TÜRKİYE VAGON SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 08/10/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24900

    Ulaştırma Bakanlığından :

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde sözleşmeli statüde çalışan personelin sicil ve başarı değerlemesini yapacak sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 -Bu Yönetmelik, Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca II sayılı cetvele tabi sözleşmeli statüde çalışan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 -Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesine istinaden ve 13/09/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil Amirleri

    Madde 4 -Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurmakla yetkili sicil amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 5 -Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 13/09/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 6 -Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 27/02/1997 tarih ve 2/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "TÜVASAŞ Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği" bütün ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 -Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 -Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Ek

    EK-1

    Pozisyon Unvanı            I. Sicil Amiri      II. Sicil Amiri

    ---------------------------            ------------      ----------

    Genel Müdüre Bağlı Personel      Genel Müdür      --

    Müşavire Bağlı Personel         Müşavir         Genel Müdür

    Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü

    Uzman, Şef, Programcı, Sekreter,

    Memur,Hizmetli ve diğer personel      İlgili Müdür      Genel Müdür

    Özel Kalem Müdürlüğü

    Şef, Sekreter, Memur,

    Programcı, Uzman,Bilgisayar

    İşletmeni, Hizmetli ve diğer personel       İlgili Müdür      Genel Müdür

    Basın ve Halkla İlişkiler Şube

    Müdürlüğüne bağlı personel         İlgili Şube Müdürü   Genel Müdür

    Genel Müdür Yardımcısına

    bağlı personel            Genel Müdür Yardımcısı   Genel Müdür

    Teftiş Kurulu Başkanlığı

    Şef, Memur,Bilgisayar İşletmeni

    ve diğer personel            Teftiş Kurulu Başkanı   Genel Müdür

    Hukuk Müşavirliği

    Avukat               I. Hukuk Müşaviri   Genel Müdür

    Şef, Memur ve diğer personel      Hukuk Müşaviri      I. Hukuk Müşaviri

    Daire Başkanlıkları

    Daire Başkanına bağlı Sekreter, Baştabip,

    Başmühendis, Teknik Uzman,

    Uzman ve diğer personel         Daire Başkanı      Genel Müdür Yardımcısı

    Baştabip Yardımcısı, Tabip         Baştabip      Daire Başkanı

    Hemşire, Laborant, Memur ve

    diğer Baştabiplik personeli         Tabip         Baştabip

    Daire Başkanlığı personeli olup

    Şube Müdürlüğüne bağlı personel      Şube Müdürü      Daire Başkanı

    Daire Başkanlığı personeli olup,

    Başmühendise bağlı personel      Başmühendis      Daire Başkanı

    Daire Başkanlığı personeli olup,

    Başuzmana bağlı personel         Başuzman      Daire Başkanı

    Müstakil Şube Müdürlükleri

    Uzman, Şef, Programcı, Bilgisayar

    İşletmeni, Şef Yardımcısı, Koruma ve

    Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik

    Şefi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi

    ve diğer personel            İlgili Şube Müdürü   Genel Müdür Yardımcısı

    Fabrika Müdürlükleri

    Fabrika Müdürüne bağlı Sekreter,

    Başmühendis, Teknik Uzman,

    Uzman ve Diğer personel         Fabrika Müdürü      Genel Müdür Yardımcısı

    Fabrika Müdürlüğü personeli olup,

    Başmühendise bağlı personel      Başmühendis      Fabrika Müdürü

    Fabrika Müdürlüğü personeli olup Şube

    Müdürüne bağlı personel         Şube Müdürü      Fabrika Müdürü

    Fabrika Müdürlüğü personeli olup,

    Başuzmana bağlı personel         Başuzman      Fabrika Müdürü

    Mevzuat Kanunlar