TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA YAPILACAK HARCAMALAR İÇİN VERİLEN AVANS VE KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Türk Silâhlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Plânının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

    Milli Savunma, İçişleri ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarından:

    Resmi Gazete Tarihi: 11/04/1993

    Resmi Gazete Sayısı: 21549

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç ve Kapsam :

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2 Temmuz 1992 tarih ve 3833 sayılı Kanun uyarınca, Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planı ile ilgili mal ve hizmet alımı, üretimi, yenileştirme, yapım, ana silah ve malzeme sistemleri ile mühimmatın yurt içinden ve yurt dışından tedarikinde verilecek avans ve kredi işlemlerinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir.

    Hukuki Dayanak :

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2 Temmuz 1992 tarih ve 3833 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun"un 3 üncü Maddesi hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : İta Amiri Mutemetlerine Verilecek Avans ve Krediler

    Avans ve Kredi İşlemleri :

    Madde 3 - Bu yönetmelik kapsamına giren işlerde, tahakkuk ve verile emri işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi ve çeşitli giderler için ita amirlerinin gösterecekleri lüzum üzerine, görevlendirilecek mutemetlere üst sınırları mali yıl başında ilgili Bakan tarafından belirlenecek miktara kadar avans verilebilir ve bu miktarı aşan giderler için mutemetler adına kredi açtırılabilir.

    Mutemet Görevlendirilmesi :

    Madde 4 - Yurt içinde her birim için bir mutemet görevlendirilir. Hangi teşkilatı kademelerinin birim sayılacağı ilgili Bakan tarafından belirlenir.

    Yurt dışında yapılacak işler için birden fazla mutemet görevlendirilebileceği gibi, aynı mutemede ayrı işler için de birden fazla avans verilebilir.

    Verilen avansın mahsubu yapılmadan aynı iş için yeniden avans verilmez. Bir iş için verilen avans yalnız o işe harcanır.

    Avans ve Kredinin Bir Başka Mutemede Devri :

    Madde 5 - Bir mutemet üzerindeki avans ve kredinin bir kısmı veya tamamı ita amirinin yazılı izni ile ikinci bir mutemede devredilebilir. Bu durumda mutemet, devralan mutemetten alacağı belgeyi ita amirinin izin yazısıyla birlikte saymana vererek zimmetini devreder. İkinci mutemet de hesabını, 6 ncı maddede belirtilen süreler içinde saymana vermekle yükümlüdür.

    Avans ve Kredilerin Mahsubu :

    Madde 6 - (Değişik fıkra: 05/05/2000 - 24040 s. R.G./Yön.) Yurt içinde her mutemet aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay, adına açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içinde saymana vermekle yükümlüdür. Yurt dışına tatbikat veya manevra amacıyla gönderilen gemilere münhasır olmak üzere alınan avanstan harcanan tutarların mahsubu üç ay içerisinde yapılır. Bu süreyi uzatmaya Milli Savunma veya İçişleri Bakanlarının teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.

    (Değişik fıkra: 05/08/1999 - 23777 s. R.G./Yön.) Yurt dışındaki ataşe ve temsilcilerin ita amiri mutemedi olarak görevlendirilmeleri halinde, bunlara verilen avanslar ile adlarına açılan kredilerden harcanan tutarlarına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin avansın verildiği veya kredinin açıldığı yılı izleyen mali yıl sonuna kadar saymana verilmesi ve bu suretle mahsubunun sağlanması gerekir. Ancak, açılan kredinin konusu harp silah, araç ve gereçlerinin yedek parçaları gibi temini özel üretim yapılmasını gerektiren mal veya malzemeden olması ve üretim süresinin kredinin açıldığı yılı izleyen mali yıl sonunu aşması halinde ise, harcanan tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin ikinci mali yıl sonuna kadar saymana verilerek mahsubunun yapılması gerekir.

    Mutemet işin tamamlanmasından sonra yukarıdaki sürelerin bitimini beklemeksizin avans ve kredi artığını iade etmek ve hesabını kapatmak zorundadır.

    Yukarıdaki fıkralarda belirtilen süreler içinde mahsup edilmemesi nedeniyle mutemet üzerinde kalan avans tutarı, 6183 sayılı Kanun Hükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

    Kredi Artıklarının Devri :

    Madde 7 - (Değişik madde: 05/08/1999 - 23777 s. R.G./Yön.)

    Yurt dışındaki ita amiri mutemetleri adına açılmış olup, verildiği yılın sonunda mahsup edilmeyen kredi artıkları ita amirinin onayı alınmak suretiyle ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı bir defaya mahsus olmak üzere yeni yılda Maliye Bakanlığınca ilgili kuruluş bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek kaydolunur. Ancak, harp silah araç ve gereçlerinin yedek parçaları gibi temini özel üretim gerektiren mal ve malzeme alımlarıyla ilgili olarak açılan kredilerde devir ve ödenek kayıt işlemi, kredinin açıldığı yılı izleyen ikinci mali yıl sonuna kadar yapılabilir. Bu suretle yenilenen kredi işlemi ile ilgili olarak nakit hareketi yapılmaz.

    Devredilen kredi artığı, karşılığı hizmet yerine getirilerek kanıtlayıcı belgeleri saymanlığa verildiğinde, tutarı bu maksatla devredilen ödenekten karşılanmak suretiyle, hizmetin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydedilerek kapatılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müteahhitlere Verilecek Avanslar

    Avans Verilmesi :

    Madde 8 - (Değişik madde: 25/10/1994 - 22092 s. R.G./Yön.)

    Müteahhitlere; onay belgesi, şartname ve sözleşmelerinde yer verilmek ve tahakkuk eden istihkaklarından aynı oranda mahsup edilmek üzere taahhüt tutarının % 50'sine kadar teminat karşılığı avans verilebilir. İki yılı aşan inşa ve imalat projelerinde, avansların sözleşme süresine yayılması ve bir plan dahilinde ödenmesi kaydıyla, bu oran % 100'e kadar uygulanabilir. Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde; savunma ihtiyaçlarının teminiyle görevli uluslararası kuruluşlardan yapılacak alımlar için; sözleşmelerinde yer alan şartlar dahilinde taahhüt tutarının % 100'üne kadar teminat aranmaksızın avans verilebilir. Bu şekilde verilen avanslar müteahhit avansları hesabında izlenir. Avans bakiyesinin tamamı son hakedişten mahsup edilir. Müteahhit, sözleşmede belirtilen şartlara uymadığı takdirde, avans teminatı paraya çevrilerek avans hesabı kapatılır.

    Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, müessese ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin yarısından fazlası Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ait olan işletmelere verilecek avanslar karşılığında teminat aranmayabilir.

    Yabancı ülkelerden yapılacak satınalmalar için, dairesinin göstereceği lüzum üzerine, Milli Bankalar nezdinde akreditif karşılığı kredi açtırılır.

    (Değişik fıkra : 05/07/2006 - 26219 S.R.G Yön/1.mad) Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı aracılığı ile, Yabancı Askeri Satışlar (FMS) yöntemi ve uygulama usulleri kullanılarak gerçekleştirilecek alımlar için, imzalanan alım sözleşmeleri (LOA) bedelinin yüzde yüz (% 100)üne kadar teminat aranmaksızın avans verilebilir veya mutemetler adına kredi açtırılabilir. Toplamı, sözleşme bedelini geçmemek kaydıyla, aynı sözleşme için birden fazla avans verilebilir veya kredi açılabilir. Verilen avans veya açılan kredi, sözleşme süresi içinde, ilgili olduğu malî yıla bakılmaksızın kullanılabilir. Her bir sözleşme için açılan tüm avans veya kredilerin, alınan mal veya hizmetler karşılığı yapılan ödemelere ait kesinleşmiş faturalar ve tamamlayıcı mahsup evrakı ile;

    a) Sözleşmenin başlangıcından sona ermesine kadar olan süre zarfında kısmi olarak,

    b) Sözleşmenin sona ermesinden takip eden yılın sonuna kadar ise, icmal edilerek bir defada veya kısmi olarak,

    mahsubu yapılır.

    Avansların Kısmen Mahsubu :

    Madde 9 - Yurt içinde ve yurt dışında yaptırılan ve proje süresinin sonunda teslim alınacak olan, yıllara sari inşa ve imalat işlerinde, sözleşme ve iş programına göre yapılması gereken imalatın gerçekleştirildiğinin, ita amirince görevlendirilecek en az üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından tesbit edilmesi şartıyla, bu işler için verilen avanslar, ilgili yıl bütçesine gider kaydedilerek kapatılabilir. Ancak, bu kayıt, imalatın tamamlanmış kısmının tesellümünün yapılmış ve müteahhidin verilen avansları haketmiş olduğu anlamını taşımayacağı gibi alınan teminatın kısmen veya tamamen iadesini de gerektirmez.

    (Ek fıkra: 27/11/2000 - 24243 s. R.G./Yön.) Bu şekilde mahsubu yapılan ve inşa veya imalatı iki yıldan fazla süren projeler içinse, projenin tamamı bitirilmeden, muayenesi yapılarak teslim alınan her işe ilişkin avans teminatı, kısmi mahsup işlemi yapılarak bu oranda serbest bırakılır. Kesin teminat ise, projenin tamamlanmasını müteakip iade edilir,

    İnşa veya imalatın yıl sonu itibariyle, gerçekleşme durumu ve seyri, yetkili komisyon tarafından bu Yönetmeliğe ekli form kullanılmak suretiyle yapılır.

    Proje süresinin bitiminden mal veya hizmetin tesellümü ve kabulü, fatura ve son hakedişin düzenlenmesi, avansların mahsubu, varsa hakediş bakiyesinin ödenmesi ve teminatın iadesi işlemleri genel hükümlere tabidir.

    Avans Artıklarının Devri :

    Madde 10 - Bu kısımda yer alan hükümlere göre müteahhitlere verilen avanslardan mahsup edilemeyen artıklar ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen avans artıklarının karşılığı, yeni yılda, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ilgili kuruluş bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek kaydolunur.

    Devredilen avans artığı, karşılığı hizmet yerine getirilerek kanıtlayıcı belgeleri saymanlığa verildiğinde, tutarı bu maksatla devredilen ödenekten karşılanmak suretiyle, yılı bütçesine gider kaydedilerek kapatılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Akreditif ve Taahhüt Artıklarının Devri :

    Madde 11 - Yurt dışından yapılacak mal ve hizmet alımları için açılmış olan akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı, yeni yılda Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ilgili kuruluş bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek kaydolunur.

    Yılı içinde geçerli sözleşmeler ile gelecek yıl ya da yıllara sari sözleşmelerin bitim tarihlerinde, henüz bir kısım hizmet yerine getirilememiş, ancak, ilgili idarece mücbir sebeplere dayanılarak ek süre verilmiş ve bu süre ertesi mali yıla taşmış ise; yıl sonunda taahhüt artığı devredilir ve devredilen tutarlara ilişkin ödenekler hakkında akreditiflerle ilgili hükümler uygulanır.

    Devredilen taahhüt artığı karşılığı hizmet ek süre içinde yerine getirilerek, kanıtlayıcı belgeleri saymanlığa verildiğinde; tutarı, hizmetin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydıyla ödenir.

    Uygulanacak Hükümler :

    Madde 12 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

    Geçici Madde 1 - 01/01/1994 tarihinden önce sona eren sözleşmelerden süresi içinde mal teslimi yapılmış, ancak, kesin kabul işlemleri tamamlanamamış olanlara ilişkin ödeneklerin devir işlemi, akreditiflerle ilgili hükümler çerçevesinde bir yıl daha uzatılır.

    Yürürlük :

    Madde 13 - 21/02/1967 tarih ve 832 sayılı Kanun uyarınca Sayıştay'ın da görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1 Ocak 1993 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma, İçişleri ve Maliye ve Gümrük Bakanları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar