MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 31/05/1968

    Resmi Gazete Sayısı: 12912

    Milli Savunma Bakanlığından:

    BÖLÜM I : Genel Esaslar

    Madde 1 - (Değişik madde: 22/02/1979 - 16558 s. R.G./Yön.)

    Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz, ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyle bu makamların yetki verecekleri birlik, kurum ve dairelerce yayımlanacak her türlü telif, çeviri ve derleme eserlere ait telif haklarının satın alınması ve bu eserlerin televizyon ve radyoda seslendirilmesi veya oynatılması karşılığında bu işleri yapanlara ödenecek ücretler, bu yönetmelikte yazılı esaslara göre yapılır.

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümlerinde kullanılan "Telif hakkı" tabiri 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen ve bu madde kapsamında olan hakları tazammun eder.

    Madde 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 1 inci maddesi kapsamına giren her nevi kitap, broşür ve makale, film, resim, fotoğraf, kroki, harita, şekil, nota radyoda veya televizyonda yayımlattırılacak veya film konusu olacak yazılar eser sayılır.

    Madde 4 - ( Değişik madde: 22/02/1979 - 16558 s. R.G./Yön.)

    Telif, çeviri veya derleme eserlerin incelenmesi, kabulü ve satın alınabilmesi için yazar veya çevirmenin uyacağı teknik ve idari şartlarla bu konuda idarenin koyacağı düzen, askeri yayınların çeşit ve nitelikleri, bunların basımı ve yayımı, inceleme kurullarının teşkili, askeri yayın ihtiyaçlarının belirtilmesi, tespiti ve denetlenmesi, ilgili komutanlık, kurum ve daireler arasındaki işbirliği esasları Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılacak "Türk Silahlı Kuvvetleri Yayın ve Yayım Yönergesi"nde belirtilir.

    BÖLÜM II : Kitap, Broşür ve Makale Satın Alınması

    Madde 5 - Kitap, broşür ve makalelerin telif haklarının satın alınmasında aşağıdaki esaslar uygulanır :

    a) Telif eserlerde müsvettelerin, tercüme eserlerde tercüme edilecek eserin çeşitli yerlerinden dolu 20 sahifenin kelimeleri (20 sahifeden az eserlerde sahifelerin tamamı) sayılır. Bu sahifelerdeki kelimelerin toplamı hesaba temel olan sahife sayısına bölünür. Bu suretle dolu bir sahifede ortalama kaç kelime bulunduğu tespit olunur. Bulunan dolu bir sahifedeki ortalama kelime sayısı ile o eserdeki dolu sahife miktarı çarpılır, çıkan rakam 200'e bölünerek dolu itibari sahife adedi bulunur.

    b) Dolu olmayan sahifelerden ise üç adedinin ortalama kelime sayısı bulunarak o eserdeki noksan sahife adedi ile çarpılır, çıkan rakam 200'e bölünüp noksan itibari sahife adedi elde edilir.

    c) Eserdeki orijinal resim, harita, kroki, fotoğraf ve şekillerin idarece tespit edilen alanının her santimetre karesi iki kelime sayılarak tamamı 200'e bölünür ve bunlara ait itibari sahife miktarı çıkar.

    Böylece (a), (b) ve (c) bendlerindeki sahife adetlerinin toplam sonucunda o eserin tamamına ait telif hakkı ödenecek sahife adedi bulunmuş olur.

    Ancak, derleme eserlere, diğer basılmış eserlerden aynen alınmış olan harita, kroki, resim vesaireye ücret ödenmez ve bunlara ait itibari sahife hesabı yapılmaz.

    Madde 6 - (Değişik madde: 06/08/1981 - 17420 s. R.G./Yön.)

    Telif kitap, broşür ve makalelerin değerlendirilmesi ve fiyatlandırılması inceleme kurulunun takdir ve tespitiyle aşağıda yazılı 4 grup üzerinden yapılır.

    Aşağıdaki bentlerde belirtilen gösterge rakamları esas alınmak suretiyle o yılın maaş kat sayısı ile çarpımı sonunda bulunacak tutarlar ücret olarak ödenir.

    a. İlginç ve işlenmemiş bir konunun dil ve anlatım bakımından akıcı ve açık bir üslupla işlenmesi olup her itibari sayfası için 8 gösterge rakamı uygulanır.

    b. İlginç bir konunun dil ve anlatım bakımından akıcı ve açık bir üslupla işlenmesi olup, her itibari sayfası için 6 gösterge rakamı uygulanır.

    c. Herhangi bir konunun dil ve anlatım bakımından akıcı ve açık bir üslupla işlenmesi olup, her itibari sayfası için 5 gösterge rakamı uygulanır.

    d. Herhangi bir konunun dil ve anlatım bakımından yetersiz bir üslupla işlendiği saptanan eser ve makaleler kabul edilmez.

    Yabancı dilde telif eser verenlere, Türkçe telif eser verenlere yukarıdaki bentlerde ödenen ücretlerin % 50 fazlasıyla ödeme yapılır.

    Madde 7 - (Değişik madde: 06/08/1981 - 17420 s. R.G./Yön.)

    Çeviri kitap, broşür ve makaleler inceleme kurulunun takdir ve tespitiyle 6 ncı maddede yazılı, a, b ve c bentlerindeki gruplardan birine göre değerlendirilerek, aşağıdaki bentlerde belirtilen gösterge rakamları esas alınmak suretiyle o yılın maaş katsayısı ile çarpımı sonunda bulunacak tutarlar ücret olarak ödenir.

    a. Modern dillerden ve Osmanlıca'dan Türkçe'ye çevirilerin her itibari sayfası için sırasıyla 5, 4 ve 3'er,

    b. Ölü dillerden (Sümerce, Hititce, Yunananca, Latince v.b.) Türkçe'ye çevirilerin her itibari sayfası için sırasıyla 6, 5 ve 4'er,

    c. Türkçe'den yabancı dillere çevirilerin her itibari sayfası için sırasıyla 6,5 ve 4'er,

    Gösterge rakamı uygulanır.

    Yetersiz ölçüde olanlar kabul edilmez.

    Madde 8 - (Değişik madde: 06/08/1981 - 17420 s. R.G./Yön.)

    Derleme Kitap, broşür ve makaleler, inceleme kurulunun takdir ve tespiti ile 6 ncı maddede yazılı a,b ve c bentlerindeki gruplardan birine göre değerlendirilerek her itibari sayfası için sırasıyla, 4, 3 ve 2 gösterge rakamları esas alınmak suretiyle o yılın maaş katsayısı ile çarpımı sonunda bulunacak tutarlar ücret olarak ödenir.

    Madde 9 - Değindiği konuda eşsiz ve büyük çalışma ile yazılmış veya hazırlanmış telif eserlerin her sahifesine inceleme kurulunun takdiriyle 6 ncı maddenin (a) bendine göre hesaplanacak telif hakkı bir misline kadar fazlasiyle ödenebilir.

    (Ek fıkra: 17/06/1975 - 15268 s. R.G./Yön.) Buna karşın idare, 6,7 ve 8 inci maddelere göre değerlendirilmiş bir eserin telif hakkını, eser sahibinin kabul ve tevsiki ile indirimli olarak satın almaya da yetkilidir.

    Madde 10 - Herhangi bir şekilde veya sahibi tarafından bastırılmış ve umuma sunulmuş telif, tercüme ve derleme eserlerin satın alınmasında ilgili komutanlıkça bu eserin piyasadaki yayımlanmış şekliyle alınması öngörülürse kitabın piyasa bedeli üzerinden pazarlıkla, eğer belirli bir miktarda çoğaltma hakkının alınmasına karar verilirse inceleme kurulunca 6 ncı maddedeki bendlerden birine göre takdir edeceği değer ölçüsünden ve bu değer için yazılı sahife ücretinin % 75 ini geçmemek üzere bir bedel ödenerek 5 inci maddedeki esaslar içinde satın alınma işlemi yapılır.

    BÖLÜM III : Diğer Eserlerin Satın Alınması

    Madde 11 - (Değişik madde: 06/08/1981 - 17420 s. R.G./Yön.)

    Dergilerde yayımlanan yazıların 15 sayfadan fazlası için telif ve çeviri ücreti ödenmez.

    3 üncü maddede yazılı olup da telif, tercüme ve derleme kitap broşür ve makaleler dışında kalan eserlerin telif haklarının satın alınmasında 1 inci maddede yazılı ilgililerce teşkil olunacak inceleme kuruluna mutlaka o konuda ihtisası bulunan bir asker veya sivil üye alınır. 6 ncı maddedeki değer gruplarına göre raiç bedelleri ile bütçe imkanları da dikkate alınarak münasip bir ücret takdir olunur.

    Kuvvet Komutanlıklarınca herhangi bir eserin satın alınmasına o eser ücretinin 50.000.- TL'yı aşacağı, teşkil edecekleri inceleme kurullarınca anlaşıldığı takdirde eser Genelkurmay Başkanlığına intikal ettirilir ve Genelkurmay Başkanlığınca bu yönetmelik esaslarına göre satın alınır veya eser, satın alınması için ilgili Kuvvet Komutanlığına iade edilir.

    Ancak, Türk Silahlı Kuvvetlerince Türkiye Televizyon ve Radyolarında okutup seslendirmek üzere dairesi dışında görevlendirilen kimselere; yazdırdığı, veya satın aldığı eserlere, bunları televizyon veya radyoda 20 dakika ile sınırlı kalarak bizzat seslendiren veya oynayanlara aşağıda a ve b bentlerinde gösterilen göstergelerle o yılın maaş katsayısının çarpımı sonunda bulunacak miktarı geçmemek üzere inceleme kurulunca takdir edilecek ücretler ödenir.

    a. Yazılı eserlerin sahiplerine 6 ncı maddedeki kriterler esas alınarak:

    (1) Radofonik piyeslerin her dakikası için 10-15 gösterge rakamı uygulanır.

    (2) Dramatize eserlerin her dakikası için 10-12 gösterge rakım uygulanır.

    (3) Röportajlar için 15-25 gösterge rakamı uygulanır.

    (4) Düz yazılar için 20-30 gösterge rakamı uygulanır.

    b. Radyo ve Televizyonda bizzat seslendiren ve oynayanlara :

    (1) Başkalarının hazırladığı metni seslendirdikleri veya oynadıkları her program için 10 gösterge rakamı uygulanır.

    (2) Kendi hazırladıkları metni seslendirdikleri ve oynadıkları her program için 8 gösterge rakamı uygulanır. Program Radyo ve Televizyonda yayımlandıktan sonra ücretleri ödenir. (Memurlar için özel hükümler saklıdır.)

    BÖLÜM IV : Çeşitli Hükümler

    Madde 12 - Kendilerine 1 inci maddede yazılı ilgililerce tercüme verilmiş mütercimlerle, kendilerinden telif eser hazırlanması istenilmiş bulunan yazarlardan istenilecek ilk 10 veya 30 sahifenin incelenmesinden sonra, mütercimin veya yazarın çalışmasına devam edip etmiyeceğine karar verilir.

    Madde 13 - Telif hakkının satın alınması işlemi noter senediyle yapılır ve eser sahiplerinin devrettiği telif hakkı üzerinde idareden hiç bir hak talep ve iddia edemiyecekleri kaydı ile bu Yönetmelik ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yayın ve Yayım Yönergesinin hükümleriyle bağlı oldukları da bu senede yazılır.

    Madde 14 - (Değişik madde: 22/02/1979 - 16558 s. R.G./Yön.)

    Bu yönetmelik gereğince Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılacak sarf işlemleri ancak sarfın yapıldığı yıla ait Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinin cari harcamalarla ilgili harcama kalemine (yayım alımları ve giderleri propaganda giderleri için) ödenek konmadığı zaman ilgililerce herhangi bir eserin telif hakkı satın alınamaz, televizyon ve radyoda eser seslendiren veya oynayanlara ücret verilemez.

    Madde 15 - Sayıştay Kanununun 105 inci maddesi gereğince Sayıştay Genel Kurulu tarafından incelenmiş ve uygun görüldüğü Sayıştay Başkanlığının 19 Nisan 1968 tarih ve 568583/455 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

    Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 17 - Bu Yönetmeliği Milli Savunma Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar