HAZİNE GARANTİLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK ÖDEMELERİN ÜSTLENİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 21/12/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24970

    Devlet Bakanlığından :

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, dış finansman sağlayan yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar, resmi finansman fonları, uluslararası sermaye ve finansman piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere bankalar, tedarikçi veya alıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalardan, kapsam maddesinde belirtilen kuruluşlar tarafından Hazine garantisi altında yapılan dış borçlanmaların Müsteşarlık tarafından üstlenilerek geri ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Hazine garantisini haiz dış borçlanmaları olan genel ve katma bütçe dışı kamu kurum ve kuruluşları ile yap-işlet-devret, yap-işlet, işletme hakkı devri ve benzeri finansman modelleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen projelerden ödeme yükümlülükleri Müsteşarlıkça garanti edilen kuruluşları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 28/03/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası ve 16 ncı maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte yer alan;

    a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

    b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

    c) Borçlu: Bu Yönetmeliğin kapsam maddesinde yer alan ve belirli bir projenin tamamen veya kısmen dış finansmanı amacıyla yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar, yabancı bankalar ve yabancı ülkelerde yerleşik diğer mali kurumlardan dış borç alan kurum ve kuruluşları,

    d) Hazine Garantisi: Borçlu tarafından sağlanan dış borçlanmalar için verilen Hazine geri ödeme garantisi ile yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme hakkının devri ve/veya benzeri finansman modelleri tahtında verilen Hazine yatırım garantisini,

    e) Kanun: 28/03/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

    f) Kredi Devralma ve İkraz Anlaşması: Borçlunun Hazine Garantisi kapsamında olan ve Müsteşarlık tarafından üstlenilmesi neticesinde ortaya çıkacak Hazine alacağının akit altına alınmasını sağlayan anlaşmayı,

    ifade eder.

    İlkeler

    Madde 5 - Borçlu, Hazine Garantisi sağlanan borçla ilgili olarak aşağıda belirtilen ilkeleri esas alacaktır.

    a) Hazine garantörlüğünde sağlanan kredilerin, Hazinenin uygun göreceği haller dışında, anapara, faiz ve her türlü ücret geri ödemelerinin Borçlu tarafından yapılması esastır.

    b) Borçlu, Hazine garantisi altındaki geri ödemeleri için gereken tutarı vadesinde geri ödenecek şekilde planlamak ve Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince yatırım harcamalarına kıyasla öncelikli olarak yılı bütçesinde gerekli kaynakları tahsis etmekle yükümlüdür.

    Hazine Garantili Borçların Üstlenilmesi

    Madde 6 - Borçlu, bütçesinde yeterli kaynak ayırmış olmakla beraber, beklenmeyen nakit akışlarında ortaya çıkabilecek aksamalara bağlı olarak mali imkanlarının, ödemekle mükellef olduğu garantili borç taksitinin geri ödenmesinde yetersiz olması durumunda, Hazine tarafından borcun tamamen veya kısmen üstlenilmesini talep edebilir.

    Üstlenime esas işlemlerin gerçekleştirilmesini teminen başvurular aşağıda tanımlandığı şekilde yapılacaktır.

    a) Üstlenim talepleri ödeme vadesinden en az 15 gün önce, yazılı olarak ve gerekçesiyle birlikte gereği için Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Borçlu, üstlenim başvurusunu yapmadan önce yukarıda belirtilen süreyi de dikkate alarak Müsteşarlıktan "Kredi Devralma ve İkraz Anlaşması"nı temin edecektir.

    b) Borçlu üstlenim başvurusunu yaparken ödeme vadesindeki ay ve bir önceki aya ilişkin gelir ve harcama kalemlerinin detaylı dökümünü içeren nakit akım tablosunu ibraz etmekle mükelleftir. Buna ilaveten, borçlu, Müsteşarlıktan temin ettiği "Kredi Devralma ve İkraz Anlaşması"nı iki nüsha ve usulüne uygun olarak doldurup imzalayarak Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne gönderecektir. Üstlenilmesi uygun görülen geri ödemeye ilişkin Kredi Devralma ve İkraz Anlaşması'nın bir örneği Müsteşarlık tarafından imzalanarak Borçlu'ya geri gönderilecektir.

    c) Üstlenimin il özel idareleri, Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar adına yapılması halinde Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtildiği şekilde müteselsil kefaleti aranır. Ayrıca, belediye birliklerinin borçlu olması halinde, birliğe üye herbir belediyenin müteselsil kefaleti zorunludur.

    d) Üstlenimin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin iştirak veya bağlı kuruluşları adına yapılması halinde bağlı bulunduğu Kamu İktisadi Teşebbüsünün müteselsil kefaleti aranır.

    Sorumluluk ve Denetim

    Madde 7 - a) Müsteşarlık üstlenim talebine esas teşkil eden ve borçlu tarafından ibraz edilen bilgilerin doğruluğunun ve sağlanan Hazine garantisinin gerektiği gibi kullanılıp kullanılmadığının tespiti maksadıyla ilgili kuruluşlar nezdinde denetim yapabilir.

    b) Müsteşarlık, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak yapılmayan başvurulardan ve borcun gerektiği gibi izlenmemesinden kaynaklanan gecikme faizi, gecikme cezası ve benzeri mali yükümlülükler doğduğunun ve Yönetmelikte belirlenen hususlara aykırı işlemlerin yapıldığının tespiti halinde, ikraz anlaşması hükümleri ile genel hükümlerin uygulanması yönünde girişimde bulunur.

    c) Hazine garantisi altındaki yükümlülüklerin geri ödenmesinde aksamaya sebebiyet verdiği tespit edilenlere, Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası gereği bu aksamadan doğan zarar ölçüsünde rücu olunur.

    d) Müsteşarlıktan yeni Hazine garantisi talep eden kuruluşların taleplerinin değerlendirilmesinde bu Yönetmelik hükümlerine uyum şartı aranır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 8 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 18/04/2001 tarihli ve 24377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Daha önceki düzenlemelerde 18/04/2001 tarihli ve 24377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar işbu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Müsteşarlığın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar