Müdürlüklerinin çalışmalarının planlanması, kendi aralarında ve diğer birimlerle olan ilişkilerde koordinasyonun sağlanması ve görevlerinin yürütülmesini takip ve kontrolle görevlidir.

    I - Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü A - Sosyal Hizmetler Servisi Şefliği

    1 - İşyerlerinde personel için gerekli olan konut, misafirhane, lokal, kreş ve benzeri ihtiyaçları tespit ederek karşılanmasına çalışmak,

    2 - Personel arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla demek, dinlenme kampı ve kooperatifler kurulmasında yardımcı olmak, kurulmuş olanların çalışmalarını izleyerek bunların geliştirilmeleri yönünde tekliflerde bulunmak,

    3 - Personelin zamanında işyerinde bulunmasını teminen Taşıt Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda ve taşıt standardizasyonu kararına uygun olarak ihtiyaç duyulan yerlerde personel taşınması (servis) işlerini yürütmek,

    4 - Mevcut dinlenme tesislerinin her yıl kamp dönemi hazırlık çalışmalarını yapmak, kamplarda görev alacak personeli belirlemek, kamp yönetimlerine gerekli işletme kredisini temin etmek, kamplardan yararlanmak isteyenler için teşkilat çapında duyuruda bulunmak, kamp isteklileri arasında yapılan puanlama sonucu kampa katılmaları kesinleşenlere kamp formlarını göndermek, kamp ücretlerinin hesap ve tahsilini sağlamak,

    5 - Mahrumiyet yerleri için yasalarla ayrıca öngörülen sosyal hizmetlerle ilgili çalışmaları yürütmek,

    6 - Teşkilat çapında başarılı eleman ve başarılı birim seçilmesi çalışmalarını yürütmek,

    7 - Sosyal hizmetlere ilişkin ihtiyaçların karşılanmasını teminen Ofis bütçesine yeterli ödeneğin konulması için teklifte bulunmak.

    B - Sağlık Hizmetleri Servisi Şefliği

    1 - Sağlık, muayene ve tedavi bölümlerinden poliklinik, çocuk, fizik, diş kliniğinde ve tahlil laboratuarında yeteri kadar kadrolu veya sözleşmeli doktor, diş hekimi ve sağlık personeli bulundurulmasını sağlamak,

    2 - Ofis personeli ve emeklileri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin tüm sağlık işlerini ilgili mevzuat gereğince yürütmek,

    3 - İşyerlerinde hastalıklara karşı gerekli koruyucu önlemlerin alınması ve personelin sağlık durumlarının kontrol altında bulundurulmasını sağlamak,

    4 - Taşra teşkilatının doktor, sağlık memuru gibi personel ve bu hizmet için gerekli araç ve gereç ihtiyaçlarını izleyerek karşılanmasını sağlamak,

    5 - Personel ve aile bireylerinin muayene ve tedavisi ile ilgili olarak gerekli görülen bilgi ve istatistikleri tutmak,

    6 - Sağlık koruma, tedavi ve doktor ücretlerine ilişkin ihtiyaçların karşılanmasını teminen Ofis bütçesine yeterli ödeneğin konulması için teklifte bulunmak.

    C - Tabldot Servisi Şefliği

    1 - Genel Müdürlüğün tabldot hizmetlerini yürütmek; gerekli malzemeleri piyasadan mevzuata uygun şekilde aldırtmak ve usulüne göre kullanımını sağlamak, depo giriş - çıkışlarını kontrol altında bulundurmak, hesaplarını tutmak,

    2 - Yemek tabelalarını hazırlamak ve kişi başına düşen yemek maliyetini çıkartmak, yemek bedellerini tahsili için Mali İşler Dairesi Başkanlığına göndermek,

    3 - Servis görevlerinin yürütülebilmesini teminen Ofis bütçesine yeterli ödeneğin konulması için teklifte bulunmak,

    4 - Yerli ve yabancı konuklara verilecek yemeklerde gerekli çalışmaları yapmak.

    D - Kreş ve Gündüz Bakımevi Servisi Şefliği

    l - TMO Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliği ile tespit edilmiş hizmetleri söz konusu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütmek.

    ü - Haberleşme Şube Müdürlüğü A - Gelen Evrak ve Arşiv Servisi Şefliği

    1 - Genel Müdürlük adına gelen resmi ve özel tüm yazılarla işyerlerinden gelen formüle edilmiş evrakı almak, ilgili kayıt fişlerine işlendikten sonra ait olduğu birimlere imza karşılığı teslim etmek,

    2 - İhaleler için gelen teklif mektuplarını ilgili mevzuatlar çerçevesinde teslim almak ve ilgili birim veya komisyona iletmek, yanlışlıkla açılan teklif mektupları için tutanak tutmak,

    3 - Ofis Teşkilatına ait olan vergi ve adli tebligatları usulüne uygun olarak teslim alıp ilgili birimine göndermek, Genel Müdürlük adına gelen aboneli dergilerin ait olduğu birimlere dağıtımını yapmak, gelen evrak ile ilgili aylık ve yıllık istatistikleri tutmak,

    4 - Genel Müdürlük adına gelen koli, paket, zarf vb. kargoları PTT'den veya özel kargolardan aldırmak, zimmet defteri ile birimine teslim etmek,

    5 - Genel Müdürlük adına gelen ve resmi yazı ekinde olmayan çek, bono, poliçe, tahvil ve benzeri kıymetli evrakı teslim aldıktan sonra zimmet defterine kaydederek ilgili birimine imza karşılığı teslim etmek,

    6 - Merkez Birimlerine ait haberleşme cihazlarının bağlanması ve kaldırılmasına ilişkin idari ve teknik hizmetleri yerine getirmek, hatların şehirler arası ve uluslar arası görüşmelere açılmasını veya kapanmasını sağlamak, ihtiyaç halinde Makam onayı ile yeni hatlar temin etmek,

    7 - Makam ev telefonları ile evlerine telefon bağlanması uygun görülen personelin evlerine telefon bağlanmasını sağlamak,

    8 - Genel Müdürlükte kullanılan direkt telefonların hangi birimlerde kullanıldığı ile bu telefonların şehirler arası ve milletler arası görüşmelere açık olup olmadıklarının kayıtlarını tutmak,

    9 - Merkez ve Taşra Teşkilatımız ihtiyacı için haberleşme cihazları satın alınması veya mevcutların yerlerinin değiştirilmesi hususlarında (gerektiğinde Makam onayı da alınarak) Teknik İşler Dairesi Başkanlığına görüş bildirmek, Merkez ve Taşra Teşkilatımızda mevcut telefon santralleri için gerektiğinde Merkezden bakım onarım sözleşmeleri yapmak veya bu konuda teşkilatımıza yetki vermek,

    10 - Teşkilatımızın yıllık telefon görüşme kontenjanlarını belirlemek, Merkez ve Taşra birimlerimize bildirmek ve harcamalarını izlemek,

    11 - Genel Müdürlüğümüz haberleşme cihazlarının kullanımına ilişkin faturaların son ödeme tarihleri esas alınarak ödenmesini sağlamak, bu faturalara ait ayrıntı faturaların da birimlerce belirlenen özel görüşme bedellerinin ilgililerden tahsilinin sağlanması için söz konusu fatura ve ayrıntı faturalarını zamanında Mali İşler Dairesi Başkanlığına intikal ettirmek,

    12 - Teşkilatımızda kullanılan el telsizlerinin kayıtlarım tutmak, yeni kurulması ve kullanılması Makamca uygun görülen telsiz cihaz ve sistemleri konusunda ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onaylan almak,

    13 - Teşkilatımızın telefon rehberini hazırlamak, Şubemize bildirilen isim, unvan veya telefon numarası değişikliklerinin telefon rehberlerine işlenmesini sağlamak,

    14 - Genelge ve Genel Müdürlük Sirkülerine sicil numarası vermek, kayıtlarını tutmak, genelgeleri sicil ve birim kod numaralarına göre ayrı ayrı muhafaza etmek, genelge ile değişen mevzuat madde değişikliklerini ilgili mevzuatlara işlemek ve bu mevzuatların muhafazasını sağlamak,

    15 - Gelen Evrak ve Arşiv, Giden Evrak, Faks ve Teleks Servislerince hazırlanan günlük istatistiklere göre istendiğinde yıllık faaliyet raporu hazırlamak,

    16 - Şubenin görev ve sorumlulukları ile ilgili yazışmaları yapmak, şube personelinin özlük işleriyle ilgili işlemleri yürütmek, yönetmelik, izahname ve ilgili diğer mevzuatın Şubeye ait bölümlerini düzenlemek,

    17 - Şubeye ait dosyalama, demirbaş ve malzeme ihtiyaçlarının tespit ve temini işlerini yürütmek,

    18 - Teftiş raporlarının şubeye ait bölümlerini incelemek, tenkide alınan konularla ilgili olarak işyerlerine gerekli talimatı vermek.

    19 - Genel Müdürlüğe ait teksir ve fotokopi işlerini mevcut cihazların kapasiteleri oranında yerine getirmek,

    20 - Merkez ve Taşra teşkilatına ait arşiv işlerinin "TMO Arşiv Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak, gerektiğinde Merkezde "Ayıklama ve İmha" işlemlerini yerine getirmek.

    B - Giden Evrak Servisi Şefliği

    1 - Dışarıya gönderilmesi gereken Genel Müdürlük birimlerine ait evrakları gerekli kayıt işlemlerini yaparak postalamak, şehir içi dağıtımını yapmak, bu evraklara ait ikinci kopyaları ayırarak birim kodlarına göre klase etmek ve giden evrakın aylık ve yıllık istatistiğini tutmak,

    2 - Genel Müdürlük birimlerine ait yurt içi veya yurt dışına gönderilecek belgeleri veya paketleri özel kargo servislerine teslim etmek,

    3 - Şehir içi, şehirler arası ya da yurt dışı yollamalarda PTT tarifesini uygulamak ve kontrolünü yapmak,

    4 - Posta giderleri için verilen iş avansını almak ve zamanında kapatmak,

    5 - Genelgeler ile Genel Müdürlük Sirkülerinin Merkez ve Taşra Teşkilatına, Genel Yazıların yalnız Taşra Teşkilatına dağıtımını yapmak. Genelgelerin belirli bir miktarını işyerleri ihtiyacı için arşivde saklamak ve istenildiğinde bu yerlere göndermek,

    6 - Resmi Gazeteleri günlük olarak aldırmak ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.

    C - Faks ve Teleks Servisi Şefliği

    1 - Faks, teleks ve santral haberleşmesinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak, bunlarla ilgili aylık ve yıllık istatistikleri tutmak,

    2 - Santral vasıtasıyla yapılan şehirler arası ve milletler arası görüşmelere ait kayıtların tutulması ile "Kontrol Fişi"nin görüşme yapan personele imzalatılmasın! sağlamak,

    3 - TELEKOM' dan gönderilen faks faturaları ile Merkez santraline ait dokümanı incelemek, varsa özel görüşmelerin tespiti yapıldıktan sonra gerekli işlem yapılmak üzere Gelen Evrak ve Arşiv Servisi Şefliğine vermek,

    4 - Merkezde kullanılan direkt telefonlar ile merkez santralinin bakımını yapmak ve imkanlar ölçüsünde arızalan gidermek.

    111 - Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

    A - İç Hizmetler Servisi Şefliği

    1 - Genel Müdürlük binaları ile eklentilerinin temizlik işlerini yürütmek, temizlik, bakım, onarım malzemelerini temin etmek ve dağıtımını sağlamak,

    2 - Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürlük Makamı ile Genel Müdürlük kadrosunda yer alan Müşavir ve Başuzmanların her türlü malzeme ve demirbaş işlerini yürütmek,

    3 - Genel Müdürlük Merkezindeki taşıt araçlarının çalışma esaslarım hazırlamak, uygulamaları izlemek, Merkez otolarının bakım, tamir ve trafik muayene işlemlerini yürütmek, vergi ve sigorta işleri konusunda Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonu kurmak,

    4 - Ulusal bayramlar ve belirli günlerde Bayrak ve Atatürk resmi astırmak,

    5 - Bahçe düzenleme işlerini yürütmek,

    6 - Görev alanına giren yerleşim yerlerindeki her türlü demirbaş eşya, araç ve gereçlerin kayıt ve kontrolleri ile ıskat ve münakale gibi işlemlerini yürütmek.

    B - Satın Alma Servisi Şefliği

    1 - Başkanlığın görevleriyle ilgili yıllık malzeme iş programını hazırlamak,

    2 - Başkanlığın görevleriyle ilgili malzeme iş programında yer alan ve Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca ödeneği verilen malzemenin satın alma veya imal ettirilme suretiyle teminini gerçekleştirmek,

    3 - Başkanlığın görevleriyle ilgili demirbaş ve cihazların bakım ve onarımını yaptırmak, yıllık bakım sözleşmelerini takip etmek ve yaptırılmasını sağlamak,

    4 - Başkanlığın görevleriyle ilgili satın alma, hizmet ve bakım onarım ihalelerini gerçekleştirmek,

    5 - Malzeme iş programı dahilinde yapılan harcamaları, Teknik İşler Dairesi Başkanlığına yıl içerisinde belirlenecek dönemler halinde bir liste ile bildirmek,

    C - Bakım - Onarım Servisi Şefliği

    1 - Genel Müdürlük binası ve eklentilerindeki mevcut kalorifer, su, elektrik ve benzeri tesisatların bakım - onarımları ile binaların küçük onarımlarını yapmak/yaptırmak, ihtiyaç duyulan malzemelerin alınmasını sağlamak,

    2 - Genel Müdürlük binalarının kaynak, çilingir, boya badana, marangozluk işleri ile binaların ışıklandırma işlerini yürütmek,

    3 - Su, elektrik faturalarının sayaçlardan kontrollerinin yapılarak zamanında ödenmesi ve doğal gaz saatlerinin takibi ile dolumlarının yaptırılması işlerini yürütmek,

    4 - Asansörlerin bakım ve onarımlarını yapmak, ihtiyaç duyulan asansör malzemelerinin alınmasını sağlamak,

    5 - Görev alanlarına giren tesisat ve cihazların sürekli çalışır vaziyette bulunmaları için sürekli kontrollerini ve periyodik bakımlarını yapmak/yaptırmak.

    IV - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü A - Basın Yayın ve Dokümantasyon Servisi Şefliği

    1 - Ofisin faaliyet konularına giren ürünlerin dünya genelinde ve çeşitli ülkelerdeki iç ve dış piyasa hareketleri, ekiliş alanları, üretim, tüketim, ticaret (ihracat - ithalat) ve stok miktarları ile fiyatlarını, ülkelerdeki hububat politikasına ait bilgileri; Ofis içinden ve Ofis dışından ilgili birimler ve yetkili kaynaklardan derlemek, düzenlemek ve periyodik olarak bülten, rapor, çizelge ve benzeri yayınlar şeklinde hizmete sunmak,

    2 - Yurt içi ve yurt dışındaki yayınlar konusunda gelen teklifleri, Genel Müdürlük ve ilgili birimlerin bilgilerine sunmak, Ofis için yararlı görülenlere abone olunmasını veya satın alınmasını sağlamak, uygun görülen eserlerin telif haklarının satın alınması işlemlerini yürütmek,

    3 - A.bone olunan basılı yayınlarla, mahalli gazetelerde çıkan, doğrudan veya dolaylı Ofisle ilgili haber, makale ve benzeri yazılan tespit edip Genel Müdürlük ve ilgili birimlerin bilgilerine sunmak,

    4 - Yapılacak basın toplantıları ile ilgili gerekli düzenleme ve çağrı hizmetlerini yürütmek, basına ve diğer yayın kuruluşlarına Genel Müdürlüğün istekleri doğrultusunda haber ve bilgi hizmeti vermek, basında Ofisle ilgili olarak çıkan yazıların gerektiğinde "açıklama" veya "tekzip"lerinin yapılmasını sağlamak,

    5 - TMO merkez birimlerinin her dilde karşılıklı olarak tercüme edilecek evrakının, durumlarına ve mevcut imkanlara göre Şube içinde, Ofis içinde veya dışarıda tercümelerinin yapılmasını sağlamak, Ofis dışında yapılan tercümelerin ücretlerinin ödenmesi işlemlerini yürütmek,

    6 - Gerekli durumlarda toplantılarda tercümanlık hizmetlerini yürütmek,

    7 - Yurt içi ve yurt dışı görev seyahatlerinde Genel Müdürlük Makamı ve Makamca uygun görülen (seyahate katılacak) kişilerin uçak rezervasyonlarım yapmak,

    8 - Ofis konulan ile ilgili her türlü yayın (kitap, dergi, broşür, afiş vb.) hazırlamak veya hazırlanmasına yardımcı olmak, dağıtımını sağlamak,

    9 - Ofisle ilgili her türlü ilanlara ait işlemleri yürütüp gerçekleştirmek ve ilan ücretlerinin ödenmesini sağlamak.

    B - Halkla İlişkiler Servisi Şefliği

    1 - TMO dergisinin uygun görülen periyotlarda yayım ve dağıtımını yapmak,

    2 - Ofis çalışmalarının pano, grafik, fotoğraf ve filmlerle tespit etmek, çizim ve grafik işlerini yapmak, amatör fotoğraf işlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak,

    3 - Ofisin ürünlerini ve/veya faaliyetlerini tanıtıcı reklamların yapılmasını sağlamak, bu amaçla basın - yayın organlarına reklam vermek, duyurularda bulunmak, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılınması ile ilgili idari ve teknik işleri yürütmek,

    4 - TRT ve basın araçlarıyla kamuoyunu aydınlatıcı ve tanıtıcı bilgi verilmesini sağlayan çalışmalar yapmak, bunun için film, slayt, bant ve benzeri dokümanların hazırlanmasını sağlamak,

    5 - Kamuoyunun Teşekkül hakkında ve yürütülmekte olan hizmetler üzerindeki düşünceleriyle, dilek ve şikayetlerinin tespit edilmesi amacıyla anket ve benzeri teknikler uygulayarak kamuoyu araştırmaları yapmak, sonuçlarını değerlendirmek,

    6 - Vatandaş ve iş sahiplerinin sözlü veya yazılı başvurularını değerlendirmek, zamanında cevaplandırmak veya cevaplandırılmasını sağlamak, kendilerine yardımcı olmak, yol göstermek,

    7 - Üretici ve müşterilerimizle iyi bir diyalog kurulması için gerekli etkinlikleri yaratacak çalışmalar yapmak ve hizmet koordinasyonunu sağlamak,

    8 - Eğitim Şube Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonu kurarak Ofis konularına ilişkin faaliyet ve uygulamaların tartışılmasına imkan verecek konferans, toplantı, brifing ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak.

    V - Başkanlık Haberleşme Servisi Şefliği

    1 - Başkanlığın haberleşme, dosyalama, arşiv işlerinin mevzuat ve mevcut yöntemlere uygun ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

    2 - Gelen ve giden yazıların ilgili defter, föy, fiş ve benzeri belgelere kayıtlarım yapmak, yaptırmak, görülmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak üzere Başkan, Şube Müdürleri ve ilgili servislere iletmek,

    3 - Başkanlık personelinin özlük işleri ile ilgili işlemleri yürütmek, şahıs dosyalarını tutmak,

    4 - Başkanlığın demirbaş, malzeme ve kırtasiye ihtiyacını tespit ve temin ederek ihtiyaç sahiplerine dağıtımını sağlamak, ıskat, münakale, onarım, bakım ve sayımlarını yapmak, bu işlere ilişkin kayıtları tutmak,

    5 - Başkanlığa ait tüm tape işlerini eksiksiz, doğru ve usulüne uygun olarak yapmak, teksir, baskı, cilt, fotokopi ve benzeri işlerin yapılmasını sağlamak.

    Personelin Görev - Yetki - Sorumluluk ve Nitelikleri

    Madde 4 - İdari İşler Dairesi Başkanlığının bünyesinde yer alan her kademedeki yönetici ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile taşımaları gereken özel nitelikler TMO Kadro Tanımları Kitabı ile düzenlenir.

    Görevlerin Yürütülme Şekilleri - İş İlişkileri

    Madde 5 - Başkanlık görevlerinin yürütülme şekline ait usul ve esaslar Başkanlığın ve konuyla ilgili birimlerin iş izahnameleri ve hizmet yönetmelikleri ile belirlenir.

    Personelin tayin, nakil, tezkiye, terfi, görevlendirme, emeklilik ve benzeri özlük işlemleri ile disiplin işlerine ait hususlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

    Başkanlık, görevlerini oluşturan işlerin yürütülmesinde Genel Müdürlük Prensipleri ve TMO Yetki Devri Talimatı ile tespit edilen sınırlar çerçevesinde teşkilat birimleri, yerli - yabancı, resmi ve özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerle gerekli iş ilişkilerini kurar, yazışmalar yapabilir.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 6 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle yürürlükte bulunan 01/01/1990 tarih, 960034 sicil ve 255 yayın no'lu İdari İşler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

    Yürürlük

    Madde 7 - Yönetim Kurulunun 22/11/2001 tarih, 29/241 - 1 sayılı kararı ile kabul edilen bu yönetmelik, 22/11/2001 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar