ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24935

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde sözleşmeli statüde çalışan personelin sicil ve başarı değerlemesini yaparak birinci ve ikinci sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunun 13/09/1990 tarihli ve 90/915 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil Amirleri

    Madde 4 - Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan Sözleşmeli Personel ile bu personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurmakla görevlendirilen birinci ve ikinci sicil amirleri ekli listede gösterilmiştir.

    Sicil Raporları

    Madde 5 - Sözleşmeli personelin sicil amirleri, sicil ve başarı değerleme dönemi, sicilde bulunacak bilgiler, ayrılış sicilinin verileceği haller, sicil ve başarı değerlemesi raporlarının şekli, değerlemeye esas alınacak sorular, düzenleme zamanı, uygulanacak not usulü, bunların değerlendirilmesi ve muhafaza ile görevli Makamlara dair esaslar, sicil ve başarı değerlemesi raporlarına itiraz ve bunu inceleyecek merciler sicil ve başarı değerlemesine ilişkin diğer hususlar 13/09/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelikteki usul ve esaslara göre yürütülür.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 6 - 17/03/1995 tarihli ve 22230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    ______________________________________________________________________________________

    ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

    MERKEZ TEŞKİLATI

    SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SİCİL AMİRLERİ

    ______________________________________________________________________________________

    SİCİL VERİLECEK MEMURUN ÜNVANI

    I. AMİR

    II. AMİR

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    1

    GENEL MÜDÜRLÜK UZMANI

    GENEL MÜDÜR.

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    2

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BÜRO ŞEFİ

    TEF.KUR.BŞK.

    GENEL MÜDÜR

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    3

    TEFTİŞ KURULU BÜRO PERSONELİ

    ŞEF

    TEF.KUR.BŞK.

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    4

    AVUKAT

    HUKUK MÜŞ.

    I.HUKUK MÜŞ.

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    5

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDE ŞEF

    MÜDÜR

    HUKUK MÜŞ.

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    6

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDE DİĞER PERSONEL

    ŞEF

    MÜDÜR

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    7

    SAVUNMA SEKRETERLİĞİNDE MÜDÜR YARDIMCISI

    MÜDÜR

    SAV.SEKRETERİ

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    8

    SAVUNMA SEKRETERLİĞİNDE İDARİ İŞLER ŞEFİ

    SAV.SEKRETERİ

    GENEL MÜDÜR

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    9

    SAVUNMA SEKRETERLİĞİNDE DİĞER PERSONEL

    ŞEF

    MÜD.YRD.

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    10

    DAİRE BAŞKANLIKLARINDA MÜDÜR YARDIMCISI

    MÜDÜR

    DAİRE BAŞKANI

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    11

    MÜSTAKİL MÜDÜRLÜKLERDE MÜDÜR YARDIMCISI

    MÜDÜR

    GENEL MÜDÜR

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    12

    DAİ.BAŞK.LARINDA BŞK.UZMANI-BAŞKANA BAĞLI ŞEF

    DAİRE BAŞKANI

    GEN.MÜD.YRD.

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    13

    DAİRE BAŞKANLIKLARINDA MÜDÜRLÜK UZMANI

    MÜDÜR

    DAİRE BAŞKANI

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    14

    DAİRE BAŞKANLIKLARINDA ŞEF-MUHASEBECİ

    MÜDÜR YRD.

    MÜDÜR

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    15

    DAİRE BAŞKANLIKLARINDA DİĞER PERSONEL

    ŞEF

    MÜD.YRD.

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    16

    SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE DOKTOR-ŞEF

    SAĞ.MÜD.(B.TAB)

    GEN.MÜD.YRD.

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    17

    SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE DİĞER PERSONEL

    ŞEF

    SAĞ.MD.(B.TABİB)

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    ______________________________________________________________________________________

    ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

    TAŞRA TEŞKİLATI

    SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SİCİL AMİRLERİ

    ______________________________________________________________________________________

    SİCİL VERİLECEK MEMURUN ÜNVANI

    I. AMİR

    II. AMİR

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    1

    EĞİTİM, TİCARET, MERKEZ AMBAR MÜDÜR YARDIMCISI

    MÜDÜR

    DAİ.BAŞKANI

    AVUKAT

    HUKUK MÜŞAVİRİ

    I. HUK.MÜŞAVİRİ

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    2

    UZMAN, ŞEF, MUHASEBECİ, BAŞMÜHENDİS

    MÜD.YRD.

    MÜDÜR

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    3

    DOKTOR

    MÜDÜR

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    4

    SAĞLIK PERSONELİ

    DOKTOR

    MÜDÜR

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    5

    DİĞER PERSONEL

    ŞEF, BAŞMÜH.

    MÜD.YRD.

    MUHASEBECİ

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    6

    KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ

    MÜDÜR

    SAV.SEKRETERİ

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    7

    KORUMA VE GÜVENLİK GRUP ŞEFİ

    KORUMA VE GÜV.

    MÜDÜR

    KORUMA VE GÜVENLİK MEMURU, BEKÇİ

    AMİRİ

    ___

    _______________________________________________

    ________________

    _________________

    Mevzuat Kanunlar