TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

   

    Yürürlük Tarihi: 11/10/2001

    Sicil No : 0003 0102 0015

    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden :

    Kuruluş Amacı

    Madde 1 - Toprak Mahsulleri Ofisinin faaliyet konusuna giren ürünlerin ve mamullerin yurt dışı ve yurt içi fiyat ve miktar hareketlerini sürekli olarak izlemek, değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek ve bunlara ait dış taşımaları gerçekleştirmek amacıyla Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

    Teşkilat Yapısı

    Madde 2 - Dış Ticaret Dairesi Başkanlığının teşkilat yapısı aşağıda gösterilmiştir:

    Daire Başkanı Sekreter

    Hububat ithalat ve İhracat Şube Müdürlüğü Bakliyat İthalat ve İhracat Şube Müdürlüğü Dış Taşımalar Şube Müdürlüğü Başkanlık Haberleşme Servisi Şefliği

    Görevler

    Madde 3 - Dış Ticaret Dairesi Başkanlığının görevleri teşkilat yapısı içinde yer alan Şube Müdürlüklerinin görevleri toplamından oluşur.

    Başkanlık, bu Şube Müdürlüklerinin çalışmalarının planlanması, kendi aralarında ve diğer Başkanlıklarla ilişkilerinde koordinasyonun sağlanması ve görevlerin yürütülmesini takip ve kontrolle görevlidir.

    A - Hububat İthalat ve İhracat Şube Müdürlüğü

    1 - İthal veya ihraç edilecek ürünlerin cins, nevi, nitelik ve miktarları ile ithalat veya ihracat şartlarını Alım ve Muhafaza ve iç Ticaret Dairesi Başkanlıkları ile işbirliği yaparak tespit etmek, satış veya alım şartlarını Genel Müdürlük onayına sunmak ve Yönetim Kurulu tasvibi ile Genel Müdürlüğe alınacak yetkiye istinaden Ofis birimleri ile Ofis dışında ilgili yerli yabancı kurum ve kuruluşlara duyuruda bulunarak, gerekli ihale işlemlerini yürütmek, sonucu Yönetim Kurulunun bilgilerine sunmak,

    2 - Alınan tekliflerin ihale komisyonunda değerlendirilerek en uygun teklifin tespit edilmesini ve onaya sunulmasını sağlamak, ihale komisyon kararının onayından sonra ilgili Merkez birimleriyle işbirliği yaparak ithalat veya ihracat sözleşmelerini düzenlemek, sözleşmenin uygulanmasını teminen ilgili Merkez ve Taşra birimlerine gerekli bilgileri aktarmak,

    3 - Malın teslim alınması veya teslim edilmesi talimatını vererek, mal bedelinin ödenmesine veya alınmasına ilişkin belgelerin hazırlanmasını sağlamak, hesap tasfiyesinin temini için Dış Taşımalar Şube Müdürlüğü ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile koordine sağlamak,

    4 - Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek teslimata veya satışa ilişkin uyuşmazlıkların, ilgili birimlerle işbirliği yaparak çözümlenmesini sağlamak, doğması halinde bonifikasyon ücretlerinin tahakkukunu yaparak tahsilini veya ödenmesini teminen Mali İşler Dairesi Başkanlığına iletmek,

    5 - İthal edilen ürünlerin maliyet bedelini ve buna eklenecek masraf paylarını Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile müştereken tespit ederek, iç piyasa satış fiyatının belirlenmesine yardımcı olmak,

    6 - ön izin, lisans, olur vb. işlemleri yürütmek,

    7 - Pazarlama kavramı içerisinde yer alan her türlü konuda faaliyete esas olacak çalışmalar yaparak önerilerde bulunmak ve bu faaliyetleri yürüterek, ürünlerimizin şans miktarlarını arttırmak ve kalıcı sürekli pazarlar edinmek,

    8 - Teminat gerektiren hallerde, teminat dokümanlarını almak, teminat dokümanlarının yeterli olduğu hususunda Mali İşler Dairesi Başkanlığının görüşünü alarak, bu dokümanları muhafaza için Mali İşler Dairesi Başkanlığına teslim etmek.

    B - Bakliyat İthalat ve İhracat Şube Müdürlüğü

    1 - İthal edilecek ürünlerin cins, nevi, nitelik ve miktarları ile alım şartlarını Alım ve Muhafaza ve İç Ticaret Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak tespit ve teklif etmek, onaylanmasından sonra ilgili Ofis birimleri ile Ofis dışında ilgili yerli yabancı kurum ve kuruluşlara duyurmak, gerekli ihale işlemlerini yürütmek,

    2 - Alınan tekliflerin ihale komisyonunda değerlendirilerek en uygun teklifin tespit edilmesini ve onaya sunulmasını sağlamak, ihale komisyon kararının onayından sonra ilgili Merkez birimleriyle işbirliği yaparak alım sözleşmelerini düzenlemek, sözleşmenin uygulanmasını teminen ilgili Merkez ve Taşra birimlerine gerekli bilgileri aktarmak,

    3 - Malın teslim alınması talimatını vermek, mal bedelinin ödenmesine ilişkin belgelerin hazırlanmasını sağlamak, ödeme ve hesap tasfiyesinin temini için gerekli tüm belgeleri Dış Taşımalar Şube Müdürlüğü ile koordinen olarak Mali işler Dairesi Başkanlığına iletmek,

    4 - İthal edilen ürünlerin maliyet bedelini ve buna eklenecek masraf paylarını Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile müştereken tespit ederek, iç piyasa satış fiyatının belirlenmesine yardımcı olmak,

    5 - Yönetim Kurulunca belirlenen fiyat ve diğer satış şartlan ile, TMO stoklarında bulunan bakliyat ürünlerinden ihraç edilmek üzere tahsis olunan miktarların satışını gerçekleştirmek üzere pazar araştırmaları yapmak, uygun fiyat ve miktarlar ile uygun pazar olabilecek ülkeleri tespit etmek, bu ülkelerde uygun alıcılar tespit ederek satış imkanlarını araştırmak ve neticelendirmek, mamul geliştirme ve satış imkanlarını artırıcı çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

    6 - İlgili merkez birimleriyle işbirliği yaparak, satış sözleşmeleri düzenlemek, sözleşmelerin uygulanmasını takip etmek, gerektiği hallerde merkez ve taşra birimlerine bilgi aktarmak,

    7 - Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek teslimata ilişkin uyuşmazlıkların ilgili birimlerle işbirliği yaparak çözümlenmesini sağlamak, doğması halinde bonifikasyon tahakkukunu yaparak tahsilini teminen Mali İşler Dairesi Başkanlığına iletmek,

    8 - Ön izin, lisans, olur vb. işlemleri yürütmek,

    9 - Pazarlama kavramı içerisinde yer alan her türlü konuda faaliyete esas olacak çalışmalar yaparak önerilerde bulunmak ve bu faaliyetleri yürüterek, ürünlerimizin satış miktarlarını arttırmak ve kalıcı sürekli pazarlar edinmek,

    10 - Teminat gerektiren hallerde, teminat dokümanlarını almak, teminat dokümanlarının yeterli olduğu hususunda Mali İşler Dairesi Başkanlığının görüşünü almak, bu dokümanları muhafaza için Mali İşler Dairesi Başkanlığına teslim etmek.

    C - Dış Taşımalar Şube Müdürlüğü

    1 - İthalat ve ihracatla ilgili sözleşmelerin taşıma ile ilgili bölümlerini hazırlamak,

    2 - Yapılan ithalat ve ihracat bağlantıları doğrultusunda İç Ticaret, Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlıkları ile gerekli koordinasyonu kurarak, ürünlerin cins, miktar, ihtiyaç ve sevk yerlerini, limanlardaki yükleme - boşaltma ve depolama kapasitelerini, gemilerin tonaj ve draftlarını göz önünde tutarak, yükleme ve boşaltmanın yapılacağı limanlan tespit etmek,

    3 - İthalat ve ihracat bağlantılarının miktar ve şartlarına göre gemi kiralama ihalelerine ait iş ve işlemleri yürütmek, Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği ile işbirliği yaparak navlun sözleşmelerinin esaslarını hazırlamak, yapılan sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak,

    4 - Yükleme, boşaltma ve taşımaların seyrini izlemek, yükleme ve boşaltmalara ait başlama ve bitiş tutanakları, zaman çizelgeleri, yükleme raporu ve benzeri belgeleri inceleyerek varsa görülen eksik ve yanlışları düzelttirmek, Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonu kurarak navlun ödemeleri ile taşımalara ait hesap tasfiyesinin yapılmasını sağlamak,

    5 - Taşımalardan doğan ardiye, dispeç ve sürstarya ücretlerinin tahakkukunu yaparak tahsili ya da ödenmesi için Mali İşler Dairesi Başkanlığına iletmek, gerekli durumlarda Hukuk Müşavirliğine bilgi vermek,

    6 - Taşıma, yükleme ve boşaltma yer, zaman ve miktarlarıyla ilgili olarak, navlun sözleşmelerinde yapılacak değişiklikleri Mali İşler ve İç Ticaret Dairesi Başkanlıklarına bildirmek,

    7 - Yüklenen gemilerin hareketi ile birlikte gerekli bilgileri Mali İşler Dairesi Başkanlığına ileterek sigortalarının yapılmasını sağlamak,

    8 - Kara ve demiryoluyla yapılacak ithalat ve ihracatlarda, denizyolu taşımaları için tespit edilen ihale, sözleşme, yükleme, boşaltma, taşıma, hesap tasfiyesi ve benzeri iş ve işlemleri, bu taşımaların özelinde, gösterdiği özellik ve gereklere göre yürütmek,

    9 - Teminat gerektiren hallerde, teminat dokümanlarını almak, teminat dokümanlarının yeterli olduğu hususunda Mali İşler Dairesi Başkanlığının görüşünü almak, bu dokümanları muhafaza için Mali İşler Dairesi Başkanlığına teslim etmek.

    10 - TMO Kapasite Değerlendirme Yönetmeliğinin ilgili madde hükümlerine göre, beton ve çelik silolarla makineli ambar ve diğer depoların bir kısmında veya tamamında uygun görülen malların muhafazası Genel Müdürlüğün iznine bağlı olduğundan, bu hizmetlerde yapılacak sözleşme esasları, kullanım şekli ve ücretlerle ilgili olarak anılan Yönetmelikte belirtilen birimlerden oluşan komisyondaki çalışmalara katılmak,

    Umumi mağazacılık işlemleri ile kullanılmayan her türlü deponun kiraya verilmesinde, Alım ve Muhafaza, İç Ticaret ve Tahıl Depolama Projesi Dairesi Başkanlıktan ile gerekli istişarede bulunmak,

    Liman Silolarının ve pnömatikler ile diğer yükleme - boşaltma cihazlarının kiraya verilmesi ve sözleşme esaslarının belirlenmesi ile ilgili olarak anılan Yönetmelikte belirtilen birimlerden oluşan komisyondaki çalışmalara katılmak.

    D - Başkanlık Haberleşme Servisi Şefliği

    1 - Başkanlığın haberleşme, dosyalama, arşiv işlerinin mevzuat ve mevcut yöntemlere uygun ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

    2 - Gelen ve giden yazıların ilgili defter, föy, fiş ve benzeri belgelere kayıtlarını yapmak, yaptırmak; görülmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak üzere Başkan, Şube Müdürleri ve ilgili Servislere iletmek,

    3 - Başkanlık personelinin özlük işleri ile ilgili işlemlerini yürütmek, şahıs dosyalarını tutmak,

    4 - Başkanlığın demirbaş, malzeme ve kırtasiye ihtiyaçlarının tespitini, teminini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımını sağlamak, ıskat, münakale, onarım, bakım ve sayımlarını yapmak, bu işlere ilişkin kayıtlan tutmak,

    5 - Başkanlığa ait tüm tape işlerini eksiksiz, doğru ve usulüne uygun olarak yapmak, teksir, baskı, cilt, fotokopi ve benzeri işlerin yapılmasını sağlamak.

    Personelin Görev - Yetki - Sorumluluk ve Nitelikleri

    Madde 4 - Dış Ticaret Dairesi Başkanlığının bünyesinde yer alan her kademedeki yönetici ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile taşımaları gereken özel nitelikleri TMO Kadro Tanımlan Kitabı ile düzenlenir.

    Görevlerin Yürütülme Şekilleri - iş İlişkileri

    Madde 5 - Başkanlık görevlerinin yürütülme şekline ait usul ve esaslar, Başkanlığın ve konuyla ilgili birimlerin iş izahnameleri ve hizmet yönetmelikleri ile düzenlenir.

    Personelin tayin, nakil, tezkiye, terfi, görevlendirme, emeklilik ve benzeri özlük işlemleri ile disiplin işlerine ait hususlar yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

    Başkanlık, görevlerini oluşturan işlerin yürütülmesinde Genel Müdürlük prensipleri ve TMO Yetki Devri Talimatı ile tespit edilen şuurlar çerçevesinde, teşkilat birimleri, yerli - yabancı resmi ve özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerle gerekli iş ilişkilerini kurar, yazışmalar yapabilir.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 29/12/1987 tarih, 960006 sicil, 223 yayın no.lu Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

    Yürürlük

    Madde 7 - Yönetim Kurulunun 11/10/2001 tarih, 26/212 - 6 sayılı karan ile kabul edilen bu yönetmelik 11/10/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar