İLLER BANKASI İHALE YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 17/05/1991

    Resmi Gazete Sayısı: 20874

    İller Bankası:

    BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Bankanın görev alanı içine giren alım, satım, trampa, mülkiyetin dışındaki diğer ayni haklar tesisi, hizmet, yapım, kira ve taşıma işlerinin yürütülmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bankanın merkez ve bölge teşkilatının yapacağı ihaleleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İlkeler

    Madde 4 - Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun koşullarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.

    Tanımlar

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte geçen:

    Alım, Satım : Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alım ve satımını,

    Hizmet: Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, sondaj, imalat, prototip imalat, istikşaf, etüd, harita, imar planı, plan, proje, kontrollük, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmetleri,

    Yapım: Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, montaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve sondaj işlerini,

    Kira : Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini,

    Trampa ve Mülkiyetin Dışındaki Diğer Ayni Haklar Tesisi: Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanununun trampa ve mülkiyetin dışındaki diğer ayni haklar tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilmiş işlemleri,

    Taşıma : Yükleme, taşıma, boşaltma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini,

    Tahmin edilen bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bedelini,

    Uygun bedel: Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini; eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek üzere teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini; bedel tahmini yapılamayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini,

    İhale bedeli: İşin keşif tutarının veya tahmin edilen bedelinin indirime tabi tutulduktan sonraki miktarını,

    Banka: İller Bankasını,

    Genel Müdürlük: İller Bankası Genel Müdürlüğünü,

    Bölge Müdürlüğü: İller Bankası Bölge Müdürlüklerini,

    İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

    İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usül ve koşullarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı veya kararı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

    Müteahhit; Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

    Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

    Sözleşme: Banka ile müteahhit arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

    İhale ön kararı: İlgili birim yetkililerinin ihale usulü şeklini de kapsayan teklifleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nca alınacak ihale ön Kararı'nı,

    İhale Ön Onayı: İlgili birim yetkililerinin ihale usulü şeklini de kapsayan teklifleri çerçevesinde, onay makamlarınca verilecek İhale Ön Onayı'nı,

    İhale Kesin Kararı: İhale Komisyonları ve Genel Müdürlüğün teklifi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca alınacak İhale Kesin Kararı'nı,

    İhale Kesin Onayı: İhale komisyonlarının teklifi çerçevesinde, onay makamlarınca verilecek İhale Kesin Onayı'nı,

    ifade eder.

    Yetkiler

    Madde 6 - Birinci maddede sayılan işlemlerle ilgili yetkiler aşağıda belirtilmiştir:

    Yönetim Kurulu:

    Bu Yönetmeliğin, "İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler" başlıklı 31 inci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar ve bunların dışında kalan kurum ve kuruluşlarla ilgili olarak, 1 inci maddede sayılan işlerin yürütülmesinde, Genel Müdürün ne kadar yetkili olduğunu, bir önceki yıl için tespit edilen miktardan az olmamak üzere ve Devlet İstatistik Enstitüsünce ilan edilen toptan eşya fiyat endeksleri de nazara alınarak her yıl Aralık ayı sonuna kadar belirler.

    Yıllık yatırım programında veya Banka bütçesinde yer almayan işlerde, İhale Ön Kararı'nı verir.

    Yıllık yatırım programında veya Banka bütçesinde olsun ya da olmasın bedeli Genel Müdürün yetkisini aşan işlerde, İhale Kesin Kararı'nı verir.

    Genel Müdür :

    Yukarıdaki bentte belirtildiği şekilde Yönetim Kurulunca verilen yetki limitleri içinde kalan işlerde ilgili birimlerin teklifi ile İhale ön onayı ve İhale Kesin Onayı'nı verir.

    Bedelleri ne olursa olsun, yıllık programda veya Banka bütçesinde yer alan işler ve bu işlerin malzeme alımları için, İhale Ön Onayı'nı verir.

    Yönetim Kurulundan İhale ön kararı alınmış işlere ait malzeme ve diğer kısmi ihalelerinde, bedelleri ne olursa olsun İhale Ön Onayı'nı verir.

    Bedelleri ne olursa olsun, Banka ortak idareler ve protokol ile diğer kuruluşlar ihtiyacı için malzemenin tahsis onayını verir.

    Emanet komisyonlarınca yürütülen işlerde, komisyonca malzeme alım ve satımlarının merkezce yapılması istenirse Genel Müdürün onayı alınarak bütün işlemler bu Yönetmelik esasları içinde yürütülür.

    Daire Başkanlıkları:

    Banka bütçesi kurallarında belirtilen personel masrafları ile ilmi ve fenni eserlerin inceleme, araştırma, çeviri ve danışma giderleri dışında; küçük demirbaş giderleri, matbua ve kırtasiye v.b. diğer işletme giderlerinin beher kalemi için Banka bütçesinde belirlenen miktarı geçmemek şartıyla ilgili daire başkanlıkları veya daire başkanlarına vekalet etmeleri uygun görülenler tarafından vaki olacak müteferrik ve acil ihtiyaçların temininde; ödeneği ve Banka bütçesinde belirlenen yetki limitleri içinde kalmak kaydı ile mahsubundan onay alınmak üzere Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı yetkilidir.

    Harita, Makine ve Sondaj, Yapı İşleri, Malzeme ve İdari İşler Dairesi Başkanlıklarına ait işlerde, başkanlıklar kendi çalışma yönetmelikleri içinde kalmak ve Muhasebe ve Mali İşler dairesi Başkanlığına verilen yetki limitini geçmemek kaydıyla işleri yürütmeye yetkilidirler.

    Tutarı Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına verilen yetkinin beşte birine kadar olan ve mevcut imkanlarla hemen yerine getirilmesi mümkün görülmeyen acele ve müteferrik ihtiyaçların karşılanmasında, mahsubunda onay alınmak kaydıyla, ilgili daire başkanı veya kendisine vekalet etme yetkisine sahip yardımcıları piyasa rayiçleri üzerinden fatura karşılığı harcamayı yapmaya yetkilidir.

    Bölgeler: Bankanın yıllık yatırımı programı ve bütçesinde yer alan işlerden hangilerinin bölge müdürlüklerince yapılacağı hususu Yönetim Kurulu'ndan alınacak kararla belirlenir.

    Belirlenen bu işlerin yürütülmesi, verilen yetki limitleri içinde kalınmak kaydıyla, bu Yönetmelik esasları çerçevesinde olacaktır.

    Bölge müdürleri, İhale Ön Onayı, İhale Kesin Onayı vermeye, ihale komisyonları, teklif inceleme komisyonları, özel inceleme komisyonları kurmaya yetkilidirler.

    e) Emanet Komisyonları : Merkezde veya bölgelerde işlerin emanet komisyonları aracılığı ile yaptırılmasında fayda görülen işlerde ilgili emanet ve çalışma yönetmeliklerinde belirtilen usul ve yetkiler kullanılır.

    İhaleye Katılabilme Şartları

    Madde 7 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe sahip bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

    İhaleye Katılamayacak Olanlar

    Madde 8 - (Değişik madde: 12/11/1991 - 21049 s. R.G. Yön.)

    Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

    2886 sayılı ve diğer Kanunlar ve bu Yönetmelik hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, Bankanın ita amirleri, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçiler ve Bankada çalışan diğer personel,

    Çalıştıkları sürece Bankada görevli genel müdür, Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür yardımcıları, denetçiler, ihalenin ilgili olduğu daire başkanı veya bölge müdürü ile ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları (anne, baba, büyükanne, büyükbaba, çocuk, torun, kardeşler, eşinin annesi, babası, büyükannesi, büyükbabası ve kardeşleri),

    (b) bendinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

    (Ek fıkra: 05/03/2004-25393 S.R.G. Yön./1.mad) Ancak, Banka personeli ile eşleri ve her derecedeki kan ve kayın hısımları Kamu Konutları Kanunu hükümlerine göre konut olarak kullanılan taşınmazların satışı ihalesine katılabilirler.

    Bankadan Ayrılanların Durumu

    Madde 9 - (Değişik madde: 12/11/1991 - 21049 s. R.G. Yön.)

    Bankada görevli olup bu görevlerinden her ne sebeple olursa olsun ayrılanlardan, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde :

    Genel müdür, genel müdür yardımcılığı, Yönetim Kurulu üyeliği, denetçilik hizmetinde bulunanlar Genel Müdürlükçe,

    Bu sayılanların altındaki görevleri yapmış olan idari ve teknik elemanlar fiilen görev yaptıkları ünitece,

    Bölgelerde; Bölge müdürlüğü veya şube müdürlüğü yapmış olanlar o bölge tarafından, bunların dışında kalanlar ise fiilen görev yaptıkları ünitece,

    İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, neticelendirmek ve denetlemekle görevli olanlarla yardımcı birimlerde ihale ile ilgili görev yapmış olanlar, fiilen görev yaptıkları ünitece,

    Yapılan ihalelere ayrıldıkları tarihten itibaren 3 yıl süre ile doğrudan veya dolaylı olarak katılamaz, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.

    Şartnameler

    Madde 10 - İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten özel ve teknik şartnameler ve varsa ekleri ihaleyi yapan ilgili birimlerce ihale evrak dosyasına eklenir.

    Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde hazırlanacak şartnamelerde, işin mahiyetine göre uyulacak özel ve teknik şartlar belirtilir.

    İKİNCİ KISIM : İhale Usulleri

    İhale Usullerinin Neler Olduğu

    Madde 11 - Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır:

    Kapalı teklif usulü,

    Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,

    Açık teklif usulü,

    Pazarlık usulü,

    Yarışma usulü,

    Banka ihalelerinde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ve belli istekliler arasında kapalı teklif usulü esastır.

    Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun olarak, Açık Teklif Usulü, Pazarlık Usulü ve Yarışma Usulü ile de ihale yapılabilir.

    İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı ihale ön onayında belirtilir.

    (Ek fıkra: 05/03/2004-25393 S.R.G. Yön./2.mad) Banka, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın; mülkiyetindeki taşınmazları tespit ettiği veya ettireceği rayiç bedel üzerinden, Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre, taşınmaz alımı, satımı ve değerlendirilmesi işiyle uğrayan kuruluşlar aracılığı ile satmaya yetkilidir.

    Kapalı Teklif Usulü ile İhale

    Madde 12 - Kapalı teklif usulü ile ihale aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:

    İhalenin isteklilere duyuru şekli: Kapalı teklif usulü ihalede isteklilere duyuru ilan yoluyla yapılır.

    Tekliflerin hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir iç zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir dış zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine hangi işe ait teklif mektubu olduğunun yazılması şarttır. Dış zarfın üzerine, ayrıca teklif verenin adı, soyadı ve açık adresi de yazılır.

    Tekliflerin verilmesi : Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, evrak numaralı alındılar karşılığında Genel Evrakın ilgili kısmına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Elden verilecek veya posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Genel Evraka ulaşması şarttır.

    Bildirilen saatten sonra elden verilen teklifler kabul edilmez. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

    Tekliflerin elden verilmesi halinde bir ihtilaf çıkarsa durum bir tutanakla tespit edilir.

    Belirlenen zamanda gelen tekliflerin ve postada geciken tekliflerin zarfları üzerine geliş gün ve saati ilgili memur tarafından adı ve soyadı belirtilerek yazılır ve imzalanır.

    Bankaya verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

    Bankaya gelen teklif zarfları İdari İşler Dairesi Başkanlığı yetkilisi tarafından imza karşılığında ihaleyi yapan Daire Başkanlığı aracılığı ile ihale komisyonuna teslim edilir.

    Bölgelerde ise yetkili tarafından imza karşılığı ihale komisyonuna teslim edilir.

    Yanlışlıkla veya üzerinde teklif zarfı olduğuna dair bir kayıt bulunmadığı için açılan teklif zarfı, yeni bir zarf içine konur, yapıştırılır ve durum yazılı olarak belirtilip İdari İşler Daire Başkanlığı yetkilileri ve diğer ilgililerce de imza edilir. Bölgelerde de benzer işlem yapılır.

    Dış zarfların açılması: Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflara sıra numarası verilir ve hazır bulunan istekliler önünde sırası ile açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarflara verilen sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

    Teklifler zamlı olarak verilemez ve verildikten sonra yapılacak zam ve indirim teklifleri kabul edilemez.

    İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen isteklilerin usul bakımından ortaya çıkabilecek noksanlıklar üzerinde yapacakları itirazları dikkate alınmaz.

    İç zarfların açılması: İç zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Pul noksanı varsa tamamlattırılır.

    Açılan teklif mektupları komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır.

    Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan ve usulüne uymayan teklif mektupları kabul edilmez.

    Teklif verirken dikkat edilecek hususlar ve teklifin reddini gerektiren sebepler:

    Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin varsa indirim oranının rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan ve yazım hatasından dolayı teklif edilen indirim oranı ile bedel arasında yüzde birden fazla fark olan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Söz konusu hatadan dolayı farkı %1'den küçük olan tekliflerde indirim oranı esas alınarak işlem yapılır.

    İmza, ihale evrakı v.b. belgelerin eksik olması gibi şekle ait noksanlıklar görülürse, bunlar komisyonca, ihaleye katılanların huzurunda, ilgilisine tamamlattırılır. Mümkün olmadığı takdirde teklifi reddedilir.

    Geçici teminat, bir yanlışlık sonucu istenilen miktardan % 10'a kadar noksan verilmişse, komisyon isteklilerin huzurunda ve teklif mektupları açılmadan evvel teklif sahibi veya yetkilisi tarafından noksanlığının hemen tamamlanmasına müsaade eder. Aksi durumda teklif reddolunur.

    Geçici teminat noksanının istenilen % 10'undan fazla olması teklif mektubu ile geçici teminat veya eklerinin iç zarfa konması, hangi işe ve kime ait olduğu belli edilmeden geçici teminat verilmesi , geçici teminat yerine kesin teminat verilmesi hallerinde teklif kabul edilmez.

    Keşif bedeli mevcut olmayan ve fiyatları tekliflerle belirlenen işlerde varlığı önceden kontrol edilmiş olan teminat mektuplarının yeterli olup olmadığı iç zarf açıldıktan sonra karara bağlanır. Yabancı bankanın kontr garantisine dayanılarak Türk Bankalarınca verilen teminat mektuplarındaki % 10'a kadar olan eksiklik, komisyon huzurunda önce TL. olarak ihale günü mesai sonuna kadar tamamlattırılır ve bu miktara tekabül eden teminatın kontr garantili olarak 25 gün içinde getirilmesine izin verilir.

    Yurt dışı ihalelerde, işin miktarına uygun oranda ve eksiksiz olarak T.C. Merkez Bankasınca alınıp satılabilir teklife esas döviz cinsinden düzenlenip bir yabancı bankadan doğrudan doğruya gönderilmiş veya bir Türk Bankası kanalı ile verilmiş teminat için herhangi bir nedenle kontr garanti belirtilmemesi, şekle ait bir eksiklik kabul edilir. Bu teminatı veren firmanın teklifinin diğer tekliflerle beraber mukayesesi için verilecek 25 günlük süre içinde usulüne uygun olarak kontr garantinin temin edilerek Bankaya verilmesi şarttır.

    İlan ve ihale evrakı esaslarına uymayan ve şartname dışı hükümler kapsayan veya teklif istenmeden verilen teklifler, toplantıda veya incelemede tespit edilmişse komisyonca reddedilir.

    Dış zarf muhteviyatı kabul edilmeyen tekliflerin iç zarfları açılmaz. Durum tutanağa yazılır.

    İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

    Hangi tekliflerin kabul edildiği, toplantıda bulunanlara komisyon başkanlığınca bildirilir. Bundan sonra, teklif mektuplarını kapsayan iç zarfların açılmasına geçilir.

    İhtilaflı teklifler : Teklif zarflarının zamanında Bankaya verildiği hususunda tereddüde düşülmesi, teklif zarflarına eklenmesi gerekli evrakın eksik veya istenileni havi olmaması gibi sebeplerle meydana gelen tereddüt dolayısıyla komisyonca açılmasında sakınca görülen teklif mektupları; sebepleri ile birlikte komisyonca Yönetim Kuruluna iletilmek üzere Genel Müdürlüğe sunulur.

    Yönetim kurulu dilerse, Komisyonca açılmamış ihtilaflı teklif mektuplarının açılmasını kararlaştırır.

    İhtilaflı teklif mektubu ihtilaflı teklif veren istekli ile ihaleye katılmış diğer isteklilere yazılı olarak gönderilecek bir mektupla bildirilecek günde ve İhale Komisyonu huzurunda açılır. Açılan teklif mektubu evvelce verilen teklif mektupları ile birlikte değerlendirilir.

    Davet mektubunun herhangi bir sebeple alınmamış olması halinde dahi tebligat yapılmış sayılır.

    İstekliler isterlerse, bu zarfların açılması sırasında komisyonda hazır bulunabilirler.

    Anlaşmazlık halinde Yönetim Kurulunca verilecek kararlar kesindir.

    İhale sonucunun karara bağlanması : Bu maddenin (d) bendine göre boş zarflar açıldıktan sonra kabul edilen teklifler incelenerek :

    İhalenin yapıldığı, ancak onaylanmasına bağlı kaldığı,

    Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde Teklif İnceleme Komisyonu veya Özel İnceleme Komisyonunda incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve ihalenin başka bir güne bırakıldığı,

    İhalenin yapılmadığı,Hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

    ı) Tekliflerin aynı olması : Birden fazla istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu durumda aynı teklifte bulunan istekliler arasında, ihale komisyonunca ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

    İhalenin yapılamaması : Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya Banka yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılır.

    İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur. Yeni ihale, yapılıncaya kadar geçecek günler içinde aynı nitelikler korunarak günlük ihtiyaçlar oranında pazarlıkla mal alınabilir. Ancak ihale, şartnamede belirtilen nitelikte mal bulunamaması sebebiyle geri kalmış ise, günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalmaksızın temin edilebilir.

    Belli İstekliler Arasında Kapalı teklif Usulü İle İhale

    Madde 13 - Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, teknik liyakat ve yetenekleri Bankaca kabul edilmiş tecrübeli şahıs veya firmalardan birine yaptırılması gerekli görülen ve gerekçeleri ihale ön kararında belirtilen içme suyu, kanalizasyon, sondaj, elektrik, yapı tesisleri ile diğer tesislerin yapımı ve montaj işlerinde, proje, harita, imar planı hazırlanmasında; müşavirlik, özel kontrollük hizmetleri malzeme alımı ve bunlara benzer işlerin yapılmasında yalnız bir firmanın elinde bulunan işlerde; ilanı ihtiyari olan işlerde uygulanır.

    Teklif istenecek firmaların asgari olarak; ilan yolu ile yapılan kapalı teklif usulü ile ihalede o iş için gerekli görülecek şartları yerine getirmeleri zorunludur.

    Bunun için; belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yapılması uygun görülen ihalelerde birinci işlem olarak, Bankada mevcut olan bilgilerle, ehliyet karnesi, müteahhitlik karnesi, mali yeterlik, iş durum ve tutumları ve şartnamelerin öngördüğü diğer özellikler göz önünde tutularak teklif istenecek firmaların veya uzmanların isimleri onay ile tespit edilir.

    Bu şahıs ve firmalardan mektupla teklif istenir.

    En az üç firmadan teklif istemek zorunludur.

    Özel ihtisas ve benzeri nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde yetki limitlerine göre ayrıca onay veya karar alınması şarttır.

    Belli istekliler arasından kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde kapalı teklif usulünde belirtilen yönteme göre işlem yapılır.

    Açık Teklif Usulü ile İhale

    Madde 14 - Tahmin edilen bedeli her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir.

    Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

    Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

    Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

    Açık teklif usulünde ihale : İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.

    Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağırılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır. Ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

    İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzalar alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum tutanakta belirtilir.

    İhaleden çekilenler yeniden herhangi bir şekilde teklifte bulunamazlar.

    Tekliflerin yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırmaların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir.

    İhale sonucunun karara bağlanması : Sözlü ve yazılı son teklifler alındıktan sonra, ihale 12 nci maddenin (h) bendine göre karara bağlanır.

    İhalenin yapılamaması : Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya Banka yararı görüldüğü takdirde iş, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereğince pazarlıkla yaptırılabilir.

    Pazarlık Usulü İle İhale

    Madde 15 - Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. İlan zorunlu değildir.

    Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

    Aşağıda yazılı işlerin ihalesi onay veya karar alınarak pazarlık usulü ile yapılabilir:

    Banka kuruluş yasasına göre, proje ve inşaatını yapmakla görevli olduğu, özelliği bulunan önemli binalar ile estetik ve teknik özelliklere sahip güzel sanatlara ilişkin işleri ve kentlerin ulaşım sistemlerine ait planlarını; Kent harita, imar planları, içme suyu, kanalizasyon, sondaj ve yapı tesislerinin etüd ve proje işlerini, gerektiğinde bu işlere ait kontrollük hizmetlerini bilimsel ve teknik yeterlilikleri kabul edilmiş yerli veya yabancı uzman ve firmalara yaptırma isteminde,

    Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan ve kapalı veya açık teklif usulleri ile ihalesi imkanı bulunmayan her türlü alım, kiralama, onarım, yapım, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işlerinde,

    Aynı biçimde, gerekli görülecek her türlü inşaat, imalat ve tesisat işlerini, sermayesinin % 50'den fazlası tek başına veya birlikte Devlete ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait ve uğraşı konuları inşaat, imalat ve tesisat işleri olan kuruluşlara o iş için onanmış birim fiyatları üzerinde hesaplanmış keşif bedelleri esas alınarak yaptırma isteminde,

    Kapalı teklif usulünün uygulanmasında fayda görülmeyen alım, satım, onarım, taşıma, yedek parça ve malzeme sağlanması v.b. işlerde,

    Kapalı veya açık teklif usulü ile ihaleye çıkarıldığında talip çıkmaması veya çıkan talipler tarafından Bankaca kabul edilmeyecek tekliflerin ileri sürülmesi veya teklifler arasında seçime gidilememesi veya Yönetim Kurulunca lüzumlu görülen hallerde,

    Yalnız bir gerçek veya tüzel kişi elinde bulunan işler ve malzeme alım ve satımlarında,

    Belirli sanatkar, işçi ve kuruluşlara emniyet edilebilecek onarım, matbaa ve el işlerinde,

    Süreklilik göstermeyen ve acele işlerde,

    Ani ve fevkalade bir halin çıkması üzerine acele yapılması gereken ve zorunlu olan işlerde,

    Gerektiğinde gümrük ve nakliye işlerinde,

    Satın alınacak, kiralanacak veya kiraya verilecek ve satılacak taşınmazlarla ilgili işlerde,

    Devlet Memurları Tedavi Yönetmeliği gereğince sağlanması zorunlu ilaç ve gereçlerle, tabldot, eğitim ve dinlenme tesisleri ihtiyacı için her türlü yiyecek maddesi, laboratuar ihtiyacı için gerekli kimyasal malzeme ve gereçler alımı işlerinde,

    Pazarlık esnasında açık teklif usulünde belirtilen yönteme göre işlem yapılır.

    Yarışma Usulü İle İhale

    Madde 16 - Banka her türlü etüd, plan, proje ve güzel sanatlara ilişkin işleri gerekli görüldüğünde, kendi usul ve koşulları içinde yarışma ile yaptırabilir. Bu işlerin mesleki kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak olan yarışmacıya, pazarlıkla ihale edilebilir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : İhaleye Hazırlık

    Tahmin Edilen Bedel Veya Keşfin Tesbiti

    Madde 17 - Tahmin edilen bedel veya keşif, Bankanın ilgili birimlerince tayin edilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya piyasadan araştırılır.

    Proje ve yapım işlerinde öncelikle Bankaca tespit edilmiş birim fiyatlar ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları ile diğer kamu kuruluşlarının birim fiyatları uygulanır.

    Gerektiğinde Genel Müdürlük onayı alınarak bedel tahmini yapılmadan da kapalı teklif usulüyle ihale yapılabilir.

    İhale Örnek Dosyası

    Madde 18 - İhalesi yapılacak işe ait genel ve özel şartnameler ve ekleri, keşif cetvelleri, gerekli projeler, sözleşme tasarısı ve diğer lüzumlu belgeler bir araya getirilerek bir ihale örnek dosyası Bankanın ilgili birimlerince hazırlanır. İhtiyaca göre çoğaltılır. Tasdikli örnekleri bedelsiz veya özelliklerine göre takdir edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilir.

    İhale örnek dosyası istendiğinde Bankada bedelsiz olarak gösterilir.

    Onay Belgesi

    Madde 19 - İşlerin ihaleye çıkartılmasını sağlamak üzere, ihale ön kararı veya ihale ön onayı alınabilmesi için, ihalesi yapılacak her işte bir "Onay Belgesi" hazırlanır.

    Onay belgesinde;işin cinsi, miktarı, varsa tahmini bedeli, ödeneğin nereden karşılanacağı, ihale usulü, ilan şekli, tarihi ve adedi belirtilir.

    İsteklilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler

    Madde 20 - Bankaca ihalelerin en elverişli koşullarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlik ve nitelikler aranabilir. Bunları tespite yarayan belgelerin ne olduğu, şartnamelerde gösterilir. İstekliler, şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorundadır.

    Yapım işleriyle her türlü etüd, proje kontrollük ve müşavirlik hizmetlerine ait ihalelerde, isteklilerde aranacak niteliklerin ve istenecek belgelerin neler olacağı, ne yolda ve kimlerce verileceği ve müteahhit sicillerinin ne biçimde tutulacağı hususları İller Bankası Yeterlik Belgesi Yönetmeliğine uygun şekilde yürütülür.

    İhalenin İlanı

    Madde 21 - Kapalı teklif usulü ve ilanı gerekli görülen diğer ihale usullerinde ihale konusu işler, aşağıdaki esas ve usullere göre, ilan yolu ile, isteklilere duyurulur.

    İhale ilanlarının kaç gazetede, kaç defa ve hangi şehirlerde ne kadar süre içinde yayımlanacağı ve ilan metni ilgili birimlerin teklifi ve onay makamlarınca tesbit edilir.

    Yurt içi ihalelerde:

    İlk ilan, ihale tarihinden en az 15 gün önceden başlamak üzere, ihalenin yapılacağı yerde çıkan en az bir gazetede iki defa ve Resmi Gazetede bir defa yaptırılır. Gerekirse, ilaveten iş yöresinde çıkan bir gazetede de ilan yaptırılabilir.

    Son ilan; ihale gününden, yeterlik belgesi alınacak işlerde ve ilanda belirlenen son başvuru gününden en az 3 gün önce yapılacaktır.

    İlanlar, gerektiğinde Merkez, Bölge Müdürlükleri ve ilgili birimlerin ilan tahtalarına asılır ve ortak idarelerin ilan tahtalarına asılmak üzere gönderilir.

    Banka bütçesinde belirlenen miktarı aşmayan nakliye ve gümrük işleri ve belirli yöreleri ilgilendiren ihale ilanlarında ilgili belediyenin usullerinden yararlanılır.

    İhale tarihi ile ilk duyuru tarihi arasındaki 15 günlük süre işin icabına göre onay ile 7 güne kadar indirilebilir.

    Yurt dışı ihalelerde;

    İlanlar, ihalenin yapılacağı tarihten en az 45 gün önceden yaptırılır, gerekirse ilgili yabancı memleket gazetelerinde de ilan edilebilir.

    İşi ihaleye çıkaran Birim, ilan metninin yeteri kadar örneğini gereği için İdari İşler Dairesi Başkanlığına, birer örneğini de Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ve Yeterlik Belgesi alınacak işlerde Tetkik ve Danışma Komisyonu Başkanlığına gönderir.

    İlanda belirtilecek hususlar: Yapılacak ilanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

    İhale konusu olan işin kısaca cins ve niteliği, yeri, keşif bedeli veya tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, asgari karne grubu ve gerekiyorsa miktarı,

    İhale evrakının nereden ve hangi şartlarla alınacağı;

    İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

    Yeterlik belgesi almak için son başvuru tarihi,

    Teklif dosyasında yazılanlar dışında aranılan belgelerin neler olduğu,

    Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,

    Grup olarak ihaleye çıkarılacak işlerde, münferit tekliflerin nazara alınmayacağı, grup için tek indirim teklif edileceği,

    Bankanın, Devlet İhale Kanunu ve bu Kanuna ek ve tadillerine tabi olmadığı ve eksiltmeye girmesi belgesi verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi ihaleye girenlerden dilediğine vermekte serbest olduğu.

    İlan yapıldıktan veya teklif istendikten sonra ihale evrakında değişiklik yapılması:

    İlan yapıldıktan veya teklif istendikten sonra ihale evrakında değişiklik yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, durum onayla tesbit edilip, son durum ilan edilir veya ihale evrakı satın almış olanlara, teklif istenenlere ve ilgililere değişiklik yazılı olarak bildirilir ve gerekiyorsa yeterli süre verilir.

    İhalenin tatil gününe rastlaması : İhale için tesbit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır.

    İlanı ihtiyari olan işler : Bu Yönetmeliğin "İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler" başlıklı 31 inci maddesinde belirtilip ihale konusu yapılmaksızın protokol düzenlenmesiyle yapılacak işlerde, evvelce düşünülmeyen ani ve fevkalade bir halin çıkması üzerine acele yapılması gereken işlerde, pazarlık usulü ile yaptırılacak işlerde, yalnız bir kimsenin elinde olan işlerde ilan zorunluluğu yoktur.

    Böyle bir durumda ilan yapılmayacağı hususu onay ile belirlenir.

    Geçici Teminat

    Madde 22 - Yurt içi ve yurt dışı alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa taşıma v.b. ihalelerinde :

    İlanda keşif veya tahmin edilen bedel yazılı ise, bu bedel üzerinden; yazılı olmaması halinde, teklif edilen bedeli üzerinden % 3 oranında, geçici teminat alınır.

    Geçici teminat alınmasında özel haller :

    İhalelere katılan firmalar geçici teminat vermekle yükümlüdürler.

    Ancak "İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler" başlıklı 31 inci maddede yazılı daire, kurum ve kuruluşlara yaptırılacak işler için geçici teminat istenmez.

    Parasal sınırı her yıl 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 55 inci maddesine atfen Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktara kadar olan işlerde geçici teminat istenmeyebilir. Ancak, harita, imar planı, etüd ve proje işlerinde miktarı ne olursa olsun geçici teminat alınır.

    (Değişik fıkra: 26/10/1994 - 22093 s. R.G. Yön.) Geçici teminat olarak nelerin alınacağı;

    Yurt içi ihalelerde :

    Tedavüldeki Türk Parası,

    Hazine ve dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,

    Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ve bonolar, (Vadesi gelmemiş kuponların bulunması şartıyla, nominal değerleri üzerinden, nominal değere faiz ilave edilmiş ise ana paraya tekabül eden satış değeri üzerinden) Bankaca tek başına veya müştereken çıkarılan veya satın alma (Under-Writing) veya gerektiğinde satın alma (Stand-by Under Writing) taahhüdünde bulunulan veya faiz ve ana para ödemesi garanti edilen veya yüklenilen; her türlü bono, tahvil gibi menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,

    Her yıl Bütçe Kanununda, Devlet ihalelerinde teminat olarak kullanılabileceği belirtilen değerler,

    Geçici teminat olarak kabul edilir.

    Teminat mektubu dışında kalan diğer cins teminatlar Banka veznesine yatırılır. Buradan alınan makbuz teklif dosyasının dış zarfı içerisine konulur.

    Alternatif teklifler verilmesi halinde, geçici teminat miktarı en yüksek teklif bedeline göre tayin edilir.

    Yurt dışı ihalelerde :

    T.C. Merkez Bankasınca alınıp satılabilir döviz cinsinden olması kaydıyla teklifte belirtilen cinsten para veya bir Türk bankası tarafından muteber bir yabancı bankanın kontrgarantisine dayanarak verilmiş ve ödeme sırasında geçerli olan resmi döviz kuru üzerinden hesaplanan karşılığının TL. olarak ödeneceği kaydını içeren teminat mektubu geçici teminat olarak kabul edilir.

    Her ne suretle olursa olsun Bankaya verilen teminatlar haczedilemez veya üzerine ihtiyati tedbir konamaz.

    Geçici teminatın geri verilmesi ve değiştirilmesi :

    İhale Komisyonunca en uygun teklifin derhal belirlenmesine olanak bulunan ihalelerde; diğerlerinin geçici teminatları, ihale komisyonunun düzenlediği kararın Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına intikalinden sonra ihalenin kesinleşmesi beklenilmeden istemleri halinde, ilgililere geri verilir.

    Teklif İnceleme Komisyonunca incelenerek karar verilecek işlerde mukayeselerin neticelenmesi ve ihalenin kesinleşmesine kadar hiç bir geçici teminat geri verilmez. Kabul edilmeyen tekliflerin geçici teminatı iade edilir.

    Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tesbit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için ilgili mercie intikal ettirilir.

    Verilmiş bulunan geçici teminat, zarflar açıldıktan sonra bu Yönetmelikte kabul edilen teminatlardan biri ile değiştirilebilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Komisyonlar

    İhale Komisyonları

    Madde 23 - İhale komisyonlarının kuruluşu, görevleri ve çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.

    Kuruluşu : Merkezde ihale komisyonları; ihaleye çıkan işle ilgili daire başkanı veya onun uygun göreceği başkana vekalet etme yetkisine sahip şube müdürünün başkanlığında, Hukuk Müşavirliğinden bir avukat ve Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir şube müdürü ve ihaleyi yapan dairenin ihale ile ilgili şube müdüründen oluşur. Malzeme alımları ile ilgili ihale konularında komisyona üye bulunduran birimler hariç ayrıca malzemeyi talep eden daireden de en az şube müdürü seviyesinde bir üye katılır.

    Genel Müdürlükçe gerek görülmesi halinde; İhale Komisyonuna ilgili Genel Müdür Yardımcısı katılıp Başkanlık edebileceği gibi, bir onayla yukarıda belirtilen komisyonlara yeter sayıda diğer teknik ve idari üyelerin katılması da sağlanabilir.

    Bölgelerde ihale komisyonları; konu ile ilgili şube müdürü yoksa bölge müdürünün görevlendireceği diğer bir şube müdürü başkanlığında bir teknik ve bir muhasebeden olmak üzere en az üç kişiden teşekkül eder.

    İhale onayı alındıktan sonra, her ihale için, ihale konusu ile ilgili daire başkanlığı, ihale komisyon üyelerinin bağlı olduğu başkanlıklara bir yazı ile ihalenin gün, saat ve yerini, en az bir gün önceden bildirir. Bölgelerde de benzer şekilde işlem yapılır.

    İhale komisyonlarının yetki, görev ve çalışma şekilleri: İhale komisyonu başkanı, istenmiş ise yeterlik belgesi komisyon kararının teminini, teklif mektuplarının İdari İşler Dairesi Başkanlığından zamanında bir zabıtla teslim alınmasını ve komisyonun zamanında ve önceden belirlenen yerde toplanmasını görevlendireceği memurlar aracılığı ile eksiksiz sağlar.

    İhale komisyonları gerek gördüğünde ihale konusu ile ilgili daire ve diğer birimlerdeki elemanlardan da yararlanma yetkisine sahiptir.

    İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar.

    İhale Komisyonları sonuçların farklı indirime dayalı ve bir mukayese yapmayı gerektirmemesi halinde ihaleye katılanları, tekliflerin ana hatlarını, varsa eksiltme indirimini ihale bedelini, şartlarını, teslim yerini ve sürelerini belirten bir tutanak düzenler.

    Malzeme alımlarında ve diğer işlerde, ihale kararına varılabilmesi için incelenmesine gerek duyulan hallerde, ihale komisyonu, konuyu teklif inceleme komisyonunun tetkikine verebilir.

    Teklif inceleme komisyonlarından gelen rapor ve eklerine göre ihale komisyonlarınca teklif şartnamelerine uygunluk, özellik, fiyat, teslim süresi, teslim yeri, avans, ödeme şartları, eksiltme oranı ve diğer şartlar bakımından mukayeseli olarak değerlendirilerek alınacak karar, rapor ve ekleri ile birlikte, onaya arz edilmek üzere ilgili daire başkanlığına teslim edilir.

    Teklif İnceleme Komisyonu

    Madde 24 - Teklif inceleme komisyonu, Genel Müdürlükçe belirlenen bir daimi başkanı ve bu başkan tarafından alınacak onayla, Malzeme Dairesi Başkanlığını temsil edecek yeterli sayıda geçici uzman üye ile inceleme konusu araç, gereç ve donanımın cinsine göre ilgili daire başkanlığınca görevlendirilecek yeteri kadar geçici uzman üyeden teşekkül ettirilir. Bu geçici üyelerden birisi, ilgili daireden bir şube müdürü olacaktır.

    Teklif inceleme komisyonu başkanının herhangi bir nedenle görevi başında bulunmaması halinde, ilgili daire başkanı veya başkana vekalet eden şube müdürü teklif inceleme komisyonu başkanlığı görevini yürütür.

    Teklif inceleme komisyonu başkanı, komisyonu belirli günlerde toplar ve tekliflerin incelenip en kısa zamanda sonuca bağlanmasını sağlar.

    İlgili şartname esaslarına dayanacak olan incelemeler, komisyona havale edilmiş olan tekliflerdeki bilgiler üzerinden yapılır.

    Teklif inceleme komisyonunca tamamlayıcı bilgi edinilmesi zorunlu görülen hallerde ise teklif sahibi, ilgili ihale komisyonu başkanlığı aracılığı ile teklif inceleme komisyonuna davet edilerek gerekli bilgiler alınır. Yazılı olarak açıklanması istenen konular ihaleyi yürüten daire başkanlığı kanalıyla açıklattırılır.

    İhale, kesinleşmeden önce, hiçbir teklif sahibine teklif sonuçları ve durumları hakkında bilgi verilmez.

    Teklif inceleme komisyonunun vardığı ara sonuçlar hakkında komisyon üyeleri herhangi bir mercie bilgi verme, eleştirme, danışma niteliklerinde görüşümlerde bulunamazlar. Ancak, İnceleme Komisyonu Başkanı istendiğinde veya kendisinin gerekli gördüğü hallerde Genel Müdürlük ve ilgili Daire Başkanına bilgi verebilir veya danışabilir.

    Komisyona katılan üyelerin her biri varılan sonuçlar hakkında düzenlenen raporun altına adını, görevini ve ihtisas kolunu belirtmek suretiyle imzalar. Ayrı görüşte olan üye, raporu ihtirazi kayıtla imzalar. Ancak bu takdirde itiraz sebeplerini ve açıklamalarını, en geç üç gün içinde yazılı olarak teklif inceleme komisyonu başkanına teslim etmek zorundadır. Bu yazı rapora eklenir.

    Komisyonlar kararlarını çoğunlukla alır. Başkan tek oy sahibidir.

    Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı taraf çoğunlukta sayılır. Başkan ve üyeler çekimser kalamazlar. Bütün üyelerce imzalandıktan sonra tamamlanan rapor teklif inceleme komisyonu başkanlığı tarafından ihale komisyonu başkanına verilir.

    Özel İnceleme Komisyonu

    Madde 25 - İncelenmesine gerek duyulan, ancak nitelik, bedel ve diğer bakımlardan konunun daire bünyesinde değerlendirilmesinde yarar görülen hallerde, ihale komisyonu incelemenin, teklif inceleme komisyonu yerine, yalnız o ihale konusu ile ilgili olarak kurulacak özel inceleme komisyonlarında yaptırılmasını onay makamlarından gerekçelerini de belirterek isteyebilir.

    Özel inceleme komisyonu, ihale ile ilgili birim bünyesinde birisi başkan olmak üzere en az üç uzman kişiden ve gerekirse diğer birimlerden alınacak yeteri kadar uzman kişiden oluşacak şekilde onayla kurulur.

    Özel İnceleme Komisyonları, Teklif İnceleme Komisyonunun çalışma esaslarına göre görev yapar, alacakları kararı İhale Komisyonu'na teslim eder.

    BEŞİNCİ KISIM : Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

    Uygun Bedelin Tesbiti

    Madde 26 - Artırmalarda uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

    Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.

    Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde; bedel tahmini yapılmışsa uygun bedel teklif edilen bedellerden tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla tercihe layık görüleni; bedel tahmini yapılmamışsa uygun bedel teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir.

    (Değişik fıkra: 29/05/1991 - 20885 s. R.G. Yön.) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirimi miktar veya oranları, her yıl için Bankaca tespit edilecek ve Banka teşkilatına duyurulacaktır.

    İhale Kararı

    Madde 27 - İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

    Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapılacağı, ihale yapılmayacak ise nedenleri belirtilir.

    İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, onay makamlarınca karara bağlanarak kesinleşir.

    Kesinleşen ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 15 gün içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

    İhale kararlarının iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

    ALTINCI KISIM : Sözleşme

    Müteahhidin Sözleşmeyi İmzalamaya Çağrılması

    Madde 28 - Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtildiği şekilde müteahhide tebligat yapılır.

    Yurt içi ihalelerde tebliğ tarihinden veya sipariş mektubunun istekliye tebliğinden itibaren 15 gün, Yurt dışı ihalelerde 30 gün içinde; Firma geçici teminatını kesin teminata çevirerek, malzeme alımlarında garanti taahhütnamesini verip, sözleşme dosyasını imzalayıp notere tasdik ettirmediği (Yurt dışı ihalelerde sözleşmeyi bağlı olduğu Ticaret Odasına ve ayrıca Türk Konsolosluğuna tasdik ettirip Bankaya vermediği) veya teyid mektubu ile yetinilmesi halinde sipariş mektubunu teyid etmediği takdirde geçici teminat Bankaca gelir kaydedilir. Bu durumda istekli herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. İsteklinin Bankaca kabul edilebilir bir özürü bulunduğu takdirde bu süre 15 günden fazla olmamak üzere uzatılabilir.

    Sözleşmenin imzasından önce ihale kararı damga vergisi pulu, ayrıca teyid mektubu ile yetinilmesi halinde, teyid mektubuna ait damga vergisi, noter tasdiki gerekmeyen sözleşmelere ait damga vergisi istekli tarafından Banka veznesine yatırılır.

    Yurt dışı ihalelerine ait ihale karar pulu bedeli Banka tarafından ödenir.

    Sayıştay vizesine tabi işlerde, karşı tarafın akit istemi halinde protokol tanzimi için gerekli damga vergisi Banka tarafından ödenir.

    (Değişik fıkra: 20/07/1993 - 21643 s. R.G. Yön.) Parasal sınırı her yıl, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 55 inci maddesine atfen Bütçe Kanunu ile belirlenecek işlerde, sipariş mektubu tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde teslim edilecek malları kapsayan Yurt içi ihalelerde ve nakliyelerde noterden ve Yurt dışı ihalelerde bağlı olduğu Ticaret Odası ve Türk Konsolosluğundan tasdikli sözleme akdi zorunlu değildir. (Harita, imar planı, etüd ve proje işleri hariç.) Bu gibi hallerde sipariş teyidi ile yetinilir.

    (Ek fıkra: 20/07/1993 - 21643 s. R.G. Yön.) İhaleye konulan işin ihaleden kaldırılması ve Bankaca sözleşmenin akdedilmesinden vazgeçilmesi halinde para ile satılan ihale evrakı bedeli, isteyenlere iade edilir, başka hiçbir masraf talep edilemez ve bu sebebe dayanarak zarar ziyan iddia ve talebinde bulunulamaz.

    Bu gibi hallerde sipariş teyidi ile yetinilir.

    Kesin Teminat

    Madde 29 - (Değişik madde: 20/07/1993 - 21643 s. R.G. Yön.)

    Kesin teminat miktarı, sözleşmeye esas ihale bedeli ile, yıl içi malzeme fiyat farkları hariç, yıllık fiyat farklarının ihale indirimli tutarları toplamının % 6'sıdır. Kesin teminatın ne şekilde temin ve iade edileceği hususları sözleşmede belirtilir.

    Grup halinde yapılan ihalelerde, grubun toplam ihale bedeli esas alınır.

    İhale bedeline göre artan işlere ait kesin teminatta aynı esaslar dahilinde hesaplanır.

    Kesin teminat olarak, geçici teminat için kabul edilen değerler kullanılır.

    Geçici teminat alınmayacağı 22 nci maddede belirtilen durumlarda kesin teminatta alınmayabilir.

    Kesin teminatlar teminat olarak kabul edilen diğer değerler ile değiştirilebilir.

    Sözleşmede Belirtilen İşin Artış ve Eksilişi

    Madde 30 - (Değişik madde: 20/07/1993 - 21643 s. R.G. Yön.)

    Sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin % 30'u oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlü olup, bu husus sözleşmelerde belirtilir.

    (Değişik fıkra: 12/12/1999 - 23904 s. R.G. Yön.) % 30'dan fazla artış; ihaleye esas keşif ve projede yer almamakla birlikte, yapılan tatbikat projesinde sonradan artan ihtiyaç ve yeni gelişme alanları sebebiyle detay ve miktarları tam olarak belirlenememiş veya zemin şartları ile doğal afetler gibi nedenlerden ileri gelmiş ise, sözleşmenin tasfiyesi ile yapılacak işlerin yeniden ihalesinin işin seyrine yapacağı etkileri de gözönüne alınarak, gerekçeleri gösterilmek kaydı ve tüm tesisin işletmeye açılması, geçici kabule hazırlanması şartıyla Bankanın isteği, müteahhidin kabulü ve Banka Yönetim Kurulunun kararı ile süre hariç, aynı şart ve birim fiyatlarla, aynı müteahhide ek sözleşme ile yaptırılabilir. Aksi halde, sözleşmenin tasfiyesi cihetine gidilir.

    YEDİNCİ KISIM : Diğer Hükümler

    İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler

    Madde 31 - Bankanın her türlü ihtiyaçlarını;

    Genel Bütçeye dahil İdarelerle katma bütçeli idare, Özel İdare ve Belediyelerden,

    Bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli kurumlar ve özel bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,

    Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadi Teşebbüslerine veya Mahalli İdarelere ait kuruluşlardan,

    Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,

    Özel Kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ortaklarının veya kanunların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, satan, üretim ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçlerini sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerinden,

    Özel Kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan,

    Üniversitelerden,

    İller Bankasının kurduğu ve sermayesinin en az yarısına katıldığı veya Bankanın genel katma ve özel bütçe ile idare edilen daire, belediye ve özel idare, üniversiteler ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve bunların iştirakleri ile kurduğu ve sermayesinin en az yarısına birlikte sahip olduğu ortaklık ve müesseselerden, İller Bankası Mensupları Sosyal Yardımlaşma ve Emeklilik Vakfından ve İller Bankası Mensuplarının kurdukları Tüketim Kooperatiflerinden karşılaması,

    protokol düzenlenmesi suretiyle yapılır.

    İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar

    Madde 32 - Banka ihaleleri ile ilgili işlemler, teklifler, görüşmeler, yazışmalar ve ana kararlar aksi belirlenmemiş ise gizlidir. Gizliliği kabul edilmiş işlemlerle ilgili hususları açıklayan veya gizlilik gereklerine uymayan teknik eleman, memur ve hizmetli, daimi ve geçici işçiler, bilumum Banka personeli, işte menfaat kasdı olmasa dahi; Personel Yönetmeliği, toplu sözleşme ve ilgili yasa hükümlerine göre cezalandırılırlar.

    Yasak Fiil ve Davranışlar

    Madde 33 - İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

    Hile, desise, vaatte bulunmak, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

    Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak

    İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak.

    Yasak fiil ve davranışlardan sayılır.

    İhaleleri Katılmaktan Geçici Yasaklama

    Madde 34 - Yukarıdaki maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar hakkında 2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi hükmü uygulanır.

    Ceza Sorumluluğu ve Sonuçları

    Madde 35 - 33 üncü maddenin (c) bendinde yazılı fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında 2886 sayılı Kanunun 85 inci maddesi hükmü gereğince işlem yapılır.

    İstisnai Haller

    Madde 36 - Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının mümkün olamayacağı hallerde yapılacak ihalelerde uygulanacak usul ve esaslar, Genel Müdürlükçe hazırlanarak Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

    Eski Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması

    Madde 37 - Yönetim Kurulunu 24/06/1981 gün ve 954 sayılı Kararı ile yürürlüğe konan Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği ile Yönetim Kurulunun 15/09/1986 gün ve 1260 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Bölge Müdürlükleri İhale Yönetmeliği ile bunlarda yapılan ek ve değişiklikler yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 38 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 39 - Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar