KESİN İNŞAAT YASAĞI GETİRİLEN KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ BULUNDUĞU ALANLARDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLAR İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 08/02/1990

    Resmi Gazete Sayısı: 22930

    Maliye Bakanlığı ve Kültür Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Yasal Dayanak, Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, gerçek kişilerle, özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan, içinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunması nedeniyle sit alanı ilan edilen ve kesin inşaat yasağı getirilen taşınmaz malların malikinin başvurusu üzerine Hazineye ait taşınmaz mallar ile değiştirilmesi usul ve esaslarını kapsar.

    Yasal Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na 3386 sayılı Kanun'la eklenen 15/f maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen:

    Taşınmaz Kültür Varlıkları: tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde, yer altında veya su altındaki korunması gerekli taşınmaz varlıkları,

    Taşınmaz Tabiat Varlıkları: jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan taşınmazları (Tarihi mağaralar, kaya sığınaklar, özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzerleri),

    Arkeolojik Sit: antik bir yerleşmenin veya eski bir medeniyetin kalıntılarının bulunduğu yer veya su altında bulunan veya meydana çıkarılan korunması gerekli alanları,

    I. Derece Arkeolojik Sit Alanı: korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarını,

    II. Derece Arkeolojik Sit Alanı: korunması gereken, ancak kullanma şekil ve ölçüleri koruma kurulları tarafından tayin edilen sit alanlarını,

    I. Derece Tabii Sit Alanı: ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle mutlak korunması gerekli olan ve korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarını,

    İstekli: (Değişik: 17/09/2001-24526) Müstakil mülkiyete tabi taşınmaz mallarda maliki, müşterek mülkiyete tabi taşınmaz mallarda hissedarı, iştirak halinde mülkiyete tabi taşınmaz mallarda ise hissedarların tamamını,"

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Esas Hükümler

    Değiştirilecek Taşınmaz Malların Özellikleri

    Madde 4 - Maliye Bakanlığı ile Kültür Bakanlığınca her yıl müştereken belirlenecek trampa programlarına alınmış yerlerdeki Hazineye ait taşınmaz mallarla değiştirilecek özel mülkiyetteki taşınmaz malların, I. ve II. derece arkeolojik sit alanı ile I. derece tabii sit alanı olarak tescil ve kesin inşaat yasağı getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu yerlerde olması, ayrıca kadastro görmüş yerlerde bulunması ve üzerinde mülkiyet uyuşmazlığı olmaması gerekir.

    Trampaya Konu Taşınmazların Belirlenmesi

    Madde 5 - (Değişik fıkra: 26/07/1994 - 22002 s. R.G. Yön.) Kültür Bakanlığınca, yapılan başvurular gözönünde tutularak hangi sit alanlarında trampa işleminin programa alınacağı belirlenir.

    Programa alınan sit alanı Büyükşehir Belediyeleri sınırları içindeki ilçelerde veya diğer illerin merkez ilçelerinde kalıyorsa Valilikçe, diğer işçilerin sınırları içinde kalıyorsa Kaymakamlıkça 30 gün süre ile ilan tahtasına asmak, gerekiyorsa Belediye hoparlörüyle en az iki gün aralıklar ile üç kez duyurmak suretiyle ilan edilir. Sit alanı köy sınırları içerisinde ise, yukarıdaki ilanlardan ayrı olarak, durum köy muhtarlığına köy sakinlerine duyurulmak üzere bildirilir.

    İlk ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde, o yılki trampa programından yararlanmak isteyen malikler, Kültür Bakanlığına iletilmek üzere gerekli belgeler ile birlikte İl Kültür Müdürlüklerine veya doğrudan Kültür Bakanlığına başvuruda bulunurlar.

    Kültür Bakanlığınca, yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, I. ve II. derece arkeolojik sit alanları ile I. derece tabii (doğal) sit alanlarında kalan, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan ve trampaya konu edilebilecek taşınmaz malların hepsi bir liste halinde Maliye Bakanlığına gönderilir. Listede, taşınmaz malların ili, ilçesi, mahalle veya köyü, pafta, ada ve parsel numaraları ile I. ve II. derece arkeolojik sit alanı ve I. derece tabii(doğal) sit alanında kalan kısmının yüzölçümü yer alır. Listeye ek olarak inceleme raporları ve taşınmaz mal bilgi formlarının birer örneği eklenir.

    Taşınmazın trampaya konu edilmeyecek kısmı bağımsız olarak yararlanılmaya elverişli değilse, bu kısım isteklinin başvurusu üzerine, Maliye Bakanlığınca yerinde yapılacak tesbitle belgelendirilerek trampaya konu edilebilir.

    Başvurunun Şekli ve İnceleme

    Madde 6 - (Değişik madde: 26/07/1994 - 22002 s. R.G. Yön.)

    Bu Yönetmelik kapsamında kalan taşınmaz malın maliki, taşınmaz mal üzerinde iştirak halinde mülkiyet varsa maliklerin hepsi birlikte veya bunlar adına hareket eden vekilleri (Noterlikten tasdikli vekaletname ile birlikte) taşınmaz malın, Hazineye ait taşınmaz mal ile değiştirilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile İl Kültür Müdürlüklerine veya Kültür Bakanlığına başvuruda bulunurlar.

    Dilekçeye eklenecek belgeler:

    a) Taşınmaz malın çaplı tasarruf vesikası veya ölçekli krokisi ile birlikte tapu senedi örneği,

    b) 9x12 cm. boyutlarından küçük olmamak üzere taşınmaz malı gösteren ve tanıtıcı nitelikte ve net çekilmiş fotoğrafları,

    c) Üzerinde taşınmaz malın konumunun gösterildiği temin edilebilecek mevcut ölçekli haritası,

    d) Üzerinde ortak mülkiyet olan taşınmazların tapu senedinden veya çaplı tasarruf vesikasından hissedarlık ve hisse oranı durumu anlaşılmıyorsa veraset senedi.

    Yanıltıcı belgelerle başvuranların veya trampa önerisinden vazgeçenlerin trampa isteme hakkı kalmaz. Trampa programlarına alınmış yerlerdeki gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmaz mallarla ilgili incelemeler, Kültür v Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek uzmanlar veya taşınmaz malın bulunduğu ildeki Müze Müdürlüğü, yoksa uygun görülecek diğer Müze Müdürlüğünün uzmanları ile bir fen memuru ve Maliyeden bir memurdan oluşacak komisyonca yapılır.Taşınmaz mala ilişkin inceleme raporu ve taşınmaz mal bilgi formu açık ve tereddüt doğurmayacak şekilde, Yönetmelik eki formda belirtilen asgari bilgileri kapsayacak düzeyde komisyonca düzenlenerek Kültür Bakanlığına iletilir.

    Değer Takdiri

    Madde 7 - Listede yer alan taşınmazlara bulundukları yer ve diğer tüm özellikleri gözönüne alınarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği uyarınca değer takdir edilir.

    Taşınmaz malın üzerinde sökülüp götürülebilecek sabit olmayan tesis ve yapılara, ağaçlardaki meyvalara, tarladaki ürüne değer takdir edilmez. Trampa yapılsa dahi, Maliye Bakanlığınca verilen süre içinde sabit olmayan tesis ve yapıların kaldırılmasına, mevsiminde meyvaların toplanmasına, ürünün hasadına bir defaya mahsus olmak üzere izin verilir.

    Hazinece Verilecek Taşınmaz Malların Saptanması

    Madde 8 - (Değişik madde: 19/02/1992 - 21147 s. R.G. Yön.)

    Trampaya konu özel mülkiyetteki taşınmaz malların karşılığında verilecek bir kamu hizmetine tahsisli veya gerekli olmayan, imar planlarında bir kamu hizmetine ayrılan alanlarda kalmayan, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilana çıkarılan turizm alan ve merkezleri içinde bulunmayan, Milli Savunma Bakanlığınca sakıncalı görülmeyen Hazinenin özel mülkiyetindeki hisseli veya hissesiz yerler, taşınmazların bulunduğu ilin sınırı dışına taşmamak koşuluyla ve mümkün olduğunca aynı mahalle, köyden veya ilçeden olmak üzere önceden Maliye Bakanlığınca saptanır ve yukarıda belirtilen şekilde değerleri takdir edilir.

    İlan ve Başvuru

    Madde 9 - (Değişik madde: 26/07/1994 - 22002 s. R.G. Yön.)

    Trampaya konu edilecek Hazineye ait saptanan yerler, o yerlerdeki I. ve II. derece arkeolojik sit alanı veya I. derece tabii (doğal) sit alanı içinde taşınmazı kalan malik veya maliklerden adresi saptanabilenlere yazılı olarak ve ayrıca o yerde varsa çıkan gazetede en az iki gün aralıkla ve mutad araçlarla aynı süre koşuluyla ilan edilerek duyurulur. Trampaya konu Hazine mülkiyetindeki taşınmaz malların ilanında, taşınmazların tapu kaydı, varsa adresi veya üzerindeki muhdesatın niteliği ile adedi, Maliye Bakanlığınca takdir edilen değeri, son başvuru tarihi belirtilir.10 uncu maddede belirtilen başvuru süresi içerisinde taşınmazın bulunduğu yerdeki Maliye İdaresine başvuruda bulunulur.

    Başvuru Süresi

    Madde 10 - (Değişik madde: 26/07/1994 - 22002 s. R.G. Yön.)

    İlanda, başvuru süresi olarak son ilan tarihinden itibaren 30 günlük bir süre verilir; bu süreden sonra yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı belirtilir.

    Başvurunun Şekli

    Madde 11 - (Mülga madde: 26/07/1994 - 22002 s. R.G. Yön/6. md.)

    Başvuru Hakkı

    Madde 12 - Her isteklinin bir kere talepte bulunmaya hakkı vardır. Aynı Hazine taşınmaz malı için birden fazla istek olduğunda, aynı yeri isteyenler başvuru süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak çağrılırlar.

    Çağrıya uymayanların trampa isteme hakkı düşer. Trampa yapmaya yetkili mahalli komisyon huzurunda çağrı üzerine gelenlerin arasında yapılacak açık arttırmada en fazla fark bedeli vermeyi önerenin önerisi kabul edilir. Bu durumda önerisi kabul edilmeyen istekli 30 gün içinde bir başka taşınmaz malın trampasını önerebilir.

    Aynı taşınmaza bir tek istekli çıktığında fark bedeli almak veya vermek yoluyla trampa onunla yapılabilir.

    Ancak, başvurunun değerlendirilebilmesi için trampaya konu taşınmaz malların tahmin edilen bedelleri arasında % 20 (Yüzdeyirmi)den fazla bir fark olmaması gerekir.

    Giderler

    Madde 13 - Trampa sırasında ödenmesi gereken her türlü vergi, resim ve harçların, taraflar kendilerine ait kısımlarını öderler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Önceden Yapılan Talepler

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılan trampa taleplerinin müracaat sahiplerine, tebligat yapılarak 30 gün içinde bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre tekrar müracaat etmeleri gerektiği duyurulur.

    Yürürlük

    Madde 14 - Sayıştay'ın görüşü de alınmak suretiyle hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Kültür Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar