YATILI BÖLGE OKULLARI İLE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA MAHSUS OKULLARIN DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 13/06/1973

    Resmi Gazete Sayısı: 14563

    Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklarından:

    Kuruluş ve Kapsam :

    Madde 1 - Yatılı Bölge Okullarına ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullara 1607 Sayılı Kanun uyarınca verilecek döner sermayelerle yapılacak işler, bu yönetmelik esaslarına göre yürütülür.

    Yapılacak İşler :

    Madde 2 - Döner Sermaye ile, aşağıda sayılan işlerden Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülecek olanlar yapılır.

    a) Dokuma, örgü, ağaç, metal, deri, köseli, basım, cilt, kağıt, fotoğraf, dikim, motor, makina, elektrik alçı işleri ve benzeri işler.

    b) Bağ, bahçe ve tarla tarımı, hayvan yetiştirme, bitkisel ve hayvansal ürünleri pazarlama ve değerlendirme gibi tarım ve hayvancılıkla ilgili işler.

    Genel ve katma bütçeye bağlı resmi dairelerden, iktisadi kamu kuruluşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden (a) ve (b) fıkralarında sayılan işlerle ilgili yapım ve onarım siparişleri alınabilir.

    Elde edilen ürünlerin pazarlanması ve değerlendirilmesi için gerektiğinde uygun görülecek yerlerde satış yerleri ve şubeleri açılabilir.

    Sermaye :

    Madde 3 - Her okula ayrılan sermayenin sınırı, Milli Eğitim Bakanlığınca tesbit edilerek, okullara ve Maliye Bakanlığına bildirilir.

    Bakanlıkça ayrılan sınırları belirlenen bu sermayeler, okulların ödenmiş sermayelerinin ulaşacağı tavan olan nominal sermayeleridir.

    Kaynaklar :

    Madde 4 - Okulların ödenmiş sermayeleri 1607 Sayılı Kanunda açıklanan kaynaklardan sağlanır.

    Ödenmiş sermaye tutarı nominal sermaye eşit oluncaya kadar elde edilecek karla ödenmiş sermayeye eklenir.

    Ödenmiş sermaye nominal sermayeye eşit hale geldikten sonra karlar, alacaklılar hesabına aktarılır ve Milli Eğitim Bakanlığından alınacak emre göre mal sandığına yatırılır veya ödenmiş sermaye tesbit edilen tavana ulaşmamış olan başka bir okula aktarılır.

    Giderler :

    Madde 5 - Aşağıda belirtilen giderler, döner sermayeden ve döner sermaye ile yapılan çalışmalardan elde edilecek gelirlerden karşılanır.

    a) Döner sermaye ile yapılacak işlerin gerektirdiği tesislerin yapı, bakım ve onarım giderleri,

    b) Satın alınacak canlı ve cansız demirbaş bedelleri,

    c) Hammadde ve malzeme bedelleri,

    ç) İşletme ve yönetim giderleri,

    d) Harcırah kanunu hükümleri uyarınca ödenecek yolluklar,

    e) Öğrenci, işçi ücretleri ve toplu sözleşmelerle tanınan özlük hakları ile ilgili giderler.

    Yönetim ve Örgüt :

    Madde 6 - Her işletmenin bir yönetim kurulu bulunur. Döner sermaye ile yapılacak işler bu yönetim kurullarınca yürütülür.

    Yönetim kurulunun kuruluş ve çalışma şekli aşağıda belirtilmiştir.

    a) Yönetim kurulu, okul müdürünün başkanlığında gelir ve gider tahakkuk memurluğunu yapan müdür yardımcısı ile döner sermaye sorumlu saymanından ve öğretmenler kurulunca seçilecek bir öğretmenden oluşur.

    Okul müdürü, tahakkuk memuru ve sorumlu sayman kurulun değişmez üyeleridir.

    b) Yönetim kurulunda kararlar, çoğunluğun oylarıyla alınır. Oyların eşitliği halinde müdürün bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

    c) Üyelerden birinin mazereti çıkması halinde toplantıya müdürün uygun göreceği bir öğretmen katılır.

    ç) Kurulca gerekli görülmesi halinde yapılacak işle ilgili elemanlarda toplantıya çağrılarak görevlendirilebilirler.

    Döner sermaye işletmelerinde sorumlu saymanlık veznedarlık mutemetlik ve ambar memurluğu hizmetleri okulda görevli memurlara verilebileceği gibi iş hacmi fazla olan okullarda bu görevler için Milli Eğitim Bakanlığının izniyle müstakil memurda atanabilir.

    Kendisine verilen döner sermaye ile ilgili görevi yapmak istemeyenler hakkında esas görevlerini yapmaktan kaçınmış olanlar gibi kanuni işlem yapılır.

    İşletme Müdürü :

    Madde 7 - Okul müdürü aynı zamanda işletmenin de müdürü ve ita amiri olup görev yetkisi şunlardır:

    a) Döner sermaye işletmesini yönetmek ve işletmeyi temsil etmek,

    b) İşletmenin bütün işlerini Kanun ve Yönetmelik hükümlerine çalışma programlarına, bütçe esaslarına, Milli Eğitim Bakanlığının emirlerine ve verimli işletmecilik esaslarına uygun olarak yürütmek,

    c) İşletmenin çalışma programları ile bütçe tasarılarının ve çalışma raporlarının hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,

    ç) Müdür, yönetim işlerinde tek başına, 9 uncu maddede belirtilen hususlarda saymanla birlikte sorumludur.

    d) Müdür, sorumlu saymanın ve işletmede çalışan diğer memurların 1. inci derecede tezkiye amiridir.

    Müdür Yardımcısı :

    Madde 8 - Müdür yardımcısı: Döner sermaye işlerinde de her bakımdan müdürün yardımcısıdır; müdürün görevli veya izinli olarak okulda bulunmadığı zamanlar onun bütün işlerini yapmakla yükümlü ve yaptığı işlerden sorumludur.

    Birden fazla müdür yardımcısı bulunması halinde; müdür bunlardan birini, gerekirse birkaçını döner sermaye işlerinde görevlendirir ve aralarında iş bölümü yapar.

    Sorumlu Sayman :

    Madde 9 - Mali işler ve muhasebe işlemleri, Maliye Bakanlığının muvafakatı ile Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilecek sorumlu saymanlarca yürütülür.

    Sorumlu saymanlar; Muhasebe işlerinin düzenli yürütülmemesinden alacakların izlenilmemesinden, ödenek dışı harcama veya yanlış ödeme yapılmasından, vezne işlerindeki aksaklık ve yolsuzluklardan, gelir ve giderlere ilişkin belge ve alındıları iyi saklanmamasından tek başlarına; tesbit edilen kadro üstünde personel çalıştırılmasından, gider gerçekleştirme belgelerine ilişkin eksikliklerden, mali işlemlerin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı yapılmasından ita amirleri ile birlikte sorumludurlar.

    Madde 10 - Sorumlu saymanlar; gider tahakkuk belgelerini (tahakkuk evrakını) hazırlarken aşağıda yazılı hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdürler.

    a) Bütçede yeteri kadar ödeneğin bulunması,

    b) Giderlerin bütçedeki tertiplerine uyması,

    c) Giderlerin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olması,

    ç) Maddi yanlışlık bulunmaması,

    d) Tahakkuk belgelerine bağlanması gereken yüklenme ve tahakkuk ile ilgili kağıtların tamam olması,

    Madde 11 - Sorumlu saymanlar, 10 uncu madde hükümlerine uygun düşmeyen ödemeler hususunda okul müdürünü yazı ile uyarır.

    İta amirleri, sorumluluğu üzerlerine aldıklarını yazılı olarak bildirirlerse saymanlar ödemeyi yaparlar.

    Birleşemeyen Görevler :

    Madde 12 - İta amirliği ve sorumlu saymanlık görevlerinden ikisi bir arada bir kişi tarafından yapılamaz.

    Veznedar :

    Madde 13 - Döner sermayeye ait paraları alma, ödeme ve bunları kasada saklama işleri kefalete bağlı bir veznedar tarafından yapılır.

    Veznedarın görevleri şunlardır:

    a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak para alma ve ödeme işlerini yapmak,

    b) Alınan ve ödenen paraları günü gününe kasa defterine işlemek, kasa defterindeki kayıtlarla, belgeler ve muhasebe kayıtları arasında uygunluk sağlamak,

    c) Sorumlu saymanın vereceği diğer görevleri yapmak,

    Paranın Saklanması ve Çekilmesi :

    Madde 14 - Döner sermaye kasasında 10.000 liraya kadar para bulundurulabilir, fazlası T.C. Merkez Bankası olan yerlerde bu bankada olmayan yerlerde muhabiri olan T.C. Ziraat Bankasında açtırılacak bir hesapta saklanır.

    Bankadaki paralar, işletme müdürü ile sorumlu saymanın birlikte imzalayacakları çeklerle çekilir.

    Mutemet :

    Madde 15 - İta amirleri mutemetlere ivedilikle alınması gereken ve herbirinin bedeli 500 - lirayı aşmayan çeşitli maddelerin alınmasında veya harcamaların yapılmasında kullanılmak üzere 5000 - liraya kadar avans verdirebilir.

    Mutemetler, avans olarak aldıkları paralardan harcanmış olan kısma ait belgelerle artan paraları iki ay içerisinde saymanlığa vermek zorundadırlar. Alınan avansın tümü mahsup edilmeden yeniden avans verilemez.

    Okul müdürleri ve saymanlar, mutemet üzerinde bulunan paraların hesabını her zaman isteyebilirler. Mutemetler bu istekleri derhal yerine getirmek mecburiyetindedirler.

    Bir hesap dönemine ait avanslar ertesi yıla devredilemez.

    Demirbaşın Terkini :

    Madde 16 - Kıymeti (10.000, - ) liraya kadar olan canlı ve cansız demirbaşların terkini Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yönetim kurulu kararı ile, bunun üstündeki demirbaşların terkini ise Bakanlığın izniyle yapılır.

    Ambar Memuru :

    Madde 17 - Ambar memurları, kefalete bağlı, saymanlara karşı sorumlu ve aşağıda açıklanan işleri yapmakla yükümlüdürler.

    a) Ambarla ilgili işleri "Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği" esaslarına göre yürütmek,

    b) Ambar mizanlarını çıkarmak ve muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

    c) Ambarda bulunan hammadde ve malzemeyi, mamul ve yarımamul maddeleri tasnifli, tertipli ve iyi bir şekilde saklamak,

    ç) Atelyelere verilmek üzere ambardan çıkarılacak olan hammadde ve malzemelerle, sevkedilecek mamullerin çıkış ve gönderme belgelerini düzenlemek,

    d) Zimmetinde bulunan demirbaşlarla, ambardaki eşya ve malzemeyi müdürün yazılı emriyle alındı karşılığında ilgililere vermek.

    Ambar memurları ve veznedarların hasta veya izinli olmaları halinde görevleri işletmenin kefalete bağlı diğer memurlarına verilir.

    Muhasebe Kayıtları :

    Madde 18 - Döner sermaye saymanlığınca tutulacak defterler, muhasebe kayıtları ve kullanılacak belgeler hakkında, Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Şubat 1968 gün ve 12827 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği"ndeki esaslar uygulanır.

    Bütçenin Düzenlenmesi :

    Madde 19 - Bütçe dönemi Mali Yıldır. Okul müdürü ile sorumlu saymanın birlikte hazırlayacakları bütçe tasarısı, yönetim kurulunca incelenip son şeklini aldıktan sonra Mali Yılın başlangıcından 3 ay önce Milli Eğitim Bakanlığına sunulur. Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan bütçe en geç Mali yılın başlangıcından 15 gün önce uygulanmak üzere okul müdürlüklerine gönderilir.

    Bütçenin Uygulanması :

    Madde 20 - Bütçede, işletme ve yönetim giderleri, ücretleri ve yatırımlar ayrı ayrı bölümlerde gösterilir. Maddeler arasında yapılacak aktarmalar yönetim kurulu kararına bağlanmak suretiyle işletme müdürü tarafından doğrudan doğruya yapılır ve bir aylık süre içinde Milli Eğitim Bakanlığına bilgi verilir.

    Bölümden bölüme aktarmalar işletme müdürünün teklifi ile Milli Eğitim Bakanlığınca yapılır.

    Bilançolar Gelir ve Gider Belgeleri :

    Madde 21 - Sorumlu saymanlarca yıl sonunda düzenlenecek bilançolar, sayım tutanakları, ayrıntılı borç ve alacak listeleri, banka uygunluk mektubu gibi belgeler ile esas ve yardımcı defterleri, gelir ve gider belgeleri 4 aylık süre içinde Sayıştay Başkanlığına bilançolarda eklerinin onaylanmış birer örnekleri de aynı süre içinde (en geç Haziran ayı sonuna kadar) Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklarına gönderilir.

    Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen bilançolar örnekleri, bu Bakanlıkça birleştirilerek, mali yılın bitiminden itibaren 5 aylık bir süre içinde Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına verilir.

    Madde 22 - Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 71. maddesiyle, diğer yönetmeliklerin bu yönetmeliğe aykırı hükümleri yürürlükten kalktığından anılan maddenin uygulama alanı kalmamıştır.

    Çeşitli Hükümler :

    Madde 23 - Bu yönetmelik yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda döner sermaye kurulmasına dair 1607 sayılı kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Diğer Hükümler :

    Madde 24 - Bu yönetmelikte yer almayan hususlar 1050 sayılı Muhasebe - i Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma - Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

    Yürürlük :

    Madde 25 - Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 26 - Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim ve Maliye Bakanları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar