TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

   

    Yürürlük Tarihi: 19/07/2001

    Sicil No : 0003 0102 0067

    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden :

    Kuruluş Amacı

    Madde 1 - Toprak Mahsulleri Ofisinin yatırım programında yer alan hizmet binaları, sosyal amaçlı bina inşaatları, bunlara ait mekanik ve elektrik donanımı, çeşitli tevsii ve yenileme tesisata ile tesislerin yol - saha betonları ve ihataların ihale, inşaat, kontrol ve kesin hesap işlerini yürütmek,

    İşletmeye açılmış olan her türlü hizmet binaları ve sosyal tesislerin teknik özelliklerine uygun olarak bakım - onarım ve periyodik revizyonlarının yapılmasını sağlamak,

    İlgili birimlerce talep edilen ana ve yardımcı hizmetlerle, tesislere ilişkin her türlü varlık, ekipman - yedek parça, malzeme ve demirbaşın alımı veya imali ile bunların kodlanması, stoklanması ve ihtiyaç yerlerine dağıtılması işlemlerini yürütmek,

    Tesislere ait uzun süreli arsa - arazi kiralama, istimlak etme ve satın alma işlemleri ile gerektiğinde bina, arsa ve arazinin satış ve trampa işlemlerini yürütmek,

    Ofiste mevcut tesis, makine ve cihazlar için gerek duyulan makine, makine elemanları, yedek parça ve çelik konstrüksiyon ile kurumun ihtiyacı olan büro eşyası, doğrama gibi ağaç ürünleri ile matbaa hizmetlerini yürütmek; tesis, taşıt araçları, makine ve cihazların bakım ve onarımlarını yapmak amacıyla, merkezde bir Teknik İşler Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

    Teşkilat Yapısı

    Madde 2 - Teknik İşler Dairesi Başkanlığının teşkilat yapısı aşağıda gösterilmiştir:

    Daire Başkanı Sekreter

    Proje Şube Müdürlüğü Proje Servisi Şefliği Keşif İhale Servisi Şefliği

    Proje uygulama Şube Müdürlüğü İnşaat Servisi Şefliği Makine Tesisat Servisi Şefliği Elektrik Tesisat Servisi Şefliği

    Bakım - Onarım ve Emlak Şube Müdürlüğü Arsa - Arazi Servisi Şefliği Bakım - Onarım Servisi Şefliği Gayrimenkul Değerlendirme Servisi Şefliği

    Satın alma ve Stok Kontrol Şube Müdürlüğü Program ve Stok Kontrol Servisi Şefliği Yurtiçi Satın alma Servisi Şefliği Yurtdışı Satın alma Servisi Şefliği

    Atölyeler Şube Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

    İmalat ve Onarım Servisi Şefliği Baskı ve Cilt Atölyesi Servisi Şefliği Depolama ve Dağıtım Servisi Şefliği Muhasebe ve İdari İşler Servisi Şefliği

    Başkanlık Haberleşme Servisi Şefliği

    Görevler

    Madde 3 - Teknik İşler Dairesi Başkanlığının görevleri, teşkilat yapısı içerisinde yer alan Şube Müdürlüklerinin görevleri toplamından oluşur.

    Başkanlık, bu Şube Müdürlüklerinin çalışmalarının planlanmasını, kendi aralarında ve diğer birimlerle olan ilişkilerinde koordinasyonun sağlanmasını ve görevlerin yürütülmesini takip ve kontrolle görevlidir.

    I - Proje Şube Müdürlüğü A - Proje Servisi Şefliği

    1 - Başkanlığın görev alanına giren bina ve tesislere ait alan projelerini, tatbikat projelerini, detaylarım ve vaziyet planlarını hazırlamak; gerektiğinde dışarıda yaptırılacak projelerin şartnamelerini düzenlemek ve şartnamelere göre proje kontrollerim yaparak onaylanmasını sağlamak,

    2 - Hazırlanan projeleri ilgili yerlere göndermek, inşaatın mimari kontrollüğünü yapmak, geçici ve kesin kabullere katılmak ve projelerin uygulanmasında tespit edilen aksaklıkları gidermek için proje düzeltileri yapmak,

    3 - Gerektiğinde Bakım - Onarım ve Emlak Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilen bakım - onarım ve tadilat işlerine ait projeleri ve detaylarını hazırlamak,

    4 - Genel Müdürlük binalarının dekorasyon ve yerleşim etütlerini yapmak,

    5 - Hazır bina alımlarına ilişkin etütleri yapmak, sonuçlarına göre satın alınması için ilgili birimler düzeyinde gerekli girişimlerde bulunmak,

    6 - Servis görevlerinin yürütülmesinde, gerekli her aşamada Başkanlığın diğer birimleriyle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

    7 - Zemin etüdünün yapılmasının gerekli olduğu durumlarda; bunlara ait şartnameleri hazırlamak ve yaptırılan etüt raporlarını değerlendirmek,

    8 - Mevcut binalarda hasar meydana gelmesi durumunda hasar tespitinde bulunmak ve gerekli takviye ve onarım projelerini hazırlamak.

    B - Kesif - İhale Servisi Şefliği

    1 - Tesislerin arazi durumları da dikkate alınmak suretiyle hazırlanmış projelere göre keşifleri hazırlamak, yatırım programında yer alan inşaatların ihale dosyalarını hazırlayarak ihaleye çıkmak ve sonuca göre sözleşmeyi yaparak ilgili Müdürlüğe iletmek,

    2 - Bölgelerden gönderilen hizmet binaları ve sosyal tesislerle ilgili yatırım tekliflerini inceleyip programa dahil edilecekleri önermek ve yıllara göre ödenek miktarlarını belirlemek,

    3 - İhale öncesinde firma ve yüklenicilere ait tanıtım bilgilerinin kayıtlarını tutmak,

    H - Proje Uygulama Şube Müdürlüğü A - İnşaat Servisi Şefliği

    1 - Başkanlığın görev alanına giren ihalesi yapılmış yatırımların inşaat faaliyetlerinin mevcut yatırım programına ve sözleşmesine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,

    2 - Yatırımların inşaat faaliyetlerini izleyip, bina ve tesislere ait projelerin uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde inşaatı yerinde incelemek ve uygulamada çıkacak sorunları çözümleyerek karara bağlamak,

    3 - Sözleşmesine göre yüklenicilere ödenecek ara hakedişleri kontrol etmek, nakliyat fiyatları ile özel birim fiyatlarını inceleyerek onayını sağlamak ve süre uzatımı verilmesini gerektiren durumlarda ilgili birimlerle gerekli koordineyi sağlayarak rapora bağlamak,

    4 - Gerektiğinde klas tespit komisyonlarını oluşturmak veya oluşturulan komisyonların düzenlediği klas tutanaklarını onaylattırmak, geçici ve kesin kabul heyetlerinin oluşmasını ve geçici ve kesin kabul tutanaklarının incelenip onaylanmasını sağlamak,

    5 - Devam eden yatırımların ödenek harcamalarını takip etmek ve ödeneğe ihtiyaç duyulması halinde temini için, ilgili birimlerle gerekli çalışmaları yapmak ve sonucunu takip etmek,

    6 - Yatırım programındaki emanet usulü ile yapılan işlerde, emanet heyetince yapılan harcamaları incelemek,

    7 - Yatırım programında Merkezce takip edilen işlerin şantiye günlük raporlarını incelemek, gerekli durumlarda Bölgeleri ve ilgili yerleri uyarmak,

    8 - Yüklenici değerlendirme formlarını düzenleyerek ilgili Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,

    9 - Yatırım programında belirtilen hizmet binası ve sosyal tesislerin tamamlanması sonunda düzenlenen kesin hesapların kontrol ve onayını sağlamak.

    B - Makine - Tesisat Servisi Şefliği

    1 - Hizmet binaları ve sosyal tesislere ait yatırım programı kapsamında yer alan veya Bakım - Onarım ve Emlak Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilen ve yapılması kararlaştırılan, tesis ve binalara ait havalandırma, ısıtma, kirli ve temiz su, soğutma, kanalizasyon, brülör ve havagazı işlerine ilişkin proje, keşif, ihale uygulama iş ve işlemlerini, ilgili diğer birimlerle koordineli olarak yürütmek; gerektiğinde söz konusu işler için dışarıya proje hazırlatmak ve bunların kontrollüğünü yapmak,

    2 - Bakım - Onarım ve Emlak Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilen ve yapılması kararlaştırılan hizmet ve sosyal amaçlı binalara ait tevsii ve yenileme tesisatlarının yapımını sağlamak; bu işler ve diğer yatırımlar için oluşturulan kontrol, emanet, geçici ve kesin kabul heyetlerine katılmak ve kabullerin yapılmasını sağlamak,

    3 - Servis görevleriyle ilgili hakedişleri hazırlamak, kontrol ve onaylarını sağlamak.

    C - Elektrik Tesisat Servisi Şefliği

    1 - Kurulacak yeni binalar ile enerjisi bulunmayan işyerlerine elektrik temini ile yenilenmesi ve tevsii gerekli elektrik şebekelerine ait etütleri yapmak, ilgili kuruluşlarla gerekli yazışmaları yaparak, enerji izinlerini almak ve projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,

    2 - Başkanlığın görev kapsamındaki yeni yatırımlar ile tevsii ve yenileme işlerinin elektrikle ilgili kısımlarına ait keşif; ihale, sözleşme, hakediş uygulama iş ve işlemlerini ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek, oluşturulan kontrol, emanet, geçici ve kesin kabul heyetlerine katılmak ve kabullerin yapılmasını sağlamak.

    m - Bakım - Onarım ve Emlak Şube Müdürlüğü A - Arsa - Arazi Servisi Şefliği

    1 - Yatırımlar için arsa ve arazilerin uzun süreli kiralanması, kamulaştırılması ve satın alınması ile gerektiğinde binalar da dahil olmak üzere satış ve takas işlemlerini yürütmek,

    2 - Ofis lehine tesis edilecek irtifak haklarının tapu işlemlerini takip etmek,

    3 - Tesislerde yapılacak yükleme ve boşaltma işleri için gerekli iltisak hatları çekilmesini sağlamak ve mevcut hatların TCDD ile sözleşme işlemlerini yapmak,

    4 - Ofise ait gayrimenkullerin kayıt ve sicillerini tutmak, ifraz (bölme) ve tevhit (birleştirme) işlemlerini yaptırmak,

    5 - Varlıklar stok kontrolü çerçevesinde tüm arsa - arazi işleri ile ilgili gerekli bilgileri güncel bir şekilde izlemek.

    B - Bakım - Onarım Servisi Şefliği

    1 - Lojman ve hizmet binalarıyla ilgili tadilat yol - saha betonları ve ihata gibi yatırım programında idame yenileme projesinde yer alan işler için Bölgelerden gelen talepleri ve keşifleri incelemek, ödeneklerini temin etmek, ihale işlemlerini yapmak veya Bölgelerince yapılmasını sağlamak,

    2 - Bölgelerden gönderilen onarım tekliflerini inceleyip, onarım programına dahil edilecekleri belirlemek, gerektiğinde projelendirerek kredisini temin etmek ve ihale talimatını vererek işin seyrini izlemek,

    3 - Teşkilatın her türlü bina varlıklarının kayıtlarını tutmak; bunların Satmalına ve Stok Kontrol Şube Müdürlüğü ile işbirliği yaparak kodlanması ve sicilleşmesi işlemlerini yürütmek,

    4 - Iskat edilen, hurdaya ayrılan veya herhangi bir şekilde faydalanılmayan her türlü taşıt aracının, parçalarından faydalanılması veya satılarak değerlendirilmesi için araştırma yapmak, araştırma sonuçlarına göre gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

    5 - Teşkilatın taşıt aracı ihtiyacının tespitini, planlanmasını ve dağıtımını düzenlemek, mevcut taşıt araçlarının işletme - bakım ve onarımıyla ilgili esasları hazırlamak,

    6 - Genel Müdürlük binalarında yapılması gerekli her türlü tevsii ve yenileme ihtiyaçlarını tespit edip proje ve keşiflerini hazırlamak, ihaleye çıkarmak veya emaneten yaptırmak,

    7 - Bölgelerden gönderilen her türlü taşıt araçlarına ait faaliyet raporlarını inceleyerek aksayan hususların düzeltilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve taşıt bakım ve onarımları için gerekli ödenekleri temin etmek.

    C - Gayrimenkul Değerlendirme Servisi Şefliği

    1 - Ofise ait gayrimenkullerden çeşitli nedenlerle atıl duruma düşenlerin (gayrimenkulün tamamı veya bir bölümü) diğer Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlükleri ile koordineli bir şekilde tespitini yapmak,

    2 - Gerektiğinde tespiti yapılan atıl gayrimenkullerin satışının yapılabilmesi için gerekli imar planı tadilatı, kat mülkiyetine geçiş ve buna benzer diğer işlemlerin yapılmasını sağlamak,

    3 - Gerektiğinde tespiti yapılan atıl gayrimenkullere İl - İlçe Kıymet Takdir Komisyonları, bu yönde hizmet veren diğer özel/resmi kuruluşlar veya Ofis teknik elemanları aracılığı ile muhammen bedel tespit ettirmek,

    4 - Satışa hazır hale getirilen atıl gayrimenkullerin ilgili mevzuat çerçevesinde satış ve devir işlemlerini, gerekli Makam Olurlarını alarak yapmak veya Bölge Müdürlükleri aracılığı ile yaptırmak; satışı mümkün olmayanları kiraya vermek veya başka yöntemlerle (takas, trampa gibi) değerlendirmek.

    IV - Satmalına ve Stok Kontrol Şube Müdürlüğü A - Program ve Stok Kontrol Servisi Şefliği

    1 - Teşkilatın varlık, ekipman - yedek parça, malzeme ve demirbaş ihtiyacım, merkez ve taşra birimlerinin talepleri ve ilgili merkez birimlerinin değerlendirmeleri doğrultusunda tespit etmek ve piyasa fiyatlarına göre bedellendirerek yıllık Malzeme İş Programını hazırlamak,

    2 - Onaylanan Malzeme İş Programı çerçevesinde Malzeme İş Programının ilgili bölümlerinin harcama yetkisini bölge ve merkez birimlerine vermek ve malzeme hareketlerini düzenlemek,

    3 - Yıl içerisinde merkez ve taşra birimlerinden gelen malzeme isteklerim öncelikle stoklardan sağlamak, stoku bulunmayanların ise satın alma veya imal yoluyla karşılanmasını teminen TMO Varlıklar ve Malzeme İşleri izahnamesinde belirtildiği gibi, ilgili birimlerden sağlanacak teknik bilgi ve belgelerle birlikte (teknik şartname) Satın alma Servisine iletmek,

    4 - Bilgisayar destekli stok kontrol sistemlerinin tesis edilmesi durumunda, ilgili Başkanlık birimleriyle koordineli olarak varlıklar, ekipman - yedek parça, malzeme ve demirbaşların kodlanması ve tasnif katalogunun hazırlanması iş ve işlemlerini yürütmek,

    5 - Tesis edilecek/edilen Stok Kontrol Programlan vasıtasıyla, tüm malzemelerin stok kontrol seviyelerini izlemek, ilgili merkez birimlerinin görev alanına giren malzemelerin stok seviyelerini ve tüketim hızlarını tespit edebilmeleri için ihtiyaç duyacakları ve talep edecekleri bilgilerin ilgili birimlerce izlenmesini sağlamak; bu çerçevede stok miktarı asgari seviyenin altına düştüğü zaman talebi yapılan ekipman - yedek parça, malzeme ve demirbaşın satın alınması veya imali için bu Yönetmeliğin FV - A - 3 maddesi gereğince işlem yapmak,

    6 - İlgili birimlerce ihtiyaç fazlası (ölü stok) ve hizmet dışı kaldığı belgelenen hurda malzemenin satışını veya diğer yollarla değerlendirilmesini sağlamak,

    7 - İlgili birimlerce ekonomik ömrünü doldurmuş ve kullanılmaz durumda olduğu belgelenen malzemenin ıskat işlemleri 'de yıl sonu malzeme sayımlarına ilişkin esasları düzenleyerek uygulanmasını sağlamak ve izlemek.

    B - Yurtiçi Satın Alma Servisi Şefliği

    1 - Malzeme İş Programı veya Yatırım Programı ile tespit edilmiş malzeme ile yıl içinde acil ihtiyaç duyulabilecek malzemeyi, talep sahibi birimce belirlenen miktar ve tanzim edilen bilgi ve belgeye (teknik şartnameye) göre, TMO Yetki Devri Talimatında belirtilen Ümitler dahilinde, toptan alınmasında yarar bulunanları ya da Bölgeler ve İşletmeler tarafından temin edilemeyenleri TMO İhale Yönetmeliği çerçevesinde merkezden satın almak/aldırtmak veya imal ettirmek,

    2 - Satın Alma Komisyonu marifetiyle satın alınacak malzeme için, satın alma emrindeki açıklamaya bağlı olarak yazılı teklif istemek veya toplamak, gelen tekliflerin Satın Alma Komisyonunda görüşülerek karara bağlanmasını ve onaylanmasını sağlamak, onayı takiben gerekli satın alma işlemlerini yürütmek,

    3 - İhale yoluyla satın alınacak malzeme için talep sahibi birim tarafından hazırlanan teknik şartnameye göre idari şartnameyi hazırlamak; ihaleye gelen tekliflerin ilgili ihale komisyonunda değerlendirilmesini takiben, ihale sonucunun onaya sunulmasını ve komisyon kararının onayından sonra sözleşmenin akdedilip işin sonuçlandırılmasını sağlamak.

    4 - Talep sahibi birimlerce yapılacak kabul ve muayene sonucunda malzemenin teknik şartnameye uygunluğunun tespiti halinde firma alacağının ödenmesini sağlamak,

    5 - Tesis edilecek/edilen ihale takip sistemi ve firma takip sistemleri vasıtasıyla, yapılan ihalelerin bütün aşamaları ile Ofisle işbirliği yapan firmaların durumlarını ve her türlü malzemenin satın alma, giriş ve çıkış işlemlerini izlemek ve kontrol etmek,

    6 - İç piyasadan satın alınan malzemelerin ihtiyaç yerlerine taşınmasını ve taşınmadan doğacak anlaşmazlıkların ilgili birimlerle işbirliği yaparak çözümlenmesini sağlamak.

    C - Yurtdışı Satmalına Servisi Şefliği

    1 - Dış piyasadan satın alınması, imali veya onanını gereken malzeme için TMO Yetki Devri Talimatında belirtilen limitler dahilinde, talep sahibi birim tarafından düzenlenen bilgi ve belgeye (teknik şartnameye) göre, idari şartnameyi hazırlayarak TMO ihale Yönetmeliği çerçevesinde ihale işlemlerini yürütmek; ihaleye gelen tekliflerin ilgili ihale komisyonunda değerlendirilmesinden ve ihale komisyon kararının onayından sonra sipariş mektubu düzenleyerek satıcı firmanın onayını almak, işin özelliğine göre firma ile sözleşme yapmak veya akreditif açmak, akreditif açma, gümrük ve sigorta işlemleri için gerekli bilgileri Mali İşler Dairesi Başkanlığına ileterek işin sonuçlandırılmasını sağlamak.

    2 - Talep sahibi birimlerce yapılacak kabul ve muayene sonucunda malzemenin teknik şartnameye uygunluğunun tespiti halinde firma alacağının ödenmesini sağlamak,

    3 - Tesis edilecek/edilen ihale takip sistemi ve firma takip sistemleri vasıtasıyla, yapılan ihalelerin bütün aşamalarını ve Ofisle işbirliği yapan firmaların durumlarını, her türlü malzemenin satın alma, giriş ve çıkış işlemlerini izlemek ve kontrol etmek,

    4 - Dış piyasadan satın alınan malzemenin ihtiyaç yerlerine taşınmasını ve taşınmadan doğacak anlaşmazlıkların ilgili birimlerle iş birliği yaparak çözümlenmesini sağlamak.

    V - Atölyeler Şube Müdürlüğü

    A - İmalat ve Onarım Servisi Şefliği

    1 - Atölyelerin karlılık ve verimliliğini esas alarak ilgili servisler ve diğer ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu kurmak suretiyle yıllık malzeme ihtiyacını tespit etmek ve yıllık iş programını yapmak,

    2 - Tesis, cihaz, tezgah ve avadanlıklar ile personel kapasitesinden en yüksek verimin alınabilmesi için karlılık ve verimlilik açısından gerekli kontrol ve araştırmaları yapmak, Atölyelerde bulunan makine, teçhizat ve elektrik donanımının periyodik bakımlarını yaparak işlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak,

    3 - Yıllık programa alınan işlerde aksaklığı önlemek ve Atölyelerin normal kapasite ile çalışmalarını sağlamak için gerekli olan yedek parça, akaryakıt, hammadde, ilk madde ve diğer malzeme ihtiyaçlarım ilgili birimlerle işbirliği yaparak tespit etmek; bu ihtiyaçların TMO İhale Yönetmeliği, TMO Varlıklar ve Malzeme İşleri İzah namesi ile TMO Yetki Devri Talimatı doğrultusunda teminini sağlamak,

    4 - Atölyelerde yapılacak işlerin önem ve kapasitesine göre mevcut makine, tezgah, cihaz ve benzerlerinin çalışma konularına daha uygun hale getirilmesi için gerek görülen ek ve değişiklikler konusunda veya Atölyelerin geliştirilip genişletilmesi yönünde çalışmalar yaparak önerilerde bulunmak,

    5 - İmalatı geliştirici tedbirleri tespit etmek; Atölye olanakları ile yapılabilecek imalat ve onarımlar için ilgili servislerle koordinasyon sağlayarak gerekli inceleme ve geliştirme çalışmalarını yürütmek ve önerilerde bulunmak,

    6 - Servise intikal eden siparişlerin süresinde ve projesine uygun olarak yapılmasını veya yaptırılmasını; iş durumunun tezgah kapasitesine göre ayarlanıp iş akışının verimli bir şekilde yürümesini ve siparişlerin en ekonomik bir şekilde tamamlanmasını sağlamak,

    7 - Tüm Ofis teşkilatında bulunan ve revizyon amacıyla gönderilen her türlü araç, gereç, makine, teçhizat, ölçü ve tartı aletleri ile cihazların arıza nedenlerini araştırmak ve bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,

    8 - Atölyelerin yıllık balam ve onarım programını hazırlamak, program çerçevesinde gerekli yedek parça ve malzemeyi tespit ederek yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre teminini sağlamak,

    9 - Atölyelerde yapılamayan teknik işlerin, piyasada yaptırılması için inceleme ve araştırma yapmak, gerektiğinde teknik şartname düzenlemek ve bunların mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda piyasada yaptırılmasını sağlamak,

    l O - Atölyelerde imal edilen veya Depolama ve Dağıtım Servisi Şefliğinde bulunan malzemenin imkanlar dahilinde ve en ekonomik şekilde mevcut araçlardan yararlanarak ilgili işyerlerine şevkinin sağlanması yönünde Makam Olur' u ve gerekli tedbirleri almak,

    11 - İş ve iş güvenliği konusunda tespit edilen kurallara uyulmasını, bunlarla ilgili kontrol edilecek cihaz ve makinelerin kontrollerinin zamanında yapılmasını ve belgelerinin düzenlenmesini sağlamak, konuyla ilgili gerekli tedbirleri almak.

    B - Baskı ve Cilt Atölyesi Servisi Şefliği

    1 - Baskı ve Cilt Atölyesinin iş ve kapasite durumuna göre her türlü baskı ve cilt işlerini istenilen tarzda, en ekonomik şekilde ve zamanında yapmak,

    2 - Servise intikal eden siparişlerle ilgili plan ve programlan hazırlayıp takibini yapmak,

    3 - Servise intikal eden siparişler için gerek duyulan malzeme ihtiyacını tespit ederek zamanında temin edilmesi için ilgili servis ile işbirliği yapmak,

    4 - İş yoğunluğuna göre işleri öncelik sırasına koymak ve aksatılmadan yürütülmesini sağlamak, gerekirse piyasa araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,

    5 - İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda tespit edilen kurallara uyulmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

    C - Depolama ve Dağıtım Servisi Şefliği

    1 - Satmalına ve Stok Kontrol Şube Müdürlüğü taralından siparişe bağlanan malzemenin isteğe ve numunesine uygunluğunu kontrol ederek veya ettirerek teslim almak,

    2 - İç ve dış piyasadan satın alınan ve diğer işyerlerinden gelen malzemenin gerekli tasnif işlemlerini yapmak, kayıtlara ve stoklara işlemek, bununla ilgili form, cetvel ve benzeri günlük belgeleri düzenleyerek ilgili birimlere iletmek,

    3 - Talep edilen malzemenin duyurma kağıdına bağlı olarak, istenilen nitelikte ve miktarda olmak üzere ambalajlarının yaptırılarak talep eden işyerlerine zamanında, bozulmadan ve en ekonomik şekilde ulaşmasını sağlamak,

    4 - Baskısı yapılan ve stoklara alınan Yönetmelik, izahname ve Formların belirtilen ihtiyaç yerlerine dağıtımını yapmak,

    5 - Giren ve çıkan tüm malzemenin giriş, çıkış kayıtlarını zamanında ve düzenli bir şekilde tutmak, stoklardaki malzemenin nitelik ve sayıca kıymet kaybına uğramadan korunması için gerekli önlemleri almak,

    6 - Gelen, giden ve piyasadan alınan malzemeler için araç temin etmek ve yükleme, boşaltma ve tesellümleri ile ilgili gerekli tüm işlemleri yürütmek,

    7 - Malzeme yollama ve tesellümlerinde ortaya çıkan farkların nedenlerim tespit ederek, sonuçlandırılmasını sağlamak ve ilgili birimlerce yine belirtilen miktarlar kadar stoklara almak,

    8 - ihtiyaç yerlerine yollanan malzemelerin stok bedelleri üzerinden münakalesini yapmak ve gönderilen malzemenin stok hesaplarından çıkarılmasını sağlamak,

    9 - Genel Müdürlükten gelen iade demirbaş malzemeleri kayıtlara almak, miadı dolmuş ve hurdaya ayrılabilecek malzemelerin ıskat işlemlerini takip etmek ve ıskat edilen malzemelerin hurda fiyatıyla stoklara alınması için Muhasebe ve idari işler Servisi ile işbirliği yapmak,

    10 - Heyet raporuyla satın alınmasına karar verilmiş malzemenin teslim alınmasını takiben ödemelerin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alarak ilgili evrakları Muhasebe ve idari İşler Servisine zamanında iletmek.

    D - Muhasebe ve İdari İsler Servisi Şefliği

    1 - Atölyede gerçekleştirilen her türlü imalat, onarım ve revizyon ile ilgili verileri, diğer servislerle işbirliği yaparak temin etmek; maliyeti tespit ederek ilgili işyerlerine iletilmesini sağlamak,

    2 - İç ve dış piyasadan satın alınan ve diğer işyerlerinden gelen malzemeyi gerekli maliyet bedelleri ile hesaplara intikal ettirmek ve Satmalına ve Stok Kontrol Şube Müdürlüğünün dağıtım talebi doğrultusunda sevk edilen işyerlerine bedellerini dekont etmek,

    3 - Malzeme teslimi ve tesellümlerinde ortaya çıkan farkların nedenlerini tespit ederek sonuçlandırılmasını sağlamak ve tespit edilen noksanlık ve zarara ait sigorta işlemlerinin yürütülmesi için gerekli belge ve bilgileri temin edip Mali İşler Dairesi Başkanlığına iletmek,

    4 - Genel Müdürlük birimleri tarafından iade edilen demirbaş malzemelerin usulüne uygun bir şekilde demirbaş hesaplarına alınmasını sağlamak, kullanılır durumdaki demirbaşları talep eden işyerlerine bedelini mal etmek, kullanılmayacak durumda olan tamiri mümkün olmayan demirbaş malzemelerin ıskat işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili hesaplardan düşülmesini ve hurda olarak satılmak üzere Elden Çıkarılacak Stok ve Maddi Duran Varlıklar hesabına alınmasını sağlamak,

    5 - Yıl sonu malzeme sayım tutanakları ile demirbaş malzeme sayım tutanaklarını mutabakat sağlandıktan sonra usulüne uygun bir şekilde takip ve tanzim etmek,

    6 - Diğer servis şeflerinin de görüşlerim almak suretiyle Müdürlüğün işletme bütçesi programı ile revize ve ödenek aktarma işlemlerinin, genel bütçe prensiplerine ve Başbakanlık Tasarruf Genelgelerine azami şekilde riayet etmek suretiyle hazırlanmasını ve Mali işler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak,

    7 - Atölyeler Müdürlüğünce satın alınması gereken ve işletme bütçesinin eki olan Malzeme İş Programının hazırlanmasını ve Satmalına ve Stok Kontrol Şube Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

    8 - Maliyet Muhasebesi ve diğer muhasebe işlemlerinin yürütülmesine esas teşkil eden Kanun, Kararname, Yönetmelik, Tüzük ve benzeri mevzuat ile bunlarda meydana gelen değişiklikleri izleyerek düzenli ve noksansız olarak uygulanmasını sağlamak, yasal defter ve muhasebe kayıtlarını istenilen şekilde tutmak,

    9 - Atölyenin yükümlü bulunduğu hizmet, menkul ve gayrimenkullere ilişkin vergi, aidat, harç, prim ve diğer yasal ödentilerin beyannamelerinin düzenlenerek süresi içinde ilgili yerlere yatırılmasını sağlamak,

    10 - Her türlü değerli belge, para ve benzerlerim kasada muhafaza etmek, periyodik olarak düzenlenmesi gereken form, cetvel, mizan ve benzeri belgeleri sağlıklı bir şekilde hazırlayarak süresi içinde ilgili yerlere yollamak,

    11 - Atölye personelinin her türlü istihkakına ilişkin ödemeleri yapmak, arıtılması gereken şahıs borçlarını takip etmek ve yapılan kanuni kesintileri ilgili yerlere yatırmak,

    12 - Personelin ücret, görevlendirme, disiplin, sicil, ayrılma, izin, imza yetkisi, emeklilik, sigorta ve benzeri özlük işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek ve izlemek,

    13 - Yolluk ödeme ve onay işlemlerini yapmak, personelden alınması gereken Aile, Çocuk, Mal bildirgeleri ile istenilecek diğer yasal belgeleri temin etmek ve gerekirse ilgili yerlere iletmek,

    14 - İş Kanunu, Sigorta, Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt yasaları ile uygulanması gereken hususları uygulamak,

    l S - Atölye personelinin sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü işlemlerini yürütmek,

    16 - Atölyenin her türlü yazışma, kayıt, dosyalama, haberleşme ve arşiv işlerini ilgili Ofis mevzuatı çerçevesinde yürütmek,

    17 - Tesislerin yangın, sabotaj ve doğal afetlere karşı korunması için gerekli önlemleri almak; her türlü temizlik hizmetlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.

    VI - Başkanlık Haberleşme Servisi Şefliği

    1 - Başkanlığın haberleşme, dosyalama ve arşiv işlerinin mevzuat ve mevcut yöntemlere uygun ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

    2 - Gelen ve giden yazıların ilgili defter, föy, fiş ve benzeri belgelere kayıtlarını yapmak, yaptırmak, görülmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak üzere, Başkan, Şube Müdürlükleri ve ilgili Servislere iletmek,

    3 - Başkanlık personelinin özlük isleri ile ilgili işlemleri yürütmek ve şahıs dosyalarını tutmak,

    4 - Başkanlığın demirbaş, malzeme ve kırtasiye ihtiyaçlarını tespit ve temin ederek ihtiyaç sahiplerine dağıtımını sağlamak, ıskat, münakale, onarım, bakım ve sayımlarını yaparak bu işlere ilişkin kayıtlan tutmak,

    5 - Başkanlığa ait tüm yazım işlerini eksiksiz, doğru ve usulüne uygun olarak yapmak, teksir, baskı, cilt, fotokopi ve benzeri işlerin yapılmasını sağlamak.

    Personelin Görev - Yetki - Sorumluluk ve Nitelikleri

    Madde 4 - Teknik İşler Dairesi Başkanlığının bünyesinde yer alan her kademedeki yönetici ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile taşımaları gereken özel nitelikler TMO Kadro Tanımlan Kitabı ile düzenlenir.

    Görevlerin Yürütülme Şekilleri - İş İlişkileri

    Madde 5 - Başkanlık görevlerinin yürütülme şekillerine ait usul ve esaslar Başkanlığın ve konuyla ilgili birimlerin İş İzah nameleri ve Hizmet Yönetmelikleri ile düzenlenir.

    Personelin tayin, nakil, tezkiye, terfi, görevlendirme, emeklilik ve benzeri özlük işlemleri ile disiplin işlerine ait hususlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

    Başkanlık, görevlerini oluşturan işlerin yürütülmesinde Genel Müdürlük Prensipleri ve TMO Yetki Devri Talimatı ile tespit edilen şuurlar çerçevesinde, teşkilat birimleri, yerli - yabancı, resmi ve özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerle gerekli iş ilişkilerini kurar ve yazışmalar yapabilir.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle yürürlükte bulunan 21.08.1996 tarih, 960047 sicil ve 269 yayın nolu Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

    Yürüdük

    Madde 7 - Yönetim Kurulunun 19/07/2001 tarih, 19/156 - 9 saydı karan ile kabul edilen bu Yönetmelik 19/07/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar