KAMU İHALE KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Kamu İhale Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Kamu İhale Kurumundan

    Resmi Gazete Tarihi: 30/12/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24979

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Kamu İhale Kurumunda istihdam edilen personelin disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü ve değişik 134 üncü maddeleri ile 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum : Kamu İhale Kurumunu,

    Başkan : Kamu İhale Kurulu ve Kamu İhale Kurumu Başkanını,

    Personel : Kurumun asli ve sürekli hizmetlerinde görevlendirilen ve ücret ile diğer mali ve sosyal haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeli,

    ifade eder.

    Disiplin Amirleri

    Madde 4 - Kurum personelinin disiplin ve üst disiplin amirlerine ekli listede yer verilmiştir.

    En Üst Disiplin Amiri

    Madde 5 - Başkan, Kurumda görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir. Bu sıfatla, haiz bulunduğu uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezası vermeye ilişkin bütün yetkilerini her derecedeki personel hakkında doğrudan kullanabilir.

    Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

    EK LİSTE

    KAMU İHALE KURUMU PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ

    PERSONELİN GÖREV UNVANI      DİSİPLİN AMİRİ         ÜST DİSİPLİN AMİRİ

    Başkan Yardımcısı            Başkan            -

    Baş Hukuk Danışmanı         Başkan            -

    Daire Başkanı            Başkan Yardımcısı      Başkan

    Başkanlık Müşaviri            Başkan            -

    Kamu İhale Kurumu Müşaviri         Başkan            -

    Grup Başkanı            Daire Başkanı         Başkan Yardımcısı

    Kamu İhale Uzmanı            Daire Başkanı         Başkan Yardımcısı

    Kamu İhale Uzman Yardımcısı      Daire Başkanı         Başkan Yardımcısı

    Hukuk Danışmanı            Baş Hukuk Danışmanı      Başkan

    Avukat               Baş Hukuk Danışmanı      Başkan

    Birim Müdürü            Daire Başkanı         Başkan Yardımcısı

    Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı      Başkan            -

    Özel Büro Müdürü            Başkan            -

    Özel Büro Müdür Yardımcısı         Özel Büro Müdürü      Başkan

    Özel Büro Müdürlüğünde

    Görevli Diğer Personel         Özel Büro Müdürü      Başkan

    Ana Hizmet Birimi Dai. Bşk.

    Görevli Diğer Personel         Daire Başkanı         Başkan Yardımcısı

    Yard. Hiz. Birimi Dai. Bşk.

    Görevli Diğer Personel         Daire Başkanı         Başkan Yardımcısı

    Baş Huk.Danışmanlığında

    Görevli Diğer Personel         Baş Hukuk Danışmanı      Başkan

    Basın ve Hlk.İlşk.Dan.

    Gör.Diğer.Personel          Bas.ve Halk. İlşk. Danışmanı    Başkan

    Savunma Uzmanı            Başkan            -

    Savunma Uzmanlığında Görevli Personel   Savunma Uzmanı      Başkan

    Mevzuat Kanunlar