KATMA DEĞER VERGİSİ FON YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 01/07/1985

    Resmi Gazete Sayısı: 18798

    Maliye ve Gümrük Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler:

    Fonun Kuruluşu ve Amacı :

    Madde 1 - 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi hükmü gereğince "Katma Değer Vergisi Fonu" kurulmuştur.

    Katma değer vergisi fon yönetmeliğinin amacı, fonun kuruluşu, yönetimi, işleyişi, kaynakların kullanılması, denetimi ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam :

    Madde 2 - Katma Değer Vergisi Kanunu'nun uygulanması ile ilgili olarak; bina satın alınması, kiralanması, yatırım programına alınmış vergi daireleri bina projelerinin ve vergi idare binalarının acele onarımlarının yaptırılması, vergi dairelerinin döşenmesi ve mekanizasyonu, basılı kağıtların hazırlanması, eğitim ve tanıtma çalışmaları ile diğer uygulama hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar ve fonun kullanılmasına ilişkin hizmetlerde görevlendirilen personele fazla mesai ve yolluk ödemeleri ve bu hizmetlerde çalıştırılan geçici personelin ücretleri , katma değer vergisi fonundan karşılanır.

    Kavramlar ve Kısaltmalar :

    Madde 3 - Bu yönetmeliğin diğer maddelerinde yer alan;

    a) Kanun: Katma Değer Vergisi Kanunu'nu,

    b) Bakanlık: Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nı,

    c) Bakan: Maliye ve Gümrük Bakanı'nı,

    d) Genel Müdür: Gelirler Genel Müdürü'nü,

    e) Fon: Katma Değer Vergisi Fonu'nu,

    f) Yönetmelik: Katma Değer Vergisi Fon Yönetmeliği'ni,

    g) Fon Başkanı: Gelirler Genel Müdürü'nü,

    h) İta Amiri: Maliye ve Gümrük Bakanı'nı veya görevlendirdiği ve yetkili kıldığı kişiyi,

    ı) Merkez Fon Yönetimi: Merkezde Gelirler Genel Müdürü tarafından görevlendirilen bir genel müdür yardımcısı ile iki daire başkanı ve bir merkez saymanlık müdüründen oluşan kurulu,

    i) Taşra Fon Yönetimi: Defderdar'ın başkanlığında gelir müdürü ile her vergi dairesi müdüründen oluşan kurulu,

    j) Banka: T.C. Ziraat Bankası'nı

    k) Merkez Fon Saymanlık Müdürü: Merkezde görevlendirilecek mali işlerden sorumlu sayman'ı,

    l) Taşra Fon Sayman Mutemedi: Taşrada fonun mali işlerini yürütmekle sorumlu gelir müdürünü,

    m) Tahakkuk Memuru: Fon harcamaları ile ilgili olarak merkezde görevlendirilecek bir tahakkuk memuru ile taşrada tahakkuk işlemlerini yürütecek her gelir idaresi birim müdürünü,

    n) Mutemet: Fon hizmetlerinin gerektirdiği ödemeleri fon saymanlık müdürü veya sayman mutemetleri adına yapmakla yükümlü memuru,

    o) Bütçe: Her mali yıl için Merkez Fon Yönetimince hazırlanan Bakan tarafından onaylanan ve fonun yıllık gelirleri ile harcama yerleri ve programını gösteren belgeyi,

    ifade eder.

    Fonun Kaynakları :

    Madde 4 - Fonun kaynakları şunlardır:

    a) Bütçe kanunlarının bakanlığa ait A cetvelinin 112 kod numaralı "Devlet Gelirlerine İlişkin Hizmetler: Yönetim - Uygulama, Denetim ve Yargı Hizmetleri" programında yer alan toplam ödeneklerden ayrılacak kısım,

    b) Banka cari hesabına tahakkuk ettirilecek faiz ile sair gelirler.

    Fon'un Süresi :

    Madde 5 - Fon'un süresi 1985 yılından başlamak üzere 10 yıldır. (31/07/1989 tarihinden önce bu süre 6 yıldır.)

    İKİNCİ BÖLÜM : Fon Yönetimi

    Yönetim :

    Madde 6 - Fon başkanı Gelirler Genel Müdürü'dür.

    Genel Müdür merkez ve taşra kuruluşları vasıtasıyla fonu yönetir.

    Merkezde bir genel müdür yardımcısı, iki daire başkanı ile bir fon saymanlık müdürü fon işlerinin yürütülmesi ile görevlendirilir.

    Genel Müdür, fon kapsamına giren işlerle ilgili görev ve yetkilerinin bir kısmını fonda görevli Genel Müdür yardımcısına devredebilir.

    Taşrada fon işleri Defterdarın başkanlığında, Gelir Müdürü ve görevlendirilecek bir vergi dairesi müdüründen oluşan fon yönetimi tarafından yürütülür. Gelir Müdürleri aynı zamanda taşra fon sayman mutemedidirler.

    Taşra fon yönetimi, Merkez Fon Yönetimine bağlı olarak çalışır.

    İta Amiri :

    Madde 7 - Fonun ita amiri Maliye ve Gümrük Bakanı'dır.

    Bakan fon kapsamına giren işlerle ilgili ita amirliği yetkisini devredebilir.

    İta amirleri birinci derecede imzaya yetkili olup, mevzuat dahilinde fonun amacına uygun olarak kullanılmasını ve hazine menfaatlerinin korunmasını sağlayarak fonu yönetirler.

    İta amirleri yokluklarında bu işleri fon yönetiminde bulunanlardan birine devreder.

    İta amirliği, saymanlık veya sayman mutemetliği ve tahakkuk memurluğu görevlerinden ikisi aynı kişide toplanamaz.

    Fon Saymanlık Müdürü ve Fon Sayman Mutemetleri :

    Madde 8 - Fon hesap işleri merkezde fon saymanlık müdürü, taşrada fon sayman mutemetleri tarafından yürütülür.

    Taşrada her ita amirliğinde bir fon sayman mutemedi bulunur. Saymanların sorumluluklarının tayininde yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1050 sayılı Muhasebe - i Umumiye Kanunu hükümleri uygulanır.

    Fon saymanlık müdürünün veya sayman mutemetlerinin görevde bulunmamaları halinde ita amirlerinin onayı ile vekilleri görevlendirilir.

    Fon Saymanlık Müdürü'nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

    Madde 9 - Merkez fon saymanlık müdürü;

    a - Genel bilançoyu muzaaf usule ve muhasebe planına göre düzenlemek,

    b - Fonun bütün mali işlemlerini ve hesaplarını yapmak;

    c - Muhasebe bakımından taşradaki fon sayman mutemetlerinin hesap ve işlemlerinin düzgün yürütmelerini sağlamak ve denetlemek,

    d - Mutemet ve memurların hesap ve işlemlerinin düzgün yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,

    e - Ödemelerde, tahakkuk belgelerine Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği gözönünde tutularak hazırlanacak belgelerin eklenmesini sağlamak,

    f - Taşradan gelen harcama belgelerini inceleyerek mahsubunu yapmak,

    g - Fonla ilgili bütün defter ve belgeleri korumak ve korunmasını sağlamak,

    h - Banka hesabının kontrolünü yapmak,

    ı - Fon'un bilançosunu gelir ve gider belgeleriyle birlikte Mart ayı sonuna kadar Sayıştay'a göndermek,

    j - İşlerin kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak, ile görevli ve sorumludur.

    Fon Saymanlık Mutemetleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

    Madde 10 - Taşradaki fon sayman mutemetleri;

    a - Muhasebe işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

    b - Memurların hesap ve işlemlerinin düzgün yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,

    c - Tahakkuk belgelerine, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği göz önünde tutularak hazırlanacak belgelerin eklenmesini sağlamak,

    d - Harcamaların ödeneklere uygunluğunu araştırmak,

    e - Sarf belgelerinin ertesi ayın 15 ine kadar merkeze gönderilmesini sağlamak,

    f - Banka hesabının kontrolünü yapmak,

    g - Mali işlerin kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak, ile görevli ve sorumludurlar.

    Saymanın İtirazı :

    Madde 11 - Merkez fon saymanlık müdürü veya taşra fon sayman mutemedinin gider gerçekleştirme belgelerinin eksikliği dışında bir konuya itirazı halinde, ita amirinin işlemin sorumluluğunu yazı ile kendi üzerine alması durumunda sorumlu fon saymanlık müdürü veya sayman mutemedi ödemeyi yapmak zorundadır. Bu gibi hallerde sorumluluk yüklenildiğine ilişkin yazı, gider gerçekleştirme belgesine bağlanır.

    Tahakkuk Memurları :

    Madde 12 - Fon harcamaları ile ilgili olarak merkezde bir tahakkuk memuru görevlendirilir.

    Taşra da ise, her gelir idaresi birim müdürü, dairesi ile ilgili harcamalar yönünden tahakkuk memuru sayılır.

    Tahakkuk memuru fon'dan yapılacak harcamaların fon yönetiminin kararlarına uygun olup olmadığını araştırarak tahakkukunu yapar. Tahakkuk belgesine Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği göz önünde bulundurularak hazırlanacak belgeler eklenir.

    Tahakkuk memurlarının sorumluluklarının tayininde, bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1050 sayılı Muhasebe - i Umumiye Kanunu hükümleri uygulanır.

    İta Amiri Mutemetleri :

    Madde 13 - Mutemetler, fon hizmetlerinin gerektirdiği ödemeleri fon saymanlık müdürü veya sayman mutemedi adına yapmakla yükümlü ve sorumludurlar.

    Merkezde ve illerde yeteri kadar, ilçelerde ise bir mutemet görevlendirilebilir.

    Diğer Personel :

    Madde 14 - Fon işlerinin yürütülmesi için fon yönetimlerince gerekli görülen hallerde yeteri kadar gelir idaresi personeli görevlendirilebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Fonun İşleyişi

    Onay :

    Madde 15 - Fon kapsamına giren işler Fon Yönetiminin teklifi ve ita amirinin onayı ile yapılır.

    Fon kapsamına giren işlerden bazıları Bakan'dan alınacak çerçeve onayındaki esaslara göre merkez ve taşra fon yönetimlerince yürütülür.

    Ancak, bina satın alınması ve bina kiralanması ile Vergi Dairelerinin mekanizasyonuna ilişkin işlemler Bakanın onayı ile kesinleşir.

    Fon Bütçesi :

    Madde 16 - Merkez fon yönetimi tarafından her yıl Ocak ayı sonuna kadar hazırlanan yıllık Fon Bütçesi, Genel Müdür'ün teklifi, Bakan Onayı ile kesinleşir ve uygulamaya konur.

    Fon Paraları :

    Madde 17 - Fonun parası T.C. Ziraat Bankası'na yatırılır.

    Fondaki paralar merkezde görevli genel müdür yardımcısı ve fon saymanlık müdürünün; taşrada ise Defderdarlarla, fon sayman mutemetlerinin müştereken imzaladıkları çek veya havale emirlerine dayanılarak sarfedilir.

    İmza sirküleri, fon yönetimlerince hazırlanarak Bankaya bildirilir.

    Ayniyat İşlemleri :

    Madde 18 - Fondan harcama yapılmak suretiyle tedarik olunan ayniyatın, bunları kullanacak olan birimlere intikali ve kayıtlara geçirilmesi fon saymanlık müdürü veya sayman mutemetlerince sağlanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İhale İşlemleri

    Satın Alma Komisyonları :

    Madde 19 - Bu yönetmelikte belirtilen maksatlarla yapılacak satın alma, kiralama, yatırım programına alınmış vergi daireleri bina projelerinin ve vergi idare binalarının acele onarımlarının yaptırılması, vergi dairelerinin döşenmesi ve mekanizasyonu, basılı kağıtların hazırlanması, eğitim ve tanıtma çalışmaları ile diğer uygulama hizmetleri aşağıda belirtilen satın alma komisyonları marifetiyle yapılır.

    Komisyonlar:

    a) Merkezde:

    Fonda görevli Genel Müdür yardımcısının başkanlığında, iki daire başkanı, fon saymanlık müdürü bir döşeme demirbaş işleriyle görevli şube müdürü ile gerekli görülen hallerde bir teknik elemandan,

    b - Taşrada:

    Gelir müdürünün başkanlığında vergi dairesi müdürleri veya yardımcıları ile servis şefleri arasından defterdarca belirlenecek iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşur.

    Komisyonların Çalışması :

    Madde 20 - Satın alma komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukla kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye anında karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

    Onay Belgesi :

    Madde 21 - İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır.Onay belgesinde ihale konusu olan işin nev'i, niteliği,miktarı, tahmin edilen bedeli, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, belirtilir.

    Onay belgesinde ayrıca şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.

    Bu belge ita amiri tarafından imzalanır.

    İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi :

    Madde 22 - İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı veya cetveli, şartname ve ekleri, gerekli projeler, ilana dair belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

    Tahmin bedelinin tesbitinde, ilgili kuruluşlardan bilgi istenebileceği gibi, bilirkişiye de müracaat edilebilir. İnşaat ve onarma işlerinde Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarından yararlanılır.

    Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, komisyonların teklifi üzerine ihale ita amirlerince iptal olunur. Bu durumda ihale, düzenlenecek şartnameye göre yenilenir.

    Geçici Teminat :

    Madde 23 - Pazarlık usulüyle ihalelerde, mutemet eliyle yapılacak alımlar için geçici teminat istenmez.

    Diğer usullerde yapılacak ihalelerde teminat miktarı tahmin edilen bedelin % 3'üdür. Ancak, fiat ve teklif isteme usulü ile yapılacak ihalelerde geçici teminat teklif edilen bedelin % 3'ünden az olamaz.

    Tekliflerin Açılma Zamanı :

    Madde 24 - Tekliflerin açılma zamanı, çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için, Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır.

    Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

    Uygun Bedelin Tespiti :

    Madde 25 - Artırmalarda uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

    Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.

    Bedel tahmini yapılmadan fiyat ve teklif isteme usulü ile yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tercihe layık görülenidir. Ancak, bu takdirde satınalma komisyonunun kararı, ita amirinin onayı ile geçerli sayılır.

    Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması :

    Madde 26 - Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

    Kararlarda isteklilerin isimleri adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

    İhale Kararlarının Onayı Veya İptal Edilmesi :

    Madde 27 - İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde ita amirleri tarafından onaylanır veya iptal edilir.

    İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

    Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi :

    Madde 28 - İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren engeç 5 iş günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

    İhale kararlarının onanması halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

    Zam ve İndirim Teklifleri :

    Madde 29 - Teklifler verildikten sonra bu Yönetmelikte yazılı haller dışında zam veya indirim teklifleri kabul edilmez.

    İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler :

    Madde 30 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

    İhale Usulleri :

    Madde 31 - Bu yönetmelikte belirtilen maksatlarla yapılacak ihalelerde aşağıdaki usuller uygulanır.

    a - Pazarlık usulü,

    b - Açık teklif usulü,

    c - Fiyat ve teklif isteme usulü,

    d - Kapalı teklif usulü,

    İta amiri işin gereğine göre yukarıda sayılan usullerden hangisinin uygulanacağını Satın Alma Komisyonunun önerisini de nazara almak suretiyle tespit eder.

    Pazarlık Usulünde İhale :

    Madde 32 - Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir.

    İhaleler satın alma komisyonu tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

    Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

    Açık Teklif Usulü :

    Madde 33 - Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

    Ancak; ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla istekliler tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

    Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

    Açık Teklif Usulünde İhale :

    Madde 34 - İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir.

    Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.

    Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

    İlk teklifler bu suretle tesbit edildikten sonra komisyon başkanı posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekilmesi halinde durum ayrıca belirtilir.

    İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

    Teklifler yapıldığı sırada yapılan indirim veya artırmaların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Bu durumda daha önce ihaleden çekilmiş olanlar yazılı teklif veremezler.

    İhale Sonucunun Karara Bağlanması :

    Madde 35 - Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale 43 üncü maddeye göre karara bağlanır.

    İhalenin Yapılmaması :

    Madde 36 - Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı; isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde 35 inci maddede belirtilen usullerden biriyle yeniden ihale açılır.

    Fiyat ve Teklif İsteme Usulünde İhale :

    Madde 37 - Fiyat ve teklif isteme usulü; işin niteliği nevi ve miktarı eksiltme şartnamesinde kaydedilmek şartıyla fiyat, evsaf ve müddet hakkında istekli tarafından fiyat verilmesi veya teklifte bulunulması suretiyle eksiltme yapılmasından ibarettir. Hangi hususlarda fiyat veya teklif istenildiği, fiyat veya teklifin şarta bağlı olup olmadığı eksiltme şartnamesinde belirtilir.

    Fiyat ve Teklif İsteme Usulüyle Yapılacak İşler :

    Madde 38 - Aşağıda yazılı işlerin ihalesi fiyat ve teklif isteme usulüyle yapılabilir.

    a)Sınai ve teknolojik nedenlerle tahmini bedeli tesbit edilemeyen işler,

    b)Önem ve özelliği itibariyle isteklilerin evsaf, fiyat ve süreler ile işin şartnamesinde yazılı olan diğer teknik hususlarda şartnamelere bağlı kalmaksızın değişik tekliflerde bulunmasında ve bunların değerlendirilmesinde yarar görülen işler,

    c) Fon yönetimlerince teknik yeterlikleri ve güçleri bilinen isteklilerden teklif alınmasında yarar görülen işler,

    Bu şekilde yapılacak ihalede fon yönetimleri doğrudan doğruya gazetelerde ilan edilmek suretiyle teklif isteyebilecekleri gibi, ilan yapılmaksızın teknik yeterlik ve güçleri bilinen en az üç firmaya yazılı davetiye çıkarmak suretiyle de teklif isteyebilirler.

    Kapalı Teklif Usulü :

    Madde 39 - Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf varsa geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

    Teklif mektuplarının ad ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

    Tekliflerin Verilmesi :

    Madde 40 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerinde komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

    Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tesbit edilir.

    Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

    Dış Zarfların Açılması :

    Madde 41 - Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

    Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

    İç Zarfların Açılması :

    Madde 42 - Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir liste yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

    Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 39 uncu maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

    İhale Sonucunun Karara Bağlanması :

    Madde 43 - 40 ıncı madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek.

    a) İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı,

    b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

    c) İhalenin yapılmadığı,

    Hususlardan birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

    Tekliflerin Aynı Olması :

    Madde 44 - Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde bu oturum da aynı teklifte bulunan birden fazla isteklinin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden isteklilerden sadece birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden hiç bir isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

    İhalenin Yapılmaması :

    Madde 45 - Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, 31 inci maddede belirtilen usullerden biriyle yeniden ihale açılır.

    İhalenin Sözleşmeye Bağlanması :

    Madde 46 - Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme fon yönetimi adına ita amiri veya görevlendireceği kişi tarafından imzalanır.

    Bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde sözleşme yapılması mecburi değildir.

    Kesin Teminat :

    Madde 47 - Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşme yapılmasından önce; müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.

    Müteahhit veya müşterinin bu mecburiyete uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

    Geçici veya kesin teminat, Devletçe geçici veya kesin teminat olarak kabul edilen değerlerdir.

    Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

    Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat; artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranında arttırılır.

    Etüd, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleriyle yapım işlerinde alınmış bulunan geçici teminat kesin teminata dönüştürülerek geri kalanı müteahhidin hakedişlerine karşılık verilecek paralardan % 10, alıkonularak kesin teminat tutarına çıkartılır. Bu suretle alınan teminat, tamamlanıncaya kadar diğer teminatlarla değiştirilemez. Müteahhit isterse kesin teminatın tamamını teminat olarak alınacak değerlerden de verebilir.

    Kesin Teminatın Geri Verilmesi :

    Madde 48 - Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra, müteahhidin bu işten dolayı idareye Sosyal Sigortalar Kurumuna bir borcu olmadığı ve o işle ilgili olarak ücret veya ücret sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin ödendiği tespit edildikten sonra kesin teminat; sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması mecburi olmayan hallerde geçici teminat geri verilir.

    Sözleşme Yapılmasında Müteahhit Veya Müşterinin Görev ve Sorumluluğu :

    Madde 49 - Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi idareye vermek zorundadır.

    Bu mecburiyetlere uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.

    İhale usullerine tabi olmayan işler

    İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması :

    Madde 50 - Fon kapsamına giren mal ve hizmet alımlarından Kamu Kuruluşlarından karşılanması mümkün olanlar, protokolle veya doğrudan bu kuruluşlardan temin edilebilir.

    Mutemet Eliyle Alım :

    Madde 51 - Gayrimenkul satınalma ve kiralama işleri dışında kalan ve miktarı 150.000 lirayı aşmayan mal ve hizmet alımları fon yönetimlerince önerilen ita amirlerince görevlendirilen mutemetler tarafından doğrudan yapılır.

    Merkez ve taşra fon yönetimlerince gerek görülen hallerde 150.000 TL.ya kadar mutemetlere avans verilebilir. Mutemet her avans talebinde üzerindeki avansı iade etmek veya mahsubunu yapmak zorundadır.

    Ancak, mahsup veya iade hiç bir zaman bir ayı geçemez.

    Uluslararası Anlaşma :

    Madde 52 - Uluslararası anlaşmalara göre karşılıkları yabancı devlet veya uluslararası kuruluşlarca sağlanacak işler, ihale usulüne tabi olmadan yapılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Fazla Çalışma Ücreti :

    Madde 53 - Katma değer vergisi ile ilgili yönetim, uygulama, denetim, eğitim ve tanıtma işlerinde görevlendirilen personele ödenecek fazla çalışma ücreti ile aylık ve yıllık tutarları, her yıl Merkez Fon Yönetiminin teklifi, Bakan'ın Onayı ile belirlenir.

    Yolluklar :

    Madde 54 - Görevli personelin katma değer vergisi çalışmaları ile ilgili olarak belediye hudutları içinde veya dışında yapacağı seyahatlerde fondan alabileceği günlük yolluk miktarı her yıl Merkez Fon Yönetiminin teklifi, Bakan'ın Onayı ile belirlenir.

    Muhasebe Yöntemi :

    Madde 55 - Fon Saymanlık Müdürlüğü ve fon sayman mutemetliklerinde fon muhasebesi;

    a) Fon hesabı,

    b) Banka hesabı,

    c) Gelir hesabı,

    d) Binalar hesabı,

    e) Kiralar hesabı,

    f) Personel giderleri hesabı,

    g) Döşeme ve demirbaşlar hesabı,

    h) Avans hesabı,

    ı) Lüzum görülecek diğer hesaplar,

    açılarak yürütülür ve buna göre gerekli defterler tutulur.

    Hesap Yılı :

    Madde 56 - Fon hesabı yılı mali yıldır.

    Fonla ilgili görevliler, her mali yıla ait bütün harcama belgelerinin ertesi yılın Şubat ayı sonuna kadar denetime hazır hale getirirler.

    Belgelerin Korunması :

    Madde 57 - Fonla ilgili görevliler yetkileri ölçüsünde kıymetli belgelerin saklanmasından ve bunların kaybından doğacak zarardan doğrudan doğruya sorumludurlar.

    İstisnalar ve Muafiyetler :

    Madde 58 - Bu fondan; bina satın alarak veya kiralanarak yeni vergi dairelerinin kurulması, vergi dairelerinin döşenmesi, mekanizasyonu, basılı kağıtların hazırlanması ve diğer uygulama hizmetleri ile eğitim ve tanıtım çalışmaları yapılmasına ilişkin her türlü harcamalar, 1050 ve 2886 sayılı Kanunlara 121 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine, 832 sayılı Kanunun 30 - 37 nci maddelerinde yer alan vize hükümlerine tabi olmadan yapılır.

    Tasfiye :

    Madde 59 - Bakanlıkça fonun tasfiyesine karar verildiği zaman fon hesabında bulunan borç bakiyesi Hazineye irad kaydedilir.

    Madde 60 - 832 sayılı Kanunun 105 inci maddesi hükmü uyarınca Sayıştay'ın görüşü alınmıştır.

    Geçici Madde :

    Geçici Madde 1 - Katma Değer Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği 02/11/1984 tarihinden 31/12/1984 tarihine kadar uygulama, eğitim, tanıtım ve denetim çalışmalarına katılan yönetim ve denetim elemanları ile diğer personele; Bakan'ın Onayı ile tespit edilecek esaslara göre fondan ayrıca fazla çalışma ücreti ödenir.

    Yürürlük

    Madde 61 - Bu Yönetmelik 01/01/1985 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 62 - Bu Yönetmeliği Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar