KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 00/00/0000

    Resmi Gazete Sayısı: 0000

    Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından:

    Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanmamıştır.

    Amaç ve Kapsam :

    Madde 1 - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 3202 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca Genel Müdürlüğe bağlı olarak kurulmuş veya kurulacak Döner Sermayeli işletmelerin mali ve idari faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kısaltmalar :

    Madde 2 - Bu yönetmelikte geçen;

    a) "Genel Müdürlük" Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

    b) "Kuruluş" 3202 Sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde tanımlanan Köy Hizmetleri Kuruluşlarını,

    c)" İşletme" Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş olan Döner Sermayeli işletmeleri,

    d) "Kanun" Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne dair 3202 Sayılı Kanun'u,

    ifade eder.

    Faaliyet Alanları :

    Madde 3 - İşletmelerin faaliyet alanları 3202 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtildiği üzere Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve hizmet alanına giren ve bu kanunda gösterilen tüm faaliyet alanını kapsar.

    Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen dışardan alınabilecek işlerin konu ve kapsamı bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi (1) fıkrası gereğince Genel Müdürlükçe çıkartılacak talimat esaslarında belirtilir.

    Sermaye :

    Madde 4 - (Değişik cümle: 23/10/1989 - 89/14700 S. BKK) 3202 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca Genel Müdürlük ihtiyaç duyduğu ve lüzumlu gördüğü merkezlerde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının onayı ile 1.5 milyar liraya kadar Döner Sermayeli işletmeler kurabilir. Bu miktar Bakanlar Kurulu Kararı ile yükseltilebilir.

    Sermaye Kaynakları;

    a) Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5/504 sayılı kararnameye göre hizmet görmekte olan ve bu Kanun Hükümleri uyarınca Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlanan TOPRAKSU Döner Sermayeli İşletmelerinin tüm varlıklarından,

    b) Genel Müdürlük Bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerden,

    c) Döner Sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlardan,

    d) Bağış ve yardımlardan,

    e) Diğer kaynaklardan

    teşekkül eder.

    Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye ilave edilir.

    İşletmelerin ödenmiş sermaye tutarları kendilerine tahsis edilmiş bulunan sermaye miktarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu karları ödenmiş sermayelerine eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye miktarına ulaştıktan sonra elde edilen karlar Mart ayı sonuna kadar Katma Bütçeye gelir kaydedilmek üzere Genel Müdürlük Saymanlığına yatırılır. Karın zamanında saymanlığa yatırılmamasından amme borçlusu durumunda olan ita amiri ve sayman sorumludur. Haklı bir sebep olmadıkça süresinde Saymanlığa yatırılmayan karlar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca işletmeden, hesaplanan gecikme zammı ise ita Amiri ve işletme Sorumlu Saymanından yarı yarıya alınmak üzere aynı Kanun Hükümleri dairesinde tahsil olunur.

    Gelirler :

    Madde 5 - İşletmelerin gelirleri,

    a) Faaliyet alanları ile ilgili iş ve hizmetler karşılığında alınan ücretlerden,

    b) Her türlü makina kira bedellerinden,

    c) Diğer gelirlerden,

    meydana gelir.

    Giderler :

    Madde 6 - Döner Sermayeli işletmeler ancak aşağıda belirtilen işler için harcama yapabilirler:

    a) İşletmelerin umumi masraflarıyla, yüklendiği projeler için lüzumlu her türlü makina, ekipman, malzeme ve bütün menkul malların satınalma masrafları,

    b) Özel kişilerden veya resmi kurum ve kuruluşlardan işletme ihtiyacı için kiralanacak makina ve gayrimenkul kira masrafları,

    c) Tamirat, sigorta, vergi. resim, harç ve benzeri masraflarla işletme imkanlarının yetersiz olduğu zamanlarda makina, ekipman, çimento, demir, boru ve yapımla ilgili gerekli malzemelerin fabrika - ardiye ve park yerlerinden iş mahalline nakil masrafları,

    d) İŞLETME kadrolarında çalışan memurlar ile daimi ve geçici hizmet akitleri ile istihdam olunan işçilere ve benzeri elemanlara verilecek ücretlerle, fazla mesai ücretleri,

    e) İşletmece üstlenilen işler içerisinde yapımı özellik ve hüner gerektirip, Döner Sermaye imkanları ile yapılamayacağı işletme teknik komisyonlarınca belgelendirmek ve bedeli ne olursa olsun Genel Müdürlükten onay alınmak üzere toplamları o işin ihale bedelinin % 20'sini geçmeyecek bir kısım işlerin piyasaya yaptırılması için yapılacak ödemeler,

    f) İhtiyaç halinde geçici şantiye binaları kurmak veya bunların bakım ve onarımlarını yapmak için gerekli malzeme ve işçilik masrafları,

    g) Diğer idare ve işletme masrafları.

    Bütçeler :

    Madde 7 - İşletmelerin taslak bütçeleri her takvim yılı başından 3 ay önce işletmelerce hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu bütçeler Mali yılın başlangıcından önce Müdürlüğün tetkiki ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının tasdikini müteakip kesinleşir.Taslak bütçeler esas alınarak bu bütçelerde yer almadığı halde çeşitli nedenlerle cari yılda Döner Sermayece gerçekleştirilmesinde yarar görülen işlerle taslak bütçede yer aldığı halde yıl içinde herhangi bir harcama yapılmamışken idarece Döner Sermayeye yaptırılmasından vazgeçilen veya ilave edilen işler belirtilerek yeni iş proğramı düzenlenir. Cari yıl birim fiatlarına göre tasdikli keşifleri ile işçilik giderleri ve diğer fiat değişiklikleri de dikkate alınarak bu iş proğramına göre bir defaya mahsus olmak ve cari yılın en geç 6 ncı ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe sunulmuş olması şartıyla bütçede değişiklik yapılabilir. Bu bütçeler Genel Müdürlükçe en geç bir ay içinde tetkik ve Bakanlıkça onaylandıktan sonra Mali yıl başından geçerli kesin bütçe yerine kaim olur.

    Bütçelerin tanziminde personel, işletme ve idare masrafları ile yatırımları ayrı ayrı fasıllarda gösterilir. İŞLETME'lerin yıllık iş programı ve Döner Sermaye kadroları bütçeye bağlanır.

    Bütçede yazılı tahsisat dışında sarfiyat yapılamaz ve kadrolar fevkinde veya dışında personel istihdam edilemez.

    Bütçede fasıldan fasıla yapılacak aktarmalar İŞLETME Müdürünün teklifi üzerine uygun görülmesi halinde Genel Müdürlük Onayı ile yapılır. Fasıl içi aktarmaları ise Sorumlu Saymanının teklifi üzerine, İŞLETME Müdürü Onayı ile yapılarak en geç on gün içinde mucip sebepleri ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirir.

    Fasıl içi aktarmaların bir kısmı veya tamamı gerek görüldüğünde Genel Müdürlükçe önceden kısıtlanabilir. Aktarma yapılan harcama kalemlerinden daha sonra düşüm yapılamaz.

    Bilanço Gelir ve Gider Belgeleri :

    Madde 8 - Hesap dönemini izleyen 2 ay içinde 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince hazırlanan bilanço , cetvel, belge ve defterler denetim için Sayıştay Başkanlığına; Bilanço ve eklerinin onaylanmış birer örneği de aynı süre içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Genel Müdürlükçe Döner Sermayeli kuruluşlardan alınan bilanço ve eklerine göre hazırlanacak olan konsolide bilanço, mali yılın bitiminden itibaren 4 ay içinde Sayıştay Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir.

    Hesapların Tabi Olacağı Esaslar :

    Madde 9 - İşletmelerce tutulacak defterler, muhasebe kayıtları ve kullanılacak belgeler için Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanıp 15/02/1968 tarih ve 12827 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Döner sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği esasları uygulanır.

    Bu yönetmelik ile Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliğinde hüküm bulunmayan hallerde Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği ile Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Kadrolar :

    Madde 10 - İşletmedeki kadrolu memur ve işçiler ve her yıl üstlenilen işlerin uygulama durumuna göre çalıştırılacak geçici işçilerin miktarı, çalışma süreleri bütçelerinde gösterilir.

    Geçici işçiler ancak bu bütçelerin tasdikini müteakip Genel Müdürlükten müsaade alınmak suretiyle istihdam edilir.

    İŞLETME'lerin daimi ve geçici işçilerinin sayısı, işin icapları ve Döner Sermaye bütçesinde bu masrafların karşılığı olarak konulmuş tahsisatın yekununu aşamaz.

    Birleşmeyecek Görevler :

    Madde 11 - İta Amirliği, tahakkuk memurluğu ve sorumlu saymanlık görevlerinden ikisi bir kişi üzerinde birleşemez.

    Harcırahlar :

    Madde 12 - Maaş veya ücretini Döner Sermaye Bütçesinden alanların harcırahları, Harcırah Kanunu hükümlerine göre işletme bütçesinden ödenir.

    Merkez Birimi :

    Madde 13 - Tüm işletmelerin koordinasyonu ve merkezdeki işlemleri Genel Müdürlük ana hizmet birimlerinden işletme Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Merkez biriminin görevleri şunlardır:

    a) Her yıl yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde işletme bütçelerinin yapımı için taşra birimlerine lüzumlu bilgileri aktarmak ve yapılan bütçelerin uygunluğunu kontrol etmek, tasdike sunmak.

    b) Cari yıldaki harcamaların bütçelere uygunluğunu takip etmek, lüzumlu ödenek aktarmalarını yapmak.

    c) İşletmelerin kendi yetkilerini aşan ihale yetki ve tasdikleri ile demirbaş terkinlerini sağlamak.

    d) Projelerin tasdikli keşif özeti ve protokollerinin işin Döner Sermaye tarafından yapılacağına ait Daire Başkanlıklarınca alınan Genel Müdürlük olurlarına ve bütçesine uygunluğunu kontrol etmek.

    e) İşletmelerin miatlı raporlarını, mizanlarını takip ve kontrol etmek, lüzumlu görülen hallerde işletmeleri yerinde denetlemek ve gerektiğinde bu konularda rapor düzenleyerek Genel Müdürlük Makamına sunmak.

    f) Vizeli işçi kadroların bütçelere uygun dağılımını sağlamak ve işletmelerde görevli kadrolu personel hareketlerini izlemek.

    g) İşletmelerde çalışan personelin eğitimlerini sağlamak, lüzumlu neşriyatlar yapmak ve işletmeler arası mutabakatı sağlamak.

    h) Yatırım projelerinin karlılık oranlarını hesaplamak, gerekli istatistiki çalışmaları yapmak.

    i) Yıl sonu bilançolarının incelenmesi, konsolide bilançonun çıkartılması ve bunları Sayıştay Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına teslim etmek.

    j) İşletmenin sermaye hareketlerini izlemek

    k) Lüzumlu görülen hallerde kanun ve yönetmelik değişikliği taslaklarını hazırlamak, işletmeler için Muhasebe hesap planı yapmak, Döner Sermayeli İşletmelerle ilgili ambar, ayniyat ve kod rehberlerini hazırlamak.

    l) İştigal konuları ile ilgili olarak dışardan alınacak işlerin esaslarını tesbit etmek.

    m) İşletmelerle ilgili diğer görevleri yürütmek.

    İşletme Müdürü :

    Madde 14 - Her İŞLETME'nin idaresi Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının Onayı ile bir"İşletme Müdürüne" verilir.

    Müdür işletmenin ita Amiridir.

    İşletme Müdürünün görevleri şunlardır;

    a) İşletmeyi idare ve temsil etmek,

    b) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun, yönetmelik, tüzük, çalışma programları ve bütçe esasları ile işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

    c) İşletmeye işçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işlerin mevcut Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

    d) İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,

    e) Her türlü demirbaş ve malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak, gerekli tedbirleri almak,

    f) Ambar ve Ayniyat işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak,

    g) İşletmeye ilişkin diğer işleri yerine getirmek,

    Müdürün Sorumlulukları :

    Madde 15 - Müdürün sorumlulukları şunlardır:

    a) Müdür idari işlerden resen, Amiri ita sıfatıyla mali işlerden sayman ile ve teknik işlerde de ilgili teknik elemanlarla birlikte sorumluluk taşır.

    b) İşletme Müdürünün yokluğunda İta Amiri, Müdüre vekalet eden vekilidir.

    c) İşletme Müdürüne vekalet edenin bu yetkisini kullanmasından doğacak sorumluluk doğrudan doğruya vekile aittir.

    İşletme Sorumlu Saymanı :

    Madde 16 - Döner Sermaye İşletmelerinin mali işleri ile muhasebe işlemleri, kadrosu ilgili kuruluşa ait olmak ve Genel Müdürlükçe teklif edilmek üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca atanacak Sorumlu Sayman tarafından yürütülür. Sayman işletmede ikinci derece imza selahiyetine sahip olup İta Amirine doğrudan bağlıdır. Saymanın hastalık, geçici görev ve izin gibi nedenlerle görev başında bulunmadığı zamanlarda veya açık bulunan saymanlıklarda bu görev işletmece uygun görülen bir memur eliyle vekaleten yürütülür. Sayman Vekili ataması mevcut mevzuat hükümleri dahilinde yapılır.

    Sorumlu Saymanın Görevleri Şunlardır :

    Madde 17 - a) Mali işler ile muhasebe işlemlerini mevzuatta belirtilen usullere uygun şekilde yapmak ve yaptırmak.

    b) Muhasebe defter ve kayıtlarını tutmak ve tutturmak.

    c) Usulüne uygun tahakkuk ettirilen istihkaklarını sahiplerine ödemek ve gelirleri tahsil etmek.

    d) Banka ve kasa hesabında bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak.

    e) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak.

    f) İşletmenin alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak ve gerekli takibatı yapmak.

    g) Mali yılın bitiminden itibaren 2 ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgelerini denetim için Sayıştay'a; bilançonun iki örneğini de aynı süre içinde Genel Müdürlüğe göndermek.

    h) Aylık mizanları, takip eden ayın yirmisine kadar düzenleyerek Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak üzere Müdür'e sunmak.

    i) Gelir ve giderlere ait her türlü belge, defter ve makbuzları saklamak, kontrol etmek.

    j) Vezne, ayniyat ve ambar sorumlularını Kefalet Kanunu dahilinde kontrol etmek.

    k) Ambarca verilecek giriş ve çıkışların muhasebe kayıtlarına uygunluğunu kontrol etmek ve noksanlıklarını düzelttirmek.

    l) Mali işler ve muhasebe işlemleri hakkında üst makama bilgi vermek.

    m) Döner sermaye ile ilgili diğer işleri yapmak.

    Sorumlu Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İnceleme :

    Madde 18 - Sorumlu sayman gider tahakkuk belgelerinde aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür.

    a) Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması;

    b) Giderlerin bütçedeki tertibine uygun olması;

    c) Giderlerin kanun, tüzük, Kararname ve yönetmeliklere uygun olması;

    d) Maddi hata bulunmaması;

    e) Tahakkuk belgelerine bağlanması gereken belgelerin tamam olması;

    f) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması;

    g) Hak sahibinin kimliği;

    Sorumlu Sayman yaptığı inceleme sonunda bu maddede belirtilen hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte tahakkuk memuruna geri gönderir.

    Sorumlu Saymanın (a), (d), (e), (f), (g) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup ödemeye zorlanamaz.

    Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunundaki esaslara aykırı olmamak kaydıyla sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar.

    Saymanın Sorumluluğu :

    Madde 19 - Sayman bu yönetmeliğin Sorumlu Saymanın görevleri maddesi ile Sorumlu Saymanın ödemeden önce yapacağı inceleme maddelerinde sayılan görevlerinden dolayı ilgisine göre tahakkuk memuru ve ilgili diğer memurlarla birlikte sorumludur.

    Tahakkuk Memuru :

    Madde 20 - Her işletmede yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler tahakkuk memuru tarafından tahakkuk ettirilir .

    Tahakkuk memurluğu görevi yetki kademesinde İşletme Müdüründen sonra gelen yönetici tarafından yürütülür.

    Tahakkuk Memurunun Görevleri Şunlardır :

    Madde 21 - Tahakkuk memuru gelir ve giderlere ait tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla görevlidir.

    a) Yeteri kadar ödenek bulunması.

    b) Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması.

    c) Giderlerin Kanun, Tüzük, Kararname ve Yönetmeliklere uygun olması.

    d) Ödeme fişine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması.

    e) İstihdamın kadro dahilinde bulunması.

    f) Tahakkuk belgelerinde maddi hata bulunmaması.

    Yukarıdaki fıkralardaki yazılı hususlar araştırılmadan yapılan ödemelerden ve noksan tahsilattan tahakkuk memuru saymanla müştereken sorumludur.

    Veznedar :

    Madde 22 - İşletmelerde para alma ve ödemeye ait işler kefalete tabi veznedarlar tarafından yapılır.

    Veznedarların izin, geçici görev veya hastalık gibi nedenlerle görevlerinden ayrılması halinde bu görev işletme Müdürü tarafından kefalete tabi memurların birisine verilir.

    Veznedarın görevleri şunlardır:

    a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak para alma ve ödeme işlerini yapmak.

    b) Tahsil edilen ve ödenen paraları günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak.

    c) İşletmeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak.

    d) Tahsilata ait alındıların dip koçanları ile kasa defterini ve diğer belgeleri saklamak.

    e) Saymanın vereceği işleri yapmak.

    Veznedar vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından veznedeki kıymetlerin ziyaa uğramasından ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

    Ayniyat Memuru :

    Madde 23 - Döner Sermaye işletmesinde ayniyat işleri saymana karşı sorumlu olan kefalete tabi ayniyat memuru tarafından yapılır.

    Ayniyat memurunun izin, geçici görev veya hastalık gibi nedenlerle görevinden ayrılması halinde bu görev müdürce işletmenin kefalete tabi memurlarından birine verilir.

    Ayniyat memurunun görevleri şunlardır:

    a) Ayniyat Yönetmeliği gereğince ayniyat işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak.

    b) Ayniyat kayıt, defter ve belgelerini saklamak.

    c) Saymana ayniyat hesabını vermek.

    d) Ambar memuru yok ise ambar memuru görevini yapmak.

    e) Ambar işlemlerini kontrol etmek,

    f) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak.

    Ambar Memuru :

    Madde 24 - İşletmenin çalışma konusu ve ambar işlemlerinin hacmi gözönünde tutularak gerekli görülen hallerde aşağıda belirtilen işlerin yürütülmesi için ayrıca ambar memuru görevlendirilebilir. Ayrı bir ambar memuru görevlendirilmeyen hallerde kuruluşun ambar memuru aynı zamanda işletmenin ambar memurluğu görevini deruhte ve ifa eder. Ambar Memurları ayniyat memurlarına ilişkin usule göre atanırlar. Ambar memurunun görevden ayrı kaldığı hallerde ayniyat memuru hakkındaki esaslar uygulanır.

    Ambar Memurunun Görevleri Şunlardır :

    Madde 25 - a) Ambar sevk ve idaresini sağlamak.

    b) Gerek hariçten satın alınan, gerekse işletme tarafından üretilerek veya imal edilerek ambara giren malzemelerin kaydını tutmak, muhafaza etmek ve bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlarından korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek, tekliflerde bulunmak.

    c) Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak.

    d) Ambara giren malzeme ve malları tasnif etmek, tertipli ve iyi bir şekilde muhafaza etmek.

    e) Ambardaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanan alındı karşılığında ilgililere vermek,

    f) Gelen ve satın alınan malları muayene komisyonuna muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek.

    g) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemelerin sevk belgelerini düzenlemek.

    h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve muhasebe ile uygunluğunu sağlamak.

    i) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli belgeleri düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek.

    j) Saymanın ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.

    Ambar Sayımı :

    Madde 26 - Döner Sermaye işletmesinin ambarı her mali yılın sonunda İta Amirince görevlendirilecek bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır. Ambar noksanı normal fireler gözönünde tutularak saptanır. Ambar fazlası gelir kaydedilir. Ayniyat ve ambar memurları ayniyat ve ambar işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludur.

    Paraların Muhafazası ve Kasa Limiti :

    Madde 27 - İşletmenin paraları T.C. Merkez Bankası veya bu bankanın bulunmadığı yerlerde muhabiri olan Ziraat Bankası şubelerinde saklanır. Para bankalardan İşletme Müdürü ve Sorumlu Saymanın müşterek imzaları ile çekilir.

    İşletme kasasında, lüzum ve ihtiyaca göre 300.000, - liraya kadar para bulundurulabilir. Bu miktar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü ile artırılabilir. Maaş veya ücret ödemeleri sırasında işletme kasasında bunlara yetecek miktarda para bulundurulabilir.

    Terkin :

    Madde 28 - Demirbaşlardan mübayaa ve kayıtlı kıymeti her yıl genel bütçe kanununda il merkezleri için belirlenen pazarlıkla satınalma limitinin yüzdebiri nisbetine kadar olanların terkinleri, terkin evrakı Ayniyat memurunca hazırlanıp Sorumlu Saymanca tetkik ve kabul edildikten sonra İşletme Müdürlüğünce yapılıp terkinler Bakanlığa gününde bildirilir. Ancak bu kıymetten fazla olan demirbaş ve mefruşat ile bedeli ne olursa olsun her türlü atölye tezgah ve cihazlarının terkini Genel Müdürlükçe yapılır.

    İşletmede kayıtlı her türlü nakil vasıtaları, iş makinaları ve ekipmanlarından 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına girenlerin terkinleri ise bu Kanun hükümleri dahilinde yapılır.

    Avans ve Krediler :

    Madde 29 - Tahakkuk ve ita emri muamelelerinin ikmaline vakit bulunmayan müteferrik veya acil masraflar için amiri ita tarafından tayin olunacak her proje mahalli için bir kişi olmak üzere mutemetlere her defasında en çok 1050 Sayılı Kanunun 83 üncü maddesi gereğince her yıl genel bütçe kanununda belirlenen limit kadar avans verilebilir.

    Mutemet aldığı avanstan sarfettiği meblağa ait evrakı müsbiteyi bir ay zarfında Saymanlığa vermeye ve hesabını kapatmaya mecburdur. İcabında ibraz olunacak sarf evrakı muhteviyatı kadar avans verilebilir.

    Yıl sonunda mutemetler aldıkları avanslardan bakiye kalan meblağı bir aylık müddeti de beklemeksizin Sorumlu Saymanca istenen zamanda mahsubunu yaptırmaya ve avans hesabını kapatmaya ve Sorumlu Saymanda bu hesabı aramaya mecburdur. Aksi takdirde avans bakiyesini zimmetine geçirmiş sayılarak mutemet hakkında kanuni takibat yapılır.

    İşletme Müdürü veya sorumlu sayman lüzum gördükleri takdirde mutemedin zimmetindeki avansın hesabını yasal müddeti dolmadan da her zaman isteyebilirler. Ve derhal mahsubun yapılmasını emredebilirler.

    Mutemet bu emri hemen yerine getirmekle mükelleftir.

    Geçici ya da sürekli görev yollukları karşılığı avans ile yurt içi ve yurtdışı kredileri ve akreditif hususunda ise 1050 sayılı Kanunun 83. maddesindeki ilgili hükümler uygulanır.

    Hakedişlerin Takibi ve Tahsili :

    Madde 30 - Kanunun 44 üncü maddesi gereğince dışardan alınacak işlerde ihale bedelinin avans şeklinde önceden ödenmesi esastır. Bu ödemelerin ne şekilde yapılacağı Genel Müdürlükçe dışardan alınacak işlere ilişkin talimat esaslarında belirtilir.

    Madde 31 - Katma bütçeli idarenin hizmetlerinden işletmece yürütülmesi belirlenen işlerin dökümanları bütçeye esas iş programı yapılmak üzere Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne intikal ettirilir.

    Yapılan bu işlerin hakediş bedellerinin zamanında Döner Sermaye Saymanlığına nakden yatırılması kuruluşça sağlanır.

    Amortisman Usulü :

    Madde 32 - Amortisman oranları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müştereken tesbit edilir. İşletmede kayıtlı demirbaş ve bağlı değerler için normal amortisman usulü uygulanır. Buna göre ayrılan amortismanlar yıl sonunda gider kaydolunmak üzere pasifte ayrı bir karşılık hesabında toplanır.

    İhtiyat ve Sigorta Fonu :

    Madde 33 - İşletmelerce 27 nci maddede belirtilen bankalardan birinde ihtiyat ve sigorta fonu tesis edilir. İŞLETMELER bu fona yıllık gelirinin %1 ila %2'si nisbetinde bir para yatırmakla mükelleftir.

    İhtiyaç vukuunda ödenecek hasarın karşılığı kadar meblağ bu fondan alınarak alakalı işletme bütçesine bir taraftan irat, diğer taraftan tahsisat kaydedilmek suretiyle harcanır.

    Fonu kullanma usul ve esasları Genel Müdürlükçe tesbit edilecek esaslara göre yürütülür.

    Amortisman Bedeli :

    Madde 34 - Bağlı olduğu kuruma ait olup münhasıran Döner Sermaye işletmesinde kullanılan bir yıldan fazla ömürlü tesisat, teçhizat, makina, taşıt, alet, edavat, mefruşat ve benzeri demirbaş eşya için amortisman ayrılması zorunludur. Anılan iktisadi değerler için ayrılan amortisman tutarı hesap dönemini takib eden 4 üncü ay içinde gelir kaydolunmak üzere ilgili Saymanlığa yatırılır. Haklı bir sebep olmadıkça süresinde Saymanlığa yatırılmayan amortisman tutarı 6183 Sayılı amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca işletmeden, hesaplanan gecikme zammı İta Amiri ve işletme saymanından yarı yarıya alınmak üzere aynı kanun hükümleri dairesinde tahsil olunur.

    Birinci fıkra kapsamına giren demirbaşların bağlı olunan kurum ile birlikte kullanılması sebebiyle ayrılacak amortismandan işletmece yüklenilecek kısmın tesbit edilememesi durumunda yıllık gayrisafi satış veya iş hasılatının % 2'si yukarıda belirtilen usul ve esaslar dairesinde ilgili Saymanlığa yatırılır.

    Ortak İdari Masraflar :

    Madde 35 - Bağlı oldukları kuruma ait veya tahsisli olup, münhasıran Döner Sermaye İşletmesinin kullanımına bırakılmış olan binaların bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma ve benzeri giderleri Döner Sermaye İşletmelerince karşılanır. Faaliyetlerini bağlı bulundukları kuruma ait veya tahsisli binalarda, bu idarelerle birlikte sürdüren Döner Sermaye İşletmelerince bu binaların bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma ve benzeri giderlerine iştirak edilmez, Ancak, bina giderlerine katılma payı olarak aylık gayrisafi satış veya iş hasılatlarının % 4'ü gelir kaydedilmek üzere, takip eden ay içinde ilgili saymanlığa yatırılır.

    Bu madde ile amortisman bedeli başlıklı maddede geçen aylık ve yıllık gayrisafi satış ve iş hasılatından ayrılacak olan yüzde miktarı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının teklifi Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü ile yarısına kadar azaltılabilir veya iki katına kadar artırılabilir.

    İşletme Mahsul ve Mamülleri :

    Madde 36 - İşletme mahsül ve mamülleri gerek piyasaya veya Köy Hizmetleri Teşkilatı bünyesinde kurulan Kooperatif ve yardımlaşma sandıklarına ve gerekse işletmede çalışanların ailelerine tüketebilecekleri makul ölçüler içerisinde Döner Sermaye ihale yönetmeliğinin 29 - 63 üncü maddelerine, resmi kurum ve kuruluşlara ise 61 inci maddede belirtilen usul ve esaslara göre satılabilir. Satış listesi, rayiç değerleri gösterir yazılarla birlikte dosyalanır ve gerektiğinde ilgili mercilere ibraz edilir.

    Sosyal Haklar :

    Madde 37 - İşletmeden ücret alan işçi ve geçici hizmetlilere ödenmesi icap eden sosyal haklarla ilgili hükümler toplu iş sözleşmelerinde tesbit edilir.

    Tasfiye ve Devir İşlemleri :

    Madde 38 - Çeşitli nedenlerle 3 yıl üst üste devamlı zarar eden ve birikmiş zararları tutarı ödenmiş sermaye limitinin yarısını aşmış bulunan işletmelerin durumları bir raporla tesbit edilerek faaliyetine son verilir, işletme devir veya tasfiyeye tabi tutulur.

    Birikmiş zararları ödenmiş sermaye tutarını aşan işletmeler doğrudan tasfiye olunurlar. Tasfiye işlemleri ile işletmenin diğer bir işletmeye devri veya katılması ile saymana devir ve teslim işlemleri mevcut mevzuat dahilinde yapılır.

    Madde 39 - İşletme'ler yaptıkları muamelelerden dolayı meslek odaları ve birlikleri ile benzer kuruluşların özel kanunlarında zorunlu hüküm olmadığı müddetçe aidat ve katılma paylarından müstesnadırlar.

    Madde 40 - Döner Sermayeli İşletmelere ait ihale işlerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun birinci maddesinin 2. fıkrasına göre çıkarılan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Madde 41 - İşletmelerin bütün mal ve kıymetleri Devlet Malı hükmündedir. Bu mallar ve kıymetler aleyhine suç işleyenler Devlet Malı aleyhine suç işleyenler gibi ceza görür.

    Madde 42 - Mülga TOPRAKSU Genel Müdürlüğü bünyesinde 5/504 Sayılı Kararname ile faaliyetlerini sürdürürken 3202 Sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetleri ve tüm aktif ve pasifleriyle Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne intikal etmiş bulunan TOPRAKSU Döner Sermayeli İşletmeleri bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Köy Hizmetleri Döner Sermayeli İşletmeleri olarak başkaca işleme gerek kalmaksızın faaliyetlerine devam ederler.

    Yürürlük :

    Madde 43 - Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 105. maddesi gereğince Sayıştay'ca uygun görüş verilen bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 44 - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermayeli İşletmeler yönetmeliği hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar