MERA FONU YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 31/07/1998

    Resmi Gazete Sayısı: 23419

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç :

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı 25/02/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu uyarınca verilen görevlerin gerçekleştirilmesi için kurulan Mera Fonu'nun işletilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam :

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Mera Fonu'nun; yönetimini, gelirlerini, yapılacak harcamaların kapsam ve çeşitlerini, bütçesinin hazırlanmasını, hesaplarının tutulmasını, T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek işlemleri ve diğer hususları kapsar.

    Hukuki Dayanak :

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 25/02/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun değişik 30 uncu maddesi ile 11/06/1998 tarihli ve 4368 sayılı Mera Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar :

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte yer alan;

    a) Bakan : Tarım ve Köyişleri Bakanını,

    b) Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    c) Genel Müdürlük : Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

    d) Banka : T.C. Ziraat Bankasını,

    e) Fon : Mera Fonunu,

    f) Komisyon : Mera Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca oluşturulan komisyonu,

    g) Yönetmelik : Mera Fonu Yönetmeliğini,

    h) İl Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Fonun Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi

    Fonun Kuruluşu :

    Madde 5 - Fon, merkez kuruluşu ve İl Müdürlükleri bünyelerinde oluşturulan taşra kuruluşları vasıtasıyla yönetilir.

    Fonun merkez kuruluşu ita amiri, sayman, tahakkuk memurları, ayniyat ve ambar memurlarından oluşur.

    Fonun merkez kuruluşunun benzeri taşrada İl Müdürlükleri bünyelerinde de oluşturulur.

    Fonun İta Amiri :

    Madde 6 - Fonun ita amiri Bakandır. Bakan fon kapsamına giren işlerle ilgili ita amirliği yetkisini yazılı olarak merkezde Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı veya Genel Müdüre, taşrada ise İl Müdürüne devredebilir.

    Fonun idari ve mali yönetiminden Bakan sorumludur. Fon saymanlık hizmetleri Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığınca atanacak saymanlar, tahakkuk memurluğu, ayniyat ve ambar memurluğu ve diğer idari hizmetler Bakanlıkça görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

    İta amirliği, fon saymanlığı ve tahakkuk memurluğu görevlerinden ikisi aynı kişi üzerinde toplanamaz.

    (Değişik fıkra: 25/04/2001 - 24383 s. R.G. Yön./1. md.) Merkezde Fon Saymanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli personelden oluşturulur. Fon Saymanı Genel Müdüre bağlıdır.

    (Değişik fıkra: 25/04/2001 - 24383 s. R.G. Yön./1. md.) Taşra Fon Saymanlığı, İl Müdürlüklerinde görevli personelden oluşturulur ve Taşra Fon Saymanı İl Müdürüne bağlıdır.

    İl Müdürlüklerinde görev yapan mevcut saymanlar veya uygun görülecek başka görevliler, taşrada bu fonun yürütülmesi ile ilgili olarak görevlendirilebilir.

    İl Müdürlüklerince fondan yapılacak ödemeler ve yapılacak harcamalar için T.C. Ziraat Bankası şubelerinde ayrı bir hesap açtırılır.

    Merkez Fon Yönetim Kurulu :

    Madde 7 - Müsteşar başkanlığında Bakan onayı ile merkezde Fon Yönetim Kurulu oluşturulur.

    (Değişik fıkra: 25/04/2001 - 24383 s. R.G. Yön./2. md.) Fon Yönetim Kurulu; Müsteşar Başkanlığında, Müsteşar Yardımcısı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü, ilgili Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı ile mera konusunda uzman iki öğretim üyesi, Fon Saymanı ve ilgili Daire Başkanı olmak üzere on üyeden oluşur.

    Merkez Fon Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde görevleri ile ilgili konularda danışmada bulunmak üzere mera uzmanı öğretim üyelerinden oluşan 3 kişilik bir uzmanlar kurulu oluşturabilir.

    Müsteşar; fonun mevzuat dahilinde ve amaca uygun olarak kullanılmasını ve fon menfaatlerinin korunmasını sağlar, merkez ve taşra kuruluşlarıyla fonu yönetir.

    Müsteşar, fon kapsamına giren işlerle ilgili görev ve yetkisini Fon Yönetim Kurulunda görevli Müsteşar Yardımcısına devredebilir.

    Müsteşarın bulunmaması halinde fonun bağlı olduğu Genel Müdürlüğün işleri ile görevli Müsteşar Yardımcısı kurula başkanlık eder. Kurul, Müsteşarın bulunmaması halinde sekiz üyeden oluşur.

    Merkez Fon Yönetim Kurulu gerektiği zaman toplanır. Toplantılar üye salt çoğunluğu ile yapılar. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerlidir.

    Merkez Fon Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık izin, mazeret izni ve hastalık izni durumları ile görevli olarak Ankara dışında bulunmaları halinde yerlerine vekalet edenler toplantıya katılır.

    Merkez Fon Yönetim Kurulunun aldığı kararlar tutanaklarla belirlenir.

    Merkez Fon Yönetim Kurulunun sekreterya işleri Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yapılır.

    Merkez Fon Yönetim Kurulunun Görevleri :

    Madde 8 - Merkez Fon Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır.

    a) Fonun politikasını belirlemek,

    b) Bakanca belirlenecek esaslar çerçevesinde Kalkınma Plan ve Programlarını da gözönünde bulundurmak suretiyle plan ve program yapmak, uygulanacak projelerin uygunluğunu saptamak ve fon bütçesini Bakan onayına sunmak.

    c) Harcama ilkelerini belirlemek ve harcamaya ilişkin kararlar almak.

    d) Fonun mevzuat dahilinde, amacına uygun olarak kullanılmasını ve fonun menfaatlerinin korunmasını sağlamak.

    e) Mera Kanunu ile verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla uygulama, araştırma projeleri, eğitim programları hazırlamak ve hazırlatmak, hazırlanan projeleri uygulatmak ve uygulamasını takip etmek.

    Merkez Fon Saymanı :

    Madde 9 - Fon hesap işleri, Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca usulüne uygun olarak tayin olunmuş Fon Saymanınca yürütülür. Fon Saymanı Fonun işleyişinden sorumlu olup, fonla ilgili satın alma komisyonlarında üyedir.

    Saymanın sorumluluklarının tayininde, bu Yönetmelikte hüküm bulunmadığı hallerde 1050 sayılı Muhasebe - i Umumiye Kanunu hükümleri uygulanır.

    Fon saymanının kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırılması nedeniyle işinden geçici olarak ayrılması halinde, yerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri ve atanmasındaki usule göre vekil atanır.

    Merkez Fon Saymanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

    Madde 10 - Merkez Fon Saymanı;

    a) Fonun hesaplarını tutmak, genel mizanı muhasebe planına göre düzenlemek,

    b) Fonun bilançosunu düzenlemek. Bütün mali işlemlerini ve hesaplarını yapmak,

    c) Fon Saymanlığına ait bütün evrak ve defterleri korumak ve korunmasını sağlamak, bu defter ve belgeleri on yıl süreyle saklamak,

    d) Genel Bilançoyu kesin hesapla birlikte ve ayrıca fona ait tüm gelir ve gider belgelerini, genel bilanço ve kesin hesap cetvellerinin birer örneklerini hesap yılı hitamından itibaren üç ay içinde Sayıştay'a göndermek,

    e) Fonun Bütçesini hazırlamak,

    f) Fonun hesap planlarını hazırlamak,

    g) Muhasebe işlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,

    h) Ödemelerin ilgili mevzuata, Merkez Fon Yönetim Kurulunun kararına ve Genel müdürlük talimatlarına uygunluğunu araştırmak,

    i) Ödeme yapılmadan önce Bankada yeterli nakit bulunup bulunmadığını kontrol etmek,

    j) (Değişik bend: 25/04/2001 - 24383 s. R.G. Yön./3. md.) Alınan onaylar ve yatırım programları uyarınca gerçekleştirilecek işler için gereken paraları Genel Müdürlükçe verilen talimatlar doğrultusunda Taşra Fon Saymanlığına göndermek,

    k) Merkez ve taşra fon saymanlıklarının aylık mizanı ile gelir ve gider cetvellerine dayanılarak fonun aylık mali tablolarını ve yıl sonu kesin hesabını hazırlamak, bu tabloların birer örneğini ilgili oldukları ayı izleyen ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığına göndermek,

    l) Tahakkuk belgelerine Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği gözönünde tutularak hazırlanacak belgelerin eklenmesini sağlamak,

    ile görevli ve sorumludur.

    Taşra Fon Saymanının Görev ve Yetkileri :

    Madde 11 - Taşra Fon Saymanı;

    a) Taşra Fonu'nun hesaplarını tutmak, genel mizanı muhasebe planına göre düzenlemek,

    b) Muhasebe işlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,

    c) Tahakkuk belgelerine Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği gözönünde tutularak hazırlanacak belgelerin eklenmesini sağlamak,

    d) Ödemelerin ilgili mevzuata, Merkez Fon Yönetim Kurulu kararları ile Bakanlık talimatlarına uygunluğunu araştırmak,

    e) Ödeme yapmadan önce Bankada yeterli nakit bulunup bulunmadığını kontrol etmek,

    f) Mali konularda kendisine verilen işlerin fon mevzuatına göre yürütülmesini sağlamak,

    g) Fonun muhasebesine ilişkin defter ve belgeleri korumak ve korunmasını sağlamak. Bu defter ve belgeleri on yıl süreyle saklamak,

    h) İdare hesabını düzenleyerek gelir ve gider belgeleri ile birlikte mali yılı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar Sayıştay'a göndermek.

    i) Aylık mizan ile gelir gider cetvellerini, takip eden ayın onbeşine kadar, idare hesabının bir örneğini mali yılı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar Merkez Fon Saymanlığına göndermek,

    ile görevli ve sorumludur.

    Tahakkuk Memuru :

    Madde 12 - Tahakkuk memuru, mevzuata uygun olarak fonun gider ve gelirlerini tahakkuk ettirmekle sorumludur.

    Tahakkuk memurunun sorumluluklarının tayininde Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1050 sayılı Muhasebe - i Umumiye Kanunu hükümleri uygulanır.

    Tahakkuk memurluğu görevi, merkezde Müsteşar, İl Müdürlüklerinde ise İdari ve Mali İşler Şube Müdürü tarafından yürütülür.

    Tahakkuk memuru, fondan yapılacak harcamaların Fon Yönetim Kurulu kararlarına, Genel müdürlüğün talimatlarına ve fon mevzuatına uygun olup olmadığını araştırarak tahakkukunu yapar. Tahakkuk belgesine, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği gözönünde bulundurularak hazırlanacak kanıtlayıcı belgeler eklenir.

    Ayniyat ve Ambar Memuru :

    Madde 13 - Ayniyat ve ambar memurları, Kefalet Kanununa tabi, İta Amirine ve Fon Saymanına karşı sorumlu olup, İta Amiri ve Fon saymanının denetimi altındadırlar.

    Fona ait her türlü malzeme ve demirbaşları kaydederek zimmetlerine alırlar. Zimmetlerinde bulunan malzeme ve demirbaşları İta Amirinin yazılı emirleriyle ilgililere usulüne uygun olarak teslim ederler.

    Ayniyat ve ambar memurları İta Amirinin tayin edeceği bir komisyonla birlikte yıl sonunda ambar ve diğer ayniyatın sayımını yapıp bunu bir raporla İta Amirine sunar.

    İta Amiri ve Fon Saymanı dilediği an ayniyatı ve ambar mevcudunu sayarlar veya saydırabilirler.

    Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1050 sayılı Muhasebe - i Umumiye Kanunu ile Ayniyat Talimatnamesi hükümleri uygulanır.

    Devlet malı katiyetle şahsi işlerde kullanılamaz, kayıba uğradığı veya hasar gördüğü bahanesiyle mülk edinilemez.

    Fonun Denetimi :

    Madde 14 - Fonun hesap dönemi takvim yılı olup, hesap ve işlemlerinde idari, mali ve teknik yönden, Bakanlığın; bütçe ve mali işler yönünden genel hükümlere göre Sayıştay'ın denetimine tabidir.

    Hesaplar ve yıllık bilanço, dönem sonu bilançoları ve ekleri en geç Mart ayı sonuna kadar çıkarılarak Sayıştay'a ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

    Fonun Bütçesi :

    Madde 15 - Fonun bütçesi program bütçe tekniğine uygun bir şekilde hazırlanır. İl Müdürlüklerinin talepleri de dikkate alınarak Bakanlık tarafından Aralık ayı sonuna kadar hazırlanan yıllık Fon Bütçesi, Fon Yönetim Kurulunun görüşleri alınarak Bakanın onayı ile kesinleşir ve uygulamaya konulur.

    Bakanlık bir yıl içerisinde gerçekleştirmeye çalışacağı işleri fon kaynaklarını da göz önünde bulundurarak ana gruplar halinde gruplandırılır.

    Fon bütçesi içerisindeki aktarmalar İta Amirinin onayı ile gerçekleştirilir.

    Fondan Yapılacak Harcamalar :

    Madde 16 - (Değişik madde: 25/04/2001 - 24383 s. R.G. Yön./4. md.)

    Merkezde ve taşrada fondan açılacak avanslar ve yapılacak her türlü ödemeler, Fon Saymanı ve İta Amirinin müşterek imzaladıkları çekle veya havale emirlerine dayanılarak sarf edilir.

    Fonla ilgili paralar T. C. Ziraat Bankasına yatırılır.

    Fon Hesap İşleri :

    Madde 17 - Fonun muhasebesi, muhasebe hesap planına göre fonun bütün mali işlemlerini içerecek şekilde düzenlenir. Fonun muhasebe hesap ve işlemlerinde kullanılacak hesap planı, defter kayıt ve belgeler fon saymanı ve Genel Müdürlükçe tespit edilerek Bakan onayı ile kesinleşir.

    Fon hesap planı Sayman tarafından hazırlanır ve İta Amirince onaylanır.

    Yatırım Giderlerinin Ödenmesi :

    Madde 18 - Bakanlıkça uygulama programına alınan yatırım projelerinden, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek olanların karşılığı, Yönetim Kurulu kararı ile ilgili kuruma ödenir.

    Ödemelerin harcama planına uygun olarak yapılabilmesi için yatırımcı kurum ve kuruluşlar, en geç üçer aylık dönemlerde gerçekleştirdikleri işleri gösterir dönem raporlarını ilgili dönemi takip eden on beş gün içinde Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler.

    Verilen ödenekler yatırımcı kuruluşun mesuliyeti altında sarf edilir.

    Sarf evraklarını Bakanlığa zamanında göndermeyen yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemeler Genel müdürlüğün teklifi ve Bakanın onayı ile durdurulur.

    Mera Kanununun uygulanması amacıyla özel ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımlara yapılacak ödemeler, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre yapılır.

    Gerek duyulduğunda, Bakanlıkça görevlendirilecek elemanlar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilen yatırımların faaliyetlerini her dönemde mahallinde kontrol etmeye yetkili ve yükümlüdür.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Fonun Gelirleri ve Giderleri

    Fonun Gelirleri ve Tahsilatı :

    Madde 19 - Fonun gelirleri ve tahsilatı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Her yıl akaryakıt dışındaki maddelerden alınan gümrük vergisi tahsilat tahmininin yüzde ikisi tutarındaki miktardan az olmamak üzere Genel Bütçeden ayrılacak ödenek, ilgili kurum tarafından yıllık bütçenin hazırlanması sırasında hesaplanarak, bütçenin transfer tertibine ödenek olarak konur. Transfer tertibine konan bu ödenek, bütçenin başlangıcını takip eden 1 ay içinde Mera Fonu hesabına aktarılır.

    b) Mera Kanununa göre otlatma amacıyla kiraya verilen mera, yaylak ve kışlaklardan alınacak ücretler, kiralayanlar tarafından sözleşmenin imzalanmasından önce doğrudan fon hesabına peşin olarak yatırılarak banka dekontu komisyona ibraz edilir.

    c) Her türlü tütün mamülleri ile alkollü içkilerin imalat ve ithalatçıları tarafından yurt içinde yapılacak teslimlerde, satış fiyatı üzerinden hesaplanan yüzde iki oranındaki Mera Fonu kesintileri, her bir aya ilişkin olarak yapılan teslim üzerinden, imalatçılarla ithalatçılar tarafından tahakkukunu izleyen ayın en geç son çalışma iş gününe kadar fon hesabına yatırılır. Yatırılan kesintinin dekontu ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar Bakanlığa gönderilir.

    d) Süt işleyen kuruluşlarca, üreticiden satın alınan sütün satın alma bedelinden kesilecek binde biri, tahsil edilerek, tahsil edildikleri ayı izleyen en geç on beş iş günü içerisinde fon hesabına yatırılır ve Bakanlığa bildirilir. Ayrıca süt işleyen kuruluş aracı kuruluşlar vasıtasıyla üreticiden satın alınarak kendilerine teslim edilen sütten fon kesintilerini tahsil ederek Mera Fonu hesabına yatırmakla görevlidir.

    e) Yurt içinde yetiştirilen ve satışı yapılan büyükbaş ve küçük baş canlı hayvanların satış bedelinin satıcıdan alınacak binde biri;

    ı) Bakanlıkça bastırılacak makbuzlarla İl ve İlçe Müdürlüklerince fon hesabına yatırılır. Fon tahsilatı yapan kişiler yaptıkları tahsilatı en fazla kırksekiz saat içerisinde fon hesabına yatırır. Yatırılan kesintiler her ay sonu Bakanlığa bir cetvelle bildirilir.

    2) Özel veya kamuya ait kesimhane ve mezbahalarda, Fon kesintileri Komisyonların belirleyeceği yöntemlerle tahsil edilerek fon hesabına yatırılır. Yapılan fon tahsilatı, tahsil edildikleri ayı izleyen ayın en geç on beş işgünü içerisinde fon hesabına yatırılır ve Bakanlığa bildirilir.

    3) Hayvan satışı yapılan pazarlarda satışı yapılan hayvanlardan fona kesilecek gelirler Belediyelerce tahsil edilerek, tahsil edildikleri ayı izleyen ayın en geç on beş işgünü içerisinde fon hesabına yatırılır ve Bakanlığa bildirilir.

    4) Borsada satışı yapılan canlı hayvanlardan kesilecek fon gelirleri, borsa görevlileri tarafından kendi usulüne uygun tahsil edilerek tahsil edildikleri ayı izleyen ayın en geç on beş işgünü içerisinde fon hesabına yatırılır ve Bakanlığa bildirilir.

    f) Tahsis amacının değiştirilmesi için başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerden, tahsis amacı değiştirilen mer'adan elde olunacak yirmi yıllık gelir esas alınarak, Komisyonca tesbit edilecek ücret, doğrudan fon hesabına yatırılarak dekontu ilgili Komisyonlara ibraz edilir.

    Dekontun bir örneği Komisyonca Bakanlığa bildirilir. Tesbit edilen ücret, tahsis amacı değişikliği kararı Komisyona ulaştığında peşin olarak tahsil edilir.

    g) Yayla turizmi amacıyla Mera kanununun 20 nci maddesi çerçevesinde verilecek yapı izinlerinden valiliklerce tespit edilecek miktarda alınan yapı ruhsat ücretleri ile bu yerlerin yıllık kira bedelleri, doğrudan Fon hesabına peşin olarak yatırılarak dekontu ilgili Komisyonlara ibraz edilir. Dekontun bir örneği Komisyonca Bakanlığa bildirilir.

    h) Çevre Koruma Fonundan, yüzde bir oranından az olmamak üzere Bakanlar Kurulunca aktarılacak miktar,

    i) Her türlü bağış ve yardımlar, bağış yapan kişi ve kurumlardan Bakanlıkça bastırılacak makbuzlarla, çek veya doğrudan Fon hesabına yatırılmak suretiyle tahsil edilir.

    T.C. Ziraat Bankası şubeleri yaptıkları tahsilatları, tahsilatı yaptıkları ayı takip eden ayın onbeşine kadar Ankara Merkez şubede açılan Mera Fonu Hesabına aktarırlar. Genel Müdürlük her ay sonu veya gerektiğinde hesap durumunu bildirmekle yükümlüdür.

    Mera Fonunda toplanan ödeneklerin harcanmayan kısmı, ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur.

    Fonun Giderleri :

    Madde 20 - Fondan yapılacak harcamalar şunlardır.

    a) Uygulamanın gereği olarak yapılacak yatırım ve harcamalarla gerekli araç, gereç ve malzeme alımları;

    1) Tespit, tahdit, tahsis, bakım ve kullanma ile ilgili çalışmalarında kullanılmak üzere, hizmet aracı alımı,

    2) Araç kiralanması,

    3) Mera, yaylak, kışlakların bakım, ıslah ve tesisi çalışmalarında kullanılmak üzere mera mibzeri, gübre dağıtıcısı, çalı kesme makinası, ilaçlama makinaları ile bu ve buna benzer her türlü makinaların alımı ile uygulama gereği bunların modernizasyonu giderleri,

    4) Bilgisayar alımı ve alt yapı hazırlıkları ve kiralanması,

    5) Alımı yapılan makinaların bakımı, onarımı ve işletilmesi,

    6) Büro tanzimi, bina yapımı, bina kiralanması, bina alınması, bakımı, onarılması ve işletilmesi.

    b) Mera, yaylak ve kışlakların ıslahı, bakımı ve geliştirilmesi ile ilgili giderler;

    1) Tohum, gübre, mücadele ilacı alımları,

    2) İşçilik giderleri,

    3) Araştırma, geliştirme ve uygulama giderleri,

    4) Proje hazırlama, hazırlatma ve uygulama giderleri,

    5) Danışmanlık giderleri,

    6) Elektrofens, ihata yaptırılması, sınırların işaretlenmesi, harita yapımı için yapım ve işçilik giderleri.

    c) Yem bitkileri ekilişlerinin geliştirilmesi amacıyla uygulanacak proje giderleri;

    1) Yem bitkileri tohumluk üretiminin geliştirilmesi ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları giderleri,

    2) Üretimin geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar ve geliştirilecek projeler için tohum, gübre ve diğer girdilerin alınması,

    3) Silaj yapımının geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar,

    4) Proje hazırlama ve hazırlatma gideri,

    d) Uygulama gereği olarak yapılacak eğitim giderleri;

    1) Mera, yaylak ve kışlakların tespiti, tahdidi, tahsisi, bakımı, ıslahı ve amenajman planlarını hazırlayan ve uygulayanların eğitimi ve geliştirilmesi için yapılacak eğitimlerde iaşe, ibate, eğitimle ilgili kırtasiye ve konaklama giderleri,

    2) Mera Kanununun uygulanması ile ilgili eğitici giderleri, eğitim programları hazırlatma ve uygulatma giderleri,

    3) Eğitim araçlarının alınması, bakımı, eğitim broşürü, kitap ve afişlerin bastırılması ile ilgili giderler,

    4) Mera Kanunu'nun uygulaması ile ilgili olarak personelin bilgi ve görgüsünü artırıcı her türlü eğitime ilişkin her türlü giderler.

    e) Uygulamanın gerektirdiği cari giderler;

    1) Tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarını yapan komisyon ve teknik ekip üyeleri, bilirkişilere, Fon Yönetim Kuruluna, Mera Kanununun gerektirdiği çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılacaklara ödenecek ücretler. Bu ücretler Fon Yönetim Kurulunca her yıl belirlenir,

    2) Avukatlık ve danışmanlık ücretleri,

    3) Uygulamanın gerektirdiği ve Fon Yönetim Kurulunca uygun görülen ve Bakan tarafından onaylanan her türlü cari giderler.

    f) Mera Kanununun uygulanmasında gerekli olan, Fon Yönetim Kurulunca uygun görülen ve Bakan tarafından onaylanan her türlü diğer giderler Fon Bütçesinden karşılanır.

    Mera Fonundan yapılacak harcamalar için Fon Yönetim Kurulunun kararı ve Bakanın onayı gereklidir.

    Fon Alacaklarının Denetimi ve Takibi :

    Madde 21 - Fondan açılan yatırım harcamaları için ödemelerin amacına veya projesine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı Bakanlık yetkili elemanlarınca denetlenir. Bu denetleme sonucu harcamaların usulüne uygun olarak yapılmadığı tespit edilirse, ödemelerin durdurulması için Bankaya bildirilir.

    Fonun gelirlerini tahsil edenler, tahsil ettikleri gelirleri veya Fon kesintilerini bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen sürelerde Fon hesabına yatırmakla yükümlüdürler. Belirtilen bu sürelerde yatırmadıkları takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Fonlar İhale Yönetmeliğinin Uygulanacağı Haller :

    Madde 22 - Fondan yapılacak her türlü alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri ile ihaleler 03/08/1984 tarihli ve 18478 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Fonlar İhale Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır.

    Talimat Hazırlanması :

    Madde 23 - Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak, kolaylaştırmak, tamamlamak ya da açıklamak maksadıyla talimat çıkarmaya yetkilidir.

    Yürürlük :

    Madde 24 - Sayıştay ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar