İSTANBUL POLİS HASTANESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

    İstanbul Polis Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 09/02/1986

    Resmi Gazete Sayısı: 19014

    İçişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Faaliyet ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam :

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı İstanbul Polis Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi'nin kurulmasını, faaliyet alanlarını, gelirlerini, giderlerini, yönetim işleri ve denetim ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

    Dayanak :

    Madde 2 - Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 3046 Sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Faaliyet :

    Madde 3 - Hastane, hastaların ayakta ya da yatarak tedavilerini sağlamak üzere faaliyet gösterir.

    Tanımlar :

    Madde 4 - Yönetmelik metninde yeralan;

    Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

    Bakan : İçişleri Bakanını,

    Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,

    Hastane : İstanbul Polis Hastanesini,

    Başhekim : İstanbul Polis Hastanesi Başhekimini,

    İşletme : İstanbul Polis Hastanesi Döner Sermaye İşletmesini,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Sermaye - Gelir - Gider

    Sermaye :

    Madde 5 - (Değişik fıkra: 24/02/2001 - 24328 s. R.G./Yön.) İşletme sermayesi 750.000.000.000 . - Liradır. Bu sermaye, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine bu amaçla konulan ödenekler ile gerçek ve tüzel kişilerin yapmış oldukları bağışlar ve işletme faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerden oluşur.

    Bağış ve yardımlar sermaye limitine kalınmaksızın sermayeye eklenir.

    İşletmenin ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu karları ödenmiş sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen karlar, hesap dönemini izleyen yılın Mart ayının sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır.

    (Mülga fıkra: 24/02/2001 - 24328 s. R.G./Yön.)

    (Değişik fıkra: 01/07/1994 - 21977 s. R.G./Yön.) Tahsis olunan sermaye İçişleri Bakanlığının teklifi, Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle arttırılabilir.

    Gelir :

    Madde 6 - İşletmenin gelirleri şunlardır :

    1. Hastanede muayene ve tedavi edilenlerden alınan ücretler.

    2. Üretilen mal ve hizmetler karşılığı elde edilen gelirler.

    3. Diğer gelirler.

    Giderler :

    Madde 7 - Döner sermaye giderleri şunlardır:

    1. Hastane için gerekli tıbbi, teknik ve diğer araç ve gereçlerin temini, bakım ve onarımı ile ilgili giderler.

    2. Döner sermaye kadrolarında çalışacak memur ve işçilerin aylık ücreti, kıdem tazminatları, yolluk, tedavi yardımı ve diğer özlük haklarına ait giderler.

    3. (Değişik bend: 24/02/2001 - 24328 s. R.G./Yön.) Döner sermaye işlerinde kullanılacak her türlü demirbaş, mefruşat, kırtasiyenin satın alınmasına ilişkin giderler ile hizmetin gerektirdiği makine ve teçhizat alımına ilişkin giderler, haberleşme ve ulaşım giderleri.

    4. Döner sermaye işlerinde kullanılan bina, araç ve gereçlerin bakım giderleri.

    5. (Değişik bend: 31/05/1995 - 22299 s. R.G./Yön.) Hastane için gerekli olan yiyecek, yakacak, elektrik,su, doğalgaz, ulaştırma ile ilgili giderler.

    6. (Ek bend: 23/09/2004 - 25592 S.R.G. Yön/1.mad) Yapılacak her türlü mal ve hizmet alım giderleri.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Personelin Görev ve Sorumlulukları

    İta Amiri :

    Madde 8 - İşletmenin ita amiri hastane başhekimidir. Yokluğunda Başhekimlik ve Döner Sermaye İşletmesi İta Amirliği görevi, ita amiri tarafından görevlendirilecek hastane doktorlarından biri tarafından yürütülür.

    İta amiri mevzuata göre ve Genel Müdürlüğün emir ve talimatına uygun olarak döner sermaye kuruluşunu idare etmekle görevlidir.

    Sayman :

    Madde 9 - (Değişik madde: 24/02/2001 - 24328 s. R.G./Yön.)

    İşletmenin mali ve muhasebe işleri Maliye Bakanlığınca atanacak sayman tarafından yürütülür.

    Saymanın izin ve diğer nedenlerle görevinden ayrılması halinde, Maliye Bakanlığı atama esas ve usulleri dahilinde Defterdarlıkça vekaleten atama yapılır.

    Saymanın Görevleri :

    Madde 10 - Saymanın Görevleri Şunlardır:

    1. Mali işlemleri mevzuata uygun biçimde yapmak ve yaptırmak.

    2. Döner Sermaye Muhasebe Hesap yönetmeliğinde belirtilen muhasebe, defter ve kayıtları tutmak veya tutturmak.

    3. Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilmiş istihkakları hak sahiplerine ödemek aynı şekilde gelirleri tahsil etmek.

    4. Gelir ve giderlere ilişkin her türlü belgeyi, makbuz ve defterleri saklamak.

    5. Ayniyat ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.

    6. Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak ve kontrol etmek.

    7. Banka ve kasada bulunan para ve kıymetli evrakın kontrolünü yapmak.

    8. İşletme borçlarının zamanında ödenmesini, alacakların zamanında tahsilini sağlamak, bu yönde gerekli takibatı yapmak.

    9. Aylık mizanları izleyen ayın 15'ine kadar düzenlemek.

    10. (Değişik bend: 24/02/2001 - 24328 s. R.G./Yön.) Mali yılın bitimini izleyen iki ay içerisinde kesin mizanı ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir ve gider belgelerini Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin birer örneğini Maliye ve Gümrük Bakanlığına göndermek.

    11. Veznedar, ayniyat ve ambar memurlarını Kefalet Kanunu esasları dahilinde kontrol etmek.

    12. Sayman mutemetleri ve ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek ve mevzuata uygunluğunu sağlamak.

    13. Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak.

    Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İşler :

    Madde 11 - Sayman ödemede kullanılacak tediye, tahsil ve mahsup fişlerinde aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür:

    1. Giderlerin Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Kararnamelere uygun olması.

    2. Maddi hata bulunmaması.

    3. Ödemelerde kullanılacak fiş türüne göre, bu fişe bağlanması gereken belgelerin tam olması.

    4. Bütçede yeterli miktarda ödenek bulunması.

    5. Giderlerin bütçedeki tertiplerine uygun olması.

    6. Hak sahiplerinin kimlik tespiti.

    7. Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması.

    Sayman yaptığı inceleme sonunda bu hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak, ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte tahakkuk memuruna geri gönderir.

    Saymanın yukarıdaki 2, 3, 4, 6 ve 7 nci bentlerindeki hususlara ilişkin geri çevirme istemi kesindir, bu nitelikteki evrakla sayman ödemeye zorlanamaz. 1 ve 5 inci bentlerdeki yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde sorumluluk İta Amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar.

    Saymanın Sorumlulukları :

    Madde 12 - Sayman 10 ve 11 nci maddelerde belirtilen görev ve ödemeden önce yapılması gerekli işlemlerden dolayı ilgisine göre tahakkuk ve diğer memurlarla birlikte sorumludur.

    Birleşmeyecek Görevler :

    Madde 13 - İta amirliği, sayman ve tahakkuk memurluklarından ikisi aynı kişi üzerinde birleşemez.

    Tahakkuk Memuru :

    Madde 14 - Döner sermayede yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirlerin tahakkuk işlemleri, ita amirince görevlendirilecek tahakkuk memurları tarafından yerine getirilir.

    Tahakkuk Memurunun Görevleri :

    Madde 15 - Tahakkuk memurları, tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla görevlidir :

    1. Giderlerin Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Kararnamelere uygun olması,

    2. Gelir ve giderlerin bütçedeki tertiplerine uygunluğu,

    3. Gelir ve giderler için gerekli defter, fatura, fiş ve sair belgelerin mevzuata uygun şekilde hazırlanması,

    4. Yeteri kadar ödenek bulunması,

    5. İstihdamın kadro dahilinde olması,

    6. Maddi hata bulunmaması.

    Veznedar :

    Madde 16 - İşletmede para almaya ve kasadan ödeme yapmaya ilişkin işler kefalete tabi veznedar tarafından yapılır. Veznedar Genel Müdürlükçe tayin edilir. Veznedarın görevi başında bulunmadığı zamanlar, veznedarlık görevi,ita amiri tarafından kefalete tabi muhasebe memurlarından veya kefalete tabi tutulacak diğer memurlardan birine verilir.

    Veznedarın Görevleri :

    Madde 17 -

    1. Tamamlanmış belgelere dayanarak usulüne uygun ödeme ve tahsilat yapmak.

    2. Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak.

    3. Döner Sermaye İşletmesine dair para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak.

    4. Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanlarını, diğer belgeleri ve kasa defterlerini saklamak.

    5. Saymanın vereceği diğer işleri yapmak.

    Veznedarın Sorumlulukları :

    Madde 18 - Veznedar, vezne mevcudun defter ve kayıtlarına göre noksanından ve veznedeki kıymetlerin kaybolmasında veya eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

    Vezne İşlemleri :

    Madde 19 - (Değişik madde: 24/02/2001 - 24328 s. R.G./Yön.)

    Döner Sermaye İşletmesi kasasından yapılacak ödeme miktarı ile ertesi günü yapılacak ödemeleri karşılamak üzere kasada alıkonulabilecek miktarlar için Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılan genel tebliğlerdeki limitler uygulanır.

    Kasadan yapılacak ödemeleri aşan ödemeler, sayman tarafından imzalanan çeklerle bankadan yapılır. Belirlenen limiti aşan nakit, T.C. Merkez Bankası, bulunmadığı mahalde ise, T.C. Ziraat Bankası şubelerinden saymanlık adına açtırılacak bir hesaba yatırılır.

    Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün saymanca kontrol edilerek günlük hesap ve kasa defteri veznedar ile birlikte imzalanmak suretiyle kapatılır.

    Madde 20 - İşletmenin ayniyat ve ambar işleri, saymana karşı sorumlu olan, kefalete tabi ayniyat ve ambar memuru tarafından yapılır. Ayniyat ve ambar memuru görev başında bulunmadığı zamanlar kefalete tabi diğer bir memur ayniyat ve ambar işlerine bakar.

    İşletmenin çalışma konusu ve ambar işlerinin hacmi dikkate alınarak, gerekli görülen hallerde, ayrıca ambar memuru görevlendirilebilir. Ambar memurunun görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine kefalete tabi başka bir memur görevlendirilir.

    Ayniyat Memurunun Görevleri :

    Madde 21 - Ayniyat Memurunun Görevleri Şunlardır:

    1. Ayniyat Talimatnamesinin konuyla ilgili hükümleri çerçevesinde ayniyat işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak.

    2. Ayniyat kayıt defter ve belgelerini saklamak.

    3. Sorumlu saymana ayniyat hesabını vermek.

    4. Ambar memuru yok ise ambar memurluğu görevini yapmak.

    5. Mevcut demirbaş ve diğer eşya ve malzeme ile mefruşatın kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek.

    Ambar Memurunun Görevleri :

    Madde 22 - Ambar memurunun görevleri şunlardır :

    1. Ambarın sevk ve idaresini sağlamak.

    2. Gerek hariçten satın alınan, gerekse işletme tarafından üretilerek veya imal edilerek ambara giden malzemelerin kaydını tutmak, muhafaza etmek ve bunların yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek, teklifte bulunmak.

    3. Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak.

    4. Ambara giren malzeme ve malları tasnif etmek, tertipli ve iyi bir şekilde muhafaza etmek.

    5. Ambardaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanan alındı karşılığında ilgililere vermek,

    6. Gelen ve satın alınan malları muayene komisyonuna muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek.

    7. Ambardan sevk edilecek mal ve malzemelerin sevk belgelerini düzenlemek.

    8. Ambar mizanlarını çıkarmak ve muhasebe ile uygunluğunu sağlamak.

    9. Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli belgeler düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme veya eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek.

    10. Saymanın ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.

    Ambar Sayımı :

    Madde 23 - İşletmenin ambarı, her mali yıl sonunda ita amirince görevlendirilecek bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır. Ambar noksanı normal fireler dikkate alınarak yazılır. Ambar fazlası gelir kaydedilir. Noksanlar hakkında gereken işlem yapılır. Ayniyat ve ambar memurları, ayniyat ve ambar işlerinden müteselsilen sorumludur.

    Sayman Mutemetleri :

    Madde 24 - (Değişik fıkra: 24/02/2001 - 24328 s. R.G./Yön.) Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (b) fıkrasına göre mutemetliği onaylanan kefalete tabi sayman mutemetlerince tahsil edilir.

    İşletme gelirlerinin hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil edileceği, saymanın teklifi ve ita amirinin oluru ile belirlenir.

    Sayman mutemetlerine yeterince tahsil fişi verilir. Sayman mutemetlerince tahsil edilen paralar tahsil fişlerinin tarih ve numarası itibariyle kasa defterine kaydedilir. Mutemetlerce yapılan tahsilat Döner Sermaye Saymanlığına günü gününe yatırılır.

    Saymanlıkça para tahsil edilirken, mutemet tarafından tutulan kasa defterine "............. numaradan ......... numaraya kadar tahsil fişleriyle kasa kayıtları karşılaştırılmış, kasa kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve fişlerin kapsamındaki ........................ lira, ..................... tarihli ve ............. sayılı vezne alındısı ile tahsil edilmiştir." kaydı konur ve ilgililerce imzalanır.

    Ayrıca son tahsilata ilişkin tahsil fişinin arkasında da: ".................. numaradan ................ numaraya kadar olan tahsil fişleri, kasa defterine tam ve hatasız olarak kaydedilmiş ve bu fişlerle tahsil edilen toplam ......................... lira ......................... tarihli ve ................. sayılı vezne alındısı karşılığında saymanlığa yatırılmıştır." kaydı konur, ilgililerce imzalanır.

    Sayman, mutemetlerini her zaman kontrol edebilir ve iş yerinde bulunan paranın saymanlığa yatırılmasını isteyebilir.

    Avans İşlemleri :

    Madde 25 - Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanması beklenemeyecek derecede acele işlerden dolayı, ita amirinin onayı ile görevlendirilecek mutemede üst sınır Bütçe Kanunu ile tespit edilen miktarda avans verilebilir.

    Bir iş için verilen avans yalnız o iş için harcanır. Mahsup edilen avans miktarı kadar mutemede aynı bölüm veya başka bölümden avans verilebilir.

    Her mutemet almış olduğu avansa ait harcama belgelerini avansın alındığı tarihi takip eden bir ay içinde saymanlığa vermeye ve üzerinde kalan avansın tamamını veya bakiyesini nakden ödemeye mecburdur.

    Mali yılın son ayında alınan avanslar bir aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü tamamen kapatılır. Mali yılın sonuna kadar harcama belgeleri saymanlığa verilmeyen avans artıkları, borçlular hesabına alınır. Harcama belgeleri mali yılı izleyen 15 gün içerisinde nakden ödenir.

    Kredi İşleri :

    Madde 26 - (Değişik fıkra: 24/02/2001 - 24328 s. R.G./Yön.) "İta amiri mutemetleri için Bakanlıkça tespit edilen avans miktarlarını aşan giderler için ita amirinin izniyle mutemetler adına saymanlık veya banka nezdinde kredi açtırılır.

    Kredi açılması gerektiği takdirde alınacak mal ve hizmetin niteliği, açılacak kredinin tutarı, saymanlık veya hangi banka nezdinde ve kimin adına açılacağı ita amiri izin yazısında belirtilir."

    Adına kredi açılan mutemet, bu krediden kendi adına ödeme emri düzenleyerek para alamaz banka mutemet tarafından düzenlenen ödeme emirleri gereğince istihkak sahiplerine doğrudan doğruya ödeme yapar.

    Adına kredi açılan mutemet harcama yapıldığında artan paranın saymanlığın, bankadaki cari hesabına iadesi için bankaya ödeme emri düzenleyerek talimat vermek zorundadır. Aynı şekilde kredi konusunun ortadan kalkması halinde de, mutemet krediyi iptal ve paranın saymanlığın bankadaki cari hesabına aktarılmasını temin bakımından bankaya talimat vermek mecburiyetindedir.

    Bu görevlerin mutemetçe yerine getirilmemesi halinde, saymanlıkça bankaya talimat verilerek, mutemet adına açılmış bulunan kredi tutarının saymanlığın cari hesabına aktarılması sağlanır.

    Adına kredi açılan mutemedin herhangi bir sebeple bu görevden ayrılması halinde 1 inci fıkrada belirtilen esaslara göre kredi, yeni mutemet adına aktarılır.

    Her mutemet adına açılan krediye ait harcama belge ya da belgelerini en geç 1 ay içinde saymanlığa vermek zorundadır. Bu süre istihkak sahibine ödemenin yapıldığı tarih esas alınmak üzere hesaplanır. Bu süre dolduğu halde verilmeyen harcama belgeleri ita amiri kanalıyla mutemetten alınır. Mutemette bulunması gereken belgelerin bulunmaması ya da geçerli belge olmaması halinde derhal gerekli kanuni işlemlere başlanır.

    Adına kredi açılan ve kredinin mahsubu konusunda gerekli işlemleri zamanında yapmayan mutemetler adına bir daha kredi açılmaz.

    Ücret Tarifesinin Tespiti :

    Madde 27 - İşletmece üretilen mal ve hizmetler veya yapılan işler için maliyet fiyatlarının altında olmamak şartıyla aynı iş ve hizmetleri yapan kuruluşlardaki fiyat listeleri de gözönünde tutularak Başhekimlikçe hazırlanan ücret tarifleri; 181 Sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi (b) fıkrası uyarınca, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının onayına sunulması sonucu tespit olunur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hesap İşleri ve İşlemleri

    Hesap İşleri ve İşlemleri :

    Madde 28 - (Değişik fıkra: 24/02/2001 - 24328 s. R.G./Yön.) İşletmede tutulacak defterler, muhasebe kayıtları ve kullanılacak belgeler için Döner Sermayeli Muhasebe Yönetmeliği esasları uygulanır.

    Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Devlet Muhasebesi Yönetmeliği" ile "Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uygulanır."

    Çift İmza İşlemi :

    Madde 29 - (Mülga madde: 24/02/2001 - 24328 s. R.G./Yön.)

    Mali Denetim :

    Madde 30 - (Değişik madde: 24/02/2001 - 24328 s. R.G./Yön.)

    Hesap dönemini izleyen 2 ay içinde 832 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince hazırlanan cetvel belge ve defterler denetim için Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına gönderilir.

    Devir ve Teslim İşleri :

    Madde 31 - Sayman, veznedar, ambar memuru gibi para ve mal işleriyle görevli memurlar arasındaki devir teslim işlerinde "Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği",

    Süre bakımından "Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği",

    Devir ve teslim süreleri yönünden ise "Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik".

    hükümleri uygulanır.

    Bütçe ve Uygulama :

    Madde 32 - Sorumlu sayman tarafından hazırlanan bütçe tasarısı ita amirince incelenip onaylanmak üzere en geç Kasım ayı sonuna kadar genel müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük bütçe tasarısını bir ay içinde inceler ve uygulanmak üzere işletmeye gönderir.

    (Ek fıkra: 02/09/2003 - 25217 S. R.G. Yön./1. md.) Bütçe ile öngörülen ödenekler yeterli olmadığı ve tahmin edilen miktarın üzerinde bir gelir tahsilatı söz konusu olduğunda düzenlenecek ek bütçe tasarısı ita amirince incelenip onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük düzenlenen ek bütçeyi inceleyerek uygulanmak üzere işletmeye gönderir. Ek bütçe ancak mali yıl içinde alınabilir.

    Alım ve Satım İşleri :

    Madde 33 - İşletmenin alım ve satım işlemleri, 08/09/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasına dayanılarak çıkarılan 04/08/1984 tarih ve 18479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Hastane Hizmetlerinden Yararlanma :

    Madde 34 - Hastane, hastaların ayakta ya da yatarak tedavilerini sağlamak üzere hizmet verir.

    Hastane hizmetlerinden Emniyet Teşkilatı Personeli ve emeklileri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları yakınları ve halktan başvuran kişiler yararlanır.

    Hastane hizmetlerinden halktan kişilerin yararlanması hastane kapasitesinin yüzde onunu (% 10'unu) aşamaz.

    Hastane hizmetlerinden yararlanacak olan kişiler 27 nci madde hükmünce tespit olunan ücretleri defaten hastane idaresine öderler.

    Yürürlük :

    Madde 35 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 36 - Bu yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar