TARIM BAKANLIĞINA BAĞILI KURULUŞLARDA 969 SAYILI KANUNLA KURULAN DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN MUAMELE YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 09/01/1969

    Resmi Gazete Sayısı: 13091

    Tarım Bakanlığından:

    Kapsam :

    Madde 1 - 969 sayılı Kanuna göre kurulan döner sermayeli işletmelerin faaliyetleri bu yönetmelik esaslarına göre yürütülür.

    Madde 2 - Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı teşkilatlarda döner sermayeli işletmeler ihdasına, bu işletmelere sermaye verilmesine, işletmelerin birleştirilmesine, ayni ve nakdi sermayelerin geri alınmasına veya birinden diğerine aktarılmasına Tarım Bakanlığı yetkilidir.

    Ancak, yapılan değişikliklerden Maliye Bakanlığına bilgi verilir.

    Faaliyet Alanları :

    Madde 3 - Döner sermayeli işletmelerin faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir.

    a) (Değişik bend: 02/09/1991 - 20979 s. R.G./Yön.) Öğretim, eğitim ve yayım yapmak , bu hizmetlerin gerektirdiği çiftçi eğitiminde kullanılacak basılı, sesli ve görüntülü yaygın eğitim araçlarını hazırlamak, temin etmek.

    c) Tohum, su, bitki, ham veya mamul bitkisel maddeler, gübre, toprak ve ilaç analizleri yapmak, arazi ıslah etmek,

    d) Bitki ve hayvan ürünlerini çiftçiye örnek teşkil edecek şekilde değerlendirmek amacıyla imalatta bulunmak ve pazarlanmasını sağlamak,

    e) Tohum, damızlık fide, fidan, bağ çubuğu ve her çeşit hayvan yetiştirmek,

    f) Üretilen, yetiştirilen ve imal edilen maddeleri satmak,

    g) 6968 sayılı Kanunun 23 ve 24 üncü maddeleri uyarınca mücadele mecburiyeti konulan hallerde yapılacak mücadele tatbikatlarını, masrafları genel bütçeden karşılanmak üzere, bedel karşılığında yapmak,

    h) Topraklarında, bitkilerinde veya bitki bulundurulan yahut işlenen yerlerinde meydana gelen hastalık ve zararlılarla bedeli karşılığı mücadele yaptırmak isteyen özel ve tüzel kişilerin bu hizmetlerini ifa etmek,

    i) Mücadele neticesinde çeşitli yollarla elde olunan bitkisel yada hayvansal ürünlerden değerlendirilmesi mümkün olanları değerlendirmek,

    j) Özel ve tüzel kişiler tarafından ruhsat almak veya sair maksatlarla gönderilen alet ve ilaçların laboratuvar ve tarla deneme ve tahlillerini tespit olunacak fiyat baremine göre yapmak,

    k) Biyolojik mücadelelerde kullanılan faydalı böcekleri üretmek ve bedeli karşılığı çiftçilerin hizmetine arz etmek,

    l) Mücadele tatbikatlarına esas olacak tarla muayeneleri ile ithal ve ihraç ürünlerinin muayenelerini ücret karşılığında yapmak,

    m) Özel ve tüzel kişilerin dahili ve harici karantina ile ilgili fümigasyon işlerini bedeli karşılığında yapmak,

    n) Bu faaliyetlerin ifasında gereken hallerde özel ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak tarım, tarım sanayi kooperatiflerine iştirak etmek, sözleşme yapmak, çiftçilerle diğer ortaklık şekillerinde birlikte çalışmak,

    o) İşletmelerin ihtiyaçları bulunan gübre, ilaç ve makina ve teçhizat, tohum, fidan, fide, yem ve benzeri her türlü girdileri satın almak; Gerekli hallerde çiftçilerin ve bu maddeleri kullanan kuruluşların bu ihtiyaçlarını bedeli mukabilinde karşılamak,

    p) Yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği bina ve sair tesisleri yapmak ve yaptırmak.

    r) İşletmelerin atelyelerinde öncelikle ziraat alet ve makinaları ile Resmi Kurum ve Kuruluşlara, mümkün olan hallerde de gerçek ve tüzel kişilere ait diğer araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarını bedeli mukabilinde yapmak.

    s) Zorunlu hallerde, mücadele alanlarına süratle ulaşmak amacıyla gerçek veya tüzel kişi veya kuruluşlara ait araç, gereç ve ilaçların bedeli karşılığında nakillerini sağlamak,

    Harcama Yerleri :

    Madde 4 - 3 üncü maddede sayılan işlerin yürütülmesini sağlamak üzere:

    a) Döner sermaye işlerinde çalıştırılacak personel ve işçilerin ücretleri ile gündelikleri ve bunların her türlü özlük hakları,

    b) Büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, kira, işçiye işin icabı olarak verilecek giyim ve kuşam, malzeme, madde (ham, yarı mamul, mamul) ve yem,

    c) Ahır, depo, kümes, ambar, hangar, işçi evi, sıcak yastık, ser'a, atelye ve imalathane gibi bina ve tesislerin yapım ve onarımı,

    d) Makina ve teçhizat, taşıt alımı ve onarımı giderleri,

    e) Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen harcamalar ile işletme faaliyetlerinin gerektirdiği diğer alım ve giderler,

    gibi konularla ilgili harcamalar döner sermayeden karşılanır.

    Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ifadelerin anlamı genel bütçe (R) cetvelinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

    Bütçe Hazırlanması :

    Madde 5 - a) Döner sermayeli işletmelerin bütçe dönemi mali yıldır.

    b) Döner sermayeli işletmeler kalkınma planına uygun şekilde bütçelerini yıllık olarak hazırlarlar.

    c) Bütçeler cari, yatırım, sermaye teşkili ve transfer harcamaları olarak gruplandırılmak suretiyle bölüm ve maddeler üzerinden düzenlenir.

    d) Bütçede yazılı ödenek dışında harcama yapılması veya kadrolar üstünde veya dışında personel istihdamı caiz değildir.

    e) İşletme bütçeleri her mali yılın başından 3 ay önce hazırlanarak Tarım Bakanlığına gönderilir. Tarım Bakanlığının tasdiki üzerine yürürlüğe girer. Bütçelerin mali yıl başından önce tasdik olunması şarttır.

    f) Bütçede maddeler arasında yapılacak aktarmalar, yönetim kurulu kararına bağlanmak suretiyle İşletme Müdürü tarafından doğrudan doğruya yapılır ve bir ay zarfında Tarım Bakanlığının bilgisine sunulur.

    Bütçede bölümden bölüme yapılacak aktarmalar işletme müdürlüğünün teklifi üzerine Tarım Bakanlığınca yapılır.

    g)Genel bütçeden aylık veya ücret alan memur ve hizmetliler, döner sermayelerden ihdas olunacak kadrolarda vekaleten veya ek görevle çalıştırılabilirler.

    Döner sermaye işlerinde çalıştırılacak memur, hizmetli ve yevmiyeli teknik ve diğer personel kadroları Maliye Bakanlığının uygun mütalaası alındıktan sonra Tarım Bakanlığının tasdiki ile yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bütçelerin hazırlanmasından evvel işletmeler, kalkınma planına göre kendileri tarafından yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik etütleri zamanında yaparak projeleri hazırlamakla yükümlüdür.

    Madde 7 - a) Döner Sermaye İşletmeleri 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunları hükümlerine tabi değildir.

    b) Döner sermaye işletmelerinin sorumlu saymanları mali yılı bitiminde idare hesapları ile gelir ve gider belgelerini Sayıştay'a, bilanço ve eklerinin birer örneğini Tarım ve Maliye Bakanlığına göndermekle yükümlüdürler.

    c) İşletmelerden alınacak bilançolar birleştirilerek merkez müdürlüklerince hazırlanacak genel bilançolar 969 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen 4 aylık süre içerisinde Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir. Bilançoya bağlanacak cetvel ve tutanaklar 4 er nüsha olarak düzenlenir.

    Kuruluş :

    Madde 8 - Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü döner sermayesini müstakilen idare eder.

    Madde 9 - 969 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince kurulacak Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlükleri, Müdür, Müdür Yardımcıları, Sayman ve Hesap işlerinden anlayan yeteri kadar memurdan teşekkül eder.

    Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlükleri bünyesinde, Kesin Hesap, Özlük ve İdari İşler, Mali İşler Bütçe Bölümleri bulunur.

    Merkez Müdürlükleri :

    Madde 10 - a) Döner sermaye işletme müdürlüklerince hazırlanan ve merkeze gönderilen bütçeleri inceler, ilgili şubelerin mütalaasını alarak nihai şekle getirir ve tasdike sunar.

    b) Döner sermaye işletmelerinin bütçe tatbikatı ve defter usulü bakımından hesaplarını tetkik eder. İşletmelerde bu işte çalışan personelin eğitimini sağlar.

    c) Döner sermaye işletmelerinin bütçeler içinde talep ettikleri bölümler arasındaki aktarma tekliflerini inceler, ilgili şubelerin mütalaasını alarak nihai şekle getirir ve tasdike sunar.

    d) Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (c) fıkrasındaki hizmetlerle döner sermayeli işletmelerin faaliyetleri ile ilgili sair işleri yapar.

    Yönetim Kurulu :

    Madde 11 - İşletmelerdeki yönetim kurulları teknik ve yönetim ile ilgili görevleri yapar.

    Kurul, müdürün başkanlığında müdür yardımcısı (Tahakkuk memuru) sorumlu sayman ve ilgili şeften ibarettir. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu teşkil eder.

    Müdürün Görevleri :

    Madde 12 - Müdürün görevleri şunlardır:

    a) Döner sermaye işletmesinin idaresini ve ita amirliğini yapmak, işletmeyi temsil etmek,

    b) İşletmenin, idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, talimat, çalışma programları, bütçe esasları ve Tarım Bakanlığının direktifleri dahilinde verimli işletmecilik ilkelerine uygun bir şekilde yürütmek,

    c) İdari işlerde yalnız, mali işlerde sorumlu sayman ile ortaklaşa, teknik hususlarda ise ilgili şube şefi ile birlikte sorumluluk taşımak,

    d) İşletmenin muamelatı ile ilgili her türlü evrakı ve yetkisi dahilindeki mukavele ve sözleşmeleri imza etmek,

    e) Tarım Bakanlığınca döner sermaye kadrolarına tayin edilecek memur, hizmetli ve yevmiyeli teknik personel ile işletmece atanan daimi ve geçici işçilerin görevlerini, iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

    f) İşletmenin daimi ve geçici işçilerinin tayin, takdir, cezalandırma ve işten çıkarma gibi özlük işlerini yürütmek,

    g) İşletmenin çalışma programlarını ve bütçe tasarılarının vaktinde hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,

    h) İşletmenin yıllık çalışma raporunu düzenliyerek bilanço ile birlikte Bakanlığa göndermek,

    i) Canlı ve cansız demirbaşlar ile malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmaları, muhafaza edilmeleri ve yangından korunmaları için gerekli tedbirleri almak.

    İşletme Müdürüne Vekalet Hali :

    Madde 13 - Müdürün izinli, raporlu yada görevli olması gibi nedenlerle işletmede bulunmadığı zamanlar ita amirliğini varsa müdür yardımcısı, yoksa vekili yapar. Müdüre vekalet eden kimsenin bu yetkiyi kullanmasından doğacak sorumluluk doğrudan doğruya müdür vekiline aittir. Amiri italık, muhasiplik ve tahakkuk memurluklarının ayrı kimseler tarafından deruhte ve ifa olunması şarttır. Tarım Bakanlığınca müdürden başka makam ve memurlara da temsil yetkisi verilebilir. Bu takdirde temsil yetkisi Tarım Bakanlığınca düzenlenecek bir yetki belgesi ile tevsik olunur. Bu yetki mahkemeler, icra daireleri ve diğer kaza mercilerinde de geçerlidir.

    Müdür Yardımcısı :

    Madde 14 - Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

    a) Müdüre her bakımdan yardımcı olmak ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek,

    b) Müdür tarafından verilen işlerin tahakkuk memurluğunu ve satın alma komisyonu başkanlığını yapmak,

    c) Müessesenin iç hizmetlerini yürütmek.

    İşletme Şube Şefleri :

    Madde 15 - İşletme şube şeflerinin görevleri şunlardır:

    a) Şubenin teknik ve yönetim işlerini, çalışma programlarını bütçe esaslarına göre yürütmek,

    b) Yıllık çalışma programları ile bütçesini hazırlayarak müdürlüğe vermek,

    c) Şubelerindeki canlı ve cansız demirbaşların, malzemelerin muhafaza ve iyi kullanılmalarını sağlamak, bunlarla ilgili imha ve terkin muamelelerinin teklifini yapmak ve lüzumlu defterleri tutmak,

    d) Şubelerde çalışan personel ve işçilerin iş bölümü esasları dahilinde verimli bir şekilde çalışmalarını düzenlemek ve izlemek,

    e) Personel ve işçilerin özlük hakları ile ilgili hususlarda müdürlüğe tekliflerde bulunmak, bir günü geçmemek kaydıyla izin vermek,

    f) Fide, fidan, çubuk, tohumluk, bitkisel ve hayvansal damızlık üretimi ile hayvansal ve bitkisel ürünlerin kıymetlendirilmesi ve pazarlanması için gereken tedbirleri almak, gerektiğinde müdüre tekliflerde bulunmak,

    g) Şubenin yazışmalarını mevcut usul dairesinde yürütmek,

    h) Yönetim kurulu toplantılarına katılmak, diğer şubelerle işbirliği yapmak,

    Sorumlu Sayman :

    Madde 16 - İkinci derecede imza yetkisi olan sorumlu saymanın görevleri şunlardır:

    a) Her türlü istihkakların ve avansların evrakını, ödeme mektuplarını ve çekleri düzenlemek ve mahsuplarını yapmak,

    b) İstihkakı ödenen kimsenin işletme ile alakasını kesmesi halinde idareye borcu veya ilişiği olup olmadığını araştırmak,

    c) İşletmenin yapacağı sözleşmeleri mali mevzuat bakımından incelemek,

    d) Ambarlara giren ve çıkan malların giriş ve çıkış fişlerini mahsuba bağlamak,

    e) Veznedar, ayniyat ve ambar memurlarını kefalet kanunu esasları dahilinde kontrol etmek,

    f) Müdür tarafından verilen emir üzerine amiri ita mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek,

    g) Ambarlarda verilecek aylık mizanların muhasebe kayıtları ile uygunluğunu kontrol ederek noksanları müdüre bildirmek,

    h) Bütçe ve çalışma programlarını inceleyerek bakanlıkça tasdik olunacak şekilde hazırlamak,

    i) İşletme alacaklarının takip ve tahsili için gerekli işlemleri yapmak ve muhasebe fişlerini düzenlemek

    j) Yıl sonunda muhasebeye tevdi edilecek mal sayım tutanaklarına ve ambar mizanlarına göre bilanço ve maliyet cetvellerini hazırlayarak Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,

    k) Saymanlık işlerini ve muhasebe yönetmeliği gereğince tutulacak olan muhasebe defter ve kayıtlarının günlük olarak yürütülmesini sağlamak,

    l) Veznedar ve saymanlık memurları arasında iş bölümü yapmak,

    m) Muhasebe ile ilgili diğer işleri ifa etmek.

    Madde 17 - Sorumlu saymanlar gider gerçekleştirme belgesi ve ekleri üzerinde aşağıdaki hususları aramakla yükümlüdürler.

    a) Giderin bütçedeki tertibine uyması,

    b) Gerçekleştirme belgesine bağlanması gereken yüklenme ve gerçekleştirme ile ilgili kağıtların tamam olması,

    c) Maddi yanlışlık bulunmaması,

    d) Giderin kanunlara ve sözleşmelere uygun olması,

    e) Hak sahibinin kimliği.

    Sorumlu sayman yapacağı inceleme sonunda yukarıda yazılı hususlara uygun görmediği gerçekleştirme belgelerindeki tutarları ödemeyerek gerekçesi ile birlikte geri gönderir.

    (a) ve (d) fıkralarında uygunsuzluk noktasından geri çevirmelerde, sorumluluk, ita amirlerince yazılı olarak üstlenilirse sorumlu sayman ödemeyi yapar. Sorumlu saymanın (a) ve (d) fıkralarında belirtilen haller dışındaki geri çevirmeleri kesindir.

    Ayniyat Memuru :

    Madde 18 - Ayniyat memurunun görevleri şunlardır:

    Ayniyat Yönetmeliği gereğince ayniyat işlerini yürütmek ve bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak,

    Ambar Memuru :

    Madde 19 - Ambar memurunun görevleri şunlardır:

    a) Ambarın sevk ve idaresini, ambarların birbirleriyle ve şubeler ile olan ilişkilerini tanzim ve takip etmek,

    b) Ambar stok kartlarının kartoteks usulü ile tutulmasını sağlamak,

    c) Ambar mizanlarının çıkarılmasını ve muhasebe ile uygunluğunu temin etmek,

    d) Her ambarda malzeme ve malların tasnif, tertip ve iyi bir şekilde muhafazalarını ve raf kartonlarının tutulmasını sağlamak,

    e) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemelerin sevk belgelerini düzenlemek,

    f) İstasyon ve nakliyat şirketleri ambarlarına gelen malların alınmasını, bunların ve doğrudan doğruya satın alınacak malların muayene komisyonlarınca muayenelerinin yapılmasını, ambarlara girişini düzenlemek,

    g) Zimmetinde bulunan demirbaşlarla ambarlardaki eşya ve malzemeyi işletme müdürünün yazılı emri ve alındı karşılığında ilgililere vermek,

    h) İşletmeye ait tesisler ve demirbaşlar ile gerek işletme tarafından imal veya istihsal edilen, gerekse hariçten satın alınarak ambara giren her türlü madde, eşya, makina, taşıt, ekipman, malzeme ve benzeri şeyleri muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akıp, sızma vs. gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, bunların kayıtlarını tutmak, kendiliklerinden alamıyacakları koruma tedbirleri için işletme müdürlerine yazılı olarak bilgi vermek ve tekliflerde bulunmak.

    Veznedar :

    Madde 20 - Veznedarın görevleri şunlardır:

    a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat yapmak,

    b) Yapılan tahsillerle ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek, bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtları ile uygunluğunu sağlamak,

    c) Sorumlu saymanın vereceği diğer görevleri yapmak.

    Kasada Bulunacak Para :

    Madde 21 - Kasadan yapılacak ödemeler ile ertesi günü yapılacak ödemeleri karşılamak amacı ile kasada bulundurulabilecek nakit miktarı Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenen limitlerin iki katını geçmemek üzere ita amiri tarafından belirlenir.

    Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler İşletme Müdürü ve Sayman tarafından imzalanan çeklerle yapılır. Belirlenen limiti aşan nakit ise T.C. Merkez Bankası veya bu bankanın muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası şubelerinde saymanlık adına açılan hesaba yatırılır.

    (Değişik fıkra: 02/02/1991 - 20774 s. R.G./Yön.) Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün saymanca kontrol edilir. Günlük hesap ve kasa defteri veznedar ile sayman tarafından imzalanır.

    Mutemedin Görev ve Sorumluluğu :

    Madde 22 - Mutemet aldığı avanstan sarfettiği meblağa ait belgeleri bir ay içinde saymanlığa vermek ve hesabını kapatmak zorundadır. İşletme müdürü veya sorumlu sayman gerekli gördükleri takdirde mutemedin zimmetindeki avansın hesabını her zaman ve derhal mahsubunun yapılmasını isteyebilirler.

    Aracı Ücreti ve Avansı :

    Madde 23 - Acele yapılması gereken iş ve hizmetlerin ifasında işçi temini hususuna münhasır kalmak şartıyla aracılara teamüle uyularak bir ücret ödeneceği gibi aracı ücreti ile çalıştırılacak işçi gündeliklerine mahsuben karşılık aramaksızın İş ve İşçi Bulma Bürolarınca sözleşmeleri tescil edilmek şartıyla mutabık kalınacak miktarda avans verilebilir.

    İşin sonunda aracı (Elçi) ücreti ve işçi gündelikleri hesaplanarak verilen avansdan mahsubu yapılır.

    Alacakların Terkini :

    Madde 24 - İşletmenin faaliyetleri sahasına giren tabii icaplarından olarak hiç bir ihmal ve kötüye kullanma eseri olmadan meydana gelecek hesap artıkları ile tahsil kabiliyeti kalmamış olan alacakların terkini, kurul kararına bağlandıktan sonra işletme müdürünün teklifi üzerine Tarım Bakanlığı tarafından yapılır.

    Canlı ve Cansız Demirbaşların Düşülmesi :

    Madde 25 - (Değişik madde: 02/02/1991 - 20774 s. R.G./Yön.)

    Kıymeti 100.000 liraya kadar olan canlı ve cansız demirbaşların kayıttan düşülmesi Yönetim Kurulu Kararı, 100.000 liradan fazla olan demirbaşların düşülmesi ise Bakanlığın izni ile yapılır.

    Yangın İşleri :

    Madde 26 - Her işletmenin yangın tehlikesinden korunması için yangın yönetmeliğine göre gerekli tedbirler alınır.

    Arşiv Tesisi :

    Madde 27 - Tarım Bakanlığınca tesbit edilecek esaslara göre işletmede bir arşiv tesis edilir.

    Fazla Çalışma Ücreti :

    Madde 28 - İşletmelerin faaliyetleri icabı günlük çalışma saatleri dışında bilfiil çalıştırılan personele Tarım Bakanlığınca ayrıca tayin ve tesbit edilecek esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti verilir.

    Ancak ödenen fazla çalışma ücreti o personelin bir aylık maaşının 1/3 ünü geçemez.

    Muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli teknik personele fazla çalışma ücreti verilmez.

    İş Elbisesi Verilmesi :

    Madde 29 - İşletmelerde çalışan personele istihkakları genel bütçeden ödenen benzerlerinin tabi oldukları genel bütçe esaslarına göre giyim, kuşam eşyası verilir.

    Yedirme ve Barındırma :

    Madde 30 - İşletmelerde çalışan personel ve işçilerden görevi icabı yemek zamanlarını ve geceyi işletmede geçirmek zorunda kalanların, yedirme ve barındırmalarına ait harcamalar Tarım Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dahilinde döner sermayeden sağlanır.

    Taşıt Yardımı :

    Madde 31 - İşletmelerde çalışanların çocuklarının tahsillerini yapmaları için derecelerine uygun en yakın okullara gidip gelmeleri işletme taşıtları ile parasız olarak temin olunur.

    İşletmelerde oturan memur ve hizmetlilerin aileleri, işletmece kendi işlerine halel getirmeyecek şekilde tesbit edilecek esaslar dairesinde işletmeye yakın şehir veya kasabaya işletme taşıtları ile parasız gidip gelebilirler.

    İşletmede mesken tahsis edilmemek yüzünden işletmeye en yakın şehir kasabalarda ikamet zorunda bulunan işletme memur ve hizmetlileri işletmenin taşıtları ile parasız olarak görev yerlerine getirilir ve ikamet yerlerine götürülür.

    Mahsul ve Mamullerin Satışı :

    Madde 32 - Her türlü imal ve üretim maddeleri toptan ve perakende olarak işletmelerde veya ticaret merkezlerinde satılacağı gibi, işletmeler tarafından açılacak özel satış yerlerinde de satılabilir. Fiyatlar piyasa ve kalite dikkate alınarak yönetim kurulunca tesbit edilir. Ancak tohum, fidan, fide, çubuk, damızlık hayvan, ilaç ve benzeri girdilerin satış fiyatları işletmenin teklifi üzerine Tarım Bakanlığınca tesbit edilir. Ancak bu fiyatlar maliyetlerinin altında olamaz. İşletme mahsul ve mamulleri, personelin ailelerinin ihtiyacı oranında toptan satış fiyatları üzerinden satılır.

    Madde 33 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Yetkiler :

    Madde 34 - a) Muhammen veya keşif bedeli 1.000.000, - liraya kadar (1.000.000, - dahil) işlerin teklif isteme, kapalı zarf, açık artırma veya eksiltme usullerinden birisi ile ihaleye çıkarılmasına,

    500.000, - liraya kadar (500.000, - dahil) olanların pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılmasına veya emanet usulü ile icrasına,

    Muhammen veya keşif bedeli 500.000, - liraya kadar olan işlerin ihale kararlarının tasdik ve reddine işletme Müdürleri,

    b) 33. maddede yazılı işlerin teklif isteme, kapalı zarf ve açık artırma veya eksiltme usullerinden birisi ile ihaleye çıkarılmasına,

    1.000.000, - liraya kadar (1.000.000, - dahil) olanların pazarlık usulleri ile ihaleye çıkarılmasına veya emanet usulü ile icrasına,

    İşletme Müdürlerinin yetkileri dışında kalan ihalelere ait kararların tasdik veya reddine Genel Müdür,

    c) Muhammen veya keşif bedeli 1.000.000, - liradan fazla olan işlerin 33. maddede sayılan usullerden herhangi biri ile icrasına Tarım ve Orman Bakanı yetkilidir.

    Hem ihtisasa hem de döviz teminine ihtiyaç gösteren kredili taahhütler için her defasında Maliye Bakanlığının uygun mütalaası ile Bakanlar Kurulundan o işe mahsus anlaşma esasları hakkında bir karar alınır.

    Madde 35-95

    Madde 35 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 36 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 37 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 38 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 39 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 40 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 41 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 42 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 43 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 44 - ( Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 45 - ( Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 46 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 47 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 48 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 49 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 50 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 51 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 52 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 53 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 54 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 55 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 56 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 57 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 58 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 59 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 60 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 61 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 62 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 63 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 64 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 65 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 66 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 67 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 68 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 69 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 70 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 71 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 72 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 73 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 74 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 75 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 76 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 77 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 78 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 79 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 80 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 81 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 82 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 83 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 84 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 85 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 86 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 87 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 88 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 89 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 90 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 91 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 92 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 93 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 94 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Madde 95 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 s. Yön/71. md)

    Avans ve Kredi Verilmesi :

    Madde 96 - Aşağıda belirtilen hallerde henüz tahakkuk ve verile emrine bağlanmamış olan masraflar için amiri itanın göstereceği lüzum üzerine saymanlarca avans ve kredi şeklinde ödeme yapılabilir.

    a) Tahakkuk ve verile emri işlemlerinin tamamlanmasına mütehammil olmayan müteferrik veya müstacel masraflar için keşif özetine müsteniden amiri ita tarafından tayin olunacak mutemetlere 10.000 liraya kadar avans verilebilir.

    b) (a) fıkrasında yazılı haddin üstünde kalan masraflar için amiri itaların uygun görecekleri banka veya malsandıkları nezdinde kredi açılabilir. Bankaca veya malsandığınca mutemedin çekte göstereceği istihkak sahiplerine doğrudan doğruya ödeme yapılır.

    c) Şartname ve sözleşme kayıtlarında belirtmek şartı ile müteahhitlere, Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların vereceği teminat mektubu karşılığında yekunu ihale bedelinin %20 sini geçmemek üzere nakit ve malzeme olarak avans verilebilir.

    d) 52. maddede yazılı daire ve müesseselerle yapılan artırma ve eksiltme işlerinde taahhüt bedelinin yine 1/3 ne kadar teminat aranmaksızın avans verilebilir. Bu nispetin üstünde avans verilmesi gerekirse Bakanlıktan izin alınır.

    Müteahhitlere Verilen Avansların Devri ve Mahsubu :

    Madde 97 - Hükmü gelecek yıllara sari sözleşmelere istinaden verilen avanslar, mahsuplar tespit olunan şartlara göre yapılmak üzere, hizmetin yapıldığı seneye kadar devredilebilir. Bu suretle devronulan avanslar, hizmetin ifa olunduğu sene bütçesinde "geçen yıl ve eski seneler mahsubatı" namı ile açılacak bir tertipten mahsup ve miktar tahsisat olarak bütçeye ilave olunur.

    Akreditifle Tediye :

    Madde 98 - Bir taahhüt mevzuu olarak dış memleketlerde yapılacak ödemeler, tespit olunacak şartlarına göre açılacak akreditifle yapılabilir.

    Senesi içinde sarfedilmeyen veya mahsubu yapılamayan akreditifler ertesi seneye devredilebilir. Bu takdirde "eski yıllar mahsubatı" namı altında bir taraftan bütçe giderleri hesabına borç ve akreditif hesabına da alacak kaydı suretiyle mahsubu yapılır.

    Hesap Usulleri :

    Madde 99 - İşletmelerin hesap usulleri; Maliye Bakanlığınca hazırlanan (Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği) hükümlerine göre yürütülür.

    Bu usulün değiştirilmesi ve zaruretlere göre başka bir sistemin tatbiki lazım geldiği takdirde, Maliye Bakanlığının muvafakatı alınır.

    Madde 100 - 21/12/1967 tarih ve 969 sayılı kanunun 13. maddesi uyarınca hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 101 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Bakanı yürütür.

    Geçici Madde - 549 ve 2654 sayılı kanunlarla 4486 sayılı kanunun 18. maddesi gereğince kurulmuş olan işletmelerin müessese borçları veya aracı ve geçici hesaplarında bekletilen ve müesseselerin mali imkansızlığı sebebiyle malsandıklarına yatırılmamış olan sermaye artıkları ödenmemiş sermaye hesabına mahsup edilmek suretiyle tasfiye olunur.

    Mevzuat Kanunlar