SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI FONLAR YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 31/01/1982

    Resmi Gazete Sayısı: 17591

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç :

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, beş yıllık kalkınma ve yıllık icra planlarının öngördüğü istikamette, Bakanlığın genel hizmet politikası çerçevesinde her yıl bütçe kanunu ile Bakanlık Bütçesine konan ve yeniden ihdası uygun görülen fonların, etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasını, idaresini, denetlenmesini,yapılacak ödemelerin, verilecek kredilerin esaslarını ve fonlarla ilgili diğer hususları tayin ve tesbit etmektir.

    Kapsam :

    Madde 2 - Bu yönetmelik, fonların yönetimi ve fon masraflarının işleyişi, her fonun özelliğine göre fonun kaynağı , fondan kullandırılacak olan kredinin veya ödemenin çeşidi, şartları ve diğer hususları kapsar.

    Tanımlar :

    Madde 3 - Bu yönetmelikte kullanılan bazı terimlerin tanımları aşağıda açıklanmıştır.

    Bakanlık: Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

    Bakan: Sanayi Ve Teknoloji Bakanı

    Müsteşar: Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı

    Fon: III. Bölümde çeşitli başlıklar altında yer alan:

    Sanayi kredisi,

    - Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanat Siteleri İnşaat ve İşletme Giderleri,

    - Küçük Sanat Siteleri tesis ve işletme kredisi,

    - Küçük Sanat Kooperatiflerini geliştirme,

    - Küçük Sanayiinin geliştirilmesi,

    - Halk Girişimlerini destekleme,

    Fonlarını ifade etmektedir.

    Başlıklar :

    Madde 4 - Bu yönetmeliğin madde kenar başlıkları, ilgili oldukları maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ile bağlantıyı göstermekte olup, yönetmelik metnine dahil değildir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Fonların Yönetimi

    Madde 5 - Fonların Yönetiminde ita amiri Bakandır. Bakan bu yetkisini Müsteşara , Yatırımlar ve Krediler Dairesi Başkanlığının ilgili bulunduğu Müsteşar Yardımcısı veya Yatırımlar ve Krediler Dairesi Başkanı'na devredebilir.

    Fonlar Yönetim Kurulu :

    Madde 6 - Fonların amacına uygun bir biçimde kullanılmasını,"Fonlar Yönetim Kurulu" sağlar.

    Fonlar Yönetim Kurulu, Bakan veya Müsteşarın, her ikisinin de bulunmadığı halde Yatırımlar ve Krediler Dairesinin ilgili bulunduğu Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında aşağıdaki diğer üyelerden meydana gelir.

    a) Müsteşar

    b) Müsteşar Yardımcısı (Yatırımlar ve Krediler Dairesi Başkanlığına Bakan)

    c) Müsteşar Yardımcısı (Fon ile ilgili Daireye bakan)

    d) Fon ile ilgili Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı

    e) Yatırımlar ve Krediler Dairesi Başkanı

    f) Fon ile ilgili Daire Başkanı

    g) Yatırımlar ve Krediler Dairesi Başkan Yardımcısı.

    Toplantı sırasında, Fonlar Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin bulunmaması halinde yerine makamca uygun görülen bir eleman toplantıya katılır. Toplantı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının mevcut olduğu halde açılır. Kararlar, mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde toplantı Başkanının oyu geçerlidir.

    Madde 7 - Fonlar Yönetim Kurulu'nun sekreterya görevini Yatırımlar ve Krediler Dairesi Başkanlığı yapar.

    Madde 8 - Fonlar Yönetim Kurulu;

    a) Kredi ve finansman sağlanması hususunda, ilgili dairece getirilen teklif ve ekli raporları v.s.belgeleri, devam eden projeye ait durum, hakediş belgeleri ve eklerinin usulüne uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını inceler.

    b) Belge ve eklerde görülen noksanlıklar ve hataları düzeltir veya düzeltilmesi için ilgili daireye iade eder.

    c) İlgili dairelerin fonlarla ilgili çalışmalarını yönlendirir.

    d) Günün şartlarına göre, kredilere uygulanacak faiz oranlarını, kredilerin vadesini,ödemesiz sürelerini, miktar ve oranlarını belirler. (Fonlar Yönetim Kurulu bu belirlemelerini, kredilerin ait olduğu konuya,amaca, bölge ve sektörlere göre yapar.)

    Ödemeler :

    Madde 9 - Fonlardan, kredi veya ödeme olarak tahsis olunacak meblağlar, ilgili daire veya genel müdürlüğün isteği ve Fonlar Yönetim Kurulu'nun kararıyla ödeme emrine bağlanır.

    Madde 10 - Fonlar Yönetim Kurulu'nun Fondan ödeme yapılmasına dair aldığı kararı, Yatırımlar ve Krediler Dairesi Başkanlığı uygular.

    Madde 11 - T.C. Merkez Bankası Kanunu gözönünde tutularak Fonlar Yönetim Kurulunun uygun gördüğü Milli Bankalara fonlar yatırılır. Bankada açılacak hesabın işleyişi, banka ile Yatırımlar ve Krediler Dairesi Başkanlığı arasında düzenlenecek protokolle belirlenir.Bu protokol Fonlar Yönetim Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girer.

    Kredinin Geri Dönüşü :

    Madde 12 - Borçludan, kredi taksitleri vadesinde tahsil edilir. Taksitlerin herhangi birisinin vadesinde ödenmemesi veya sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde borcun tamamı muacceliyet kazanır.Bu tarihten itibaren borç bakiyesinin tamamının tahsiline gidilir. Fonlar Yönetim Kurulu uygun görürse, söz konusu fonla ilgili bölümde belirtilmiş süreyi aşmamak üzere borç taksitini bir süre daha erteleyebilir.

    Fonların Denetimi :

    Madde 13 - Kredi olarak kullanılan, Fonların Yönetmelik hükümlerine ve amacına uygun olarak kullanıp kullanılmadığını Yatırımlar ve Krediler Dairesi Başkanlığı denetler. Daire bünyesinde bir denetim birimi kurulabilir. Fonlar Yönetim Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde Bakanlık veya diğer bir kuruluşla uzmanlardan oluşan bir Kurul, bu çalışmalara katılırlar. Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın kendi özel Yönetmeliğindeki tetkik, teftiş ve tahkik yetkisi saklıdır.

    Fon Masrafları :

    Madde 14 - Kredi talebinde bulunanlardan, açılan kredi miktarı üzerinden, Fonlar Yönetim Kurulu'nca belirlenen oranlarda % 1'e kadar tanıtma, araştırma, inceleme ve denetim masrafı alınır.

    Madde 15 - Alınan masraf payı,"Fon masrafı hesabı" adı altında ayrı bir hesapta izlenir.Yatırımlar ve Krediler Dairesi Başkanlığı, bu hesaptan yapılacak ödemeler için Fonlar Yönetim Kurulundan karar istihsal eder.

    Saymanlık İşlemleri ve Sayıştay Denetimi

    Sayman Atanması :

    Madde 16 - Sayman Maliye Bakanlığınca atanır.

    Saymanın Görev ve Sorumluluğu :

    Madde 17 - Fon'un hesap işleri saymanca yürütür. Sayman;

    a) Muhasebe işlerinin düzenli yürütülmesinden,

    b) Banka nezdinde alacakların takip edilmesinden,

    c) Aylık cetvellerin, yıllık bilanço ve kar - zarar cetvelinin düzenlenerek ilgili yerlere gönderilmesinden,

    d) Maddi hatalardan,

    e) Gider evrakı noksanından,

    f) Devlet yardımına ilişkin ödeme emirlerini usulüne uygun olarak düzenleyip Bankaya göndermekten, tek başına,

    g) Akçasal işlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesinden,

    h) Destek hizmetlerine ilişkin gider evrakını, Devlet harcamalarının tabi olduğu usul ve esaslar çerçevesinde düzenleyip ödenmesini sağlamaktan,

    Bakanlığın görevlendireceği tahakkuk memuru ile birlikte,sorumludur.

    Sayman tarafından mevzuata uygun bulunmadığı gerekçesiyle yapılmayan ödemeler, amiri itaca sorumluluğun yüklenilmesi halinde yerine getirilir.Bu durumda ödemeden kaçınmaya ve sorumluluk yüklenmeye ilişkin yazılar gider evrakına bağlanır.

    Her ne nedenle olursa olsun görevinden geçici olarak ayrılan saymanın yerine atanan sayman vekili de, bu görevi yaptığı sürece bu bölümdeki hükümlere tabidir.

    Fon'un Hesap İşleri :

    Madde 18 - Fon'un hesap yılı mali yıldır. Fon muhasebesi;

    a) Fon hesabı,

    b) Banka hesabı,

    c) Gelir hesabı,

    d) Destek hizmetleri hesabı,

    e) Devlet yardımı hesabı,

    f) Gerekli görülecek diğer hesaplar,

    ile yürütülür ve buna göre gerekli defter tutulur.

    Madde 19 - Sayman, mali yıla ilişkin idare hesabını ve eklerini ertesi yılın Temmuz ayı sonuna değin Sayıştay Başkanlığı'na gönderir. Sayıştay Başkanlığı'na gönderilmesi gereken cetvel ve belgeler şunlardır:

    a) Hesap özet cetveli,

    b) İdare zamanı cetveli,

    c) Ayrıntılı gelir cetveli,

    d) Ayrıntılı Devlet yardımı ödemeleri cetveli,

    e) Ayrıntılı destek hizmetleri cetveli,

    f) Banka ekstreleri,

    g) Destek hizmetlerine ilişkin gider evrakı,

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Fonlara Ait Özel Hükümler

    Sanayi Kredisi Fonu

    Amaç :

    Madde 20 - Fonun amacı, sanayi yatırımlarının kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öngörülen ilke ve hedeflere göre, finansmanına katkıda bulunmak üzere Bakanlık Bütçesine konan "Sanayi Kredisi Fonu"nun kullanım ve işleyişini tayin ve tesbit etmektir.

    Fonun İşleyişi :

    Madde 21 - Her mali yıl başında ödeneklerin genel bütçe tatbikatlarına uygun olarak serbest bırakılması ile bankada Fon hesabı açılır.Daha sonra serbest bırakılan veya bu Fona ilave edilen ödeneklerle, kredi alan sanayicilerin (Müteşebbislerin) Fona ödeyecekleri faizler de bu hesaba aktarılır. Fon hesabından yapılacak ödemeler, Yatırımlar ve Krediler Dairesi Başkanlığı'nın talebi üzerine Fonlar Yönetim Kurulu'nun kararına ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır. Fonlar Yönetim Kurulu'nun vereceği kararda aşağıdaki projeler öncelikle dikkate alınır.

    a) Ülke ihtiyacına yetecek miktarda üretilmeyen mamullere ait sanayi,

    b) İhraç potansiyeli olan mamul veya yarı mamul malları üreten sanayi,

    c) İthal ikamesi sağlayabilecek sanayi,

    Madde 22 - Madde 21'de belirtilen hedeflere yönelik yatırımcılardan kredi kullandırmada öncelik aşağıdaki sıraya göre tanınır.

    a)Kooperatif birlikleri,

    b)Yurt dışında çalışan işçilerin kurdukları en az 50 ortaklı şirketler,

    c)Ortak sayısı 100 veya daha fazla olan ve hisse senetlerinin en az %51'i nama yazılı halka açık anonim şirketler,

    d) Anonim, limited, komandit ve kollektif şirketler,

    Madde 23 - Kredi talebi ile ilgili müracaatlar, Bakanlık veya illerdeki teşkilatlarına yapılır.Müracaat tarihleri ve diğer hususlar Fonlar Yönetim Kurulunca belirlenerek Bakanlıkça Resmi Gazetede ilan ettirilir.

    Kredi Tahsisi :

    Madde 24 - Sanayici tarafından doldurulan Kredi Talep Formunda belirtilen bilgi ve değerler, gerekli görüldüğü hallerde Bakanlık Sanayi Araştırma Genel Müdürlüğü veya Araştırma - Planlama Koordinasyon Kurulu'nun yardımcılığında Yatırımlar ve Krediler Dairesi Başkanlığı'nca tetkik ve analiz edilir.

    Hazırlanacak teknik, ekonomik ve mali raporların Fonlar Yönetim Kurulu'nca kabul edilmesi sonucunda istenen kredi tahsis edilir.

    Kredinin Teminatı :

    Madde 25 - Yatırım kredisi, birinci derecede ve birinci sırada gayri menkul ipoteği veya kabul görülen bir bankanın teminat mektubu karşılığında verilir.Gayrimenkul ipoteği, faiz ve masrafları karşılamak üzere, tahsis olunan kredi tutarının %30'u fazlasıyla tapuya "Fonun kullanım gayesine uygun olarak" şerhi verilmek üzere Bankaca alınır. Her iki teminat, birbirini tamamlayacak şekilde bir arada kullanılabilir.

    İşletme kredisi teminatı için de yatırım kredisinde aranan teminat aynen aranır. İşletme kredisi teminatı olarak sanayicinin işletme kredisi talep ettiği yatırıma ait menkullerin rehni de kabul edilir. Ancak bu menkuller sigortalı olmalı ve banka lehine rehnedilebilmelidir.

    Kredinin Kullandırılması :

    Madde 26 - Tahsis edilen kredi tutarı üzerinden gerekli teminatlar alındıktan sonra,Fonlar Yönetim Kurulu adına Yatırımlar ve Krediler Dairesi Başkanlığı ile yatırımcı kuruluşun yetkileri arasında Bakanlığın hazırladığı matbu kredi sözleşmesi imzalanır.Kredi, bu formaliteler tamamlandıktan sonra kullandırılır.

    Kredinin Ödenmesi :

    Madde 27 - Ödemeler,projeye ait harcama belgeleri karşılığında yapılır.İşletme kredisi, ham veya yardımcı madde alımına ilişkin belge karşılığı, ham ve yardımcı madde dışardan ithal edilecekse, açtırılan akretidif karşılığı ödenir. Yatırımın kaldırılması için Fonlar Yönetim Kurulu'ca uygun görüldüğü takdirde, ilerde harcama belgesi ile üç ay içerisinde kapatılmak kaydıyla tahsis edilen kredi tutarının %30'u oranında avans verilebilir. Avans kapatılmadıkça ikinci bir avans ödenmez.

    Kredinin Geri Dönüşü :

    Madde 28 - Kredi taksitleri, vadesinde tahsil edilir. Taksitlerin herhangi birisinin vadesinde ödenmemesi veya sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde borcun tamamı muacceliyet kazanır ve bu tarihten itibaren borç bakiyesinin tamamının tahsiline gidilir. Fonlar Yönetim Kurulu uygun görürse borç taksitini en fazla 6 ay erteleyebilir.

    Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanat Siteleri ve İşletme Giderleri Fonu

    I - Organize Sanayi Bölgeleri İçin Fon Kullanımı:

    Amaç :

    Madde 29 - Fonun amacı, sanayinin gelişmesini, dengeli şekilde daha yaygın bir duruma geçmesini teminen sanayi işletmeleri için gerekli bulunan su, yol, kanalizasyon, enerji, haberleşme ve benzeri alt yapı imkanları ile sağlık ve kültürel gibi sosyal tesisleri ihtiva eden geliştirilmiş sahalar üzerinde organize sanayi bölgelerinin kurulması için, müteşebbis kuruluşlara yapılacak ikraz yardımı esasları ve bununla ilgili diğer hususları belirtmektir.

    Fon Hesabının Kaynağı ve İşleyişi :

    Madde 30 - Her mali yıl başında ödeneklerin genel bütçe tatbikatına uygun olarak serbest bırakılması ile bankada fon hesabı açılır. Daha sonra serbest bırakılan veya bu fona ilave edilen ödeneklerle kredi alan sanayicilerin (Müteşebbislerin) fona ödeyecekleri faizler de bu hesaba aktarılır. Fon hesabından yapılacak ödemeler, Küçük Sanayi ve Sanayi Bölge Siteleri Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Fonlar Yönetim Kurulu Kararına ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

    Müracaat :

    Madde 31 - Müteşebbis Teşekküller, Valinin Başkanlığında aşağıda belirtilen :

    a. Özel idareler,

    b. Sanayi odaları,

    c.Ticaret odaları,

    d. Ticaret ve sanayi odaları,

    e. Belediyeler (Organize sanayi bölgesi belediye sınırları içinde olması halinde),

    f. Sanayicilerin kendi aralarında kurdukları dernek veya kooperatiflerden,

    müracaat edenler arasında, Bakanlıkça uygun görülenlerin biraraya gelmesiyle teşekkül eder,

    (Değişik fıkra: 03/06/1994 - 21949 s. R.G./Yön.) Bakanlık müteşebbis teşekküllerde Bakanlığı temsilen, merkezdeki fonla ilgili birimlerinden bir elemanını veya İl Müdürlerini üye olarak görevlendirir.

    Zorunlu hallerde, Başkanlık görevi vali tarafından vali yardımcılarından birine verilebilir.

    Fondan yararlanacak müteşebbis teşekküller düzenleyecekleri müracaat formlarına;

    1.Organize sanayi bölgesini kapsayan 1/5000 ölçekli, ilgili makamlarca onaylı nazım planını,

    2.Bölgenin kurulması ile ilgili olarak yapılan fizibilite raporunu,

    3.Organize sanayi bölgesine ait genel yerleşme planını,

    4.Projelerine uygun olarak hazırlanmış maliyet keşfini gösterir rapor ve mutasavver planını,

    5.Bölge inşaatının tamamlanıncaya kadar yapılacak yatırıma karşılık, teşekkülün katılma payını gösterir program ve inşaatın mutasavver iş programını,

    6.Teşekkül veya teşekküllerin yetkili organlarınca, organize sanayi bölgesi kurulması hakkında alınan kararın onaylı örneğini,

    7.Organize sanayi bölgesi kuruluş masraflarına, proje keşif tutarlarının %10'una kadar Fonlar Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği bir değerle katılacağına dair, noter tarafından düzenlenmiş taahhütnameyi,

    8. (Değişik bend: 05/04/1990 - 20483 s. R.G./Yön.) Fonlar Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği diğer hususları,

    dercederek Bakanlığa başvururlar

    Kredi Tahsisi :

    Madde 32 - Kredi tahsisinde öncelik, birden fazla teşekkül kredi talebinde bulunduğu takdirde, müracaatlardan aynı olması halinde katılma payı oranı, müracaat sırası ve diğer hususlar nazara alınarak, Bakanlık Fonlar Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

    Kredi tahsisinde, bir önceki yıl fonundan ikrazda bulunulmuş ikraz şartlarını yerine getirmiş ve program gereğince devam etmekte olan organize sanayi bölgesinin ihtiyaçları öncellikle nazarı dikkate alınır.

    Sözleşme Düzenleme :

    Madde 33 - Bakanlık ile müteşebbis teşekküllün yetkili temsilcileri arasında gerekli ve yeterli hususları ihtiva eden sözleşme noter huzurunda imzalanır.

    Kredi Teminatı :

    Madde 34 - Kredi teminatı, birinci veya ikinci derece gayrimenkul ipoteği olarak müteşebbis teşekküle yıllar itibariyle yapılan her yıla ait kredi tahsis tutarı kadar Bankaca alınır.

    İşbu ipoteğin sözü edilen yıllık kredinin ilk partisinin ödendiği tarihten itibaren tesis edilmesi yönüne gidilir. Müteşebbis teşekkül verdiği taahhütname ile Bakanlığa karşı borçlanır. Gerekli teminat tapuya "Fonun kullanım gayesine uygun olarak" şerhi verilmek üzere Bankaca alınır.

    Arsa İktisabı :

    Madde 35 - Organize sanayi bölgesi arsasının iktisabında Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün kamulaştırma yetkisinden istifade edileceği hallerde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nce kamulaştırılan ve daha sonra müteşebbis teşekküle devredilecek arsanın kamulaştırılma bedeli ile iktisabı için gerekecek diğer giderlerin tamamını veya bir miktarı, müteşebbis teşekkül arsa kredisinden Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'ne aktarılabilir. Bu aktarma işlemi Bakanlık, müteşebbis teşekkül ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü arasında düzenlenecek bir protokol ile yapılır. Ancak, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, bu yolla kamulaştırdığı arsayı, müteşebbis teşekküle Bakanlık lehine ve birinci veya ikinci derecede gayrimenkul ipoteği karşılığında verir.

    Katılma Payı :

    Madde 36 - Müteşebbis teşekkül yıllık yatırım programına tekabül eden organize sanayi bölgesi kurma finansmanına faizsiz katılma payını, her mali yılın başında (en geç mali yılı izleyen ilk ayın sonuna kadar) yıllık olarak bankanın mahalli şubesine"Organize Sanayi Bölgesi Kurma Fonu"na, Teşekkül Katılma Payı adı altında açılacak hesaba yatırır. Müteşebbis teşekkül her yıl katılma payını kullandıktan sonra krediden faydalanabilir.

    Avans :

    Madde 37 - Müteşebbis teşekkül talebi bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde açılacak krediye mahsuben avans verilebilir. Her defasında verilecek avans, o yıl için tahsis edilen kredinin %20'sini geçemez.Alınan avansın 38. maddeye göre kapatılan tutarı kadar yeniden avans verilebilir. Ancak verilecek avans tutarı o yıl için tahsis edilen kredinin %20'sini geçemez.

    Avans bakiyesi, avansın alındığı mali yıl içinde müteşebbis teşekkülce kapatılır.

    Avansların Kapatılması :

    Madde 38 - Avansların kapatılması ve yeni kredilerin verilmesi, durum (Sitüasyon) ve harcama belgelerine göre yapılır.

    Durum raporları, müteşebbis teşekkülün sorumlu mimar veya mühendisi tarafından düzenlenir.

    Sanayi ve Teknoloji Bölge ve İl Müdürlükleri, sanayi odaları, ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları ile bunların müşterek teşebbüslerine ait durum raporları, mahalli bayındırlık müdürlüklerince onaylanır.

    Kredinin Geri Dönüşü :

    Madde 39 - Vade başlangıcı kredinin alındığı tarihtir. Kredi taksitlerinin zamanında ödenmemesi ve sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerinde mevcut borç muacceliyet kazanacağından bütün gelir ve teminatlara el konur.

    Fonlar Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde,bir defaya mahsus olmak üzere, vadesi gelmiş ana para taksitini en fazla bir yıl erteleyebilir. Ertelenen taksit müteakip yılın anapara taksiti ile birlikte tahsil edilir.

    Madde 40 - Müteşebbis teşekkül organize sanayi bölgesi dahilinde yapacağı arsa satışından elde edeceği meblağ, mahalli bankada açılacak ayrı bir hesaba yatırmak zorundadır. Bu hesapta toplanacak meblağın öncellikle vadesi gelmiş anapara taksitleriyle faiz ödemelerine harcandıktan sonra bakiyesi, Bakanlığın onayı ile müteşebbis teşekkül tarafından aynı bölgenin müteakip yıllar geliştirme işlerinde kullanılabilir.

    Müteşebbis teşekkülün borç bakiyesinden bu şekilde yapılacak indirim, borç taksitlerinin sonuncusundan başlamak suretiyle geriye doğru yapılır.

    Vefa Hakkı :

    Madde 41 - Müteşebbis teşekkül tarafından organize sanayi bölgesinde yapılacak arsa parsellerinin satış sırasında satılan parseller üzerinde müteşebbis teşekkül lehine anlaşma ile "vefa hakkı"tesis edilerek tapuyu tescil olunur.

    Madde 42 - Genel, katma ve özel bütçeli idareler ile, 440 sayılı Kanuna tabi İktisadi Devlet Teşekkülleri ve müessesleri, görevlerine giren hizmetleri organize sanayi bölgesi sınırına kadar öncelikle iletilmesi hususunda gerekli teşebbüslerde bulunurlar.

    II - Küçük Sanat Siteleri İçin Fonun Kullanımı :

    Amaç :

    Madde 43 - Fonun amacı küçük sanayicilerin, günün icaplarına uygun modern ve teknik şartlara haiz birer iş yerlerine sahip olmalarını sağlamak ve bu topluluğun genel hizmetlerini karşılayacak tesisleri içerisine alan bir küçük sanat sitesi kurmak ve işletmek üzere kurulmuş kooperatiflere gerekli maddi ve teknik desteği yapmaktır.

    Fon Hesabının İşleyişi :

    Madde 44 - Fon hesabından yapılacak ödemeler, bu ödemelerin vadeleri, faiz ve geri dönüşleri ile diğer hususlar Küçük Sanayi ve Sanayi Bölge ve Siteleri Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre düzenlenen "Sınırlı Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri Ana Sözleşmesi"nin Yapı Kooperatifi Statüsü ve Fonlar Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılır.

    Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşletme Kredisi Fonu

    Amaç :

    Madde 45 - Fonun amacı küçük sanayi ve el sanatları ile uğraşanların günün şartlarına uygun bir site kurmalarına yardımcı olmak ve tesislerinin verimli çalışabilmesi için maddi katkıda bulunmaktır.

    Fon Hesabının İşleyişi :

    Madde 46 - Her mali yıl başında ödeneklerin genel bütçe tatbikatlarına uygun olarak serbest bırakılmasıyla bankada fon hesabı açılır. Daha sonra serbest bırakılan veya bu fona ilave edilen ödeneklerle, kredi alan sanayicilerin (Müteşebbislerin) fona ödeyecekleri faizler de bu hesaba aktarılır.Fon hesabından yapılacak ödemeler, ilgili dairenin talebi üzerine Fonlar Yönetim Kurulu'nun kararına ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır. Fonlar Yönetim Kurulu tesis ve işletme kredilerinin tahsisinde:

    a) Sanayi sitesi kurulacak yerde yeterli miktarda teşviki gereken küçük sanayi ve elsanatları topluluğunun bulunması,

    b) Bu topluluğun bulunduğu çevrenin, Küçük Sanayi ve El Sanatlarını geliştirecek imkanlara sahip bulunması,

    c)Küçük Sanayi ve El Sanatları ile uğraşanların, üretimlerini, artırması, üretilen malların yurt dışına ihracı ve ithal ikamesi imkanının bulunması,

    d)İmalatla uğraşan küçük sanayicilerden :

    Makina imalatı, elektrik makina ve aletleri , tarım makina ve aletleri, madeni eşyadan yapılan antika eşyalar, plastik sanayii, lastik sanayi, Deri sanayii kereste ve mobilya imalatçıları, doğramacı ve marangozlar, sabun ve deterjan gibi temizlik malzemeleri imalatı, demirci, dökümcü, tornacı, tesviyeci, presçi, kromajcı ve nikelciler, oto karosörü, boyacı, kaportacı ve tamirciler, hurdacı, camcı, nalburcu ve yedek parçacılara tercih ve öncelik tanınır.

    Madde 47 - Bu fondan ödenecek tesis ve işletme kredilerinin, faiz, vade geri dönüş ve kredi şartlarıyla ilgili diğer hususlarını Fonlar Yönetim Kurulu tayin ve tesbit eder.

    Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu

    Amaç :

    Madde 48 - Fonun amacı, küçük sanatlarla iştigal edenlerin kurmuş oldukları kooperatiflerin etkin, verimli ve üretken olmasını sağlamak için katkıda bulunmaktır.

    Fon Hesabının İşleyişi :

    Madde 49 - Her mali yıl başında bütçeye konan ödeneklerin genel bütçe uygulamasına uygun olarak serbest bırakılmasıyla, bankada fon hesabı açılır. Daha sonra serbest bırakılan veya bu fona ilave edilen ödeneklerle kredi alan sanayicilerin (Müteşebbislerin) fona ödeyecekleri faizler de bu hesaba aktarılır. Fon hesabından yapılacak ödemeler, Küçük Sanayi ve Sanayi Bölge ve Siteleri Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, Fonlar Yönetim Kurulu'nun kararına ve bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

    Fonlar Yönetim Kurulu vereceği kredilerde ve alacağı kararlarda:

    a)Üretilen mal ve hizmetlerin nitelik ve niceliğini,

    b)Kooperatife kayıtlı üye sayısını,

    c)Üretilen emtianın döviz potansiyelini,

    d)Yaratacağı personel istihdamını,

    Göz önünde bulundurur.

    Madde 50 - Bu fondan kooperatiflere ödenecek kredilerin faiz, vade, geri dönüş ve kredi şartlarıyla ilgili diğer hususlarını Fonlar Yönetim Kurulu tayin ve tesbit eder.

    Küçük Sanayiinin Geliştirilmesi Fonu

    Amaç :

    Madde 51 - Fonun amacı, küçük sanayinin değişen ekonomik şartlara uyumunu, yeni teknolojiye sahip olmalarını, işletmelerini tam kapasitede çalışmaya yönelterek küçük sanayi tesislerinin belli ekonomik büyüklükler halinde toplanmalarını, küçük sanayi sitelerinin özellikle organizasyonunu sağlamak kaydıyla finansman ve kredi ihtiyaçlarını karşılamaktır.

    Fonun Kaynağı ve İşleyişi :

    Madde 52 - Her mali yıl başında, ödeneklerin genel bütçe tatbikatına uygun olarak serbest bırakılmasıyla bankada fon hesabı açılır. Daha sonra serbest bırakılan veya bu fona ilave edilen ödeneklerle, kredi alan sanayicilerin (Müteşebbislerin) fona ödeyecekleri faizler de bu hesaba aktarılır. Fon hesabında yapılacak ödemeler, Küçük Sanayi ve Sanayi Bölge ve Siteleri Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Fonlar Yönetim Kurulu'nun vereceği karar doğrultusunda ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

    Kredi, esnaf ve sanatkarlar yasasına ve 1163 sayılı Kooperatifler Yasasına göre kurulmuş küçük sanayi kollarında faaliyet gösteren kişi ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara verilir. Şirket veya ortaklık şeklinde faaliyet gösteren kuruluşların, esas sözleşme ve ortaklık mukavelelerinde, çalışma konusunun küçük sanayi faaliyetleri olarak belirtilmesi dikkate alınır. Ortaklık süresinin kredi vadesinden uzun süreli olması şarttır. Bu fondan yararlanmak isteyen küçük sanayici ve küçük sanayi faaliyetlerinde bulunan kişi ve kuruluşlar, Bakanlıkça hazırlanacak matbu Kredi Talep Formu'nu usulüne uygun olarak doldurur ve istenen diğer belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat eder.

    Kredi Tahsisi ve Teminatı :

    Madde 53 - Kredi Talep Formu'nda belirtilen bilgi ve belgeler Bakanlığa verildikten sonra, ilgili dairece "Teknik Ön İnceleme Raporu" hazırlanır ve bu rapor bir dosya haline getirildikten sonra Yatırımlar ve Krediler Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir. Yatırımlar ve Krediler Dairesi Başkanlığı, gerekli hallerde Sanayi ve Araştırma Genel Müdürlüğü'nün yardımı ile hazırlanan dosya üzerinden bir mali ve ekonomik değerlendirme raporu hazırlar. Bu rapor, diğer belgelerle birlikte Fonlar Yönetim Kurulu'na sunulur. Fonlar Yönetim Kurulu eldeki belgeler ışığı altında son kararını verir.

    Tahsis edilen kredi tutarı üzerinden gerekli teminatlar alındıktan sonra, Bakanlıkça hazırlanan kredi sözleşmesi, Yatırımlar ve Krediler Dairesi Başkanlığı ile küçük sanayici ve küçük sanayi faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar arasında imzalanarak yürürlüğe girer.

    Verilen kredilerde, teminat mektubu ve gayrimenkul kabul edilir. Her iki teminat birbirini tamamlayacak şekilde kullanılabilir. Müracaatçının makine ve ekipmanları sigortalı ise, bu makina ve ekipmanlar işletme kredisi teminatı olarak kabul edilebilir. Bütün teminatlarda, alınan kredinin % 30 fazlası aranır.

    Kredinin Geri Dönüşü :

    Madde 54 - Küçük sanayiciye ihtiyaç duyduğu makina ve ekipmanın faturası karşısında ödeme yapılır. İşletme kredisi için ham ve yardımcı madde karşılığında ödeme yapılır. İşin hızlandırılması için gerektiği hallerde Fonlar Yönetim Kurulu, 3 ay içerisinde belgelendirilmek şartıyla ödemenin avans olarak yapılması için karar alır.

    Kredi taksitleri zamanında ödenmediği ve sözleşme hükümlerine uyulmadığı takdirde, borcun tamamı muacceliyet kazanarak, borcun tamamının tahsili cihetine gidilir. Fonlar Yönetim Kurulu uygun görürse borç taksitini 6 aya kadar erteleyebilir.

    Halk Girişimlerini Destekleme Fonu

    Amaç :

    Madde 55 - Fonun amacı, halk tasarruflarının yurt düzeyinde yaygınlaşmasını sağlamak, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörülen alanlara halkın tasarruflarını kanalize etmek, Planda belirtilen önceliklerde ve yerlerde sanayi yatırımlarını hızlandırıcı, istihdamı artırıcı, çok ortaklı halk teşebbüslerinin yatırımlara güvenle yönelebilmesini sağlamak kaydıyla, ortaklığın finansman ve teknik problemlerinin çözümlenmesini, bunlara ek olarak kaldırılan İşletmeler Bakanlığı'nın 1979 Yılı Bütçesinde yer alan ve daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına devredilen "Halk Girişimlerini Destekleme Fonu" ile halka açık ortaklıkların desteklenmesini gerçekleştirmektir.

    Fonun İşleyişi :

    Madde 56 - Her sene mali yıl başında, ödeneklerin genel bütçe uygulamasına uygun olarak serbest bırakılmasıyla bankada fon hesabı açılır. Daha sonra serbest bırakılan veya bu fona ilave edilen ödeneklerle kredi alan sanayicilerin (Müteşebbislerin) fona ödeyecekleri faizler de bu hesaba aktırılır. Fon hesabından yapılacak ödemeler, Yatırımlar ve Krediler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine, Fonlar Yönetim Kurulu'nun kararı ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

    Fonlar Yönetim Kurulu'nun kredi tahsisi ile ilgili alacağı kararda, aşağıdaki ortaklıklara öncelik tanınır:

    a) Halka açık, sınai mamul veya hammaddesi üretimine dönük şirket veya kooperatifler,

    b) Yurt dışında çalışmakta olan Türk işçilerinin kurdukları anonim şirket veya kooperatifler (Bu kuruluşlarda üye sayısı ve kuruluşun amacı gözönünde tutulur.)

    c) Hisse senetlerinin en az % 51'i nama yazılı, halka açık anonim şirketler,

    d) Burada sıralanan ortaklık veya kooperatiflerin gelişmelerini sağlayacak pazarlama, danışmanlık ve koordinasyon hizmetlerini yapmak üzere kurulmuş ortaklıklar.

    Ek Madde:

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 04/07/1999 - 23745 s. R.G./Yön.) Müteşebbis teşekkülün görev süresi bölgede kurulacak tüm işletmelerin 2/3 ünün üretime geçtiklerinin ve bölgenin kredi borcunun tamamen ödendiğinin belgelenmesi ile genel kurulun toplanarak yönetim ve denetim kurulları üyelerini seçmesiyle sona erer.

    İşletmeler, üretime geçtiklerini bölgenin bulunduğu ilin sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası o da yoksa ticaret odasından alacakları fiili imalat belgelerini bölge müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa belgeler.

    Müteşebbis teşekkülün kredi borcu bittiğinde ise Halk Bankası tarafından Bakanlığa bildirilir.

    Bakanlık, belgelerin tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde ilk genel kurulu toplaması talimatını müteşebbis teşekküle gönderir, Müteşebbis teşekkül ilk genel kurulu Bakanlık talimat tarihini takip eden ilk altı ay içinde toplamak zorundadır.

    Genel kurul, bölgede yer alan işletmelerin birer temsilcilerinin katılması ile oluşur. Genel kurulu toplamak için gerekli çağrıyı müteşebbis teşekkül yapar.

    Genel Kurulda yönetim ve denetim kurulları seçilir. Yönetim ve denetim kurullarının seçimi ile müteşebbis teşekkülün görevi ve yetkileri sona erer. Ancak bu görevleri yürüttükleri sürece yaptıkları işlemlerden doğacak kanuni sorumlukları devam eder. Görev ve yetkileri sona eren müteşebbis teşekkül bölgeye ait her türlü belge, bilgi ve kayıtları derhal yönetim kuruluna devreder.

    Genel kurul ile genel kurul tarafından seçilecek yönetim ve denetim kurullarının oluşum ve çalışma esasları tip iç talimatname ile belirlenir.

    Geçici Madde:

    Geçici Madde - Bakanlıkça yapılan etüdler sonucunda kalkınma güçlüğü olduğu veya tabii afetler dolayısıyla önemli gelir kaybına uğradığı tesbit edilmiş olan, bölgelerde Küçük Sanayi Sitesi kurulacak arazinin özellikleri ve kooperatif üyesi küçük sanayicinin mali sıkıntı içinde bulunması sebepleriyle aşağıdaki Küçük Sanayi Siteleri arsa bedelleri bir defaya mahsus olmak üzere kredi kapsamına alınmıştır. Bunlar dışında hiç bir Küçük Sanayi Sitesi arsasına kredi tahsis edilmeyecektir.

    1 - Artvin (Merkez)

    2 - Çanakkale - Çan

    3 - Gümüşhane (Merkez)

    4 - Hakkari (Merkez)

    5 - Hakkari - Yüksekova

    6 - Kütahya - Gediz

    7 - Ordu - Ünye

    8 - Ordu - Fatsa

    9 - Sinop (Merkez)

    10 - Rize - Çayeli

    Kredi, küçük sanayi sitesinin üst yapılarına verilecek kredilerden ayrı tutulmak suretiyle, aşağıdaki esaslar içinde uygulanacaktır.

    a) Sağlanacak olan kredi, 1985 yılı Yatırım Programında yer alan Küçük Sanayi Sitesi projelerine 1985 yılı ödeneğinden aktarma yapılmak suretiyle karşılanacaktır.

    b) Bu projelerin arsalarının satınalınması için öngörülen miktar en fazla 500 milyon TL. olacaktır.

    c) Küçük Sanayi Siteleri arsaları maliyetinin en çok %40 oranında kredilendirilecektir.

    d) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin kredilerinin geri ödenmesi, inşaata geçilmesinden itibaren iki yıl içinde tamamlanacaktır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kaldırılan Hükümler :

    Madde 57 - 2 Ekim 1972 tarih ve 14324 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi Kredisi Fonu Yönetmeliği" ve bunu değiştiren 26 Mayıs 1973 tarih ve 14546 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik maddeleri ile 28 Ekim 1967 tarih ve 12737 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Organize Sanayi Bölgeleri Kurma Fonu Yönetmeliği" ve bunu değiştiren 29 Nisan 1969, 24 Şubat 1972, 21 Ekim 1974, 24 Mart 1978, 13 Nisan 1979 ve 5 Ekim 1981 tarihli Resmi Gazetelerde Yayınlanan değişiklik maddeleri ve 24/02/1979 tarih ve 16560 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Halk Girişimlerini Destekleme Fonunun Kullanılması Hakkında Yönetmelik"yürürlükten kaldırılmıştır.

    Ancak, bu Yönetmeliklerle kazanılmış bulunan hak ve vecibeler saklıdır.

    Mevzuat Kanunlar