KARAYOLLARI TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI YÖNÜNDEN, YOLUN YAPISINDA YAPILACAK HER TÜRLÜ ÇALIŞMALARDA ALINACAK TEDBİRLER İLE KARAYOLU DIŞINDA, KENARINDA VEYA ÜZERİNDEKİ DİĞER LEVHALAR, IŞIKLAR VE İŞARETLEMELER HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1985

    Resmi Gazete Sayısı: 18789

    Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

    BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca karayolu yapısında yapılacak hertürlü çalışmalar ile zorunlu hallerde karayolu dışında, kenarında veya üzerinde bulunacak olan standart trafik işaretleri dışındaki levhalar, ışıklar, işaretler, ağaç, direk, yangın musluğu, çeşme, parmaklık, çit, ihata duvarı ve benzeri elemanların tesis edileceği yer, nicelik, nitelik, usul, esas ve şartları konusunda, karayolu trafik güvenliğinin sağlanması amacına yönelik alınması gerekli tedbirleri kapsar.

    İKİNCİ BÖLÜM : Tanımlar

    Madde 2 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında adı geçen terimlerin tanımları aşağıda yapılmıştır.

    1. Levhalar: Standart trafik işaret levhaları dışındaki bütün levhalardır.

    Reklam ve ilan amacıyla, değişik renk ve şekillerde ışık veya ışık yansıtıcı cisimlerle yapılan düzenlemeler ile taş, duvar, sanat yapıları ve benzeri tesislerin yüzeylerine yoldan açıkça görülecek şekilde yazı yazılması, resim ve sembol yapılması da bu Yönetmeliğin uygulanmasında levha anlamındadır.

    2. Işıklar: Trafik düzenlemesinde kullanılan standart ışıklı trafik işaret elemanlarının dışındaki ışıklardır.

    3. İşaretler: Standart trafik işaretlerinin dışındaki işaretlerdir.

    4. Kavşak başlangıcı: Bir kavşakta kavşak kolundan kavşağa yaklaşıldığında, o koldaki geometrik değişikliğin başladığı noktadır.

    5. İş Sahibi: Yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşla protokol yapan veya bu kuruluştan izin alan kişi veya kişilerdir.

    Bu Yönetmelikle ilgili diğer terimlerin tanımları da, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 3. Maddesinde belirtildiği şekliyle esas alınır.

    İKİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

    Madde 3 - Karayolu yapısında herhangi bir çalışma yapılamaz. Yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluş tarafından yapılacak çalışmalar bu hükmün dışındadır.

    Başka türlü herhangi bir çözümün bulunmadığı hallerde:

    A) Kamu hizmetinin bahis konusu olduğu işler için ilgili kamu kurum veya kuruluşu ile yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluş arasında protokol yapılarak,

    B) Diğer işler için, özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerince, yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluştan izin alınarak, çalışma yapılabilir.

    Yapılacak çalışmaların, protokol veya isim belgesinde belirtilen esaslara uygun olarak yürütülüp tamamlanması zorunludur.

    Protokol yapılmaksızın veya izin alınmaksızın yürütülen protokol veya izin belgesinde belirtilen esaslara aykırı olarak yapılan çalışmalar zabıtaca veya yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşça derhal durdurulur. Bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engeller bütün sorumluluk iş sahibine ait olmak üzere zabıtaca veya gerekli hallerde yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşla işbirliği yapılarak ortadan kaldırılır. Yapılan masraflar iş sahibine ödetilir.

    Madde 4 - Çalışmalar esnasında, karayolunun sürekli olarak trafiğe açık tutulması esastır. Zorunlu hallerde karayolu şeritler halinde trafiğe kapatılır ve enaz bir şeridin trafiğe açık tutulması sağlanır. Bunun da mümkün olmaması halinde, trafik servis yolundan verilir.

    Çalışma mahalli, işin sahip veya sahipleri tarafından, Karayolları Genel Müdürlüğünce belirlenmiş olan yapım, bakım ve onarımlarda gerekli standart trafik işaretlemesine uygun olarak işaretlenir.

    Madde 5 - Yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluş, yapılacak protokol veya verilecek izin belgesinde belirtmek suretiyle karayolu trafik güvenliğinin sağlanması yönünden çalışma mahallindeki yol ve trafik durumunun icaplarına göre gerekli gördüğü ve bu Yönetmelikle öngörülmeyen şartları da iş sahibinden isteyebilir.

    Madde 6 - Yerleşim yerlerindeki yollarda yapılacak çalışmalarda, çalışma mahalli günün kararmasından itibaren aydınlatılır.

    Madde 7 - Erişme kontrollü karayolları için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Madde 8 - Protokol veya izin belgesi ile yapımına müsaade edilen tesis sahipleri, yapılacak yol genişletme, değişiklik, bakım ve onarık veya benzeri faaliyetler öncesinde, yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşun yazılı ikazı üzerine, mevcut tesisi verilen süre içinde kaldırmak veya bu kuruluşun isteğine uygun hale getirmek zorundadır.

    Verilecek süre içinde yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşun isteği yerine getirilmediğinde, meydana gelebilecek hertürlü hasar ve zarar tesis sahibine ait olmak üzere bu kuruluşça zabıta ile işbirliği yapılarak kaldırılır ve yapılan masraflar tesis sahiplerinden ayrıca tahsil edilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Karayolu Yapısında Yapılacak Çalışmalar

    Madde 9 - Alttan enine geçişler yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşun uygun göreceği projeye göre;

    A) Karayolu eksenine dik boru çakılarak bu boru içine döşenecek ikinci bir boru ile alttan enine geçiş sağlanır.

    B) Boru çakışmasının mümkün olmadığı durumlarda, yolu yarmak suretiyle döşenecek boru içinden geçirilecek ikinci bir boru ile alttan enine geçiş sağlanır.

    C) Boru döşenmeyecek hallerde de, yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşça uygun görülecek şekilde alttan enine geçiş sağlanır.

    Madde 10 - Karayolu altından enine geçişlerin mümkün olmadığı durumlarda, yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşun uygun göreceği projeye göre üstten enine geçiş yapılır.

    A) Üstten enine geçiş yol eksenine dik olarak yapılır. Taşıtyolu kotunun en yüksek noktası ile maksimum sehimde tesisin en alçak noktası arasında enaz 6 metrelik düşey açıklık bulunması zorunludur.

    B) Karayolu üzerinden geçen iletim hattında olması muhtemel taşma ve kaçakların karayolu sınır çizgisi içinde zemine intikalini önleyecek her türlü tedbir alınır.

    C) Yüksek gerilim enerji nakil hatları için, gerilim farkı dikkate alınarak, bulunması zorunlu olan 6 metrelik düşey açıklığa, ilgili mevzuatta öngörülen atlama mesafesi de ayrıca ilave edilir.

    D) Meydana gelebilecek kopma halleri dikkate alınarak, kopan hatların karayoluna düşmemesi veya sarkmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınmış olması zorunludur.

    E) Atlama direkleri arasında, iletim hattında ek yapılmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Karayolu Kenarında Yapılacak Çalışmalar

    Madde 11 - Karayolu sınır çizgisi dışında yapılacak hertürlü çalışmalar sırasında veya mevcut tesislerin işletilmesi ve arızası hallerinde, yolun yapısına ve trafik güvenliğine etki etmeyecek şekilde hertürlü tedbirlerin, tesis sahiplerince zamanında alınmış olması zorunludur.

    Bu hususa aykırı durumlar zabıtaca veya gerekli hallerde yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşla işbirliği yapılarak bertaraf edilir.

    Yapılan masraflar iş veya tesis sahibine ödetilir.

    Madde 12 - İş sahibince şehiriçi karayolu kenarında yapılacak çalışmalar süresince, kaldırımlarda tünel, tünel aydınlatması ve benzerlerini yaparak güvenli geçiş sağlamak ve yaya yollarını sürekli olarak trafiğe açık bulundurmak zorunludur.

    ÜÇÜNCÜ KISIM . Karayolu Dışında, Kenarında veya Üzerindeki Diğer Levhalar, Işıklar, İşaretlemeler, Ağaç, Direk, Yangın Musluğu, Çeşme, Parmaklık, Çit, İhata Duvarı ve Benzeri Elamanlar

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

    Madde 13 - Bu kısımda adı geçen levha, ışık, işaret, ağaç, direk, yangın musluğu, parmaklık, çit, ihatı duvarı ve benzeri elemanların tesis edilmesi,

    A) Belediye sınırları dışında, yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşun,

    B) Belediye sınırları içinde, ilgili Belediye Başkanlığının,

    İznine bağlıdır. Mücavir alanlar belediye sınırı içi sayılır.

    Başvurular, görevli kuruluşun ilgili birimine yapılır.

    Verilen izinler Valiliğe bildirilir.

    Madde 14 - Bu kısımda adı geçen tesislerin, trafik işaretlerinin görülmelerini engellemeyecek, anlamlarını değiştirmeyecek, tereddütlere yol açmayacak veya yanıltmayacak, trafik için tehlike veya engel yaratmayacak şekilde ve yerde bulundurulmaları zorunludur. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak konulan, dikilen veya yapılan hertürlü tesis, bütün sorumluluk bunları tesis edenlere ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşça kaldırılır ve yapılan masraflar tesis sahibinden tahsil edilir.

    Madde 15 - Erişme Kontrollü Karayolları için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Madde 16 - İzin belgesi ile yapımına müsaade edilen tesis sahipleri, yapılacak yol genişletme, değişiklik, bakım ve onarım veya benzeri faaliyetler öncesinde, yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşun yazılı ikazı üzerine, mevcut tesisi verilen süre içinde kaldırmak veya bu kuruluşun isteğine uygun hale getirmek zorundadır.

    Verilecek süre içinde yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşun isteği yerine getirilmediğinde meydana gelebilecek hertürlü hasar ve zarar tesis sahibine ait olmak üzere bu kuruşça kaldırılır ve yapılan masraflar tesis sahiplerinden ayrıca tahsil edilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Diğer Esaslar

    Madde 17 - Levhalar

    A) İzin süresi bir yıldır. Her bir levha için ayrı izin alınır. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahribolan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen levhalar, yapılacak yazılı uyarıyı takiben yazılı uyarıda belirtilen hususların verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görevli kuruluş tarafından kaldırılır.

    Karayoluna olan mesafesine bakılmaksızın, yoldan yararlananların açıkça görüp anladığı mesafe dahilindeki levhalar da bu Yönetmelik hükümlerine bağlıdır.

    B) Levhaların yanıp-sönen ışıklarla imal edilmesi, kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle tertiplenmesi yasaktır. İçten veya dıştan aydınlatmalı levhalarda rölatif kamaşma indisi 1'den az olmalıdır.

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce izin verilmiş olan levhalardan izin yenileme tarihinde durumu bu Yönetmelik hükümlerine aykırı görülenlere yeniden izin verilmez.

    C) Levhanın ölçekli projesi ve seçilen renkleri, görevli kuruluşun ilgili birimi tarafından onaylandıktan sonra, bu birim tarafından gösterilecek yer ve şekilde tesis edilir.

    D) Levhalar:

    a) Standart trafik işaretlerine, Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakım ağında bulunan karayollarında enaz 100 metreden ve diğer yollarda enaz 50 metreden,

    b) Diğer işaretler ile birbirlerine, Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakım ağında bulunan karayollarında enaz 25 metreden ve diğer yollarda enaz 5 metreden,

    Daha yakına tesis edilemez.

    c) Bu hükmün uygulanmasında, yolun her bir kenarı ayrı mütalaa edilir.

    E) a) Belediye sınırları dışında Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakım ağında bulunan karayollarında, karayolu sınır çizgisinden itibaren yolun her iki tarafında 5 metreden daha yakına, diğer yollarda karayolu sınır çizgisi içine, kavşak yakınlarında da görüş üçgeni içine levha konulması yasaktır.

    Görüş üçgeni: Kavşaklardaki komşu kollarda, kavşak başlangıcından itibaren, Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakım ağında bulunan yollarda enaz 150 metre ve diğer yollarda enaz 50 metre mesafede taşıt yolunun tesis tarafındaki kenar çizgileri üzerinde alınacak iki noktanın birleştirilmesi ile bulunacak doğru parçasının, kavşak tarafında taşıtyolu kenar çizgileri ile teşkil ettiği alandır.

    b) Belediye sınırları içinde ve Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakım ağında bulunan karayollarında, karayolu sınır çizgisi içinde ve karayolunun her iki tarafındaki sınır çizgileri ile belirlenmiş alanın üzerine gelecek şekilde levha konulması yasaktır.

    c) Belediye sınırları içindeki diğer yollarda, karayolu sınır çizgisi içine levha konulabilir.

    Ancak;

    1. Taşıtyolu üzerine gelecek şekilde konulacak levhaların en alt noktası ile taşıtyolu kotunun en yüksek noktası arasında enaz 6 metrelik düşey açıklık olmalıdır.

    2. Taşıtyolunda, levhalara ait taşıyıcı elaman bulunmamalı, yayayolu üzerine konacak taşıyıcı elemanlar, yayayolunun özel mülk tarafındaki sınırına yakın yerde olmalıdır.

    3. Yayayolu üzerine gelecek şekilde konacak levhaların en alt noktası ile yayayolu kotunun en yüksek noktası sırasında enaz 2,50 metrelik düşey açıklık bulunmalıdır.

    4. Yayayolunun olmadığı hallerde, taşıtyolunun dış kenarından itibaren her iki tarafta ve ikişer metre mesafe içinde, taşıyıcı eleman bulunmamalıdır.

    F) Bu Maddede yer alan mesafe ile ilgili hususların tetkikinde, levhaların en yakın noktaları esas alınır.

    Madde 18 - Işıklar

    Her durumda ve her türlü hava şartlarında sürücülerin görüşünü azaltmayacak, trafiği tehlikeye düşürmeyecek ve ışıklı trafik işaretlerinin anlamını taşımayacak şekilde olmalıdır.

    Madde 19 - İşaretler

    Projesi, görevli Kuruluşun ilgili birimi tarafından onaylandıktan sonra, bu birim tarafından uygun görülecek yer ve şekilde tesis edilir.

    İzin alınmaksızın tesis edilen işaretler, görevli kuruluş tarafından kaldırılır.

    Madde 20 - Ağaç

    Karayolu sınır çizgisi içinde ağaç dikilemez. Dal uzantıları taşıt yolunda 6 metre yükseklikten daha aşağıda bulunamaz.

    Karayolu yapısını etkileyecek şekilde sulama yapılamaz. Gerek görüldüğünde drenaj şebekesinin projesi istenebilir.

    Karayolunu yapan ve bakım altında tutan kuruluşça yapılacak ağaçlandırma bu hükmün dışındadır.

    Madde 21 - Direk

    Bu Yönetmeliğin taşıyıcı elamanlarla ilgili hükümleri direklere de uygulanır.

    Madde 22 - Yangın Musluğu

    Parkyeri ile birlikte tesis edilir. Drenaj şebekesi, yolun alt yapısına zarar vermeyecek şekilde projelendirilir.

    Yangın musluğunun amaç dışında kullanılması yasaktır.

    Yangın musluğunun amaç dışında kullanılması yasaktır.

    Yangın musluğu yerleri özel olarak işaretlenir.

    A) Belediye sınırları dışındaki karayollarında, banket veya yaya yolu dışında bulunmalı, parkyeri alanı enaz 50 metrekare olmalıdır.

    B) Belediye sınırları içindeki karayollarında, banket üzerinde veya yayayolunda bulunabilir. Bu halde parkyeri tesisi zorunlu değildir.

    Madde 23 - Çeşme

    Ölçekli vaziyet planı üzerinde, parkyerinin, giriş-çıkış yollarının durumu ayrıntılı olarak gösterilir. Drenaj şebekesi, yolun alt yapısına zarar vermeyecek şekilde projelendirilir.

    A) Belediye sınırları dışında:

    Karayolu sınır çizgisinden itibaren yolun her iki tarafından enaz 50 metre mesafe içinde yapılacak çeşmeler de bu Yönetmelik hükümlerine bağlıdır.

    Enaz 75 metrekarelik parkyeri alanı ile birlikte tesis edilir. Banket veya yayayolunun dışında bulunmalı, parkyeri alanı yoldan çeşmeye doğru enaz % 2 iniş eyimli olmalıdır.

    B) Belediye sınırları içinde:

    Karayolu sınır çizgisinden itibaren yolun her iki tarafından enaz 10 metre mesafe içinde yapılacak çeşmeler bu Yönetmelik hükümlerine bağlıdır.

    Enaz 25 metrekarelik parkyeri alanı ile birlikte tesis edilir. Karayolu banket veya yayayolunun dışında bulunmalı, parkyeri alanı yoldan çeşmeye doğru enaz % 2 iniş eyimli olmalıdır.

    Madde 24 - Parmaklık, Çit, İhata Duvarları:

    Karayolu sınır çizgisi dışında tesis edilebilir.

    Kavşak yakınlarında azami yükseklik bir metreyi geçemez.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Dayanak

    Madde 25 - Bu Yönetmelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 16. Maddesi gereğince çıkarılmıştır.

    BEŞİNCİ KISIM : Yürürlük ve Yürütme

    Madde 26 - Bu yönetmelik hükümleri 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 16 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.

    Madde 27 - Bu yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar