VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FON YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 22/09/1993

    Resmi Gazete Sayısı: 21706

    Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç ve Kapsam :

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Özel Fon Hesabı, Şartlı Bağışlar Fon Hesabı gelirlerinin tahsili, Özel Fon Hesabından ve Şartlı Bağışlar Fon Hesabından yapılacak harcamaların usul ve esasları ile ihale yöntemlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Hukuki Dayanak :

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 6760 sayılı Kanuna 21/05/1970 tarih ve 1262 sayılı Kanunla eklenen ve 3651 sayılı Kanunla değiştirilen ek 2 nci madde, 6760 sayılı Kanununa 21/05/1970 tarih ve 1262 sayılı Kanunla eklenen Ek 6 ncı madde, 08/06/1984 tarih ve 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

    Tanımlar :

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Genel Müdür; Vakıflar Genel Müdürünü,

    b) Vakıflar Meclisi; Vakıfların en üst seviyede danışma ve karar organını,

    c) Genel Müdürlük veya idare; Vakıflar Genel Müdürlüğünü, Bölge Müdürlükleri ile Gureba Hastahanesi Baştabipliğini,

    d) Yapım; Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma,değiştirme, iyileştirme, yenileştirme, montaj, proje ve hizmet işlerini,

    e) Kira; taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanması veya kiraya verilmesini,

    f) Taşıma - alım - satım; Taşıma, yükleme, boşaltma, depolama ve bunlara ilişkin işlemler ile taşınır her türlü ihtiyaç maddeleri alım ve satımını,

    g) Tahmin edilen bedel; ihale konusu işlerin tahmin edilen bedelini, yapım işlerinde işin keşif bedelini,

    h) Uygun bedel; Arttırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini, eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini bedel tahmini yapılamayan işlerde, teklif edilen bedellerin uygun bulunanını,

    ı) İstekli; İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

    i) İhale; Bu Yönetmelikte belirlenen ihale yöntemlerinin uygulanması neticesi, işin, isteklilerden birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşme yapılmadan önceki işlemleri,

    j) Müteahhit; üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

    k) Müşteri; Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

    l) Şartname; Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösterir belge veya belgeleri,

    m) Sözleşme; İdare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

    n) Birim Fiyat; Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek yayınlanan fiyatları veya İdarenin hazırlayacağı birim fiyatları,

    o) Keşif Bedeli; İşin birim fiyatlarla veya analiz yolu ile tespit edilen yeni birim fiyatlarla hesaplanan tutarını, bedel tahmini yapılamayan işlerde, teklif edilen bedelin uygun olanını,

    p) Özel Fon Hesabı; Mazbut Akar ve Toprak Satış Bedeli, Mazbut Taviz Bedeli ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün en son Kesin Hesap Kanunu sonucu doğan gelir fazlasından ve İşletme, Şirket ve İştirak gelirlerinden, Vakıflar Meclisince kararlaştırılan miktardaki paraların toplandığı hesabı,

    Şartlı Bağışlar Fon Hesabı; Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapılan şartlı bağışlar ile bağışların gelirinin izlendiği hesabı,

    r) Fon Hesabı; 6760 sayılı Kanuna 21/05/1970 tarihli ve 1262 sayılı Kanunla Eklenen ve 3651 sayılı Kanunla değiştirilen Ek 2 nci maddede öngörülen Özel Fon Hesabı ile, 6760 sayılı Kanuna 1262 sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı maddede öngörülen Şartlı Bağışlar Fon Hesabını,

    ifade eder.

    Fon Gelirleri :

    Madde 4 - Fon Gelirleri;

    A - Özel Fon Gelirleri;

    6760 sayılı Kanuna 1262 sayılı Kanunla Eklenen ve 3651 sayılı Kanunla değiştirilen Ek 2 nci madde hükmü gereği;

    a) 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesi hükmü gereği, Vakıf Akar ve toprakların (mahlül ve metrük yerler dahil) satışından elde edilen bedeller ve faizleri,

    b) 2762 sayılı Vakıflar Kanununun, 3668 sayılı Kanunla değişik 32 nci maddesi hükmü gereği tahsil edilen, mazbut vakıflara ait taviz bedelleri ve faizleri,

    c) Vakıflar Genel Müdürlüğünün, en son yıla ait Kesin Hesap Kanunu Tasarısında yeralan gelir fazlasından, Vakıf İşletme, Şirket ve İştiraklerinden sağlanan kar ile temettü miktarından, Vakıflar Meclisi Kararı ile tespit edilecek paralardan oluşur.

    Mülhak Vakıfların Akar ve Toprak (mahlül ve metrük yerler dahil) satış bedellerinin, bu Fona katılmasında, mütevellisinin muvafakatı aranır.

    B - Şartlı Bağışlar Fon Gelirleri;

    6760 sayılı Kanuna 1262 sayılı Kanunla eklenen Ek 6 ncı madde hükmü gereği, Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapılan Şartlı Bağışlar ile bu bağışların işletilmesinden ve değerlendirilmesinden elde edilen paralardan oluşur.

    Fon Harcamaları :

    Madde 5 - Fon Harcamaları

    A - Özel Fon Hesabı :

    a) 6760 sayılı Kanuna 1262 sayılı Kanunla Eklenen ve 3651 sayılı Kanunla değiştirilen Ek 2 nci madde hükmü gereği;

    İşletme ve şirket kurma veya iştiraklere katılmalarda sermaye ödemeleri ile diğer harcamalar,

    b) 2762 sayılı Kanunun 12 nci ve 32 nci maddeleri hükümleri gereği, Vakıflar ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne gelir kaynağı sağlamak amacıyla Vakıflar Meclisi Kararı ile gelir getirici (Akar) gayrimenkul satın alınması, bina yaptırılması veya onarılması bu gaye için etüt ve proje v.s. yaptırılması için gerekli olan harcamalar,

    Bu hesaptan karşılanır.

    B - Şartlı Bağışlar Fon Hesabı :

    6760 sayılı Kanuna 1262 sayılı Kanunla eklenen Ek 6 ncı madde hükmü gereği, şartlı bağışlar ve şartlı bağış gelirleri, bağış yapanın iradesinde belirlediği hizmet ve amaçlara uygun surette, bu hesaptan harcanır.

    Gelir Tahsilatı ve Harcama Yetkisi :

    Madde 6 - Fon Hesabından yapılacak harcamalarda ita amiri Vakıflar Genel Müdürüdür.

    Genel Müdür ita amirliği yetkisini, tespit edeceği esaslar çerçevesinde uygun gördüğü kimselere devredebilir.

    Fon gelir tahsilatı ile harcamaları, Vakıflar Genel Müdürlüğü katma bütçe saymanları tarafından gerçekleştirilir.

    Fon gelir tahsilatı ve harcamaları Sayıştay'ca denetlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM : İhale İşlemleri

    İlkeler :

    Madde 7 - Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.

    İhale Yetkilisi :

    Madde 8 - a) Bu Yönetmelikte belirlenen işlerin gerçekleştirilmesi ve uygulanacak ihale usullerinin limitleri Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Vakıflar Meclisince tespit edilir.

    b) Bu Yönetmelikte yazılı işler için, kimlerin ne miktara kadar ihaleye çıkarmaya, komisyonları kurmaya, ihale kararlarını onaylamaya ve sözleşme yapmaya yetkili oldukları Vakıflar Genel Müdürü tarafından belirlenir.

    İhaleye Katılabilme Şartları :

    Madde 9 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için, kanuni ikametgah sahibi olmak, Türkiye'de tebligat için adres göstermek, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek mecburidir.

    İhaleye Katılamayacak Olanlar :

    Madde 10 - Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

    1 - İhaleyi yapan Fon ile bağlı olduğu İdarenin,

    a) İta amirleri,

    b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

    c) (a) ve (b) bendlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

    d) (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen şahısların ortakları; (Bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

    2 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

    Şartnameler :

    Madde 11 - İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ekleri kuruluşlarca hazırlanır. Şartname ve eklerinin onaylı suretleri bedelsiz veya İdarece takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilir. Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.

    Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi mecburidir.

    a) İşin niteliği, nev'i ve miktarı,

    b) Tahmin edilen bedel, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

    c) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

    d) İşe başlama ve iş bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,

    e) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

    f) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte İdarenin serbest olduğu,

    g) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç (10) iş günü içinde ihale yetkilisince onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

    h) Vergi, resim ve harçlarla, sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

    i) Ödeme yeri ve şartlarıyla, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

    j) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişikliği nedeniyle, eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

    k) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

    l) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen yapım işlerinde erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,

    m) İhtilafların çözüm şekli,

    Bu konuda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının tanzim edip, yayınladığı Tip Şartnameden de yararlanılabilir.

    Tahmin Edilen Bedelin Tesbiti :

    Madde 12 - Tahmin edilen bedel, idarece tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar, belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği, bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir.

    Ancak, yapım işlerinde, bu işler için, Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tespit edilmiş birim fiyatları varsa bunlar yoksa İdarenin hazırlayacağı fiyatlar uygulanır. Etüd, proje ve kontrolluk hizmetlerinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının uyguladığı yönetmelik hükümlerine uyulur.

    Onay Belgesi :

    Madde 13 - İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay Belgesinde, ihale konusu olan işin nev'i, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmin edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle ihale yapılacaksa, tespit edilecek kişi veya firmaların adı, soyadı veya ünvanları ile açık adresleri belirtilir.

    Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedeli belirlenir.

    Onay Belgesi, belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde İta Amiri, diğer ihale usullerinde ise ita Amiri veya ihale yetkilisi tarafından imzalanır.

    İhale Komisyonları :

    Madde 14 - İhale yetkilisi, merkezde, idarenin memurlarının birisinin başkanlığında, yapım işlerinde işin uzmanı olmak şartı ile en az bir kişi, Muhasebe Dairesi Başkanı veya görevlendireceği kişinin katılmasıyla en az 5 (beş) kişilik,

    Taşrada idarenin memurlarının birinin başkanlığında, yapım işlerinde işin uzmanı olmak şartıyla en az bir kişi ile sayman veya görevlendireceği kişinin katılmasıyla kurulacak, en az 5 (beş) kişilik, komisyonu görevlendirir.

    Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar memur ve uzman da görevlendirilebilir.

    Komisyonların Çalışması :

    Madde 15 - İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar.

    İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi :

    Madde 16 - İhale sureti ile yapılacak bu işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada, onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, yapılacaksa, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

    Şartnamelerde, tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, komisyonlar, İdareye, şartnameleri düzelttirmek üzere, ihaleyi erteler. Bu durumda ihale yeniden düzenlenecek şartnameye, yapılacaksa ilana göre yürütülür.

    İsteklilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler :

    Madde 17 - İdare, ihalelerin en elverişli şartlarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde, belirli mali ve teknik yeterlik ve nitelikler arayabilir. Bunları tesbite yarayan belgelerin neler olduğu şartnamelerde gösterilir.

    Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde, isteklilere iştirak belgesi verilirken, her yıl, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca, bu konuda yayınlanan tebliğ hükümlerine uyulur.

    İhalenin İlanı :

    Madde 18 - İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve şartlara göre isteklilere ilan yolu ile duyulur.

    1 - İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar;

    a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden birisi ile, ihale gününden en az (7) yedi gün önce olmak üzere en az bir defa duyulur.

    b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde, ilan bu fıkranın (a) bendindeki süre içinde idare binaların ilan tahtalarına asılacak yazılar ve Belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok (7) yedi gün aralıklarla gazete çıkıyorsa, ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır.

    2 - Resmi Gazete ile Yapılacak İlanlar;

    Tahmin edilen bedel esas alınarak Vakıflar Meclisince belirlenecek limitler dahilinde ihale konusu işler ihale tarihinden en az (7) gün önce bir defa da Resmi Gazetede ilan edilir.

    3 - İdare, işin önem ve özelliğine göre, bu ilanları yurtiçinde ve yurtdışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayımlatabilir.

    İlanlarda Bulunması Mecburi Hususlar :

    Madde 19 - İlanlarda, aşağıdaki hususların belirtilmesi mecburidir.

    a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

    b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı, idarede bedelsiz görülebileceği,

    c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

    d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

    e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

    f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

    İlanın Uygun Olması :

    Madde 20 - 18 ve 10 uncu maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

    İlan yapıldıktan sonra, şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması halinde, bunu gerektiren sebep ve mecburiyetler bir tutanakla tesbit edilerek, önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

    Yabancı Ülkelerde İlan :

    Madde 21 - İdarece, yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesi yararlı görülen ihaleler için, yeterli rekabeti sağlayacak şekilde, yabancı ülkelerde ilan yapılabilir. Bu ilan, ihale gününden en az 45 gün önce yapılır.

    İhalenin Tatil Gününe Rastlanması :

    Madde 22 - İhale için tesbit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa, ihale tekrar ilana gerek kalmaksızın, tatili takip eden ilk iş gününde, aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

    Tekliflerin Açılma Zamanı :

    Madde 23 - Tekliflerin açılma zamanı, idarenin çalışma saati içinde olmak üzere tesbit edilir. Açılma zamanı için, Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

    Geçici Teminat :

    Madde 24 - İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat alınır. Bedel tahmini yapılmayan ihalelerde, geçici teminat teklif edilen bedelin % 3 ünden az olamaz.

    Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler :

    Madde 25 - Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

    a) Tedavüldeki Türk Parası,

    b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz limit içi teminat mektupları,

    c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller,

    Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların, istekliler tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Saymanlığına yatırılması mecburi olup bunlar, Komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra, Saymanlığa teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise iade edilir.

    Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

    Teminat Mektupları :

    Madde 26 - Bankaların, bu Yönetmelik kapsamındaki işler için verecekleri geçici, kesin ve avans teminat mektuplarında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27 nci maddesindeki şekil ve şartlar aranır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

    Uygun Bedelin Tesbiti :

    Madde 27 - Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

    Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. Bedel tahmini yapılmadan yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tercihe layık görülenidir. Ancak, bu takdirde, ihale, Vakıflar Genel Müdürlüğünün onayı ile geçerli sayılır.

    Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması :

    Madde 28 - Komisyonlar, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

    Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar :

    Madde 29 - İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

    Kararlarda isteklilerin, isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

    İhale Kararlarının Onayı veya İptal Edilmesi :

    Madde 30 - İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ihale yetkilisi tarafından karar tarihinden itibaren en geç (10) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

    İhale yetkilisi tarafından karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

    Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi :

    Madde 31 - İhale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren, en geç (5) iş günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

    İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

    Zam ve İndirim Teklifleri :

    Madde 32 - Teklifler verildikten sonra, bu Yönetmelikte yazılı haller dışında zam veya indirim teklifleri kabul edilmez.

    İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler :

    Madde 33 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İhale Usulleri

    İhale Usullerinin Neler Olduğu :

    Madde 34 - Bu Yönetmelikte yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır.

    1 - Kapalı teklif usulü,

    2 - Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,

    3 - Pazarlık usulü,

    4 - Anlaşma usulü,

    İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, bu Yönetmelik hükümlerine uyularak ita amirince tesbit edilir.

    KAPALI TEKLİF USULÜ

    Tekliflerin Hazırlanması :

    Madde 35 - Teklifler, yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine, isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

    Teklif mektuplarının, ad ve soyadı yazılarak, istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

    Tekliflerin Verilmesi :

    Madde 36 - Teklifler, ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında, komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile, teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tesbit edilir.

    Komisyon Başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

    Dış Zarfların Açılması :

    Madde 37 - Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirlendikten sonra, dış zarflar, hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış Zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

    Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak, başkaca, hiç bir işleme konulmadan diğer belgelerle birlikte, kendilerine veya vekillerine iade olunur.

    Bunlar ihaleye katılamazlar.

    İç Zarfların Açılması :

    Madde 38 - Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra, zarflar, numara sırası ile açılarak, teklifler, komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

    Şartnameye uymayan veya başkaca şartlar taşıyan veya 35 inci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

    İhale Sonucunun Karara Bağlanması :

    Madde 39 - 38 inci madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek;

    a - İhalenin yapıldığı, ancak ihale yetkilisinin onayına bağlı kaldığı,

    b - Tekliflerin, daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise, ihalenin 10 (on) takvim gününü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

    c - İhalenin yapılmadığı,

    hususlarından birine karar verilir ve bu husus, gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum, hazır bulunanlara bildirilir.

    Tekliflerin Aynı Olması :

    Madde 40 - Bir kaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda, aynı teklifte bulunan birden fazla isteklinin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır.

    Aynı fiyatı teklif eden bir isteklinin hazır olması veya hiç bir isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

    İhalenin Yapılamaması :

    Madde 41 - Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, iş yeniden ihale edilir.

    BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF USULÜ

    Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü :

    Madde 42 - Şartlı Bağışlar Fon Hesabından yapılması planlanan hizmetler ile, özelliği bulunan yapım işleri ve bunların etüt ve proje işleri, kontrolluk işleri, teknik yeterlilikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş en az üç istekli arasında kapalı teklif usulü ile yaptırılabilir.

    Bu madde hükmüne göre yapılacak ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir. İhaleye katılacakların isimleri, Vakıflar Genel Müdürünün onayı ile kesinleşir.

    İhaleye katılması uygun bulunanlara gönderilecek davet yazılarında, 19 uncu madde hükümleri yeralacaktır.

    PAZARLIK USULÜ

    Pazarlık Usulüyle İhale :

    Madde 43 - Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir.

    İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

    Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

    Pazarlık Usulü ile Yapılacak İşler :

    Madde 44 - Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulü ile yapılabilir.

    1 - Süreklilik göstermeyen ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendi uyarınca Vakıflar Meclisince belirlenecek limiti aşmayan her türlü inşaat malzemesinin alımı, taşınması ve depolanması hizmetleri,

    2 - Hizmet gereği kiralanacak taşınır veya taşınmaz mallar,

    3 - Sözleşmenin feshi üzerine yeniden ihale yapılıncaya kadar acele yapılması gereken işler,

    4 - Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, araştırma, etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita gibi hizmetlerin gerektirdiği işler,

    5 - Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gereken diğer ihale usullerinin uygulanmasına yeterli zaman bulunmayan işler, diğer ihale usulleri ile temin edilmeyen veya sağlanamayacağı açıkça belli olan işler,

    6 - Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerin alımı veya kiralanması,

    Pazarlık usulü ile ihalede sözleşme yapılması, teminat alınması zorunludur.

    ANLAŞMA USULÜ

    Anlaşma Usulü :

    Madde 45 - Aşağıda yazılı işler anlaşma suretiyle yapılabilir.

    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Kamu İktisadi Teşebbüslerine, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, mazbut ve mülhak vakıfların, birlikte veya ayrı ayrı sermaye hissesi % 51'den az olmamak üzere kurdukları Şirket ve İştiraklerine yaptırılacak inşaat, onarım ve bunlardan inşaatla ilgili malzeme satın alınması işlerinde anlaşma usulü uygulanır. Bu usulle yapılacak ihalelerde protokol yapılacak, ancak teminat alınmayacaktır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Sözleşme

    İhalenin Sözleşmeye Bağlanması:

    Madde 46 - Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler İdare adına, Vakıflar Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı veya Vakıflar Bölge Müdürü, Gureba Hastanesi Baştabibi tarafından imzalanır.

    Bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde, sözleşme yapılması mecburi değildir.

    Kesin Teminat :

    Madde 47 - Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce, müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle, % 6 (Yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.

    Müteahhit veya müşterinin bu mecburiyete uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, ihale bozulur ve varsa, geçici teminatı gelir kaydedilir.

    Verilen kesin teminat, İdarenin yazılı muvafakatı halinde, bu Yönetmelikte teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

    Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış, fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle, değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde, kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranında arttırılır. Etüd, proje, kontrolluk ve müşavirlik hizmetleriyle, yapım işlerinde alınmış bulunan geçici teminat, kesin teminata dönüştürülerek, geri kalanı, müteahhidin hakedişlerine karşılık verilecek paralardan % 10 (Yüzde on) alıkonularak kesin teminat tutarına çıkartılır.

    Bu suretle alınan teminat tamamlanıncaya kadar, diğer teminatlarla değiştirilemez.

    Kesin Teminatın Geri Verilmesi :

    Madde 48 - Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra, müteahhidin bu işten dolayı İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcu olmadığı tesbit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesi halinde kesin teminatın tümü,

    Yapım ve onarım işlerinde birinci fıkradaki şartlardan ayrı olarak, geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla, yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra ise, kalanı, müteahhide geri verilir.

    Müteahhidin bu iş nedeniyle İdareye, Sosyal Sigortalar Kurumuna, ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur. Varsa kalanı müteahhide geri verilir.

    Sözleşme Yapılmasında Müteahhit veya Müşterinin Görev ve Sorumluluğu :

    Madde 49 - Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde, müteahhit veya müşteri onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 10 (on) takvim günü içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek, noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi idareye vermek zorundadır.

    Bu mecburiyetlere uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.

    İdarenin Görev ve Sorumluluğu :

    Madde 50 - İdare, 49 uncu maddede yazılı süre içinde, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, müteahhit veya müşteri, sürenin bitmesinden itibaren en çok 15 (Onbeş) takvim günü içinde 10 (On) takvim günü müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde, teminat geri verilir. Müteahhit veya müşteri ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

    Tebligatın süresinde yapılmamasından dolayı İdarenin zararına sebep olanlar hakkında da kanuni işlem yapılır.

    Müteahhit veya Müşterinin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması :

    Madde 51 - Sözleşme yapıldıktan sonra, müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, İdarenin en az (10) On takvim günü süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen, aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme fesh edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

    Gelir kaydedilen kesin teminat müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.

    Sözleşmenin Devri :

    Madde 52 - Sözleşme, İhale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda, ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, protesto çekmeye ve karar almaya gerek kalmaksızın sözleşme bozulur.

    Bu hüküm, belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde uygulanmaz.

    Müteahhit veya Müşterinin Ölümü :

    Madde 53 - Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler, tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, İdare, varislerinden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren (30) Otuz takvim günü içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

    Müteahhit veya Müşterinin İflası Hali :

    Madde 54 - Müteahhit veya müşterinin iflas etmesi halinde, sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 51 inci maddeye göre muamele yapılır.

    Müteahhit veya Müşterinin Ağır Hastalığı, Tutukluluk veya Mahkumiyet Hali :

    Madde 55 - Müteahhit veya müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapmayacak duruma girerse, bu hallerin meydana gelmesinden itibaren (30) Otuz takvim günü içinde, İdarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.

    Eğer, müteahhit veya müşteri, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine, ilgililerce, aynı süre içinde, genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir.

    Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 51 inci maddeye göre işlem yapılır.

    Müteahhit ve Müşterinin Birden Fazla Olması Hali:

    Madde 56 - Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, müteahhitlerden veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz.

    Birlikte yapılan taahhütlerde, müteahhitlerden biri, İdareye pilot firma olarak bildirilmiş ise, pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre, ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer müteahhitlerin teklifi ve İdarenin uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edilir.

    Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dahil pilot firmadan başka herhangi bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin herhangi bir sebeple dağılması halinde, pilot firma ve grubun diğer ortakları teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler.

    İş Artışı ve Eksilişi:

    Madde 57 - Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya azalışı zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin % 50 (Yüzde elli) oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamedeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür.

    Keşif bedeli artışının % 50 (Yüzde elli)'yi geçmesi halinde idare ile anlaşmaya varılmamış ise, sözleşme feshedilir. Ancak, bu durumda, müteahhit işin keşif bedeli ve % 50 (Yüzde elli) keşif artışının karşılığı işleri sözleşme ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde yapmaya zorunludur. Taahhüdün % 50 (Yüzde elli) keşif artışı ile bitmesi ve tasfiye edilmesi halinde müteahhit İdareden hiç bir masraf ve tazminat isteyemez.

    İnşaat alanının % 50 oranının üzerinde artmasından, inşaatın niteliğinin değişmesinden, temel, tünel ve benzeri işler ile, tabii afetler gibi nedenlerden ileri gelmiş ise, % 50 oranından fazla artış, müteahhidin kabulü, Vakıflar Meclisinin kararı ile süre hariç aynı sözleşme ve şartname hükümleri dahilinde aynı müteahhide yaptırılabilir.

    Keşif bedelinin % 50'sinden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, müteahhit işi bitirmeye zorunludur. Bu durumda, müteahhide, belgelemek şartı ile, yapmış olduğu gerçek giderlerine karşılık olarak, ihale bedelinin % 50'si ile yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'ine kadar tazminat ödenebilir.

    Muayene ve Kabul İşlemleri :

    Madde 58 - Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarece kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul heyetleri tarafından yapılır. Bu işlerde, 26/04/1985 tarih ve 85/9543 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik" hükümlerine göre işlem yapılır.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller :

    Madde 59 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

    İhale İşlerinde Yasak ve Sorumluluklar :

    Madde 60 - Yasak fiil ve davranışları; İdarelerce ihalelere katılmaktan geçici yasaklama; Ceza sorumluluğu ve sonuçları; Görevlilerin sorumluğu; Hileli inşaat ve onarım konularında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

    Başlamış Olan İşler :

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmak suretiyle başlamış olan işler, ilgili mevzuatına göre sonuçlandırılır.

    Yürürlük :

    Madde 61 - Sayıştay'ın görüşü de alınmış olan bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 62 - Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar