TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÖZEL BESLENME YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 30/12/1978

    Resmi Gazete Sayısı: 16505

    Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Kapsam ve Özel Beslenme

    Kapsam :

    Madde 1 - Bu yönetmelik, 08/08/1977 tarih ve 2092 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununda sayılan Birlikler ve Genelkurmay Başkanlığınca saptanan birlik ve kuruluşları, 23/03/1931 tarih ve 1776 sayılı Kuvvetli Tayın Kanununda yazılı istihkaklarla besleneceğine ilişkin ilkeleri kapsar.

    Özel Beslenme :

    Madde 2 - 23 Mart 1931 tarih ve 1776 sayılı Kuvvetli Tayın Kanununun da öngörülen gıda maddeleri ile bu maddelerin kısmen veya tamamen, değiştirilerek aynı ölçü içinde yedirilmesine özel beslenme denir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Özel Beslenmenin Yapılacağı Haller

    Kurslar :

    Madde 3 - Barışta ve savaşta açılacak gerilla, komando, dağ ve paraşütçü kıt'aları, sualtı taarruz ve savunma timleri, derin su dalgıçları yetiştiren kurslara katılan erbaş ve erler ile öğretmen ve öğrenci subay ve astsubaylar özel beslenmeye tabi tutulurlar.

    Eğitimler :

    Madde 4 - 3 üncü maddede sayılan kurslar dışında olup bu kurs programlarını eğitim programı olarak uygulayan 2092 sayılı Kanunun birinci maddesinin iki ve üçüncü fıkralarındaki birlikler ile Genelkurmay Başkanlığınca aynı programı uyguladığı saptanan birlik ve kuruluşlar da (Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri dahil) Özel beslenmeye tabi tutulurlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Özel Beslenmenin Yapılamayacağı Haller

    Eğitim Programı :

    Madde 5 - 2092 sayılı Kanunun birinci maddesinde belirtilen kurs programlarını eğitim programı olarak uygulamayan birlikler özel beslenmeye tabi tutulamaz.

    İzin, Ceza İstirahat :

    Madde 6 - Her türlü izin, istirahat ve hava değişimi hallerinde, açıkda, tutuklulukta, hürriyeti bağlayıcı cezaların çektirilmesinde, oda hapsi cezalarında özel beslenme yapılamaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük :

    Madde 7 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 8 - Bu yönetmelik hükümlerini Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar