MALİYE BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 09/02/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25019

    Maliye Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Maliye Bakanlığı personelinin disiplin amirlerini belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Maliye Bakanlığı merkez, taşra, döner sermaye ve yurt dışı teşkilatında çalışan memurlar (Diğer kurum veya kuruluş personeli olup, Bakanlık teşkilatında çalışanlar dahil) ile kadrosu başka kurumlara ait olup, ataması Bakanlıkça yapılan personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 ve 134 üncü maddeleri, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Maliye Bakanını,

    b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

    c) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli cetvelde unvanları belirtilen disiplin ve üst disiplin amirlerini,

    d) Diğer personel: Ekli cetvelde her birim için belirtilen unvanlar dışında kalmakla birlikte Bakanlık teşkilatında çalışan Yönetmelik kapsamına dahil tüm personeli,

    ifade eder.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Tereddütlerin Giderilmesi

    Madde 6 - Bu Yönetmelik ile ilgili olarak doğacak tereddütlerin giderilmesinde Personel Genel Müdürlüğü yetkilidir.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 7 - 11/03/1983 tarihli ve 17984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye ve Gümrük Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği ile buna bağlı olarak yapılan düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

    Ekler için 09/02/2003 ve 14/12/2005 tarihli R.G. ye bakınız.

    Mevzuat Kanunlar