TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON ALKALOİDLERİ FABRİKASI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

   

    Yürürlük Tarihi: 02/08/2001

    Sicil No : 0003 0102 0003

    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden :

    Kuruluş Amacı

    Madde 1 - Çizilmemiş haşhaş kapsülünden baz morfin, baz morfinden de türevlerini, hazırlanacak yıllık üretim programına göre üretmek; fabrikanın daha verimli ve karlı çalışabilmesi için proses üzerinde iyileştirici çalışma ve araştırmaları yürütmek; fabrikada mevcut ürünlerin yanı sıra yeni ürünler üretebilme imkanlarını araştırmak; üretiminin karlı ve verimli olduğu tespit edilen ürünleri işlemek; üretilen ürünlerin depolanması, muhafazası ve satışa hazırlanması ile ilgili işleri yapmak; üretilen ürünler ve üretimde kullanılan yardımcı kimyasalların gerekli analizlerini yapmak; mevzuat uyarınca verilen ve verilecek olan diğer görevleri yapmak amacıyla Bolvadin'de Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü kurulmuştur.

    Teşkilat Yapısı

    Madde 2 - Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda gösterilmiştir.

    İşletme Müdürü

    - Savunma Bürosu

    - Kontrolör

    - Sekreter

    İşletme Müdür Yardımcısı

    - Bilgi İşlem Servisi Şefliği

    Üretim Şube Müdürlüğü

    - Ekstraksiyon Servisi Şefliği

    - Derive Servisi Şefliği

    Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü

    - Kalite Kontrol ve Araştırma Servisi Şefliği

    - Kalite Güvence Servisi Şefliği

    - Mamul Madde Depolama Servisi Şefliği

    Yardımcı Tesisler Şube Müdürlüğü

    - Makine Bakım Onarım ve Atölye Servisi Şefliği

    - Elektrik Bakım Onarım Servisi Şefliği

    - İnşaat Bakım Onarım Servisi Şefliği

    - Enerji ve Isı Santralı Servisi Şefliği

    - Su Arıtma ve Tasfiye Servisi Şefliği

    Muhasebe Şube Müdürlüğü

    - Maliyet Muhasebesi Servisi Şefliği

    - Muhasebe Servisi Şefliği

    Personel ve İdari işler Şube Müdürlüğü

    - Personel Servisi Şefliği

    - Sosyal İşler Servisi Şefliği

    - Haberleşme Servisi Şefliği

    Haşhaş Islah ve Tohumluk Üretim Şube Müdürlüğü

    - Haşhaş Islah Servisi Şefliği

    - Tohumluk Üretim Servisi Şefliği

    - Park ve Bahçeler Servisi Şefliği

    Malzeme Satmalına ve Depolama Şube Müdürlüğü

    - Kimyasal Maddeler Depolama Servisi Şefliği

    - Malzeme İkmal Servisi Şefliği

    - Yedek Parça Servisi Şefliği

    Teknik Emniyet ve Güvenlik Şube Müdürlüğü

    - Koruma ve Güvenlik Amirliği

    - Teknik Emniyet Servisi Şefliği

    Görevler

    Madde 3 - Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünün görevleri teşkilat yapısını oluşturan Şube Müdürlüklerinin görevlerinden oluşur.

    İşletme Müdürü, bu Şube Müdürlüklerinin çalışma şartlarının planlanması, kendi aralarında ve diğer birimlerle olan ilişkilerinde koordinasyonun sağlanması ve görevlerinin yürütülmesini takip ve kontrolle görevlidir.

    İşletme Müdür Yardımcısı; kendisine bağlı Şube Müdürlükleri ve Servis Şefliklerinin çalışma şartlarının planlanması, kendi aralarında ve diğer birimlerle olan ilişkilerinde koordinasyonun sağlanması ve görevlerin yürütülmesini takip ve kontrol etmekle görevli olup, İşletme Müdürünün yokluğunda İşletme Müdürünün görevlerini de yürütmekle yükümlüdür.

    I - Savunma Bürosu

    1 - İşletme Müdürlüğünce yapılması gereken topyekün savunma ve milli seferberlik hizmet, görev ve yükümlülüklerine ait plan ve diğer çalışmaların, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, talimat ve Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama Direktifine göre hazırlanmasını sağlamak,

    2 - Genel Müdürlük Milli Alarm Muhtırasının uygulanmasına ilişkin işletme dahilinde gerekli alarm talimatının hazırlanmasını sağlamak,

    3 - Sivil Savunma Hizmetlerinin; ilgili mevzuat, Sivil Olağanüstü Hal Planlama Direktifi ve bu konuda yurt düzeyinde yetkili ve sorumlu olan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile TMO Genel Müdürlüğü Savunma Sekreterliğinin karar ve talimatları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

    4 - İşletmenin sivil olağanüstü hal ve savaş hazırlıklarının planlanmasında Vilayet, İlçe Savunma Sekreterliği veya Memurları ile koordineli şekilde çalışmak,

    5 - İşletmenin personel Seferberlik hazırlıklarının ilgili birim ve yerlerle iş birliği yaparak planlanmasını sağlamak,

    6 - İlgili mevzuat çerçevesinde Lojistik Seferberlikle ilgili hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

    7 - İşletmeye gerekli olan Sivil Savunma tesis, malzeme ve teçhizatın tespit ve teminini, mevcutların bakını ve korunmalarının takibini sağlamak,

    8 - Sivil Savunma Servislerinin kurulması ve mevcut personelin eğitilmesini sağlamak,

    9 - Sivil Savunma Hizmetleri için lüzumlu olan ödeneklerin bütçeye konulması, sarf yerlerinin tespiti ve teklifini takip etmek,

    10 - Sivil Savunma ile ilgili çalışma raporlarını hazırlamak (Devre raporları, yıllık denetim ve faaliyet raporları gibi)

    11 - Sivil Savunma ile ilgili mevzuat, yayın ve emirleri devamlı surette takip etmek ve incelemek,

    12 - Görev ve hizmetleri ile ilgili hususlar hakkında gerektiğinde İşletmedeki diğer ilgili personel ve Savunma Sekreterliği personeli ile görüşerek koordineyi sağlamak,

    13 - İşletmede Sivil Savunma Komisyonunun kurulmasında yardımcı olmak ve işlerini takip etmek.

    U - Kontrolör

    TMO Kadro Tanımlan Kitabı ve TMO Taşra Teşkilatı Yönetmeliğinde belirtilen yetki ve sorumluluk içerisinde:

    1 - TMO Taşra Kontrol İşleri İzahnamesinde belirtildiği şekilde ve İşletme Müdürünün görevlendirmesiyle İşletme Şube Müdürlüklerine ait iş ve işlemlerin kontrol, inceleme ve soruşturma görevlerini yürütmek,

    2 - Gerçekleştirdiği kontrol, inceleme ve soruşturmaya ait sonuç ve kanaatini, belgeleri ile birlikte İşletme Müdürlüğüne rapor olarak sunmak.

    III - Bilgi İşlem Servisi Şefliği

    1 - Bağlı olduğu birim amirlerinin vermiş olduğu, görevleri yapmak,

    2 - Merkezi bilgisayarın ve işletim sistemlerinin sürekli hizmete açık olmasını sağlamak,

    3 - Mevcut sistemle ilgili teknik gelişmeleri izlemek ve kesintisiz bir çalışmanın temini için gerekli araç, gereç ve malzemenin yeterli miktarda bulundurulmasını sağlamak,

    4 - Sistem emniyeti ve kontrol kurallarını belirlemek,

    5 - Donanım kullanımı ile ilgili kayıtlan tutmak,

    6 - Bilgi işlem merkezine gelen ve burada işlenen bütün veri kütüklerini muhafaza etmek,

    7 - Bilgi İşlem Merkezi ile Şube Müdürlükleri ve servisler arasında ana bilgisayarla bağlantıyı sağlamak,

    8 - İşletme birimlerine kurulacak olan bilgisayarların kurulmasını sağlamak ve devreye sokmak,

    9 - Kurulu bulunan bilgi işlem ağını kesintisiz olarak çalıştırmak,

    10 - İlgili birimlerce yapılamadığı istisnai durumlarda bilgiler üzerinde düzeltme, iptal ve yeni giriş yapmak,

    11 - Bilgileri ana kütükte veya diskette saklamak,

    12 - Verilere ait bilgisayar çıktılarını dosyalamak, kodlamak,

    13 - Birimlerden gelen bilgisayar ortamında mevcut olan bilgi isteklerini karşılamak,

    14 - Bilgi kütüğündeki bilgileri TMO Genel Müdürlüğündeki ana bilgisayara transfer etmek,

    15 - Kullanılan bütün uygulama programlarını çalışır halde tutmak ve yapılan değişiklikleri uygulamak.

    IV - Üretim Şube Müdürlüğü

    A) Ekstraksiyon Servisi Şefliği

    1 - Üretim programına göre haşhaş kapsülünden baz morfinin, ayrıca derive fabrikası için lüzumlu rekristalize morfinin ve satışa uygun konsantre morfinin elde edilmesini sağlamak,

    2 - Sürekli bir vardiya sistemine dayanan üretim faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak devamını sağlayacak iş düzenini kurmak; vardiya çizelgelerini tanzim edip, onaylanmasını müteakip aksaksız uygulanmasını temin etmek,

    3 - Birimdeki alet ve cihazların düzenli çalışmasını sağlamak, arızalanan makine ve cihazların bakım, onarım ve revizyonlarını servis imkanları ile gerçekleştirmek; diğer ünitelerle müştereken yapılması zorunlu işlemler için gerekli koordinasyonu temin ederek, işlemi süratle sonuçlandırmak ve bu işlemler için lüzumlu yedek parça ihtiyacını tespit etmek,

    4 - Kalite Kontrol Laboratuar ile işbirliği yaparak gerekli proses ve kimyasal madde analizlerini yaptırmak ve sonuçlarını değerlendirerek, prosesin temel esaslara uygunluğunu sağlamak,

    5 - Üretimde kullanılan girdilerin tüketimini ve morfin üretimini izlemek, buna göre verim ve kapasite hesaplarını yapmak; daha verimli ve düşük maliyetle üretimi gerçekleştirmeye yönelik araştırmalarda bulunmak, bu konularda diğer birimlere sağlıklı bilgi akışını temin etmek,

    6 - Makine, teçhizat ve binaların temiz ve bakımlı tutulmasını sağlamak; tartı aletlerinin ölçü, ayar ve damga işlemlerini takip etmek ve zamanında yapılmasını sağlamak,

    7 - Her türlü iş güvenliğini (Teknik Emniyet) sağlayacak ve iş kazalarına engel olacak tedbirlerin alınmasını temin etmek ve uygulanmasını izlemek,

    8 - Kristalizasyon kısmında elde edilen baz morfinin güvenlik tedbirleri altında kurutulmasını ve talimatlara uygun olarak mamul madde deposuna teslimini sağlamak,

    9 - Mevcut elektrik ve makine personeli ile şube müdürlüğüne bağlı diğer şefliklerde bakım - onarım, revizyon ve kontrol konularında iş birliği yapmak,

    l O - ISO - 9002 kalite sistemini işletmek,

    11 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    B) Derive Servisi Şefliği

    1 - Mamul madde deposundan alınacak olan morfinlerden üretim programına ve siparişlere göre istenilen farmakopik özelliklerde morfin türevlerinin elde edilmesini sağlamak,

    2 - Makine ve cihazların düzenli çalışmasını sağlamak, arızalanan makine ve cihazların, Ekstraksiyon Servisi Şefliğinde bulunan makine ve elektrik personelinden de faydalanılarak, bakım onarım ve revizyonlarını gerçekleştirmek ve gerekli yedek parça ihtiyacını Ekstraksiyon Servisi Şefliği ile koordineli olarak tespit etmek,

    3 - Vardiyalı çalışmayı temin maksadıyla gerektiğinde personelin vardiya çizelgesini düzenlemek, onayını müteakip aksaksız uygulanmasını sağlamak,

    4 - Kalite Kontrol Laboratuar ile iş birliği yaparak gerekli kimyasal maddelerin analizlerini ve proses kontrol analizleri ile elde edilen ürünlerin farmakopi testlerini yaptırmak,

    5 - Üretimde kullanılan girdilerin tüketimini ve türev üretimini izlemek, buna göre verim ve kapasite hesaplarını yapmak; daha verimli ve - düşük maliyette verimi gerçekleştirmeye yönelik araştırmalarda bulunmak, bu konularda diğer birimlere sağlıklı bilgi akışını temin etmek,

    6 - Atıl kapasiteyi değerlendirmek amacıyla, Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak araştırma çalışmalarında bulunmak, sonucu olumlu olan araştırmaların pilot tesis ve işletmeye uygulanmasını sağlamak,

    7 - Makine teçhizat ve binaların temiz ve bakımlı tutulmasını sağlamak; tartı aletlerinin ölçü, ayar ve damga işlerini takip etmek ve zamanında yapılmasını sağlamak,

    8 - Her türlü iş güvenliğini (Teknik emniyeti) sağlayacak ve iş kazalarına engel olacak tedbirlerin alınmasını temin etmek ve uygulanmasını izlemek,

    9 - Mamul madde deposundan alınan ve aynı depoya teslim edilen morfin, türev ve ara ürünlerin gerekli emniyet tedbirlerine uygun olarak taşınmasını ve mevzuat dahilinde teslim ve tesellümünü yapmak,

    10 - ISO - 9002 kalite sistemini işletmek,

    11 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    V - Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü

    A) Kalite Kontrol ve Araştırma Servisi Şefliği

    1 - Fabrikanın üretim birimlerinden talep edilen kalite kontrolü ile ilgili analizleri süratle yaparak sonuçlarını ilgili birimlere göndermek,

    2 - Servis içi gerekli cihaz, malzeme ve kimyasal maddelerin usulüne uygun olarak kullanılmalarını sağlamak, personeli bu konuda eğitmek, analiz sırasında uygulanan metotların günün şartlarına göre modernize edilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına çalışmak. Yapılan tüm çalışmaların raporlarının düzenli tutulmasını ve klase edilmesini sağlamak,

    3 - Serviste vardiyalı çalışan personelin vardiya çizelgelerini her ay düzenleyip onaylatmak ve uygulanmasını sağlamak,

    4 - Servisin yıllık ve acil malzeme ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanmasını sağlamak,

    5 - Personelin iş güvenliği için gerekli tedbirleri almak ve bu tedbirlere aynen uyulmasına sağlamak,

    6 - Fabrikada üretilmesi planlanan yeni maddelerin literatür ve kimyasal araştırmalarını yapmak,

    7 - Haşhaş kapsülündeki diğer alkaloidlerin elde edilmesi mamul ve proses geliştirilmesi konularını araştırmak,

    8 - Fabrika içerisinde çıkabilecek kimyasal problemlerin çözümü için gerekli araştırmaların yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli raporu düzenlemek,

    9 - Laboratuarda mevcut olan ve diğer servislerle ortak kullanılan cihaz ve malzemelerin usulüne uygun kullanılmasını sağlayarak gerekli bakım ve onarımını zamanında yaptırmak, 10 - ISO - 9002 Kalite sistemi ile ilgili yapılması gereken işleri yapmak, 11 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarının düzenli tutulmasını, klase edilmesini ve değerlendirilerek ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.

    B) Kalite Güvence Servisi Şefliği

    1 - Kalite güvence sisteminin uygulamasını ve devam etmesini sağlamak,

    2 - Kalite politikasının ilgili yerlere asılmasını sağlamak;

    3 - Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısının, koordinesi ve sonuçlandırılmasını, sonuçların kayıt altına alınmasını sağlamak,

    4 - Kalite sistemi ile ilgili dokümanları, ilgili servisler hazırladıktan sonra, doküman hazırlama prosedürüne uygunluğunu kontrol edip basımının yapılmasını ve ilgili servis şeflerinin incelemesini sağlamak, yetkili personele onaylatıp, diğer nüshaları kaşeleyip dağıtımını yapmak,

    5 - Farmakopiler, TSE ve TMO yayınlan dışında kalan dokümanların birinci nüshaları yetkili personele onaylattırıldıktan sonra, diğer nüshaları "ASLI GİBİDİR" kaşesi ile kaşelemek,

    6 - Kalite sistemi için hazırlanan dokümanlarda herhangi bir düzeltme, yenileme, değiştirme vs. talebi geldiğinde bu taleplerin gereğini yapmak,

    7 - Yürürlükten kalkan dokümanların kullanılmasını önlemek için eskilerin dağıtım yerlerinden toplanmasını, yenilerinin yerlerine konulmasını, güncel olarak takibinin yapılmasını sağlamak,

    8 - Kalite planlarında belirlenen hizmet/hammadde girdilerini tedarik edecek Taşeron adaylarının doldurduğu Kalite Araştırması Formunu değerlendirip, Taşeron Adayı Kalite Değerlendirme Raporu düzenleyip satın alma biriminin zamanında bilgilenmesini sağlamak,

    9 - Bir satın alma işleminde ihale şartnamesinin, kalite şartlarına uygunluğu açısından doğru ve eksiksiz hazırlandığını kontrol edip, onaylayarak İhale Şartnamelerinin doğrulandığını satın alma birimine bildirmek,

    10 - Satın alınan hammadde, satın alma şartnamesindeki şartlara uygun olmadığında; satın alma sözleşmesini ve uygunsuzluk şartlarını incelemek, kalite heyeti toplantısını organize ederek, ilgili dokümanları muhafaza etmek,

    11 - Uygun olmayan ürünlerde; kalite planlarındaki veya satış sözleşmelerindeki şartlan ve uygunsuzluk şartlarını incelemek, Gözden Geçirme Toplantısını organize etmek, tüm gözden geçirme işlemleri dokümanlarını hazırlamak, takip ve muhafaza etmek,

    12 - Uygun olmayan ürünlerde, alınan karar doğrultusunda yapılan işlemler, bir rapor halinde Kalite Güvence Servisine sunulduğunda Kalite Güvence Servisi, raporu ilgili diğer dokümanlarla karşılaştırıp, herhangi bir ötümsüzlüğün olmadığına karar verdikten sonra ürün hakkındaki bilgiyi, karan takip eden yetkiliye iletmek,

    13 - Düzeltici faaliyetlerin başlatılmasını, koordinesini, sonuçlandırılmasını, sonuçların kayıt altına alınmasını sağlamak, alınacak tedbirler ve/veya düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesini takip etmek, düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını ve etkinliğini sağlamak,

    14 - Önleyici faaliyetin başlatılmasını, koordinesini, sonuçlandırılmasını, sonuçların kayıt altına alınmasını, toplantı tutanağı düzenlemesini, önleyici faaliyetlerin uygulanmasını ve etkinliğini sağlamak ve sonucu Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısına sunmak,

    15 - Yıllık iç tetkik planı yapmak, tetkik sonucunun Yönetimin Gözden Geçirilmesi, Takip Tetkiki istendiğinde talebi yerine getirmek, tetkik sonucunda dokümanları muhafaza etmek,

    16 - Yıllık eğitim programı yapmak, personele eğitim için çağrıda bulunmak, personele kalite sistemi ile ilgili eğitim vermek, eğitim alan personelin listesini tutmak, ilgili belgeleri dokümante ve muhafaza etmek,

    17 - Bir taşeron adayının kalite araştırmasının yürütme karanın vermek,

    18 - Muayene, ölçme ve deney teçhizatının kontrolü ve kalibrasyonunu planlı ve sürekli olarak yapmak, kayıtlarını tutmak,

    19 - Kaliteyi etkileyen hizmetler listesindeki cihazların ve termometrelerin kalibrasyonunu konu ile ilgili firmalara yaptırmak, kayıtlarını tutmak,

    20 - ISO 9002 Kalite Sistemini işletmek,

    21 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    Q - Mamul Maddeler Depolama Servisi Şefliği

    1 - Fabrikada üretilen morfin ve türevlerini usulüne göre teslim almak ve depolanmasını sağlamak, gerekli kayıtlan düzenli olarak tutmak,

    2 - Ürünlerin verilen talimatlara göre satışa uygun şekilde ambalajlanmasını yaparak, belirlenmiş usuller dahilinde sevkıyatı sağlamak,

    3 - Mamul maddelerin ambalajlanması, depolanması ve muhafazasında kullanılan alet, makine ve malzemeyi zamanında talep ederek, yeterli miktarda satın alınmasını sağlamak ve bunlara ait kayıtların tutulmasını ve uygun şekilde kullanılmasını temin etmek,

    4 - Depo hareketi ve stok durumu hakkında ilgili birimlere düzenli olarak bilgi akışını sağlamak,

    5 - Tartı aletlerinin bakımlı ve faal durumda olmasını sağlamak,

    6 - Çalışmalar sırasında her türlü iş güvenliğini (Teknik Emniyet) sağlayıcı ve iş kazalarını önleyici tedbirleri almak ve koruyucu malzemelerin devamlı kullanılmasını temin etmek,

    7 - Kapalı devre televizyon sistemi, jeneratör, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin faal halde bulunmasını sağlamak,

    8 - Servis kadrosunda olmayan ve gerek görev ve gerekse tetkik amacıyla depoya giren kişiler hakkında talimatlarla belirlenen kayıtlan tutmak ve depo içindeki davranışlarını kontrol altında bulundurmak,

    9 - ISO - 9002 Kalite Sistemini işletmek,

    l O - Yapılan tüm çalışmaların raporların düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ye ilgili birimlere iletmek.

    VI - Yardımcı Tesisler Şube Müdürlüğü

    A) Makine Bakım Onarım ve Atölye Servisi Şefliği

    1 - Diğer birimlerle iş birliği yaparak Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki makine, araç, aletler ve tesislerin bakım onarımlarını yapmak; bunların düzenli ve verimli çalışmasını, çalışmayanların bakım ve onarımlarını yaparak faal halde olmasını sağlamak,

    2 - Bakım ve onarımı ile yükümlü bulunulan makine ve tesisatların yıllık malzeme ve yedek parça ihtiyacını tespit etmek ve ilgili birime intikal ettirmek,

    3 - Serviste ve mekanik atölyede bulunan İşletme araçları ve tezgahların usulüne uygun kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,

    4 - Diğer birimlerden gelen iş emirlerini bir program dahilinde öncelik sırasına göre yapmak.

    5 - Gerekli kayıtlan tutarak bunları iş emirlerine kaydetmek,

    6 - Hurda ve kullanım artığı malzemeleri değerlendirmek,

    7 - Çalışmalar esnasında her türlü iş güvenliğini sağlayıcı tedbirleri almak,

    8 - Garajda bulunan İşletme araçlarının düzenli ve çalışır halde bulunmalarını sağlamak, .9 - Arızalı olan araçların mevcut ustalarla süratle arızalarının giderilmesi sağlamak, ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit ve temin ettirmek,

    l O - Ambulansı her an çalışır vaziyette tutmak,

    11 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek,

    B) Elektrik Bakım Onarım Servisi Şefliği

    1 - Diğer birimlerle işbirliği yaparak şube müdürlüğü sorumluluğundaki yüksek gerilim, alçak gerilim, salt odaları ve dizel jeneratörler ile elektrik motorlarının bakım ve onarımlarını yapmak, düzenli ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

    2 - İhtiyaç duyulan yerlere elektrik tesisatı çekmek,

    3 - Bakım onarım ile yükümlü olduğu dizel jeneratörü, trafo ve elektrik motorları için ihtiyaç duyulan malzeme ve yedek parça ihtiyacını tespit etmek ve temini için ilgili birime intikalini sağlamak,

    4 - Bobinaj atölyesine gelen elektrik motorlarının süratle sarılmasını sağlamak ve bunlara ait gerekli sarf ve kayıtlan tutmak,

    5 - Haberleşme trafiğini sağlayan telefon santralinin bakım onarımını yaparak sürekli olarak çalışır vaziyette tutmak,

    6 - İşletme dahilinde bulunan paratoner, elektrik topraklamaları ve tesisatlarının yıllık kontrollerini yaparak bunları rapora bağlamak,

    7 - Hurda ve kullanım artığı malzemeleri değerlendirmek,

    8 - Personelin iş güvenliği için gerekli tedbirleri almak ve bu tedbirlere uyulmasını sağlamak,

    9 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek,

    C) İnşaat Bakım Onarım Servisi Şefliği

    1 - Diğer birimlerle işbirliği yaparak Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki bina ve tesislerin bakım onarımlarını yapmak ve düzenli bir şekilde kullanımlarını sağlamak,

    2 - Bakım, onarımı ile yükümlü olduğu bina ve tesislerin yıllık malzeme ihtiyaçlarını tespit ederek bunların teminini sağlamak,

    3 - Bakım onarıma ihtiyaç duyulan bina ve tesislere ait keşifler hazırlayarak Genel Müdürlüğe ödenek için teklifte bulunmak,

    4 - İhtiyaç duyulan yerlere tesisat bağlamak,

    5 - Bina içlerindeki ısıtma sisteminin bakım ve onarımlarını yapmak, tüm işletme içerisinde bulunan vana, armatür, soğuk ve sıcak su tesisatlarının bir program dahilinde bakım ve onarımlarını yapmak,

    6 - Hurda ve kullanım artığı malzemeleri değerlendirmek,

    7 - Bir program dahilinde işletme binaları ve lojmanların boya ve badana işlerini yaparak kayıtlanın tutmak,

    8 - Marangozhane ihtiyacı malzemeleri tespit ederek teminim sağlamak, ahşap malzemelerin düzenli bakım onarımlarını yapmak ve gelen taleplerin bir program dahilinde öncelik sırasına göre kayıtlarını tutmak,

    9 - Çalışmalar sırasında gerekli iş güvenliğim almak ve alman tedbirlere aynen uyulmasını sağlamak,

    10 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    D) Enerji ve Isı Santralı Servisi Şefliği

    l - Lüzum görülen nitelikte kızgın su üreterek sosyal tesislerin, kafeteryanın ve tüm fabrika binalarının ısınmasını temin etmek ve sıcak su ihtiyacını karşılamak,

    2 - Sürekli olarak istenen özellikte buhar üreterek Ekstraksiyon ve Derive tesislerinin buhar ihtiyacım karşılamak,

    3 - Kızgın su ve buhar üretim kazanlarını, kuma, eşanjörler ve boylerler gibi cihazları verimli olarak çalışır vaziyette bulundurmak; periyodik bakımlarını yapmak,

    4 - Isı santralı ve enerji tesislerinin günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakımlarında gerekli olacak yedek parçayı ve malzemeyi tespit edip, ilgili birime intikal ettirmek,

    5 - Bütün cihazların periyodik bakımlarında kullanılan yedek parça ve malzemenin uygun ve yerinde kullanılmasını sağlamak,

    6 - Fabrikaya buhar enerjisi dağıtan tesislerin verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak, gerekli bakım ve onarımlarını yapmak, her an çalışır durumda tutmak,

    7 - Vardiyalı çalışmayı planlayıp, personel vardiya çizelgesini hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak,

    8 - Verilen talimata göre işletme programı yapmak, onaylattıktan sora uygulamak,

    9 - Görev kapsamına giren ünitelerde yapılan işler ve çalışmalar için kayıtlar tutmak, gerekli rapor ve formları düzenlemek,

    10 - Bütün cihazların talimatlara uygun kullanılmasını sağlamak,

    11 - Çalışma süresince her türlü iş güvenliğini sağlayarak, iş kazalarına engel olacak gerekli tedbirleri almak; iş güvenliği malzemesinin devamlı kullanılmasını temin etmek; personelin güvenlik tedbirlerine uymasını sağlamak,

    12 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    E) Su Arıtma ve Tasfiye Servisi Şefliği

    1 - İş programı yaparak, Fabrika ve tesislerin ihtiyacı olan tasfiye edilmiş suyu karşılamak; Fabrikadan gelecek olan organik esaslı artıklarıyla tüm işletme ve lojmanların kanalizasyon sularını arıtmak,

    2 - Ön tasfiyesi yapılmış suyun sertliğini sıfıra indirerek ısı santralı kazanlarına pompalamak,

    3 - Su Arıtma ve su tasfiye tesislerindeki laboratuarları çalıştırmak; laboratuarlardaki alet ve cihazların bakımlı olmasını, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak,

    4 - Birime bağlı iş yerlerinin ve bu iş yerlerinde bulunan alet, makine ve cihazların periyodik bakımlarını yaptırmak, yedek parça ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek,

    5 - Vardiyalı çalışmaların düzenini sağlamak; personel vardiya çizelgelerini hazırlamak ve onaylatıp uygulamak,

    6 - Birime bağlı iş yerlerinde iş güvenliğini sağlayacak, iş kazalarını önleyecek gerekli tedbirleri almak ve iş güvenliği malzemelerinin gerektiği yerlerde devamlı kullanılmasını sağlamak,

    7 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    VII - Muhasebe Şube Müdürlüğü

    A) Maliyet Muhasebesi Servisi Şefliği

    1 - İşletme giderlerini türü, yeri (ilişkin ünite) ve tahsis olunan bütçe kredisi yönlerinden izlemek,

    2 - Standart birim üretim maliyetlerinin tespiti için gerekli çalışmaları yaparak, belirli şart ve esasları tespit etmek,

    3 - Üretim maliyetlerinin belirli dönemlerindeki tespiti yapılarak, tahlil ve raporlarını hazırlamak, satış maliyeti ve satış hasılatlarıyla kar - zarar neticelerini izlemek,

    4 - Faaliyet dışı gider ve hasılattan izlemek,

    5 - Servisin konusu ile ilgili olarak işletme birimleri arasında bilgi akışını sağlamak; üst kuruluşların isteyeceği dokümanları hazırlamak; maliyet muhasebesi ile ilgili her türlü fiş, form ve raporları düzenlemek ve istenildiğinde ilgili mercilere intikal ettirmek,

    6 - Maliyet muhasebesiyle ilgili kanuni ve yardımcı defterlerin tutulmasını sağlamak,

    7 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    B) Muhasebe Servisi Şefliği

    1 - İşletmenin parasal hareketlerini ve muhasebe işlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak,

    2 - Üst kuruluşların isteyeceği dokümanları hazırlamak,

    3 - Muhasebe işleriyle ilgili her türlü fiş, form ve raporları düzenlemek ve istenildiğinde ilgili mercilere intikal ettirmek,

    4 - Akreditif, havale, navlun işlemleri ile personel, müteahhit ve diğer iş ilişkisinde bulunan üçüncü şahıslarla ilgili ödeme ve tahsilat işlemlerini yürütmek,

    5 - Her türlü vergi, resim, harç ve aidatlarla ilgili mevzuat ile bu konuda alınacak prensiplerin uygulanmasını temin etmek; Muhasebe işlemlerini yürütmek; Kanuni kesintilerin süresi içinde ilgili mercilere yatırılmasını sağlamak,

    6 - Borçlu ve alacaklı hesapların arıtılması işlemlerini yürütmek,

    7 - Para ve kıymetli evrakın müşterek muhafazasını sağlamak,

    8 - Bankalar, vergi daireleri ve diğer müesseselerle yapılacak işletme ile ilgili işleri muhasebe yönüyle yürütmek,

    9 - Vergi dairelerine gizli istihbarat listelerini hazırlamak,

    10 - Kanuni ve yardımcı defterlerin tutulmasını sağlamak,.

    11 - Sigorta işlemlerini, diğer birimlerle koordineli olarak yürütmek,

    12 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    VIII - Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü A) Personel Servisi Şefliği

    1 - Diğer birimlerle işbirliği içinde fabrikada yapılmakta olan işleri değerlendirerek mevcut şartlara en uygun sayı ve nitelikteki iş gücünün tespitinin yapılmasını sağlamak; buna göre yıllık kadroların tanzim ve değişiklik çalışmalarını yürütmek,

    2 - Kadrolu, sözleşmeli ve geçici personelin istihdamına ait işlemleri mevcut mevzuat hükümleri dahilinde yürütmek, kadro, sicil ve çeşitli istatistik kayıtlarını tanzim etmek ve Değişiklikleri zamanında işlemek,

    3 - Her statüdeki fabrika personelinin atama, nakil, terfi, sicil, izin, emeklilik, sosyal sigorta ve işten ayrılma gibi özlük işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütmek,

    4 - Fabrika personelinin aylık ücret, yan ödeme, fazla mesai, sosyal yardım, harcırah ve benzeri istihkaklarının tahakkuk veya vize işlemleri yapıldıktan sonra ödeme emri ekinde Muhasebe Şube Müdürlüğüne intikalini ve zamanında ödenmesini sağlamak,

    5 - Emeklilik aidata, sigorta primi ve para cezalan gibi kanuni kesintilerin süresi içerisinde ilgili yerlere ödenmesini temin etmek,

    6 - Personele imza yetkisi verilmesi ve kaldırılması ile ilgili işlemleri yürütmek,

    7 - Diğer birimlerle işbirliği içinde yıllık eğitim ihtiyaçlarını ve eğitilecek personeli tespit ederek, uygulama için gerekli yazışmaları yapmak, neticelerini takip edip sicil kayıtlarına intikal ettirmek, eğitim gören personelin durumlarına uygun hizmetlerde istihdamı için ilgili şubelerle irtibat kurmak; Fabrika tesislerinde bir eğitim çalışması yapıldığı takdirde uygulama için gerekli hizmetleri organize ve koordine etmek,

    8 - Personelin disiplin işlemlerini yürütmek ve diğer birimlerdeki uygulamaları takip etmek; gerektiğinde diğer birim personelince işlenen suç ve kusurların idari yönden tetkiki için gerekli işlemleri yapmak,

    9 - Aile, çocuk, mal bildirimi gibi kanuni belgeleri zamanında düzenlettirmek, muhafaza etmek ve ilgili mercilere intikalini sağlamak,

    10 - Kimlik kartı, hizmet belgesi tanzim hizmetlerini yürütmek,

    11 - İş kanunu, sigorta, sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt yasaları ile ilgili uygulamaları yürütmek,

    12 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek,

    13 - Yıllık bütçede yer alacak personel giderlerine ait ödenek miktarlarını belirleyerek ilgili birime vermek.

    B) Sosyal İşler Servisi Şefliği

    1 - İşletme binaları, bürolar, sosyal tesisler ve açık alandaki bakım ve temizlik hizmetlerini ilgili servis ve şirket vasıtasıyla yürütmek; Haşerelere karşı gerekli ilaçlama işlemini yaptırmak,

    2 - Yemekhane, misafirhane, çay ocakları, lokal, alakart, kreş, berber salonu, çok amaçlı salon, personel yatakhanesi ve diğer sosyal hizmet binalarındaki faaliyetleri mevzuat hükümleri ve alınmış prensip kararlan dahilinde işletmek,

    3 - Sosyal tesisler ve kafeteryanın ihtiyacı olan malzemelerin satın alınması ve ücretinin ödenmesi, depolanması ve sarfı ile ilgili işlemleri yürütmek, kayıtlanın düzenli olarak tutmak ve hizmetler karşılığında tahsil edilen paraların muntazam olarak Muhasebe Şube Müdürlüğüne intikalim sağlamak,

    4 - Sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatı takip etmek; personelin ve aile fertlerinin vizite muamelelerim tanzim ve takip etmek; muayene ve tedavi masraflarına ait belgeleri usulünce değerlendirilerek ödeme için Muhasebe Şube Müdürlüğüne intikal ettirmek,

    5 - Personelin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin beden ve ruh sağlığı için gerekli olan periyodik muayenelerinin yapılması, iş kazalarının önlenmesi, koruyucu hekimlikle ilgili işlemlerin uygulanması, personelin kan guruplarının tespiti gibi çalışmaları kurum tabibi ile müşterek yürütmek; gerekli kayıtlan tanzim etmek,

    6 - Gerektiğinde diğer ünitelerle iş birliği yaparak gezi, eğlence, spor, ağırlama, kutlama, tören ve benzeri sosyal faaliyetleri tertipleyip yürütmek,

    7 - Lojman, Misafirhane ve Personel Yatakhanesinin mevzuatlarına göre tahsis ve gereğince tahliyesini sağlamak; buraların bakım, onarım ve periyodik boya, badana işlemini takip etmek; kira değişiklikleri ve elektrik sarfiyatlarına ait ücretleri aylık olarak Muhasebe Şube Müdürlüğüne intikal ettirmek,

    8 - Vardiyalı çalışmalar için gerekli nöbet çizelgelerini hazırlamak, onayı müteakip uygulamasını sağlamak,

    9 - Tabldot yönetim kurulu ve lojman tahsis komisyonunca alınacak kararlan günü gününe karar defterine işlemek ve uygulamasını sağlamak,

    10 - İnsan sağlığını etkileyecek yerlerde çalışan fabrika personelinin her altı ayda bir portörlük ve mikro film taramalarının yaptırılmasını sağlamak,

    11 - Personelin zamanında işe geliş ve gidişleri ile ilgili olarak personel taşıma servis çizelgelerini hazırlayıp uygulanmalarını sağlamak,

    12 - İşletmemize iş ve ziyaret amacıyla gelen yerli ve yabancı, askeri ve mülki erkanın (İkamet, yeme, içme vb. gibi) gerekliği gibi ağırlanmalarını sağlamak,

    13 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    C) Haberleşme Servisi Şefliği

    1 - İşletmenin mektup, telefon, teleks, telsiz haberleşmesini belirlenen usuller ve mevzuat hükümleri dahilinde yürütmek ve gerekli kayıtlan tanzim etmek,

    2 - İşletmeye gelen yazıların kaydını ve ilgili birimlere havalesini yapıp zimmetle teslim etmek; gönderilmesi gereken yazıların kaydını yapıp postalanmasını sağlamak,

    3 - Çoğaltılması gereken yazı ve formlarının teksir ve fotokopisini yapmak,

    4 - İşletmenin genel haberleşmesi yanında bağlı bulunulan şubeye ait dahili haberleşme işlerini yürütmek,

    5 - Kanun, tüzük, talimatname, izahname, genelge ve genel yazı gibi mevzuatın kayıtlarını tutmak; yürürlükte olup olmadıklarını ve değişikliklerini takip etmek,

    6 - Geçmiş yıllara ait evrakın düzenli şekilde arşivlenmesini sağlamak, bu konuda diğer ünitelere yardımcı olmak,

    7 - Özel ve resmi telefon görüşmelerini ayrı ayrı kayıtlarla takip edip aylık olarak Muhasebe Şube Müdürlüğüne intikal ettirmek,

    8 - Telefon, teleks, telsiz, teksir, fotokopi cihaz ve aletlerinin bakımı ve çalışır durumda olmasını sağlamak; yıllık bakım sözleşmelerinin yapılmasını ve arızalarının onarım işlerini takip etmek,

    9 - Vardiyalı çalışmalar için gerekli nöbet çizelgelerini hazırlamak, onayı müteakip uygulamasını sağlamak,

    10 - Kitaplık, resmi gazete ve gazete aboneliği işlerini yürütmek; Resmi gazetenin Şube Müdürlerine okutulup bilgi edinmelerini sağlamak,

    11 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    IX - Haşhaş Islah ve Tohumluk Üretim Şube Müdürlüğü A) Haşhaş Islah Servisi Şefliği

    1 - Toprak Mahsulleri Ofisinin (Haşhaş ve Alkaloid İşleri Daire Başkanlığının) haşhaş ıslah politikası doğrultusunda üstün vasıflı haşhaş tohumluğu elde etmek, projeler hazırlamak amacıyla haşhaş ıslah çalışmalarını ve bu konudaki kuruluş ve üniversitelerle işbirliği yapmak,

    2 - Haşhaş ve Alkaloid İşleri Daire Başkanlığı tarafından araştırılıp planlanarak koordine edilen, gerek Ofisimiz bünyesinde gerekse ilgili diğer Kuruluşlar ile Üniversiteler tarafından yürütülen İşletme deneme sahalarında ıslah çalışmalarını yapmak ve kayıtlarını tutmak,

    3 - Haşhaş tohumu ıslahı konusunda çalışma yapan kişi ve kuruluşlara AAF İşletme Müdürlüğü arazisinde yer temin etmek ve teknik bilgi, teknoloji ve uygulama konusunda yardımcı olmak,

    4 - Haşhaş ıslahı amacıyla üretilen haşhaş kapsüllerinin numunelerini hazırlayıp alkaloid ve diğer analizlerin zamanında yapılması için Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü ile işbirliği yapmak,

    5 - Ofisimiz dışında haşhaş ıslahı ile ilgili olarak çalışan kurum ve kuruluşların tarlalarında üretilen haşhaşların analizlerinin yaptırılmasını sağlamak ve Genel Müdürlük ile ilgili Kuruluşa bilgi vermek,

    6 - İş gereği ihtiyaç duyulacak malzeme yedek parça ve dışarı yaptırılması gereken işler için, gerekirse dışarıda yaptırılacak işler ve dışarıdan temin edilecek malzeme, alet, makine için şartname hazırlayarak Malzeme Satın Alma ve Depolama Şube Müdürlüğüne talepte bulunmak ve ihtiyaçların zamanında teminini sağlamak amacıyla ilgili Şube Müdürlüğü ile işbirliği yapmak,

    7 - İş gereği tahmil tahliye müteahhidi aracılığı ile yaptırılan işlerin takibi ve İstihkaklarına esas olacak bilgilerin muntazam olarak tanzim edilmesini sağlamak,

    8 - Haşhaş ıslahı amacıyla yapılan haşhaş üretimi konusunda; bitki gelişim gözlem raporları, yapılan çalışmalar, tarım yılının değerlendirilmesi ve ertesi tarım yılı iş programı, haşhaş ıslahı çalışmaları konusunda teklif ve önerilerini içeren tarım yıl sonu raporunu zamanında tanzim etmek,

    9 - Tarım yılı içinde haşhaş ıslah çalışmalarından elde edilen tohumların ve tohum bankasında bulunan stoktaki haşhaş tohumlarının kayıtlarını tutmak, muhafazasını sağlamak, çimlenme özelliği yok olmadan tohumların tekniğine uygun olarak yenilenmesini sağlamak ve üretimi amacıyla depo çıkışını yapmak,

    10 - Çalışmalar esnasında her türlü iş güvenliğini sağlayıcı ve iş kazalarını önleyici tedbirleri almak ve uygulamak, koruyucu malzemelerin devamlı kullanılmasının teminini sağlamak ve iş güvenliği, işçi sağlığı konusunda verilen talimatları ilgili personele tebliğ etmek ve uygulatmak,

    11 - Tohum Üretim Servisi ve Park Bahçeler Servisi ile koordineli çalışarak ortak kullanılan işçi, alet ve makinelerinin iş programım yapmak ve sorumluluğundaki işçi ve iş takibini yaparak mevcutları en verimli şekilde kullanmak,

    12 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    B) Tohumluk Üretim Servisi Şefliği

    1 - AAF İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan tarım alanlarının, tarım yılı iş programına göre en verimli şekilde işletilmesini sağlamak,

    2 - Toprak Mahsulleri Ofisinin (Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığının) haşhaş tohumu üretim politikasına uygun olarak, Haşhaş Islah Servisince üretime hazır hale getirilen ve üretimi halen devam eden çeşitlerin tohumluk üretimini gerçekleştirmek, üretilen tohumlukların tekniğine uygun temizlenip, ilaçlanıp, ambalajlanıp, etiketlendirerek üreticiye dağıtılmaya hazır hale getirmek,

    3 - Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından planlanıp, koordine edilerek talimatlandırılan gerek Ofisimiz bünyesinde, gerekse ilgili diğer tarımsal araştırma enstitüleri ve kuruluşları ile üniversiteler tarafından yürütülen tohumluk haşhaş üretimi için tahsis edilen sahalarda mevcut teknoloji kullanılarak amacına uygun şekilde tohumluk haşhaş üretimi yapmak ve tohumluk haşhaş üretimi konusunda çalışma yapan kişi ve kuruluşlara AAF İşletme Müdürlüğü arazisinde yer temin etmek ve teknik bilgi, teknoloji ve uygulama konusunda yardımcı olmak,

    4 - Tohumluk amacıyla üretilen haşhaş kapsüllerinin numunelerini hazırlayıp alkaloid ve diğer analizlerin zamanında yapılması için Kalite Kontrol ve Araştırma Şube Müdürlüğü ile işbirliği yapmak. Türkiye haşhaş üretim sahalarında üretilen haşhaş kapsüllerinin ve çiftçiler tarafından üretilen Kurumumuza ait haşhaş çeşitlerinin morfin analiz sonuçlarını da temin ederek değerlendirmek,

    5 - Tarım alet ve makinelerinin sevk ve idaresini yapmak. Tarım alet ve makinelerinin bakımını yaptırmak, kayıtlarını tutmak ve gerekirse Yardımcı Tesisler Şube Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak tarım alet ve makinelerinin her an kullanıma hazır bulunmasını sağlamak, iş gücünü azaltacak mekanizasyon çalışmalarına ağırlık verilerek, mekanizasyon konusunda projeler oluşturmak,

    6 - İş gereği ihtiyaç duyulacak malzeme yedek parça ve dışarı yaptırılması gereken İşler için, gerekirse dışarıda yaptırılacak işler ve dışarıdan temin edilecek malzeme, alet, makine için şartname hazırlayarak, Malzeme Satın Alma ve Depolama Şube Müdürlüğüne talepte bulunmak ve ihtiyaçların zamanında teminini sağlamak amacıyla, ilgili şube müdürlüğü ile işbirliği yapmak,

    7 - Bitki gelişim, gözlem raporları, yapılan çalışmalar, tarım yılının değerlendirilmesi ve ertesi tanın yılı iş programı, tohum üretimi konusunda teklif ve önerilerini içeren tarım yılı sonu raporlarını zamanında tanzim etmek,

    8 - Tarım yılı içinde tarım alanlarından elde edilen mahsulün Malzeme Satın Alma ve Depolama Şube Müdürlüğüne teslimini yapmak,

    9 - Çalışmalar esnasında her türlü iş güvenliğini sağlayıcı ve iş kazalarını önleyici tedbirleri almak ve uygulatmak, koruyucu malzemelerin devamlı kullanılmasının teminini sağlamak ve iş güvenliği, işçi sağlığı konusunda verilen talimatları ilgili personele tebliğ etmek ve uygulatmak,

    l O - Yapılan tüm çalışmaların raporlarım düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    C) Park ve Bahçeler Servisi Şefliği

    1 - AAF İşletme Müdürlüğünün tarla ve bina sahaları dışında bulunan tüm alanların tabii ortama uygun ve ekonomik şekilde güzelleştirerek, sürekliliğini sağlamak, AAF İşletme Müdürlüğü sahasının bir proje dahilinde ağaçlandırılmasını ve bakımını yapmak, ihtiyaç duyulacak ağaç fidanlarının temini ve üretimi için fidanlık oluşturmak ve bakımını yapmak,

    2 - Saha iş programını hazırlayarak uygulanmasını sağlamak,

    3 - Çalışmalar esnasında her türlü iş güvenliğini sağlayıcı ve iş kazalarını önleyici tedbirleri almak ve uygulatmak. Koruyucu malzemelerin devamlı kullanılmasının temini sağlamak ve iş güvenliği, işçi sağlığı konusunda verilen talimatları ilgili personele tebliğ etmek ve uygulatmak,

    4 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    X - Malzeme Satmalına ve Depolama Şube Müdürlüğü A) Kimyasal Maddeler Depolama Servisi Şefliği

    1 - Fabrikaya gelen haşhaş kapsüllerinin usul ve mevzuata uygun olarak tesellümünü, depolanmasını ve muhafazasını sağlamak,

    2 - Kapsül depolamasının düzenli yapılmasını teminen tahmil - tahliye müteahhidi nezdinde girişimlerde bulunarak müteahhit istihkaklarına esas olacak bilgileri toplamak, kayıtlan düzenli bir şekilde tutarak Muhasebe Şube Müdürlüğüne intikalini sağlamak, bu görevle ilgili karayolu müteahhit formlarının tutulmasını sağlamak,

    3 - Hammadde taşıyan araçların giriş - çıkış tartılarını yapmak ve kayıtlarını düzenli olarak tutmak, kantarların ve transport makinelerinin sıhhatli çalışmalarını sağlamak için gerektiğinde Üretim Şube Müdürlüğü ile koordinasyon kurmak,

    4 - Depolamada kullanılan çuvalların kayıtlarını tutmak, tamire muhtaç olanları tamir ettirip depolanmasını, ıskatlı olanların ayrılmasını temin etmek,

    5 - Kapsül tesellümü ve depolanması ile ilgili kayıtlan düzenli tutmak, emtia fişlerini kesmek ve depo defterlerinin düzenli tutulmasını sağlamak,

    6 - Üretimde kullanılan kimyasal maddelerin özelliklerine göre teknik şartnamelerini hazırlamak, satın alınan kimyasal maddelerin gerekli analizlerini yaptırdıktan sonra uygun şartlarda olanların depolanmasını ve mevcut usuller dahilinde kullanan birimlere intikalini sağlamak,

    7 - İşletmenin yıllık kimyasal madde ihtiyacını, her kalem malzemenin sarf hızını ve kritik stok seviyeleri ile tedarik devrelerini, bu maddeleri kullanan birimlerle müştereken tespit ve takip ederek, zamanında satın alınması için malzeme ikmal servisi ile koordineli olarak çalışmak,

    8 - Depoda kullanılan tartı aletleri ile solvent tanklarına ait sistemleri daima bakımlı, düzenli, temiz ve faal halde bulundurmak; tartı aletlerinin ölçü, ayar muayene ve damga işlerinin periyodik olarak yapılması için ilgili ünitelerle iş birliği yapmak,

    9 - Kullanılan makine alet ve cihazlardan meydana gelen arızalan servis imkanları ile gidermek; servis imkanları ve giderilemeyen arızalar için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

    10 - Hizmetin yürütülebilmesi için gerekli vardiya düzenini kurmak, vardiya çizelgelerinin onayım müteakip uygulanmasını sağlamak,

    11 - Çalışmalar sırasında her türlü iş güvenliğini (Teknik Emniyeti) sağlamak ve iş kazalarına engel olacak tedbirlerin alınmasını temin etmek ve uygulanmasını izlemek,

    12 - Tahmil - Tahliye müteahhidince yürütülen kimyasal madde hareketlerinin miktarını ve mahiyetlerine göre kayıtlarını tutmak; ücretlerin sözleşme dahilinde ödenmesine esas olmak üzere ilgili birimlere intikalini sağlamak,

    13 - Kullanılan kimyasal maddelerden boş olan çeşitli ambalaj malzemelerinin uygun şartlarda toplanmasını ve muhafazasını temin etmek; bu malzemelerin satışı ve kurum içinde değerlendirilmesi bakımından, miktar ve özelliklerim tespit ederek ilgili birimlere bildirmek,

    14 - ISO - 9002 kalite sistemini işletmek,

    15 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek,

    B) Malzeme ikmal Servisi Şefliği

    1 - Yıllık üretim programı çerçevesinde tespit edilmiş ve zorunlu durumlarda yeniden ortaya çıkmış olan malzeme ihtiyaçlarından işletme yetkisinde olanları "İhale Yönetmeliği ve Yetki Devri Talimatı" kapsamı dahilinde iç piyasadan temin etmek, işletme yetkisi dışında kalanların zamanında Genel Müdürlüğe (Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığına) intikalini sağlamak,

    2 - Üretim programı doğrultusunda, ilgili birimlerden sağlanan teknik bilgiler ile teknik ve idari şartnameleri hazırlamak,

    3 - Satın alma ile ilgili ihale komisyonunun toplanmasını sağlamak; Komisyona raportörlük yapmak; komisyon kararlarını düzenleyip yetki tablosuna göre AAF İşletme Müdürlüğü yetkisinde olanları İşletme Müdürlüğü onayına. Genel Müdürlük yetkisinde olanları Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığına intikal ettirmek,

    4 - Kesinleşen ihalelerde ilgili firmalar ile yapılan sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

    5 - İç piyasadan satın alınacak olan malzemeler için satın alma emrini düzenleyerek onaya sunmak,

    6 - İhtiyaç fazlası (ölü stok) ve hizmet dışı bırakılmış (hurda) malzemelerin satılarak değerlendirilmesini sağlamak,

    7 - Her türlü iş güvenliğini sağlayacak ve iş kazalarını engelleyecek tedbirlerin alınmasını temin etmek,

    8 - ISO - 9002 kalite sistemini işletmek,

    9 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    C) Yedek Parça Servisi Şefliği

    1 - Üretim sırasında ihtiyaç duyulan malzemelerin ünitelere zamanında verilmesini sağlamak, ilgili birimlerden gelen malzeme çıkış ve giriş fişlerini kayda koyup muhasebeleşmesi için Muhasebe Şube Müdürlüğü ile koordineyi sağlamak,

    2 - Stoklarda durması gereken malzemelerin tasnif edilmesini ve depolanmasını sağlamak, malzemelerin cins ve firmalarına göre kodlanmasını yapmak, satın alma ve muhasebesi yönünden önem arz eden orijinal kodlama sistemlerini göz önünde bulundurarak kodlama sistemleri arasındaki münasebeti sağlamak,

    3 - Stok kontrolü yapmak azami ve asgari stok miktarlarını tespit etmek, asgari stok seviyesi altına düşen malzemelerin talebini yapmak,

    4 - İthal malzemelerin yerli imalat yollarını araştırmak ve yerli imalatının yaptırılmasını sağlamak, fazla sarf olan malzemelerin sarf sebeplerini araştırarak sonuçlarını ilgili birimlere bildirerek çözümlerinin araştırılmasına yardım etmek,

    5 - Her yıl ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak, stok miktarını da göz önünde bulundurup senelik yedek parça ihtiyaçlarını tespit etmek, satın alınması için ilgili servise şevkini sağlamak,

    6 - Yerli piyasadan temin edilemeyen yedek parçaların ithalatı için yabancı firmalarla irtibatın kurulmasında, proforma faturaların temin edilmesinde, gümrük numarasının tespit edilmesinde ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları ile doğan problemlerin çözümlenmesinde gerekli bilgileri sağlamak,

    7 - Satın alınan malzemelerin isteğe uygun ve sağlam olup olmadığını ilgili birimle kontrol etmek,

    8 - Kullanılmış olup da üzerinde yapılacak teknik müdahalelerle tekrar kullanılabilir duruma getirilebilecek malzemeyi mekanik atölye iş birliği ile kıymetlendirmek,

    9 - Sarf mahalli kalmamış (ölü stok) ve kullanılma imkanı olmayan (hurda) malzemeleri tespit edip, değerlendirilmesi için Malzeme İkmal Servisi ile iş birliği yapmak,

    10 - Her türlü iş güvenliği (Teknik Emniyet) sağlayacak ve iş kazalarına engel olacak tedbirlerin alınmasını temin etmek ve uygulamasını izlemek,

    11 - İSO - 9002 kalite sistemini işletmek,

    12 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    XI - Teknik Emniyet ve Güvenlik Şube Müdürlüğü A) - Koruma ve Güvenlik Amirliği

    1 - Savunma Bürosunun görev alanı içerisine giren konularda işbirliği yaparak sivil savunma hizmetlerine yardımcı olmak,

    2 - Genel Müdürlük koruyucu güvenlik özel talimatı esasları dahilinde, koruyucu güvenlik hizmetlerinin planlanmasını, ilgili birimler arasında işbirliği ve uygulamasını sağlamak ve kontrol etmek,

    3 - 2495 sayılı Özel Güvenlik Teşkilatı Kanunu ve bu Kanunla yürürlüğe konulan Özel Güvenlik Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yürütmek, İşletmenin özelliğinden doğan diğer tüm güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak,

    4 - Elektronik güvenlik sistemine ait işlemleri yürütmek,

    5 - Mamul sevkiyatı işlemlerini talimatlar ve bu konuda imzalanan protokol çerçevesinde yürütmek,

    6 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    B) - Teknik Emniyet Servisi Şefliği

    1 - İşletmede yangına karşı korunma, söndürme ve kurtarma tedbirleri ile yangınla mücadele faaliyetlerinin; Devlet Tarafından Kullanılan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Emniyet ve Kaza Önleme Talimatı ile TMO Genel Müdürlüğü Savunma İşleri İzahnamesinde belirtilen esaslara göre planlayıp, yürütülmesini sağlamak,

    2 - İlgili mevzuatlar gereğince İşletmede yangınla mücadele faaliyetleri konusunda gerekli teşkil ve teşekkülleri kurmak, ihtiyaç olan malzeme ve teçhizatının tespit ve temini, mevcutlarının bakım ve korunmalarını takip etmek ve İşletme personelinin bu konuda eğitimini yaptırarak daima hazır olmalarını sağlamak,

    3 - Genel ve Özel İş Güvenliği kuralları ile emniyetli çalışma usulleri konusunda; her türlü araştırmayı yaparak iş kazalarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirleri tespit etmek ve bu konuda ilgili personeli uyararak durumu yetkililere duyurmak,

    4 - İş güvenliği ve işçi sağlığı konularında mevzuat doğrultusunda İşletme çalışma yerlerim periyodik kontrole tabi tutarak; güvenli çalışma usullerinin İşletmede uygulanıp uygulanmadığını, işyeri şartlarının emniyetli olup olmadığını, makine, teçhizat ve tesisatın güvenli durumda olup olmadığını ve koruyucu malzemelerin kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek,

    5 - İlgili Mevzuatlar gereği, İşletmede İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu kurup, ilgili yerlerle gerekli araştırmalar yapılarak, tüm personele bu konuda gerekli eğitimi sağlamak,

    6 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    Personelin Görev - Yetki - Sorumluluk ve Nitelikleri

    Madde 4 - AAF İşletme Müdürlüğü bünyesinde yer alan her kademedeki yönetici ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile taşımaları gereken özel nitelikleri TMO Kadro Tanımlan Kitabı ile düzenlenir.

    Görevlerin Yürütülme Şekilleri - İş İlişkileri

    Madde 5 - AAF İşletme Müdürlüğünün bu yönetmelikle tespit edilen görevlerinin yürütülme şekline ait usul ve esaslar, İşletme Müdürlüğünün ve söz konusu görevlerle ilgili Genel Müdürlük birimlerinin İş İzahnameleri ve Hizmet Yönetmelikleri ile düzenlenir.

    Personelin atama, nakil, tezkiye, terfi, görevlendirme, izin, emeklilik ve benzeri özlük işlemleri ile disiplin işlerine ait hususlar yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

    AAF İşletme Müdürlüğü, görevlerini oluşturan işlerin yürütülmesinde ilgili mevzuat, Genel Müdürlük Prensipleri ve Yetki Devri Talimatı ile tespit edilen sınırlar çerçevesinde, Genel Müdürlük birimleri ile görev alanı içindeki yerli - yabancı resmi ve özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerle gerekli iş ilişkilerini kurar, yazışmalar yapabilir.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 6 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle yürürlükte bulunan 960079 sicil ve 272 yayın no'lu Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası işletme Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

    Yürürlük

    Madde 7 - Yönetim Kurulunun 02/08/2001 tarih, ve 20/169 - 8 sayılı kararıyla kabul edilen bu yönetmelik 02/08/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar