MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI BAZI OKULLARDA SÖZLEŞMELİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMENLERİN NİTELİKLERİ VE SEÇİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 08/02/1986

    Resmi Gazete Sayısı: 19012

    Milli Eğitim Bakanlığından:

    Amaç ve Kapsam:

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, bir kısım derslerin öğretiminin yabancı dilde yapıldığı okullarda sözleşmeli olarak görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretmenlerin nitelikleri ve seçimleriyle ilgili hususları düzenlemektir.

    Dayanak:

    Madde 2 - Bu yönetmelik 2 Kasım 1985 tarih ve 18916 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11/10/1985 tarih ve 85/9949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Bazı Okullarda Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Sözleşmeli çalıştırılmaları Hakkında Esaslar"ın 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

    Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Seçiminde Dikkate Alınacak Hususlar:

    Madde 3 - Seçime tabi tutulacak öğretmenlerde aşağıdaki nitelikler aranır.

    a) En az dört yıllık yüksek öğrenim veya muadili öğrenim görmüş olmak,

    b) En az beş yıllık öğretmenlik tecrübesine sahip olmak,

    c) Öğretmenliği süresi içinde kendi ülkesi mevzuatına göre verilen raporlarda başarı ortalaması iyi veya pekiyi olmak,

    d) Kırkbeş yaşından gün almamış olmak,

    e) Türkiye'de kendisine verilecek görev yerini kabul etmiş olmak,

    f) Sağlık bakımından her türlü iklimde çalışabileceğini belgelendirmek, (Seçimden sonra istenir.)

    g) İdari ve adli ceza almamış olmak.

    Tercih Sebebi:

    Madde 4 - Öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki nitelikler de tercih sebebi olarak değerlendirilir.

    a) İhtisas alanında lisansüstü öğrenim görmüş olmak,

    b) Türkçe bilmek,

    c) İhtisas alanıyla ilgili yayınları bulunmak,

    d) Bekar olmak veya evli ise eşlerin her ikisinin de öğretmen olması.

    İhtiyacın Tesbiti:

    Madde 5 - Sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ihtiyaç duyulan yabancı uyruklu öğretmen sayısı, branşlarda belirtilerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimlerince tesbit edilir ve gerekli işlemler yapılmak üzere Bakanlığın Yurtdışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına bildirilir.

    İhtiyacın Duyurulması:

    Madde 6 - İhtiyaç duyulan sözleşmeli öğretmenlerin belli bir ülkeden getirilmesi konusunda o ülke yetkilileriyle anlaşma sağlanmış olması halinde, ihtiyaç duyurusu diplomatik yoldan söz konusu ülke yetkililerine yapılır. Bir ülke veya o ülkedeki yetkili kuruluşlarla işbirliği sağlanmadan yapılacak görevlendirmeler için, duyuru dış temsilciliklerimiz aracılığı ile yapılır.

    Müracaatların Kabul Edilmesi:

    Madde 7 - Bir ülke veya o ülkedeki yetkili bir kuruluşla, işbirliği yapılması halinde müracaatlar söz konusu yetkililerce, diğer hallerde dış temsilciliklerimizce kabul edilir.

    Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Seçimi:

    Madde 8 - Türkiye'de sözleşmeli olarak görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretmenler, bir ülke veya o ülkedeki yetkili kuruluşla işbirliği halinde, ilgili ülke veya kuruluş tarafından 3 ve 4 üncü maddelerdeki hususlar dikkate alınarak tespit edilecek nitelikte ve mesleğinde başarılı adaylar arasından, diğer durumlarda müracaat edenler arasından 3 ve 4 üncü maddelerdeki hususlar dikkate alınarak mülakatla seçilir. Gerek görüldüğü hallerde yazılı imtihan da yapılabilir.

    Seçim Komisyonu:

    Madde 9 - Sözleşmeli olarak görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretmenlerin seçimi bir komisyonca yapılır. Mülakat ve gerektiğinde yazılı imtihan yaparak seçim işlemini gerçekleştirecek olan seçim komisyonu Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek bir Büyükelçi başkanlığında, ilgili ülkedeki Büyükelçiliğimizden bir yetkili, Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilecek iki yetkili ve bir öğretim üyesinden meydana gelir. Komisyona ayrıca ilgili ülkeden de bir temsilci katılabilir.

    Seçim komisyonunun Görevleri:

    Madde 10 - Seçim Komisyonu aşağıdaki işlemleri yapmakla görevlidir.

    a) Değerlendirmede kullanılacak kriterleri tespit etmek,

    b) İmtihan yapılması söz konusu olduğu hallerde imtihan sorularını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

    c) Adayları mülakata almak,

    d) Değerlendirme sonuçlarını bir tutanak halinde, yapılan bütün işlemlerle ilgili bir raporla birlikte Milli Eğitim Bakanlığına sunmak.

    Diğer İşlemler:

    Madde 11 - Değerlendirme sonunda sözleşmeli olarak görevlendirilmesi uygun görülenlerle ilgili işlemler 2 nci maddede belirtilen mezkur Bakanlar Kurulu Kararındaki esaslar ve diğer ilgili mevzuata göre ilgili birimlerce yerine getirilir.

    Yürürlük:

    Madde 12 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 13 - Bu yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar