TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ BÜROLARI TESCİLİ VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 14/03/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25048

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odasından:

    Amaç

    Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümleri uyarınca, serbest çalışan ve Meteoroloji Mühendisliği hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların mesleki etkinliklerinin Meteoroloji Mühendisleri Odası tarafından denetlenmesiyle, mesleki bilimsel teknik esaslara göre, ülke ve meslektaş yararları yönünden gelişmesini, üretilen hizmetlerin Meteoroloji Mühendisleri Odası yönetmelikleri ile ülkemizde geçerli standartlara uygunluğunu sağlamak, Meteoroloji Mühendisliği hizmetleri asgari ücretlerinin uygulanmasıyla, meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek ve serbest Meteoroloji Mühendisliği hizmeti veren kişi ve kuruluşların mesleki deneyim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirmesine esas olan kayıtların tutularak, ülkemizin Meteoroloji Mühendisliği alanındaki bilimsel teknik gücünün envanterini oluşturmaktır.

    Kapsam

    Madde 2 -Bu Yönetmelik, serbest çalışarak Meteoroloji Mühendisliği hizmetleri üreten Meteoroloji Mühendisleri ile başka üretim birimleri içinde de olsa; bu hizmetleri yapan gerçek-tüzel kişi, kuruluş ve iş yerleri ile bunların ürettikleri Meteoroloji Mühendisliği hizmetlerine ait esaslar ve madde 7'de belirtilen Meteoroloji Mühendisleri Odası mesleki denetimine ait esasları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 -Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 -Bu Yönetmelikte;

    a) SMM: 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak madde 7'de belirtilen MMH'lerinden birini veya bir kaçını ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş hesabına ücretli, sözleşmeli, ortak veya bunun gibi bir bağlantı içinde, bir yatırımın veya MMH'nin düşünce safhasından fiziki bünyeye dönük organizasyonunun gerçekleştirilmesi süreci boyunca yatırımcının işe girişip girişmemesi hakkında oluşturacağı kararlara esas olacak çalışmaların işin faaliyete geçmesine kadar yatırımcıya danışmanlık görevi yapan ve bu faaliyetlerin tümüne ilişkin organizasyonu kurabilecek nitelikteki işi yapan Meteoroloji Mühendisi ve Meteoroloji Yüksek Mühendisine Serbest Müşavir Mühendis,

    b) SMMB: SMMH hizmetlerini yapmak üzere Meteoroloji Mühendisleri Odasına kayıt ve tescil yaptıran, bünyesinde tam günlü en az bir Meteoroloji Mühendisini ücretli veya ortak bir bağlantı ile bulunduran gerçek tüzel kişi veya kuruluşlara Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Bürosu,

    c) MMH: Madde 7'de belirtilen konular kapsamında yapılan çalışmalara Meteoroloji Mühendisliği hizmeti,

    d) SMMH: Yalnız SMM'lerin yapmaya yetkili olduğu MMH'ne Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri,

    olarak tanımlanmıştır.

    Kısaltmalar

    Madde 5 -Bu Yönetmelikte adı geçen kısaltmalar şu anlamlara gelmektedir.

    a) "MMO" Meteoroloji Mühendisleri Odası,

    b) "MM" Meteoroloji Mühendisi veya Meteoroloji Yüksek Mühendisi,

    c) "SMM" Serbest Müşavir Mühendis,

    d) "MMH" Meteoroloji Mühendisliği Hizmetleri,

    e) "SMMH" Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri,

    f) "SMMB" Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Bürosu,

    g) "BTB" Büro Tescil Belgesi.

    SMM Hizmetleri

    Madde 6 -Meteoroloji Mühendisliği ile ilgili aşağıda belirtilen işler bu Yönetmelik kapsamına giren "SMM" hizmetleri sayılır.

    a) Etüt, araştırma ve fizibilite hizmetleri,

    b) Proje hizmetleri,

    c) Araştırma ve geliştirme,

    d) Danışmanlık hizmetleri,

    e) Keşif- şartname- ihale dosyası hazırlama,

    f) Kesin hesap hizmetleri,

    g) Eğitim hizmetleri,

    h) İşletme hizmetleri,

    i) Bilirkişi ve ekspertiz hizmetleri.

    Meteoroloji Mühendisliği İhtisas Konuları

    Madde 7 -Meteoroloji Mühendisliği ihtisas konuları aşağıda sayılmıştır:

    1- Hava Öngörüsü (Tahmini)

    a) Amaca yönelik hava analizi ve öngörüsü yapmak,

    b) Taşkın takibi, analizi ve tahmini yapmak,

    c) Sel analizi ve tahminleri yapmak,

    ç) Kar çığı risk analizi ve testleri yapmak, haritasını çıkartmak,

    d) Don tahmini ve risk analizi çalışmaları yapmak,

    e) Balıkçılık, deniz kirliliği, denizde ulaşım ve denizde petrol aramak için deniz tahmin raporları hazırlamak ve denizde fırtına ihbarları vermek,

    f) Kuraklık indeksler hesabı yapmak ve haritalarını hazırlamak,

    g) Orman yangınları indeksi hesapları, risk analizleri ve tahmini yapmak,

    h) Fırtına verisi toplamak, analiz ve tahminleri yapmak,

    ı) Sıcak ve soğuk hava dalgalarına yönelik tahmin ve analizler yapmak,

    i) Dolu riski hesaplamak, tahmin etmek ve haritalarını çıkartmak,

    j) Yıldırım riskini belirlemek, yıldırım detektörleri ve parotöner kurmak,

    k) Sis tahminleri yapmak,

    l) Şehirlerde ve sanayi tesisleri civarındaki hava kirliliği ile mücadele için hava kirliliği indekslerini hazırlamak, hava kirliliği potansiyeli tahmini ve analizi yapmak,

    m) Troposferik ve stratosferik ozon ölçümü analizi ve tahmini yapmak,

    n) Deniz, göl ve nehir su seviye tahminleri yapmak,

    o) Dalga yüksekliği tahminleri yapmak,

    ö) Şehir ısı adası analizi ve tahminleri yapmak,

    p) Mevsimlik sıcaklık ve yağış tahminleri yapmak,

    r) Enerji taleplerini belirlemek için derece gün indeksleriyle tahmin yapmak,

    s) Her türlü özel amaçlı meteorolojik/hidrolojik analiz ve çalışmalar yapmak,

    ş) Havacılık, termaller ve açık hava türbülansının tahminine yönelik çalışmalar, bülten ve haritalar hazırlamak,

    t) Mor-ötesi ışınların seviyesi (UV-B) ve diğer insan sağlığına yönelik tıbbi meteorolojik analiz ve tahminler yapmak,

    u) Turizm, spor ve benzeri diğer açık hava etkinlikleri için özel tahmin, risk analizi ve brifingler hazırlayıp sunmak,

    ü) TV, radyo, internet, cep telefonu ortamında ve yazılı basında hava durumu raporlarını hazırlamak ve yayınlamak.

    2- Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

    a) Her türlü mühendislik yapıları için hazırlanan ÇED ve ÇED Ön raporlarında kullanılacak ilk girdileri oluşturan meteorolojik ve hidrolojik verilerin formatının belirlenmesi ve değerlendirilmesi,

    b) Planlanan yapının özelliğine göre yer seçiminde ya da seçilmiş belirli bölge/alan için;

    (1) Bölgenin mikro klimatolojik özelliklerinin belirlenmesi,

    (2) Hava kirleticilerin olası hareketi ve dağılımının belirlenmesi,

    (3) Bölgesel/noktasal sel/taşkın alanı olup olmadığının belirlenmesi,

    (4) Herhangi bir yerleşim alanının, meteorolojik olaylara bağlı olarak bu bölgedeki faaliyetlerden olumsuz olarak etkilenip etkilenmeyeceğinin belirlenmesi,

    (5) Bir başka yerleşim alanının, meteorolojik olaylara bağlı olarak bu noktaya/bölgeye olumsuz olası etkisinin olup olmayacağını belirlemesi,

    (6) Belirlenen olumsuzlukların olası etkilerinin ve çözüm önerilerinin belirlenmesi,

    (7) Yapılaşmanın, havzanın mansap kısmında oluşturacağı olası etkilerin belirlenmesi,

    (çalışmalarını yapmak.

    3- Su Yapıları (Proje Hidrolojisi Raporu)

    Akarsularda, göllerde her türlü su yapısı için olası risk değerlerinin (taşkın ve kuraklık) belirlenmesi çalışmalarında (baraj, hidroelektrik santral, gölet ve sulama yapıları);

    a) Su potansiyeli hesapları,

    b) Proje yeri tekerrürlü taşkın debileri hesapları,

    c) Dolu savak proje debisinin hesabı,

    ç) Nehir taşkın yatağının belirlenmesi,

    d) Göl ve deniz kıyı şeritlerinin belirlenmesi,

    e) İmar planlarında şehir şebekesi için taşkın debi hesapları,

    f) Su değerlerine bağlı emniyet hesapları,

    g) Sediment verimi hesapları,

    h) Su kalitesi ölçümleri,

    ı) Baraj rezervuar işletme hesapları,

    i) Su seviye analizi ve tahminleri,

    yapmak.

    4- Özel ve Genel Amaçlı Yerleşim/Yapı Yerlerinin Planlaması

    a) Yeni yerleşim, sanayi ya da kısmı yerleşim alanları ya da bu alanlarda yapılacak tesislerin meteorolojik ve hidrometeorolojik koşullara uygunluğunun belirlenmesi,

    b) Kayak pisti, teleferik, teleski, telesyej yapıların güzergahlarının belirlenmesi çalışmalarında, meteorolojik faktörlerin analizlerinin yapılması,

    c) Kar perdeleri yerlerinin ve boyutlarının belirlenmesi,

    ç) Yapılarda rüzgar yükünün belirlenmesi,

    d) Yapılarda kar yükünün belirlenmesi,

    e) Bölgenin klimatolojik özelliklerinin belirlenmesi,

    f) Kar çığı alanlarının belirlenmesi,

    g) Yerleşim ve sanayi alanlarının taşkın ve taşkın risk değerlendirmesi,

    h) Altyapı ve şehir imar planlarında hidrometeorolojik ve meteorolojik parametrelerin etkisinin belirlenmesi,

    i) Dünya genelinde iklim değişikliğinin uygun mesafe taşınımı göz önünde tutularak yerel yapılaşmalarda olabilecek olumsuzlukların/etkileşimin belirlenmesi,

    i) Yapılaşmaya bağlı atmosfere bırakılacak her türlü kirleticilerin dağılımının ve etki alanının belirlenmesi,

    j) Yeni oluşturulacak yerleşim alanları üzerinde, meteorolojik ve hidrolojik koşullara bağlı başka yerleşimlerin etkisinin belirlenmesi.

    5- Yüksek Yapılar

    Büyük yapılar (enerji nakil hatları, asma köprüler) üzerinde meteorolojik parametrelerin ölçülerek etkilerinin belirlenmesi sonucu oluşabilecek olumsuzlukların tespiti amacıyla;

    a) Asma köprüler, yüksek yapılar ve enerji nakil hatları için yapım öncesi/kullanım süresince rüzgar/kar yüklerinin etkisinin belirlenmesi,

    b) İnşaat ve kullanım süresince yağış sis, sıcaklık, rüzgar gibi meteorolojik parametrelere bağlı oluşacak etkilerin belirlenmesi,

    çalışmalarını yapmak.

    6- Ulaştırma Yapıları (Hava Meydanları, Karayolları, Demiryolları, Limanlar)

    a) Havalimanı, heliport ve benzeri yapıların yerlerinin ve pist yönlerinin belirlenmesi çalışmalarında meteorolojik verilerin ölçülmesi ve analizlerinin yapılması,

    b) Meteorolojik verilere göre her türlü ulaşım yapıları (karayolları, köprüler, demiryolları) için proje hidrolojisi raporlarının hazırlanması,

    c) Köprü yeri tekerrürlü taşkın debileri hesabı,

    ç) Liman yerlerinin belirlenmesi çalışmalarında meteorolojik/oşinografik parametrelerin ölçülmesi/analizlerinin yapılması,

    d) Her türlü ulaşım yapıları (karayolları, köprüler, demiryolları) için yapım öncesi kar çığı, sis, buzlanma alanlarının belirlenmesi,

    e) Kıyı mühendisliği, açık deniz/ deniz araştırmaları ve her türlü oşinografik çalışmalarda meteorolojik ve hidrolojik çalışmaların yapılması.

    7- Hava Kirliliği

    a) Yerleşim birimlerinin hava kalitesi envanterinin çıkarılması ve bu amaçla kurulacak ölçüm yerlerinin belirlenmesi,

    b) Hava kirliliğinin önlenmesi için meteorolojik koşullara bağlı yerel ve genel çözüm projelerin hazırlanması,

    c) Enerji-sanayii tesislerinin ve benzeri yapıların kurulacağı alanlarda meteorolojik koşullara bağlı olarak atmosferik rejimlerinin ve efektif baca yüksekliklerinin belirlenmesi,

    ç) Atmosfere kirletici veren her türlü yapının kirleticilerinin etki alanının ve yoğunluğunun (kirletici dağılımının) ölçülmesi ve belirlenmesi,

    d) Atmosfer sınır tabaka çalışmaları ile hava kirliliğini belirlemek ve kirlilik öngörüsünün yapılması,

    e) Hava kirliliğinin ve asit yağışlarının su kaynakları, tarihi eserler, kent dokusu, tarım ve orman alanlarında etkili olacağı bölgelerin belirlenmesi,

    f) Her türlü atmosferik kirleticilerin ya da aerosollerin taşınımını modelleyerek dağılım hesaplarının yapılması,

    g) Yapı alanlarında gerekli hallerde atmosferik stabilite sınıflandırması yapılarak meteorolojik parametreler yönünden dizayn kriterinin belirlenmesi,

    çalışmalarını yapmak.

    8- Enerji

    Hidrolik enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, dalga enerjisi, deniz termal enerjisi, deniz akıntı enerjisi üretimi amacıyla yapılacak santralların enerji potansiyellerinin meteorolojik parametrelere bağlı olarak belirlenmesi, uygulama raporlarının hazırlanması, işletilmesi ve bu amaca yönelik ölçüm sistemlerinin kurulması ve işletilmesi amacıyla;

    a) Genel enerji etüt çalışmaları,

    b) Özel enerji etüt çalışmaları,

    c) Harita, arazi, sisteme bağlantı, kısıtlar ve optimizasyon ön etüt çalışmaları içerisinde meteorolojik ve hidrolojik yönden destek çalışmaları,

    ç) Karakteristiklerin, rejimin belirlenmesi ve analizi çalışmaları,

    d) Ön fizibilite çalışmaları,

    e) Brüt ve net enerji üretimi belirleme çalışmaları,

    f) Tesislerin görsel ve diğer etkilerinin sınırlarının belirlenmesinde kullanılacak meteorolojik verilerin üretilmesi ve analizlerinin yapılması,

    g) Çevresel etki değerlendirmesi çalışmaları çerçevesinde meteorolojik raporların üretilmesi,

    h) Fizibilite çalışmaları,

    ı) Proje çalışmaları,

    i) İklim şartlarına göre enerji taleplerinin ve üretimin öngörüsü çalışmaları,

    j) Verimli santral işletimi çalışmaları için hidrolojik ve meteorolojik öngörü çalışmaları,

    yapmak.

    9- İklim Değişikliği

    a) Yüzey ısı akısı hesaplarını yapmak ve mikrometeorolojik etütler yapmak,

    b) Genel olarak iklim değişikliği hakkında çalışmalar yaparak lokal ve/veya bölgesel olarak değişiklikleri saptamak ve önerilerde bulunmak ve gerekli raporları hazırlamak,

    c) Yer yüzeyinde ve yukarı atmosferde ozon konsantrasyonlarını ölçmek ve analiz etmek,

    ç) İklim değişikliğinin değişik sektörlere etkisini belirlemek,

    d) İklim değişikliği etkisine karşı, genel, bölgesel ve lokal bazda eylem planları hazırlamak,

    e) İklim değişikliğini araştırmak amacıyla kurulacak meteorolojik ve hidrolojik ölçüm tesislerini kurmak ve işletmek.

    10- Ulaştırma

    a) Hava, kara, deniz ulaşımlarında kullanılacak meteorolojik analizleri yapmak ve destek bilgilerini sağlamak,

    b) Atmosferik türbülans ve havacılık meteorolojisi konusunda araştırmalar yapmak, etüt ve özel tahminler yapmak helikopter ve uçaklar için meteorolojik bilgi desteği vermek,

    c) Buzlanmaya yönelik öngörüler yapmak, yolların buzlanmaya meyilli yerlerini belirlemek ve buzlanmayla mücadele için tuz hesapları yapmak,

    ç) Ulaşım yolları için sis potansiyellerini ve sis izlemek için sensör yerlerini belirlemek.

    11- Tarım

    a) Bitkilerin veriminde etkili olan meteorolojik parametrelerin değişimini belirlemek,

    b) Bölgesel/lokal klimatolojik özellikleri belirlemek,

    c) Mikrometeorolojik çalışmalar yapmak,

    ç) Kuraklık, don ve dolu gibi meteorolojik olaylara bağlı öngörüde bulunmak ve uyarı yapmak,

    d) Tarımsal alanlar ve tarımsal amaçlı faaliyetler için meteorolojik/hidrolojik risk analizi yapmak.

    12- Havza Amenajmanı

    Herhangi bir arazi üzerinde yapılması tasarlanan her türlü düzenleme öncesi bölgenin meteorolojik ve hidrometeorolojik parametrelere bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunların tespiti için rapor hazırlamak, oluşabilecek olumsuzlukların Meteoroloji Mühendisliği açısından çözüm önerilerini belirlemek.

    13- Tıbbi Meteoroloji

    Meteorolojik parametreler canlı yaşamını doğrudan etkilediğinden, meteorolojik parametrelere bağlı olarak rapor hazırlamak ( nem-sıcaklık , rüzgar-sıcaklığın farklı değerlerde oluşturacağı etkiler gibi).

    14- Adli Meteoroloji

    Meteorolojik ve hidrometeorolojik parametrelerin adli olaylardaki etkilerinin belirlenmesine yardımcı olacak bilirkişi raporları hazırlamak.

    15- Hidrometeorolojik Ölçümler

    a) Meteoroloji Mühendisliği ihtisas konularına giren bütün alanlarda meteorolojik ve hidrolojik ölçüm ağı kurmak, işletmek ve bu konularda danışmanlık yapmak ve bilirkişi raporları hazırlamak,

    a) Akarsu debi ölçümü yapmak,

    b) Sediment ve su kalitesi ölçümü yapmak,

    c) Su ölçüm tesisi kurmak (akım gözlem istasyonu, teleferik ) ve işletmek,

    ç) Akım anahtarı (seviye-debi grafiği) çizilmesi,

    d) Muline, limnigraf, mareoğraf ve diğer hidrometrik ve meteorolojik gözlem cihazlarını geliştirmek, işletmesini yapmak, testlerini ve gözlemlerini yapmak.

    16- Diğer İhtisas Konuları

    a) Yağış imkanı olan bulutlardaki yağışı artırmak (suni yağış), bulut dinamiği ve yağış fiziği konularında araştırmalar yapmak,

    b) Orman yangınlarını tahmin etmek ve orman yangınlarıyla mücadelede meteorolojik parametreleri ölçmek ve analizlerini yapmak,

    c) Meteoroloji karakterli doğal afetlerin öngörüsü için gözlemlerde bulunarak erken uyarı metodları geliştirmek.

    Büro Tescil Belgesi Verilmesi ve Yenilenmesi

    Madde 8 - Büro tescil belgesi verilmesi ve yenilenmesi işlemleri aşağıdaki kurallara uygun olarak yürütülür.

    a) İlk kez BTB almak isteyen kişi veya kuruluş, Meteoroloji Mühendisleri Odası Merkezi veya ilgili birimlerine yazılı olarak başvurur ve gerekli evrakları verir,

    b) Meteoroloji Mühendisleri Odası veya yetkilendireceği birim, yapılan başvuruyu inceleyip sonuçlandırır. Belge verilmesi uygun görülen kişi ve kuruluşlara belgeleri Oda Merkezi tarafından verilir.

    c) Verilen belgeler, her yıl Ocak ayı sonuna kadar belge sahiplerinin başvurusu üzerine o yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yenilenir. Zamanında onayını yaptırmayan bürolardan %40 gecikme zammı alınır.

    ç) Belgelerin verilmemesi, yenilenip yenilenmemesi konusunda son yetkili MMO Yönetim Kuruludur.

    d) Tescile esas bilgi ve belgelerin MMO'na verilmesi aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları saptanan, tescil belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapan, tescile esas koşullarda meydana gelen değişiklikleri bir ay içerisinde MMO'na bildirmeyen kişi ve kuruluşlar hakkında bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirlenen hükümler uygulanır.

    e) SMM veya Büro Tescil Belgesi almak için MMO'na başvuran kişi ve kuruluşlar, bu Yönetmeliğin tümünü okumuş, kabul etmiş ve kurallara uyacağını taahhüt etmiş sayılırlar.

    SMM Belgesi Verilmesi

    Madde 9 - SMM hizmeti yapacak bir Meteoroloji Mühendisinin Meteoroloji Mühendisleri Odasına SMM belgesi almak üzere kayıt ve tescilinin yapılması için aşağıdaki koşullar aranır.

    a) Büro adına çalışan en az bir Meteoroloji Mühendisi bulunması, büro adına ne sıfatla tescil edileceğinin (ortak, sözleşmeli, ücretli) başvuruda belirtilmesi ve belgelenmesi (yaptığı işi, süresini ve ücretini belirten sözleşmesini veya taahhütname suretini), büronun kuruluş statüsü gereği vergilendirmeye tabi olduğunun, bağlı bulunduğu vergi dairesince verilen vergi levhasının fotokopisi ile belgelenmesi, tescilli büronun iş yerinin adresinin beyanı; iş yerinin mühendislik hizmeti vermeye uygun olması,

    b) Kendi adına serbest çalışıyorsa, serbest meslek sahiplerine ilişkin vergilendirmeye tabi olduğunu belgelendirmesi,

    c) Büro adına çalışan Meteoroloji Mühendisinin, Odaya üye olması ve üyelik koşullarını yerine getirmiş olması,

    ç) Ücretli SMM çalıştıran gerçek tüzel kişi ve kuruluşlar onaylanmış olan sigorta prim bordrolarının fotokopileri Odaya vereceklerdir.

    d) Başvuru formu doğru ve eksiksiz doldurularak imza edilmelidir.

    SMMH ve Büro Tescil Denetimi

    Madde 10 - MMH'nin yürütülmesinde, SMM ve Tescilli Bürolar aşağıda belirtilen şartlara uyarlar;

    a) Meteoroloji Mühendisleri Odası MMH'nin yürütülmesinde meslek mensupları arasındaki haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin üstün nitelikte, şartname ve standartlara uygun ve ülke yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri alır.

    b) Oda yetkilileri, araştırma ve uygulamada yapılan hizmetleri ve ürünleri incelemeye, vize etmeye veya yapılan işleri yerinde denetlemeye yetkilidir. Oda yetkilerini ve çalışma koşullarını Genel Merkez Yönetim Kurulu belirler.

    c) SMM belgesi veya Büro Tescil Belgesi bulunmayan, belgesini yenilemeyen, belgesi Oda tarafından sureli veya suresiz olarak iptal edilen kişi ve kuruluşlar, bu belgelere dayanarak hizmet yapamazlar.

    ç) SMM ve Tescilli Büro, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm işlerinde ve yapacağı hizmet sözleşmesinde; mesleki esaslar, ülke ve meslektaş yararları, ilgili konularda Oda tarafından yürürlüğe konmuş şartnameler ve Oda tarafından belirlenmiş asgari ücret tarifelerine uyulacaktır.

    d) SMM ve Tescilli Bürolar bu Yönetmelik kapsamına giren tüm hizmetlerini ilgili işveren idare veya onay makamınca istensin veya istenmesin Oda denetiminden geçirecek ve vize ettirecektir. Uymadığı tespit edilen kişi ve kuruluşlar hakkında Yönetmeliğin 11 inci madde hükümleri uygulanır.

    e) SMM ve Tescilli Büroların ücretli veya sözleşmeli statüde çalıştırdıkları Meteoroloji Mühendislerine ödeyeceği brüt ücretin yıllık toplamı, Meteoroloji Mühendisinin o bir yıl içinde ürettiği hizmetlerin, Oda Asgari Ücretlerine göre toplamının %15'inden az olamaz.

    f) SMM ve Tescilli Bürolarla işveren arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda Oda durumu inceler ve tarafsız hakemlik görevini yerine getirir, kararını taraflara bildirir. SMM ve Tescilli Büro bu durumda Odanın vereceği karara uymakla yükümlüdür.

    g) SMM Tescilli Bürolar, Meteoroloji Mühendisleri Odası mesleki denetimine tabi hizmetlerini, vize ve denetim için belgeleri ve hizmetin türü göz önüne alınarak MMO Yönetim Kurulunca istenilmesi kararlaştırılan diğer belgeleri Odaya vermekle yükümlüdür. Odaya verilecek asıl belgeler;

    (1) Hizmetini belirten veya hizmet ürünü dokümanlar,

    (2) Hizmete ilişkin Oda tarafından belirlenmiş asgari ücretler üzerinden kesilmiş ve varsa Oda tarafından hazırlanmış örneğe uygun meslek makbuzu veya fatura,

    (3) Meteoroloji Mühendisinin imzası, SMM veya Tescilli Büro numaraları, üye sicil numarası, bağlı olduğu vergi dairesi adı, vergi numarası, büro adresi, işverenin adı ve adresi,dir.

    Disiplin Cezaları

    Madde 11 - Bu Yönetmelik kapsamında SMM ve Tescilli Bürolar için;

    a) SMM.lerin bu Yönetmelik hükümlerine uymadıklarının belirlenmesi halinde Oda Onur Kuruluna sevk edilirler,

    b) Tescilli bürolar, mesleki denetim kapsamına giren hizmetleri yürütürken Yönetmelik şartlarına uymadıklarının belirlenmesi halinde MMO Yönetim Kurulu fiilin ağırlığına göre:

    (1) Yazılı uyarıda bulunmasına,

    (2) Yazılı ihtarda bulunmasına,

    (3) Büro tescil belgesinin 15 günden 6 aya kadar geçersiz kılınmasına,

    (4) Büro tescil belgesinin süresiz iptaline,

    yetkilidir. Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak nedeni oluşturan olayın içeriği ve sonuçlarına göre bu cezalardan biri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar