KÜLTÜR BAKANLIĞINCA 3984 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ELDE EDİLEN GELİRLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 17/02/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25023

    Kültür Bakanlığından :

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 13/04/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 15/05/2002 tarihli ve 4756 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince Kültür Bakanlığınca elde edilen gelirlerin, yurtiçinde kültür ve tabiat varlıklarının, yurtdışında Türk kültür varlıklarının korunması ve ihyasına yönelik harcama esas ve usullerini belirlemektir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3984 sayılı Kanunun değişik 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

    a) Gelir: 3984 sayılı Kanunun değişik 12 nci maddeleri gereğince Kültür Bakanlığınca elde edilen gelirleri,

    b)Hesap: 3984 sayılı Kanunun değişik 12 nci maddesi gereğince Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yıllık bütçesinden harcanmayarak kalan miktarın aktarıldığı Kültür Bakanlığı adına bir kamu bankasında açılan hesabı,

    c) Bakanlık: Kültür Bakanlığını,

    d) Bakan: Kültür Bakanını

    ifade eder.

    Gelirlerin Kullanımı

    Madde 4 - 3984 sayılı Kanunun değişik 12 nci maddesi gereğince elde edilen gelirler:

    a) Yurt içindeki taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile yurt dışındaki kültür varlıklarının arkeolojik araştırma ve kazılarla açığa çıkarılması, korunması, değerlendirilmesi, tanıtılması, gerekli restorasyon çalışmalarının yapılması, müzelerin ve ören yerleri ile yurt dışında bulunan taşınmaz Türk Kültür varlıkları olarak yaşayan cami, medrese, köprü, han, hamam, kervansaray, mescit, türbe ve benzeri tarihi eserlerin bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarının desteklenmesinde,

    b)Türk kültürünün araştırılması, geliştirilmesi ve tanıtılmasına ilişkin olarak ilim-edebiyat, güzel sanatlar, müzik ve sinema gibi alanlarda gerçekleştirilecek çalışmaların desteklenmesinde,

    c) Yurt içinde ve yurt dışında Türk kültürü ile ilgili olarak basılmış eserlerin satın alınması, kütüphanelerin koleksiyonlarında yer alan eserlerin bakımı, onarımı ve bilgisayar ortamında sunulmasında,

    kullanılır.

    Harcama Esas ve Usulleri

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte belirtilen gelirler, Bakanlık adına bir kamu bankasında açılacak hesaba aktarılır ve bir sonraki ayın ilk haftası Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar; bir yandan bütçeye özel gelir yazılır, diğer yandan aynı amaçlarla kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca Kültür Bakanlığı bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere özel ödenek olarak kaydedilir.

    Bu Yönetmelikte yer alan hususlara ilişkin harcamalar, genel hükümlere göre yapılır.

    Özel ödeneklerden kullanılmayan tutarları, ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    Yürürlük

    Madde 6 - Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar