YARGITAY YAYINLARI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 01/02/1983

    Resmi Gazete Sayısı: 17946

    Yargıtay Başkanlığından:

    Döner Sermaye :

    Madde 1 - Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü görevlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla genel bütçede "Yargıtay Yayınları Döner Sermayesi" adı altında konulacak ödeneklerden gereği kadar döner sermayeye verilir.

    (Değişik fıkra: 09/08/1983 - 18130 s. R.G./Yön.) Döner Sermaye ile yapılan işlerden elde olunan karlar, ödenmiş sermaye tutarı 50.000.000. - (ellimilyon) liralık sınıra ulaşıncaya kadar mevcut sermayeye eklenir. Bu miktar Yargıtay Birinci Başkanlığı'nca gösterilecek lüzum üzerine, Bakanlar Kurulu kararıyla bir misli artırılabilir. Ödenmiş sermaye tutarı bu sınıra ulaştıktan sonra karlar hesap dönemini izleyen 4 (dört) ay içinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır.

    Sermaye Kaynakları :

    Madde 2 - Döner Sermayenin kaynakları şunlardır.

    a) Yargıtay bütçesine konan ödenekler,

    b) Elde edilen karlar,

    c) Bağışlar,

    ç) Yardımlar.

    Yapılacak İş ve Hizmetler :

    Madde 3 - Döner Sermaye ile "Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği"nin üçüncü maddesinde yer alan iş ve hizmetler yapılır.

    Gelir Kaynakları :

    Madde 4 - Döner Sermayenin başlıca gelir kaynakları şunlardır :

    a) Üçüncü madde gereğince yapılacak iş ve hizmetlerin karşılığı olarak alınan paralar,

    b) Bağışlar ve yardımlar.

    Madde 5 - Gelirler ile karşılanacak giderler aşağıda gösterilmiştir.

    a) Üçüncü maddede yazılı iş ve hizmetlerin görülmesinde ve yerine getirilmesinde yapılacak harcamalar,

    b) Doğrudan doğruya döner sermaye işletmesinde kullanılmak koşuluyla; kırtasiye, araç - gereç, demirbaş vs. alımları karşılığında ödenecek paralar,

    c) Yayınların; taşınması, postalanması vs. işlerin yaptırılmasında işçilere ödenecek ücretler,

    d) (Değişik bend: 08/12/2000 - 24254 s. R.G./Yön.) Yönetim Kurulu Kararı ve ita amirinin onayı ile yayınların, zamanın koşullarına ve teknolojinin gelişmesine göre bilgisayar ortamına aktarılacak CD ve internet aracılığı ile abonelere hizmet ve satışı için yapılacak giderler,

    e) (Değişik bend: 08/12/2000 - 24254 s. R.G./Yön.) Döner sermaye hizmetlerinde kullanılan bina ile ambarların bakım ve küçük onarım giderleri ile aydınlatma, su ve benzeri giderleri.

    Bütçe :

    Madde 6 - Döner Sermaye işletmesinin yıllık gelir ve gider bütçesi ile iş proğramı her mali yılın başlangıcından en az iki ay önce Döner Sermaye İşletme Müdürü ve Sayman tarafından hazırlanarak Yönetim Kuruluna verilir.

    Yönetim Kurulunca, iş proğramı ve bütçenin öncelikle görüşülmesi ve kesinleşmesi gerekir.

    Bütçede ödenek bulunmaması durumunda harcama yapılamaz. Gerektiğinde bütçe ödenekleri arasında aktarma, Döner Sermaye İşletme Müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir. Ek bütçe, bütçe yapılmasındaki yöntemle oluşturulur.

    Yönetim Kurulunca onaylanan program ve bütçe tasarıları uygun görüş alınmak üzere Maliye Bakanlığına gönderilir.

    Hesap Yönetmeliği :

    Madde 7 - Döner Sermaye İşletmesince tutulacak defterler, muhasebe kayıtları ve kullanılacak belgeler ile sayman, sayman yardımcısı, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru gibi para ve mal işleriyle görevli memurlar arasındaki devir ve teslim işlemleri konularında 15/02/1968 gün ve 12827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği"; bu Yönetmelikte hüküm bulunmaması durumunda "Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği" hükümlerinin; ödemelerde kullanılacak belgeler konusunda ise "Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

    Döner Sermaye Yönetim Kurulu :

    Madde 8 - Yönetim Kurulu, döner sermayenin üst karar organıdır. Döner Sermaye hizmetlerinin bu Yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

    Yönetim Kurulu, Yargıtay Genel Sekreterinin Başkanlığında; Yayın İşleri Müdürü, Sorumlu Sayman ve Yayın İşleri Müdürlüğü Şefinden oluşur.

    Kararlar mevcudun çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar.

    Kurul üyeleri izinli veya görevli bulunmaları nedeniyle toplantıya katılmayacak olurlarsa, yerlerine yardımcılarından biri katılmak zorundadır.

    Yönetim Kurulu, ayda iki kez ve ayrıca başkanın çağrısı üzerine toplanır.

    Yönetim Kurulu Kararları, Yayın İşleri Müdürü tarafından Yönetim Kurulu Başkanının sorumluluğu altında tarih sırasına göre karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

    Yönetim Kurulunun Görevleri :

    Madde 9 - Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır :

    a) İşletmenin; mali, idari ve teknik işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi için gereken önlemleri almak,

    b) Döner sermaye ile ilgili; hizmet, öneri ve projeleri inceleyerek karara bağlamak,

    c) Mali yıl sonunda hazırlanan bilançoya ve yapılan işlere ilişkin çalışma raporunu incelemek,

    ç) Satın alma komisyonu görevini yapmak,

    d) Yapılan iş tekliflerini inceleyerek kabul veya reddetmek,

    e) Basılan yayınların satış bedelini saptamak,

    f) Muayene ve kabul komisyonu üyelerini saptamak,

    g) Döner Sermaye çalışma programları ile bütçe tasarısını karara bağlamak.

    Satın Alma Komisyonu :

    Madde 10 - Satın alma komisyonunun görevi, Döner Sermaye Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Kurul, satın alma komisyonu görevini yaparken noksansız toplanır.

    Satın alma komisyonu görevi yapılırken, izinli veya görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine toplantıya, göreve vekalet eden kişiler katılır.

    İta Amiri ve İşletme Müdürü :

    Madde 11 - Döner Sermayenin ita amiri Yargıtay Birinci Başkanı, İşletme Müdürü ise Yargıtay Yayın İşleri Müdürüdür.

    Sorumlu Sayman :

    Madde 12 - Döner Sermaye İşletmesinin mali işleri ile muhasebe işlemleri, Maliye Bakanlığınca atanacak Sorumlu Sayman tarafından yürütülür.

    Sorumlu Saymanın her türlü yazışması İşletme Müdürünün imzası ile yapılır.

    Sorumlu Saymanın Görevleri :

    Madde 13 - Sorumlu Saymanın görevleri şunlardır :

    a) Mali işler ile muhasebe işlemlerini mevzuatta belirtilen yöntemlere uygun şekilde yapmak ve yaptırmak,

    b) Muhasebe defter ve kayıtlarını tutmak ve tutturmak,

    c) Yöntemine uygun gerçekleştirilen (tahakkuk ettirilen) hak kazanmaları (istihkakları) sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil etmek,

    ç) Döner Sermaye İşletmesine ilişkin idare hesabını zamanında Sayıştay Başkanlığına vermek,

    d) Yıl sonunda düzenlenen ve aslı Sayıştay Başkanlığına gönderilen bilanço ve eklerinin onaylanmış bir örneğini aynı süre içinde Maliye Bakanlığına göndermek,

    e) Ambar, ayniyat ve vezne işlemlerinin yönetimine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,

    f) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,

    g) Banka ve kasada bulunan para ile bu özellikteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,

    ğ) Giderlerin; yasa, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını, gerçekleştirme (tahakkuk) belgelerine bağlanması gereken evrakların tamam olmasını sağlamak,

    h) İşletmenin alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak ve gerekli kovuşturmayı yapmak,

    ı) Aylık mizanları, izleyen ayın 20'sine kadar düzenleyerek İşletme Müdürlüğüne vermek,

    i) Mali yılın bitimini izleyen 3 (üç) ay içinde işletmenin envanterlerini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenleyerek İşletme Müdürlüğüne vermek,

    j) Gelir ve giderlere ilişkin her türlü belge, defter ve alındıları (makbuzları) saklamak,

    k) Vezne, ayniyat ve ambar sorumlularını Kefalet Yasası çerçevesinde kontrol etmek,

    l) Ambardan verilecek yıllık mizanların muhasebe kayıtlarına uygunluğunu kontrol etmek ve noksanlarını İşletme Müdürüne bildirmek,

    m) Mali işler ve muhasebe işlemleri hakkında İşletme Müdürüne bilgi vermek,

    n) Sayman mutemetleri ile ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek,

    o) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak.

    Madde 14 - Sorumlu Sayman gider gerçekleştirme (tahakkuk) belgelerinde aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür :

    a) Bütçede yeteri kadar ödeneğin bulunması,

    b) Giderlerin bütçedeki tertibine uygun olması,

    c) Giderlerin; yasa, tüzük, kararname ve yönetmeliğe uygun olması,

    ç) Maddi yanlışlık bulunmaması,

    d) Gerçekleştirme (tahakkuk) belgelerine bağlanması gereken evrakın tamam olması,

    e) Hak sahibinin kimliğinin saptanması,

    f) İstihdamın kadro dahilinde bulunması.

    Sorumlu Sayman yaptığı inceleme sonunda bu maddede belirtilen durumlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak, ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte Gider Gerçekleştirme Memuruna (Tahakkuk Memuruna) geri gönderir.

    Sayman (a), (ç), (d) ve (f) bendlerinde yazılı durumlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup, sayman ödemeye zorlanamaz.

    Bu maddenin (b), (c) ve (e) bentlerinde yazılı durumlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde 1050 sayılı Genel Muhasebe Yasasındaki kurallara aykırı olmamak koşuluyla ita amirince yazılı olarak sorumluluk üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar.

    Sorumlu Saymanın Sorumluluğu :

    Madde 15 - Sorumlu Sayman :

    a) Muhasebe işlerinin düzenli yürütülmesinden,

    b) Alacakların izlenmesinden,

    c) Vezne işlerindeki aksaklık ve yolsuzluklardan,

    ç) Gelir ve giderlere ilişkin belge ve alındıların (makbuzların) iyi saklanmasından,

    d) Sayıştay Başkanlığına idare hesaplarının zamanında verilmesinden,

    e) Giderlerin ödenek çerçevesinde yapılmasından,

    f) Gider gerçekleştirme (tahakkuk) belgelerinin tamam olmasından,

    g) Giderlerin; yasa, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasından,

    ğ) İstihdamın kadro dahilinde bulunmasından,

    h) Ödemelerin hak sahiplerine yapılmasından,

    ı) Maddi yanlışlıklardan,

    ilgisine göre Gerçekleştirme (Tahakkuk) Memuru, İta Amiri ve diğer memurlarla birlikte sorumludur.

    Gerçekleştirme Memuru (Tahakkuk Memuru) :

    Madde 16 - Döner Sermayeden yapılacak giderler ile tahsil edilen gelirler İta Amirinin görevlendireceği Gerçekleştirme (Tahakkuk) Memuru tarafından gerçekleştirilir. İta Amirliği, Sorumlu Saymanlık ve Gerçekleştirme (Tahakkuk) Memurluğu görevlerinden ikisi bir kişi üzerinde birleşemez.

    Gerçekleştirme Memurunun Görevleri :

    Gerçekleştirme Memuru, gelir gerçekleştirme (tahakkuk) ile ilgili işlemler yapar. Ayrıca giderlere ilişkin gerçekleştirme (tahakkuk) belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen durumları aramakla yükümlüdür.

    a) Yeteri kadar ödenek bulunması,

    b) Giderlerin bütçedeki tertiplerine uygun olması,

    c) Giderlerin; yasa, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması,

    ç) Maddi yanlışlık bulunmaması,

    d) İta emrine bağlanması gereken yüklenme (taahhüt) ve gerçekleştirme (tahakkuk) belgelerinin tamam olması

    e) İstihdamın kadro dahilinde bulunması.

    Veznedar :

    Madde 17 - Döner Sermaye işletmesinde para almak ve ödemeye ilişkin işler kefalete bağlı veznedar tarafından yapılır.

    Veznedarın görev veya izin gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zaman, bu görev kefalete bağlı memurlardan birisine verilir.

    Veznedarın Görevleri :

    Madde 18 - Veznedarın Görevleri Şunlardır :

    a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve yönetimine (usulüne) uygun olarak para alma ve ödeme işlerini yapmak,

    b) Tahsil edilen ve ödenen paraları günü gününe kasa defterine işlemek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

    c) Döner sermayeye ilişkin para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,

    ç) Tahsilata ait dip koçanlarıyla, gider belgelerini, kasa defterini vs. belgeleri saklamak,

    d) Sorumlu saymanın vereceği diğer işleri yapmak.

    Veznedarın Sorumluluğu :

    Madde 19 - Veznedar; vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin kaybolma ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

    Vezne İşlemleri :

    Madde 20 - Kasadan yapılacak ödemeler için Maliye Bakanlığınca çıkartılan Genel Tebliğlerdeki limitler, ertesi günü yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla kasada bulundurulabilecek miktarlar için Maliye Bakanlığınca çıkartılan Genel Tebliğlerdeki limitlerin yarısı, uygulanır.

    Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler için İşletme Müdürü ve Sayman tarafından imzalanan çeklerle bankadan yapılır. Belirtilen miktarı aşan nakit ise saymanlık adına açtırılacak hesaba yatırılır.

    (Değişik fıkra: 07/06/1994 - 21953 s. R.G./Yön.) Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün saymanca kontrol edilerek günlük hesap ve kasa defteri veznedar ile sayman tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır.

    Ayniyat Memuru :

    Madde 21 - Ayniyat işlemleri kefalete bağlı ve saymana karşı sorumlu ayniyat memuru tarafından yerine getirilir. Ayniyat Memurunun izin veya görev gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zaman bu görev işletmenin kefalete bağlı diğer memurları tarafından yerine getirilir.

    Ayniyat Memurunun Görevleri :

    Madde 22 - Ayniyat Memurunun Görevleri Şunlardır :

    a) Ayniyat Talimatnamesi gereğince ayniyat işlerini yürütmek,

    b) Ayniyat kayıt, defter ve belgelerini saklamak,

    c) Sorumlu Saymana Ayniyat hesabını vermek,

    ç) Ambar memuru yoksa, ambar memurluğu görevini yapmak,

    d) Var olan demirbaş, diğer eşya ve malzeme ile eşyanın kayıtlarını tutmak ve saklamak,

    e) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak.

    Ambar Memuru :

    Madde 23 - Döner Sermaye işletmesinin çalışma konusu ve ambar işlemlerinin hacmi gözönünde tutularak gerekli görülen durumlarda aşağıda belirtilen işlerin yürütülmesi için ayrıca ambar memuru görevlendirilebilir. Ambar Memurunun görevden ayrı kalması durumunda Ayniyat Memuru hakkındaki kurallar uygulanır.

    Ambar Memurunun Görevleri :

    Madde 24 - Ambar Memurunun Görevleri Şunlardır :

    a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,

    b) Ambara giren emtia, araç ve gereçlerin kaydını tutmak ve saklamak,

    c) Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak,

    ç) Ambara giren malzeme ve malları sınıflamak, düzenli ve iyi bir şekilde saklamak,

    d) Ambardaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanarak alındı (makbuz) karşılığında ilgililere vermek,

    e) Gelen veya satın alınan malları muayene komisyonuna muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek,

    f) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemelerin sevk belgelerini düzenlemek,

    g) Ambar mizanlarını çıkarmak ve muhasebe ile ilgili uygunluğunu sağlamak,

    ğ) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda oluşan hasarlar için gerekli tutanaklara düzenlemek, kayıtlardan düşülecek veya yok edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak Sorumlu Saymana bildirmek,

    h) Saymanın ve diğer yetkililerin vereceği işleri yapmak.

    Ambar Sayımı :

    Madde 25 - Döner Sermaye işletmesinin ambarı her mali yılın sonunda işletme müdürü tarafından görevlendirilecek bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır.

    Normal fireler dışında ambar noksanı sorumlularına ödettirilir. Normal fireler kayıttan düşülür. Ambar fazlası gelir kaydedilir.

    Sayman Mutemetleri :

    Madde 26 - Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri, saymanlıkça teklif edilen ve mutemetliği ita amirince onaylanan kefalete bağlı sayman mutemetlerince tahsil edilir.

    Döner sermaye gelirlerinden hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil edileceği Saymanın teklifi üzerine ita amirinin oluru ile saptanır.

    Sayman mutemetlerine, saymanca uygun görülecek sayıda tahsil fişi verilir. Sayman mutemetlerince tahsil edilen paralar, para alım (tahsil) fişlerinin gün ve sayısına göre kasa defterine işlenir.

    Mutemetlerce yapılan para alımı (tahsilat), haftada bir döner sermaye saymanlığına yatırılır. Tahsilat miktarının 10.000, - (onbin) liraya ulaşması durumunda beklemeksizin aynı gün veya izleyen gün saymanlığa yatırılır.

    Saymanlıkça para tahsil edilirken mutemetçe tutulan kasa defterine :"......... numaradan ......... numaraya kadar alındı (makbuz) ile kasa kayıtları karşılaştırılmış, kasa kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve fişlerin kapsamı olan ..... lira ....... tarihli ve ...... sayılı vezne alındısı ile tahsil edilmiştir." şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır. Ayrıca son tahsilata ilişkin alındının (makbuzun) arkasında da : "..... numaradan ..... numaraya kadar alındı kasa defterine tam ve doğru olarak kaydedilmiş ve bu fişlerle tahsil edilen toplam ..... lira, ..... tarihli ve ...... sayılı vezne alındısı karşılığında saymanlığa yatırılmıştır." şeklinde yazılır ve ilgililerce imzalanır.

    Sayman her zaman mutemetlerini kontrol edebilir ve üzerinde bulunan paranın saymanlığa veya bankaya yatırılmasını isteyebilir.

    Muayene ve Kabul İşleri :

    Madde 27 - Teslim edilen malın veya işin muayene ve kabul işleri, özellik taşıyan işlerin dışında Yönetim Kurulunun devamlı olarak seçeceği üç kişilik komisyon tarafından yapılır.

    Mutemet eliyle sağlanan işler ile alımlarda bu madde hükmünün uygulanması zorunlu değildir.

    Bilanço :

    Madde 28 - Döner Sermaye işletmesinin bilanço ve ekleriyle, 832 sayılı Sayıştay Yasasının 40 ıncı maddesinde sözkonusu edilen genelgedeki cetvel ve diğer belgeler, hesap dönemini izleyen 3 (üç) ay içinde Sayıştay Başkanlığı'na gönderilir.

    Aynı şekilde bunların onanlı birer örnekleri de belirtilen süre içerisinde Maliye Bakanlığına verilir.

    Avans İşlemleri :

    Madde 29 - Tahakkuk ve ödeme işlemlerinin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için ita amirince belirtilecek mutemede her yıl Bütçe Yasalarına göre Maliye Bakanlığı'nca saptanacak miktar kadar avans verilebilir

    Bir işi için verilen avans, yalnız o iş için harcanır. Mahsup edilen avans miktarı kadar, mutemede aynı bölümden veya başka bölümden avans verilebilir.

    Mutemet aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini avansın alındığı günü izleyen bir ay içinde saymanlığa vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakden ödemek zorundadır. Mali yılın son aylarında alınan avanslar bir aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü tamamen kapatılır.

    Harcandığı halde, mali yılın sonuna kadar harcama belgeleri saymanlığa verilmeyen avans artıkları borçlular hesabına aktarılır. Aldığı avansı bir ay içinde mahsup ettirmeyen veya kapatmayan mutemede, saymanlıkça, yazılı olarak bildirilmek kaydıyla 15 (onbeş) günlük ek süre verilir. Bu süre içinde avansın kapatılmaması durumunda avans artığı borçlular hesabına alınır. Mali yılın sonuna kadar kapatılmayan ve harcanmış olduğu kanıtlanamayan avans artıkları borçlular hesabına alınır.

    Borçlular hesabına alınan avans artıkları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa uyarınca mutemetten tahsil edilir. Ayrıca bu mutemede bir daha avans verilmez.

    Mutemedin herhangi bir nedenle bu görevden ayrılması durumunda, üzerindeki avansın kapatılmasına bakılmaksızın yeni mutemede avans verilebilir.

    İhale Şekilleri :

    Madde 30 - Döner Sermaye işletmesinin; alma, satma, onarım, taşıtma, kiraya verme, kiralama vs. işlemleri; teklif isteme, pazarlık, açık artırma ve eksiltme, kapalı zarf yöntemlerine göre yapılır.

    A - Teklif İsteme Yöntemi :

    Madde 31 - İşin niteliğinin ve özelliklerinin veya olağan üstü ya da acele durumların zorunluluğu halinde teklif isteme yöntemi uygulanır.

    Bu yöntemde, konusunda başarı göstermiş; kurum, firma veya kişi olsun en az üç isteklinin yazılı olarak başvurması ya da gazetede duyurulması (ilanı) üzerine çıkacak isteklilerden teklif istenir. Teklif istemelerde uygun bir süre belirtilir. Zamanında verilmeyen teklifler dikkate alınmaz. Sürenin bitiminde teklifler kurulca açılır. Nitelik, süre ve fiyat yönünden teklifler karşılaştırılır. En uygun teklif bir kararla belirtilir.

    B - Pazarlık Yöntemi :

    Madde 32 - Aşağıda belirtilen durumlarda pazarlık yöntemi uygulanır :

    a) Yönetim Kurulunca artırma veya eksiltmeye konulması gerekli görülmeyen 5.000, - 100.000, - lira arasındaki işlerde,

    b) Gerek kapalı zarf, gerek açık artırma ve eksiltme ile teklif isteme yöntemiyle yapılacak ihale işlerinde isteklilerin çıkmaması veya istekliler tarafından kabul edilemeyecek tekliflerin ileri sürülmesi durumlarında,

    c) Devlet ve diğer kamu kuruluşlarından sağlanabilecek mal ve hizmetlerin sağlanmasında ya da yalnız bir firmadan veya tek müesseseden sağlama olanağının bulunduğu yetkili organlarca belgelenmiş veya bir kimse elinde bulunan işlerle yapılması bulucularına ait belgelenmiş eşya ve tekele bağlı mal ve hizmetlerin alınmasında,

    ç) Sözleşmenin bozulması üzerine acele yapılması gereken işlerde,

    d) Herhangi bir hizmet için satın alınacak veya kiralanacak belli bina veya öteki taşınmazların sağlanmasında.

    C - Açık Artırma ve Eksiltme Yöntemi :

    Madde 33 - Tahmini bedeli 100.000, - liradan fazla ve 150.000, - liraya kadar olan işler açık artırma ve eksiltme yöntemi ile yapılır. Açık artırma ve eksiltmede istekliler, belirtilen gün ve saatte tutanak düzenlenmesine kadar güvencelerini (teminatlarını) döner sermaye saymanlığına yatırmak koşuluyla açık artırma ve eksiltmeye katılırlar.

    Komisyonca belgeler incelenerek durumları koşul belgesine (şartnameye) uymayan isteklilerin ihaleye katılamayacakları kendilerine bildirilir ve bu yön tutanakla saptanarak belgeleri kendilerine geri verilir.

    Tutanak düzenlendikten sonra başkan, isteklileri koşul belgesini (şartnameyi) imza etmeye ve pey sürmeye çağırır. Sürülen peyler bir karar kağıdına yazılır. Peyden el çekenler durumu bu kağıda yazarak imzalarlar. İmza etmeyen olursa, komisyonca karar kağıdının altında açıklama yapılır.

    Artırma ve eksiltmede pey verme isteği kesildikten sonra, pey uygun görülürse uygun pey'i sürene, yetkili makamın onama koşuluna bağlı kalınmak üzere ihalenin kendisine yapıldığı bildirilir ve durum karar kağıdının altına yazılarak imzalanır.

    Ç - Kapalı Zarf Yöntemi :

    Madde 34 - Tahmin edilen bedeli 150.000, - liranın üzerinde olan işlerin ihalesi kapalı zarf yöntemi ile ve aşağıdaki biçimde yapılır :

    Kapalı zarf yöntemi ile yapılacak artırma ve eksilmelerde, teklif mektubu mühürlü veya imzalı bir zarfın içine konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı ve adresi yazılır. Bu zarf; geçici güvenceye (muvakkat teminata) veya banka güvence (teminat) mektubu ve diğer istenilen belgelerle birlikte başka bir zarfa konularak bu zarf da mühürlenir veya imzalanır. Bu dış zarfın üzerine yalnız teklif mektubunun hangi işe ilişkin olduğu yazılır.

    Teklif mektubunda; koşul belgelerinin (şartnamelerin) okunup kabul edildiğinin ve teklif olunan bedellerin veya indirimin (tenzilatın) hem yazı hem de rakamla açık ve seçik olarak yazılması, kazıntı ve silintinin bulunmaması gerekir.

    Teklif mektupları ihale saatinden en geç yarım saat öncesine kadar sıra numaralı alındı belgesi (makbuz) karşılığında Komisyon Başkanlığına verilir. Alındı belgesi numarası zarfın üzerine yazılır. Teklif mektupları posta ile gönderildiğinde, postada oluşacak gecikmeler işletmeyi bağlamaz.

    Zarflar numara sırası ile birer birer açılarak artırma veya eksiltmeye girmek için aranılan genel ve özel koşulların yerine getirilip getirilmediği, istenmiş ise geçici güvencenin (teminatın) miktar, şekil ve diğer yönlerden uygunluğu incelenir ve sonuçta kimlerin artırma ve eksiltmeye kabul edildiği orada hazır bulunanlara bildirilir. Kabul edilmeyen isteklilerin iç zarfları açılmayarak kendilerine veya vekillerine geri verilir.

    İç zarflar açılmadan önce, teklif sahiplerinden başkası odadan çıkartılır. Bundan sonra teklif mektupları birer birer açılarak yüksek sesle okunur. Koşul belgesine uygun olmayan veya içinde koşul belgesi dışında bulunan teklifler dikkate alınmaz.

    Tekliflerin incelenmesi sonucunda, en uygun bedeli teklif edene yetkili makamın onama koşuluyla ihalenin yapıldığı hazır bulunanlara bildirilir.

    Komisyon kararlarına kabul edilen teklifin özeti yazılır ve kabul edilmemiş teklifler varsa neden kabul edilmedikleri, ihale yapılmamışsa neden yapılmadığı belirtilir.

    Birkaç istekli tarafından aynı bedel teklif edildiği ve bunlar da uygun görüldüğünde, istekliler hazır ise aynı oturumda, değilse teklif sonuçları ile işletmece saptanacak belirli gün ve saatte komisyon önünde işin gereğine göre açık eksiltme yapılacağı bildirilir.

    İhale ile İlgili Açıklamalar :

    Madde 35 - A - Komisyon :

    Bu yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen Yönetim Kuruludur.

    B - İhtiyaç Yazısı (Lüzum Müzekkeresi) :

    Yayın İşleri Müdürü tarafından hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

    C - Tahmini Bedel (Muhammen Bedel) :

    Yapılacak işle ilgili tahmini bedel, ihale duyurusundan (ilanından) evvel Satın Alma Komisyonu tarafından; belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa veya bilirkişilerden sorularak saptanır.

    Gerektiğinde görevlendirilecek bir memur tarafından piyasa araştırması da yaptırılabilir.

    Ç - Koşul Belgesi (Şartname) :

    İşin veya hizmetin niteliğine ve özelliğine göre düzenlenir.

    D - Duyuru (İlan) :

    Günlük Gazetelerde veya Resmi Gazetede sayı ve süresi gereksinimine göre saptanarak yapılır.

    E - Geçici Güvence (Muvakkat Teminat) :

    İhaleye gireceklerden alınır. Güvence oranı, tahmini (Muhammen) bedelin %5 (yüzde beş) i kadardır. Güvence olarak kabul edilecek değerler, 2490 sayılı Yasanın 17 nci maddesinde sayılanlardır.

    F - Kesin Güvence (Kat'i Teminat) :

    İhale işi, üzerinde kalandan alınır. Oranı, ihale edilen bedelin %10 (yüzde on) dur. Kabul edilecek değerler geçici güvencede olduğu gibidir.

    G - İhale Kararı :

    Uygun bedel teklif eden istekliye, ihalenin yapıldığını belirtecek biçimde yazılır.

    Ğ - Uygun Bedel :

    Artırmalarda tahmini bedelden az olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseği, eksiltmelerde ise tahmini bedeli aşmamak üzere teklif edilen bedellerin seçmeye değer görülenidir.

    Seçim gerekçesi ihale kararında belirtilir. Gerekçesi belirtilmek suretiyle uygun bedel ile ihale yapıp yapmamakta ve eksiltmelerde tekliflerin en uygun olanının belirtilmesi ve saptanmasında Yönetim Kurulu bağımsızdır. (Bu hüküm koşul belgesinde ve duyuruda açıkça belirtilmesi durumunda uygulanır).

    Madde 36 - İhaleler ita amirinin onayı ile kesinleşir.

    Sözleşme Yapma :

    Madde 37 - Sözleşmeler ihalenin kesinleşmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapılır. Kesin güvence de bu süre içinde verilir. Sözleşmelerde yüklenmenin (taahhüdün) yerine getirilmesi ile ilgili olarak koşul belgelerinde yer alan hükümlere paralel hükümler bulunur. Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri açık ve seçik olarak belirtilir. Sözleşme, gideri yükleniciye (müteahhide) ait olmak üzere notere onaylattırılarak yüklenici tarafından sorumlu saymana verilir.

    Yürürlükten Kalkan Hükümler :

    Madde 38 - Bu Yönetmelikle, 27/08/1974 gün ve 14989 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11/07/1976 gün ve 15643 sayılı Resmi Gazetede değişiklikleri yayımlanan yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük :

    Madde 39 - 832 sayılı Sayıştay Kanunun 105 inci maddesi uyarınca Sayıştay Başkanlığı'nın da görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 40 - Bu yönetmeliği Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar