TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAŞHAŞ VE ALKALOİD İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

   

    Yürürlük Tarihi: 07/06/2001

    Sicil No : 0003 0102 0082

    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden :

    Kuruluş Amacı

    Madde 1 - Toprak Mahsulleri Ofisinin faaliyet konusuna giren, haşhaş ekimi, Üretimi, kontrolü, satın alınması ve nakli ile ilgili faaliyetleri planlamak ve yürütmek,

    Haşhaş türlerinin; tohumunda yağ oranı, afyon ve kapsülünün ihtiva ettiği morfin ve alkaloidler yönünden artırılması ve ıslahı için araştırmalar yapmak, yaptırmak, araştırma izni verilen diğer kuruluşların bu konuda yapacakları çalışmalara katılmak,

    Afyon Alkaloidleri Fabrikasını işletmek, haşhaş kapsülü ve afyondan, afyon alkaloidleri ve uyuşturucu müstahzarları imal edecek entegre tesislerin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,

    Afyon ve afyondan elde edilen ürünler ile Afyon Alkaloidleri Fabrikasında üretilen ürünler ve yan ürünlerin, haşhaş kapsülü ve tohumunun yurt içi ve yurt dışında gerekli pazar araştırmasını yaparak satış ve ihracatını gerçekleştirmek,

    Afyon Alkaloidleri Fabrikasının faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan kimyasal madde ve yedek parçaların tespitini yapmak, teknik ve idari şartnamelerini hazırlayarak alımı gerçekleştirecek olan ilgili Daire Başkanlıklarına iletmek,

    Bu tesislerde haşhaş kapsülü dışında işlemeye uygun ürünler için araştırma çalışmaları yapmak ve yaptırmak, verimliliği tespit edilen bu ürünleri işlemek,

    Gerektiğinde, numune veya yurt içi ihtiyacı için uyuşturucu maddeleri dış ülkelerden satın almak ve pazarlamak,

    Mevzuat uyarınca verilen ve verilecek olan diğer görevleri yapmak amacıyla Merkezde Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

    Teşkilat Yapısı

    Madde 2 - Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığının teşkilat yapısı aşağıda gösterilmiştir:

    Daire Başkanı Başuzmanlar Sekreter

    Haşhaş Üretim ve Islah Şube Müdürlüğü Haşhaş Üretim ve Islah Servisi Şefliği Kaçakçılık ve Adli İşler Servisi Şefliği

    Pazarlama Şube Müdürlüğü

    Pazar Araştırma ve Bağlantı Servisi Şefliği İhracat Servisi Şefliği

    İşletme Şube Müdürlüğü

    Üretim Takip Servisi Şefliği

    Yedek Parça ve Kimyasal Madde Servisi Şefliği

    Yurtiçi Pazarlama Şube Müdürlüğü (İstanbul) Muhasebe, İdari İşler Servisi Şefliği Satış ve Depolama Servisi Şefliği

    Başkanlık Haberleşme Servisi Şefliği Görevler

    Madde 3 - Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri teşkilat yapısı içerisinde yer alan Şube Müdürlüklerinin görevleri toplamından oluşur.

    Başkanlık, bu Şube Müdürlüklerinin çalışmalarının planlanması, kendi aralarında ve diğer birimlerle olan ilişkilerinde koordinasyonun sağlanması ve görevlerin yürütülmesini takip ve kontrolle görevlidir.

    I - Haşhaş Üretim ve Islah Şube Müdürlüğü A - Haşhaş Üretim ve Islah Servisi Şefliği

    1 - Yurt içi ve yurt dışı uyuşturucu madde talebi, Afyon Alkaloidleri Fabrikası kapasitesi ve kapsül stokları göz önünde bulundurularak haşhaş ekilecek yerlere ait Kararname hazırlığını ve haşhaş ekim alanlarının planlamasını yapmak,

    2 - Haşhaş ekim, kapsül üretim kontrolü ve kapsül alım, depolama faaliyetleri ile ilgili uygulama projesini hazırlamak,

    3 - Yasal süreler içinde form dilekçe ve izin belgesinin hazırlık, tanzim ve dağıtımım sağlamak ve ilgili istatistiksi bilgileri derlemek,

    4 - Kontrolörlerin haşhaş faaliyetleri ile ilgili seyahat programlarını, faaliyet raporlarını incelemek ve gereğini yapmak,

    5 - Ölçüm kontrol çalışmaları için hazırlıkları yapmak, yürütülmesini sağlamak ve izlemek,

    6 - Üretici itirazları ile ilgili işlemleri yapmak,

    7 - Araç ve telsizlerle ilgili çalışmaları yürütmek, kontrol ve ölçüm ile ilgili kırtasiye ve malzemenin teminini sağlamak,

    8 - Haşhaş kapsülü kampanya raporunu hazırlamak, alım fiyatlarının tespitine ait Kararname çıkarılması ile alım hazırlıkları ve alımla ilgili işlemleri yapmak,

    9 - Alımdan şikayetler ve alım ihtilafları ile ilgili işlemleri yürütmek,

    10 - Depolama programlarını hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,

    11 - Stokların kıymet kaybına uğramadan korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

    12 - Ambar fazlalık ve noksanlıkları veya kıymet kaybı belgeleri ile taşıma mutabakatsızlıklarım incelemek, Yetki Devri Talimatında belirlenen esaslar ve yetkiler çerçevesinde gereğini yapmak,

    13 - Muhafaza altındaki stokların durumunu muhafaza ve mücadele yönünden işyerleri ve Bölgesince alınan tedbirleri izlemek, alınması gerekli yeni tedbirleri tespit ederek Bölgesine talimatlamak,

    14 - Haşhaş kapsülü nakliyesini yaptırmak,

    15 - Haşhaş faaliyetleri ile ilgili işyeri açma - kapatma ve alımda kullanılacak araç ve gereçlerin temini ile ilgili işleri yürütmek,

    16 - Dış yardımlar ile ilgili işlemleri yürütmek,

    17 - Haşhaş faaliyetleri ile ilgili arsa ve arazi satın alma, kiralama, yeni depoların kuruluş yer ve planlamasını yapmak,

    18 - Haşhaş tarımı ve üretimiyle ilgili ekim, bakım, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlıları ile mücadele konularında çalışan kuruluşlarla işbirliği yapmak ve sonuçlarını üreticilere duyurmak,

    19 - Kapsülünde morfin oranı, tohumunda yağ oranı ve birim alandaki kapsül ve tohum verimi yüksek, kışa ve kuraklığa, hastalık ve zararlılara dayanıklı tohumların elde edilmesi için gerekli haşhaş tohumu ıslah çalışmalarını planlamak ve izlemek,

    20 - Tescil edilmiş olan haşhaş çeşitlerinin, gerekirse diğer kuruluşlarla da işbirliği yapılarak büyük alanlarda ekiminin sağlanarak sertifikalı tohumluk üretimini ve üretilen tohumlukların üreticilere intikalini sağlamak,

    21 - Haşhaş tarım ve ıslahı ile ilgili TMO dışındaki üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapılmasını, araştırmaların organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlamak,

    22 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarım düzenli olarak tutmak, sonuçları değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    B - Kaçakçılık ve Adli İşler Servisi Şefliği

    1 - Her türlü kaçak ekim ve diğer kaçakçılıkla ilgili şikayetleri incelemek, gereğini yapmak, kaçakçılıkla ilgili işlemleri yürütmek,

    2 - Haşhaş ekimiyle ilgili yasalara aykırı hareket edenlerin işyerlerince yapılan tutanaklara göre detaylı isim listelerinin kontrolünü yapmak, mahkemelerce kesinleşmiş ilamların gereğini yerine getirmek,

    3 - Haşhaş ekim dönemlerinde verilecek izin belgesine dayanak olmak üzere cezalı üreticilerin isimlerini teşkilata duyurmak,

    4 - Kaçak olarak yakalanan afyon ve afyondan elde edilen, tıbbi kullanımı olan uyuşturucularla ilgili olarak Bakanlık bütçesinden karşılanacak olan ikramiye işlemlerini yürütmek,

    5 - Kaçak olarak yakalanan ve müsadere edilen afyon ve afyondan elde edilen tıbbi kullanımı olan uyuşturucuların değerlendirilmesini teminen TMO' ne teslimi için gerekli çalışmaları yapmak,

    6 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    II - Pazarlama Şube Müdürlüğü

    A - Pazar Araştırma ve Bağlantı Servisi Şefliği

    1 - Haşhaş kapsülü, tohumu, ham afyon ve Afyon Alkaloidleri Fabrikası üretim programında bulunan ürünlerin yurt dışında daha etkin pazarlanabilmesi için pazar araştırmak,

    2 - Pazarlamanın daha etkin yürütülmesi için gerek duyulan bazı ülkelerde temsilcilik işlemlerini yürütmek,

    3 - Uyuşturucu madde ihracatıyla ilgili teklif vermek ve yurt dışından gelen tekliflerin değerlendirilmesini sağlamak,

    4 - Yurt dışından alınan taleplere tekliflerde bulunmak, siparişleri almak, alıcı firmalarla akdedilecek sözleşmeleri hazırlayarak, sözleşmelerin imzalanmasını sağlamak, satış kararlarını almak üzere Genel Müdürlük veya Yönetim Kurulu onayına sunmak,

    5 - Bağlantısı yapılarak ihracatı gerçekleştirilen ürünlerle ilgili olarak alıcıdan gelebilecek herhangi bir itiraz ve şikayet durumunda konuyu değerlendirerek sonuçlandırmak.

    6 - Ürün maliyetlerini değerlendirerek, belirli periyotlarda ve dünya fiyatları ve pazar şartları takip edilerek yurt içi ve yurt dışı fiyat değerlendirmesi yapmak, fiyat tespiti için ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak ve önerilecek fiyatları TMO Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

    7 - Yurtiçi Pazarlama Şube Müdürlüğünün uyuşturucu madde ile ilgili taleplerinin değerlendirilerek, karşılanmasını ve naklini temin etmek,

    8 - Yurt içi için ihtiyaç duyulan uyuşturucu maddelerin ithalatını yapmak,

    9 - Afyon Alkaloidleri Fabrikasında üretilebilecek ürünlerin çeşitlendirilmesi konusunda pazar araştırması yapmak,

    10 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçları değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    B - İhracat Servisi Şefliği

    1 - Haşhaş kapsülü, tohumu, ham afyon ve Afyon Alkaloidleri Fabrikası üretim programında bulunan maddeleri (mamul veya yarı mamul) satın almak isteyen firmalara, firmalar ile varılan mutabakata göre ürünün ihracatını gerçekleştirmek,

    2 - İthal ve ihracat permilerini temin etmek, uyuşturucu madde ihracat işlemleri için gerekli olan belgeleri düzenlemek ve ilgili mercilere onaylatmak,

    3 - Ürünün satışına esas olan ödeme şekline göre;

    a) Satılan ürünün bedelinin çek olarak veya banka hesabına havalesini sağlamak,

    b) Mal bedeli akreditif ile ödenecek ise akreditifin tarafımızdan bildirilen koşullara göre açılmasını sağlamak,

    4 - Alıcı firma ile varılan mutabakat göz önüne alınarak, akreditif vasıtasıyla yapılıyorsa akreditifte belirtilen özelliklere ve firmanın resmi sipariş mektubuna göre ürünün Afyon Alkaloidleri Fabrikasında hazırlatılmasını sağlamak,

    5 - Ürün satışı CİF esasına göre yapılıyorsa ürünün sigortasının yaptırılması hususunda ilgili Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlayarak alıcı firmanın veya akreditif şartlarına göre ürünün sigorta poliçesini sağlamak,

    6 - Uyuşturucu maddelerin ihracatı ile ilgili gümrük ve nakliye işlemlerini fiilen gerçekleştirmek,

    7 - Uyuşturucu maddelerin nakliye işlemlerini yürütmek, uyuşturucu maddelerin nakliyesi için nakliye firmasını belirlemek üzere Genel Müdürlüğümüz Yetki Devri Talimatı çerçevesinde teklif isteme yöntemiyle ihaleye çıkılarak sonuçları değerlendirmek ve firmaların CF ile CİF satışlarda yapacakları indirimlerle FOB satışta da Kurumumuza yapacakları iade tutarlarını takip ederek firmalardan tahsilini sağlamak,

    8 - Uyuşturucu maddelerin nakliyesinin güvenli olması için ilgili mercilerle koordinasyonu sağlamak ve yazışmaları Sivil Savunma Sekreterliğinden temin edilen şifre ile yapmak. Ayrıca söz konusu şifrenin emniyetli bir şekilde saklanmasını sağlamak,

    9 - İhraç edilecek uyuşturucu maddelerin FOB değer üzerinden Gümrük Tarife Pozisyonuna göre nispi aidatının Orta Anadolu İhracatçılar Birliğine yatırılmasını sağlamak,

    10 - Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki özel kasada uyuşturucu madde muhafazasını Haşhaş İşleri İzahnamesinin ilgili maddesi esasları çerçevesinde yapmak,

    11 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    III - İsletme Şube Müdürlüğü A - Üretim Takip Servisi Şefliği

    1 - Afyon Alkaloidleri Fabrikasının yıllık üretim planlamasını yaparak morfin ve morfin türevleri ile diğer alkaloidlerin üretilmesini sağlamak,

    2 - Afyon Alkaloidleri Fabrikasının, Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığı kanalıyla Genel Müdürlükle olan ilişkilerinin sürdürülmesini sağlamak,

    3 - Afyon Alkaloidleri Fabrikasının üretimini, periyodik faaliyet raporları hazırlattırarak takip etmek, gelen raporları inceleyip gerektiğinde görüş bildirerek üst makamlara sunmak,

    4 - Afyon Alkaloidleri Fabrikasında üretilen mamullerin istenilen standartlara uygunluğunu takip etmek ve gerektiğinde alıcı taleplerine uygun üretim olanaklarını araştırarak, Afyon Alkaloidleri Fabrikası ile işbirliğine giderek gereğini yapmak,

    5 - Afyon Alkaloidleri Fabrikasında üretilen yan ürünler için pazar araştırması ve satış takibi yapmak,

    6 - Belirli periyotlarda uyuşturucu madde üretimi, stoku ile tüketimlerim gösteren bilgileri düzenlemek,

    7 - Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Kontrol Organınca talep edilen, ülkemizin belirli periyotlardaki uyuşturucu madde ithal, ihraç, tüketim ve stok durumları ile ilgili formları düzenlemek ve bu konuda Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına bilgi vererek diğer ilgili kuruluşlarla da bilgi alışverişinde bulunmak,

    8 - Afyon Alkaloidleri Fabrikasında üretilen ürünlere ilişkin ambar paketleme, fazlalık ve noksanlıkları veya kıymet kaybı belgelerini incelemek ve Yetki Devri Talimatında belirlenen esaslar ve yetkiler çerçevesinde gereğini yapmak,

    9 - Afyon Alkaloidleri Fabrikasında üretilebilecek ürün çeşitlendirilmesi ile ilgili proses geliştirilmesi konusunda araştırma yapmak, gerek fabrikada gerekse bilimsel kuruluşlarda bu konu ile ilgili araştırma yapılmasını sağlamak,

    10 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    B - Yedek Parça ve Kimyasal Madde Servisi Şefliği

    1 - Afyon Alkaloidleri Fabrikasına ait malzeme ihtiyacını tespit ettirmek ve piyasa fiyatlarına göre bedellendirilmesini yaparak malzeme iş programının hazırlanmasını sağlamak ve ilgili birime iletmek,

    2 - Gerek yurt içi gerekse yurt dışından satın alınacak yedek parça ve kimyasal maddelerin teknik özelliklerini tespit ettirerek teknik şartnamesini hazırlatmak,

    3 - Yedek parça ve kimyasal maddelerin alımı esnasında mal bedellerinin ödenmesi hususunda ilgili Daire Başkanlıkları ile koordinasyonu sağlamak,

    4 - Başkanlık iştigal konusuna giren yatırım tekliflerini oluşturarak ilgili Daire Başkanlığına iletmek ve yıl içinde gerçekleşmesini takip etmek,

    5 - Yurt dışından satın alınacak kimyasal maddeler için gerekli olan ithal müsaadesinin alınması konusunda koordinasyonu sağlamak,

    6 - Afyon Alkaloidleri Fabrikası üretimi için gerekli yedek parça ve kimyasal madde haricinde ihtiyaç duyduğu diğer sarf ve işletme malzemelerinin temini için ilgili Daire Başkanlıklarıyla koordinasyonu sağlamak.

    7 - Afyon Alkaloidleri Fabrikasının ihtiyacı için yurt dışından ithal edilen yedek parçaların, yurt içinde yapılması için araştırma yapmak ve mümkün olanların Yetki Devri Talimatı ile tanınan yetki sınırları çerçevesinde Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü veya Teknik İşler Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla imalatını sağlamak,

    8 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    IV - Yurtiçi Pazarlama Şube Müdürlüğü A - Muhasebe, İdari İşler Servisi Şefliği

    1 - Muhasebe işlerini, kanun, kararname, yönetmelik ve benzeri mevzuat ile verilecek talimatlar doğrultusunda yürütmek,

    2 - Muhasebe ile ilgili günlük işlemleri Genel Hesap Planı ve Açıklamaları ile izahnamelere uygun olarak yürütmek,

    3 - Satış ve depolama servisi ile ilgili emtia ve demirbaşlara ait giriş ve çıkışların düzenli olarak muhasebe kayıtlarını tutmak ve talep etmek,

    4 - Satışlarla ilgili tahsilatı yaparak muhasebe kayıtlarına almak, müşterilerimizin hesaplarınızdaki borç ve alacaklarının takibini yapmak ve sonuçlandırmak,

    5 - Personel özlük işleri, sağlık işleri ve haberleşme gibi hizmetleri mevzuata uygun olarak yerine getirmek ve takibini yapmak,

    6 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçları değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    B) Satış ve Depolama Servisi Şefliği

    1 - Yurt içi tüketime sunulan uyuşturucu maddelerin satış ve stok durumları ile ilgili miktarları takip ederek, iç tüketim ihtiyacına göre Başkanlıktan ürün talebinde bulunmak, gelen maddeleri teslim almak ve muhafazasını sağlamak ve satışını gerçekleştirmek,

    2 - Ayda bir, Sağlık Bakanlığına, kullanılan permiler ile ilgili cetvel göndermek,

    3 - Her yıl başında, C/S formüler bilgilerini hazırlayarak, Daire Başkanlığına göndermek,

    4 - Alıcıların isteği üzerine proforma fatura düzenlemek,

    5 - Satışı yapılan malın gerekirse ambalajlanmasını sağlamak ve alıcı firma yetkilisine teslim etmek,

    6 - PTT kanalıyla ürününü teslim almak isteyen firmaların fatura ve irsaliyesinin kesilerek, ürün ile birlikte, alıcı firma adresine gönderilmesini sağlamak,

    7 - Kaçak olarak yakalanıp, müsaderesine karar verilen afyon ve baz morfinlerin kat'i tesellümünü yaparak koruma altına almak,

    8 - Mamul madde deposundaki stok ve hareket durumunu çizelgeler halinde on beş günde ve üç ayda bir Başkanlığa bildirmek,

    9 - Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünün İstanbul'dan temin edilecek malzeme ihtiyacını karşılamak, araştırmak, teklif toplanarak Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğüne göndermek,

    10 - İstanbul'dan yapılan uyuşturucu ihracatlarını gerçekleştirerek gümrüklerdeki gerekli muayene ve tescil işlemlerini yaptırmak,

    11 - Şube Müdürlüğünün her türlü malzeme ve kırtasiye ihtiyacını karşılamak,

    12 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçları değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    V - Başkanlık Haberleşme Servisi Şefliği

    1 - Başkanlığın haberleşme, dosyalama ve arşiv işlerinin mevzuat ve mevcut yöntemlere uygun ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

    2 - Gelen ve giden yazıların ilgili defter, föy, fış ve benzeri belgelere kayıtlarını yapmak, görülmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak üzere Başkan, Şube Müdürleri ve ilgili servislere iletmek,

    3 - Başkanlık personelinin özlük işleri ile ilgili işlemleri yürütmek, şahıs dosyalarını tutmak,

    4 - Başkanlığa ait tüm yazım işlerini eksiksiz, doğru ve usulüne uygun olarak yapmak, teksir, baskı, cilt, fotokopi ve benzeri işlerin yapılmasını sağlamak,

    5 - Başkanlığın demirbaş, malzeme ve kırtasiye ihtiyaçlarını temin etmek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımını sağlamak, ıskat, münakale, bakım, onarım ve sayımlarını yapmak, bu işlere ilişkin kayıtları tutmak.

    6 - Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlan değerlendirmek, muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek.

    Personelin Görev - Yetki - Sorumluluk ve Nitelikleri

    Madde 4 - Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığının bünyesinde yer alan her kademedeki yönetici ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile taşımaları gereken özel nitelikler TMO Kadro Tanımları Kitabı ile düzenlenir.

    Görevlerin Yürütülme Şekillen - İş İlişkileri

    Madde 5 - Başkanlık görevlerinin yürütülme şekline ait usul ve esaslar Başkanlığın ve konuyla ilgili birimlerin İş İzahnameleri ve Hizmet Yönetmelikleriyle düzenlenir.

    Personelin tayin, nakil, tezkiye, terfi, görevlendirme emeklilik ve benzeri özlük işlemleri yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

    Başkanlık, görevlerini oluşturan işlerin yürütülmesinde Genel Müdürlük Prensipleri ve Yetki Devri Talimatı ile tespit edilen sınırlar çerçevesinde, teşkilat birimleri, yerli - yabancı resmi ve tüzel kişilerle gerekli iş ilişkilerini kurar, yazışmalar yapabilir.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle yürürlükte bulunan 01/04/1993 tarih, 960097 sicil, 271 yayın nolu TMO Genel Müdürlüğü Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

    Yürürlük

    Madde 7 - Yönetim Kurulunun 07/06/2001 tarih, 14/124 - 4 sayılı kararıyla kabul edilen bu Yönetmelik, 07/06/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar