SPOR-TOTO TEŞKİLAT MÜDÜRLÜĞÜ İHALE VE SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 03/07/1977

    Resmi Gazete Sayısı: 15985

    Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden:

    I. GENEL HÜKÜMLER

    Konusu ve Kapsamı

    Madde 1 - Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahis (Spor-Toto) Teşkilat Müdürlüğünün ihale, propaganda, reklam ve her çeşit satınalma işlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlemek ve yürütmektir.

    II. ESAS HÜKÜMLER

    Harcama yetkisi

    Madde 2 - Birinci maddede belirtilen işler için harcamalara, Teşkilat Müdürü yetkilidir.

    Satın alma komisyonu

    Madde 3 - Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünün 1 inci maddede zikredilen işleri Satınalma Komisyonu tarafından yürütülür.

    Satınalma Komisyonunun kuruluşu

    Madde 4 - Satınalma Komisyonu Teşkilat Müdürü tarafından tayin edilen bir başkan, 4 üye, bir raportör ile 3 de yedek üyeden kurulur. Asil üyelerden herhangi birinin görev mahallinde bulunmadığı hallerde yerine komisyona tayindeki sıraya göre yedeklerden biri iştirak eder.

    Toplama ve karar

    Madde 5 - Satınalma Komisyonu bütün üyelerinin katılması ile toplanır ve ekseriyetle karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf ekseriyet sayılır. Raportör toplantıya katılır, oy kullanmaz.

    Satınalma Komisyonunun yetkisi

    Madde 6 - Teşkilat Müdürlüğünün ihtiyacı bulunan çeşitli malzeme ile propaganda ve reklam konusuna giren işlerin serbest piyasadan kapalı zarfla teklif alma, açık teklif alma, mahdut eksiltme ve pazarlık yollarından biri ile ihalesine, satın alınmasına ve satılmasına, bu işler için resmi bir müessesenin tercihine Satın Alma Komisyonu yetkilidir.

    İhale dosyaları

    Madde 7 - İhale suretiyle yapılacak işler için, Şubelerden gelen tekliflere göre, ilgili şube tarafından bir ihale dosyası düzenlenir.

    Bu dosyada yapılacak işle ilgili onay, şartname ve ekleri, sözleşme taslağı, satın alınacak malın evsaf belgesi veya örneği bulunur. İlgili şube gelen teklif üzerine bir piyasa araştırması yaparak tahmini bedeli tesbit eder ve bu bedele göre durumu satınalma komisyonuna sunar. Komisyonun vereceği karara göre ihale işlemini yürütür.

    Satınalma onayı

    Madde 8 - Satınalma onayında aşağıdaki hususlar belirtilir:

    a. İşin mahiyeti, nev'i, miktarı,

    b. Tahmin edilen bedeli,

    c. İhalede uygulanacak usul teklifi,

    d. Yapılacaksa ilan şekli ve sayısı,

    e. Ödeneğin yer aldığı bütçe yılı bölümü ve maddesi,

    f. Ödeneğinin mevcut olduğuna dair Muhasebe Müdürlüğü beyanı,

    g. Lüzumlu görecek diğer hususlar.

    Onayda değişiklik

    Madde 9 - Satınalma onayında belirtilen hususlarda, sonradan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

    Gerekli hallerde değişiklik, ancak onay almada uygulanan usul dairesinde yapılır.

    Şartnamenin genel şartları

    Madde 10 - Şartnamelerde, işin mahiyetine göre, yer alacak özel ve teknik şartlardan başka aşağıdaki hususlar da belirtilir. a. İşin mahiyeti, cinsi, miktarı,

    b. Tahmin edilen bedel,

    c. Alınacaksa geçici teminat miktarı,

    d. İhaleyi yapıp yapmamakta ve eksiltmelerde en uygun teklifi tayin ve tesbitte Teşkilatın serbest olduğu,

    e. İşlerin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekli ve şartları,

    f. Muayenenin hangi heyet tarafından nerede ve ne süre içinde yapılacağı,

    g. Ödeme yeri ve şartları,

    h. Vergi, rüsum ve harçlarla sözleşme giderlerinin ne suretle ve kimin tarafından ödeneceği,

    i. İsteklilerden aranılan şartlar ve belgeler,

    j. İşe başlama ve işi tamamlama tarihi, işin süresi içinde yapılmaması veya tamamlanmaması halinde alınacak cezalar,

    k. İşin bir kısmının veya tamamının yapılmaması halinde Teşkilatın kesin teminat üzerinde 28 inci maddede belirtilen hakları.

    Geçici teminat

    Madde 11 - İsteklilerden, ihale konusu iş için tahmin olunan bedelin % 4 ü oranında geçici teminat alınır.

    Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde geçici teminat alıp, almamakta Teşkilat serbesttir.

    Teminat olarak kabul edilecek değerler

    Madde 12 - Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

    a. Tedavüldeki Türk parası,

    b. Milli Bankaların verecekleri teminat mektupları,

    c. Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletlerini haiz tahviller.

    İhalenin ilanı

    Madde 13 - İhalenin nerede ve ne suretle yapılacağı:

    a. Kapalı zarflar veya açık teklif alma usulü ile yapılacak ihale konusu işler, isteklilere ilan yolu ile duyurulur. Her iki usul ile yapılacak ihaleler, Ankara ve İstanbul'da çıkan birer günlük gazete ve Resmi Gazetede muhtelif aralıklarla iki defadan az olmamak üzere ilan olunur. İlk ilan ile ihale günü arasında en az 15 günlük bir fasıla bulunur.

    b. Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, Teşkilat ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

    c. Teşkilat, işin önem ve özelliğine göre ve uygun istekli bulunabileceğine kanaat getirilen yerlerde çıkan gazetelerle veya uygun göreceği diğer yayın vasıtalariyle de ilan yapabilir.

    İlanlarda yer alacak hususlar

    Madde 14 - İhale ilanlarında aşağıda gösterilen hususların yer alması şarttır.

    a. ihale konusu işin mahiyeti, yer ve miktarı,

    b. Şartname ile varsa eklerinin nereden alınacağı veya görülebileceği,

    c. İhalenin nerede, hangi gün ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

    d. Tahmini bedel ve alınacaksa geçici teminat miktarı,

    e. İsteklilerden istenilen belgelerin nelerden ibaret olduğu,

    f. Kapalı zarfla teklif alma usulü ile yapılacak ihalelerde, teklif zarflarının hangi gün ve saatte kadar ve nereye verileceği,

    g. Teşkilatın 2490 sayılı Artırma Eksiltme Kanununa tabi olmadığı ihaleyi yapıp yapmamakta ve eksiltmelerde en uygun teklifi tayin ve tespitte serbest olduğu.

    Düzeltme ilanı

    Madde 15 - İlan yapıldıktan sonra, şartname ve eklerinde değişiklik yapılmasına zaruret hasıl olduğu takdirde bu değişiklikler, yeniden ve aynı yollarla, bir defa ilan olunur. Bu takdirde yeni ihale günü, eski ihale gününden en az beş gün sonra olmak üzere tesbit olunur ve yapılacak ilanda da belirtilir.

    Uygun bedel, tesbiti ve ihaleyi yapıp yapmama yetkisi

    Madde 16 - Artırma, eksiltme ve ihalelerde uygun bedeli, tayin ve tesbite ve ihaleyi yapıp yapmamağa Satın Alma Komisyonu yetkilidir.

    Madde 17 - Teşkilat Müdürlüğü tarafından personele verilen bir öğün sıcak yemek için yapılacak gıda maddeleri satın almalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    İhale kararı

    Madde 18 - Satınalma Komisyonu ihalenin neticesini gerekçeli bir karar tutanağı ile tespit eder. Bu kararda Komisyon Başkanı ile üyelerinin imzaları bulunur.

    Kararların onaylanması veya iptali

    Madde 19 - Satınalma Komisyonu kararları ihaleyi takip eden günden itibaren en geç 7 gün içinde, yetkili makam tarafından onaylanır veya iptal edilir.

    Yetkili makamın onayı ile kesinleşen ihale kararları, onay tarihini takip eden günden itibaren en geç 15 gün içinde ilgililere tebliğ olunur. İlgilinin teklif mektubunda verdiği adrese iadeli taahhütlü mektupla bildirilen hususlar ve yapılan tebligat kendisine yapılmış sayılır.

    Kararın yetkili makam tarafından iptal edilmesi halinde ise ihale hükümsüz sayılır ve işin yeniden ihalesi cihetine gidilir.

    Arttırma veya eksiltme teklifleri

    Madde 20 - Satınalma Komisyonu tarafından ihale kararı verilmeden önce yapılan yazılı artırma veya eksiltme teklifleri kabul edilir. Ancak ihale kararı verildikten sonraki artırma veya eksiltme teklifleri kabul edilmez.

    Satınalma usulleri

    Madde 21 - Satınalma ve ihale konusu olan işlerde aşağıda yazılı usullerden biri uygulanır:

    a. Kapalı zarfla teklif alma,

    b. Açık teklif alma,

    c. Resmi müesseselerden satın alma,

    d. Mahdut mübayaa,

    e. Pazarlık

    a, b, d fıkralarında yazılı usullerin uygulanma şekli Teşkilat Müdürlüğünce hazırlanacak bir talimatla tesbit olunur.

    Acele işler

    Madde 22 - 30.000.- TL.sını geçmeyen ve müstacel olduğu kabul edilen işlerin ihalesi pazarlık usulüyle yapılabilir.

    Bu tip ihalelerde şartnameler, ihale konusu işle uğraşan firmalara dağıtılarak, firmaların ihale gün ve saatinde Satın Alma Komisyonu huzuruna davetleri sağlanır. İhaleye katılan firmalarla Komisyon huzurunda tahmini bedel üzerinden pazarlık yapılır. İhaleye teklif mektubu ile katılan firmaların teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Bu hususta tanzim olunan tutanak Komisyon üyeleri ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. Bu tip ihalede bu yönetmeliğin 11 inci maddesi ile gerektiği hallerde mahdut mübayaa usulünün 13/d maddesi aynen uygulanır.

    Teşkilat Müdürü gerektiğinde, önemli acil veya ihtisasa dayanan ve 30.000.- TL.sını geçmeyen alım, satım imalat, nakliye ve reklam işlerinde, bu işlerle ilgili firmalardan teklif almak suretiyle ve komisyon marifetiyle yapılmasına karar verebilir.

    Devlet müesseselerinden yapılacak satınalmalar

    Madde 23 - Sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası Devletin olan müessese ve teşekküllere Satınalma Komisyonu kararı ile bu Yönetmelikteki ihale usullerine tabi olunmaksızın ihale konusu olan her türlü işler anlaşma yolu ile yaptırılır veya bu müesseselerden satınalınabilir.

    Mutemet vasitesiyle satınalma

    Madde 24 - Alım, Satım, taşıma, tanıtma ve reklam işlerinden piyasadan doğrudan doğruya tedariki veya piyasaya yaptırılması mümkün olan ve bedeli 5.000.- TL.sını geçmeyen işler Teşkilat Müdürü tarafından tayin edilecek Mutemetler vasıtasiyle yaptırılabilir.

    Kesin teminat

    Madde 25 - Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak amaciyle, sözleşmenin yapılmasından önce müteahhitten veya müşteriden ihale bedelinin % 8'i oranında kesin teminat alınır.

    Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, teminata ait hükümler saklıdır.

    Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer kıymetlerle değiştirilebilir.

    Kesin teminatın geri verilmesi

    Madde 26 - Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yapıldığı, usulüne göre anlaşıldıktan ve müteahhit veya müşterinin bu işten dolayı Teşkilata bir borcu olmadığı tesbit edildikten, yapım işlerinde kesin kabul işlemi de tamamlandıktan sonra, kesin teminat geri verilir.

    İhalenin sözleşmeye bağlanması

    Madde 27 - Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Müteahhit veya müesseselerin ihale kararının kendilerine veya adreslerine tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde taahhüt mevzuunu şartname hükümlerine göre yapması halinde sözleşme yapılması mecburi değildir. Sözleşme yetkili makam ile kendisine ihale yapılan kimse arasında yapılır.

    Müteahhit veya müşteri ihale kararının kendisine veya adresine tebliği tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde, noterlikçe tasdikli imzasını taşıyan sözleşmeyi Teşkilata vermeğe mecburdur.

    Bu mecburiyete uymadığı takdirde protesto çekmeğe ve hüküm almağa hacet kalmaksızın ihale fesih ve varsa geçici teminat, gelir kaydedilir.

    Sözleşmenin bozulmasına sebebiyet verilmesi

    Madde 28 - Sözleşme yaptıktan sonra müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmek suretiyle veya herhangi bir sebeple sözleşmenin bozulmasına sebebiyet vermesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya hacet kalmaksızın kesin teminat Teşkilat lehine gelir kaydedilir. Taahhüdün geri kalan kısmı sözleşmenin bozulması tarihinden itibaren en çok iki ay içinde tesbit edilecek günde yeniden ihaleye konulur. İkinci ihale şartnamesinde tahmin edilen bedel ile taahhüdün ifasına ait süre hariç olmak üzere bütün şartlar aynen muhafaza edilir. Bu süre içinde yapılan ikinci ihale sebebiyle meydana gelen Teşkilat zararları ayrıca müteahhitten istenir. İki ay içinde ihaleye konulmaması halinde ikinci ihale neticesinde doğacak Teşkilat zararları eski müteahhit ve müşteriden alınmaz. Taahhüdün yapılmamış kısmı için delil tesbitine lüzum görülen hallerde, iki aylık süre delil tespitinin tamamlanması tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkemeye başvurmakla yükümlüdür. Bu süre içinde herhangi bir sebeple mahkemeye başvurulmaması halinde iki aylık süre 15 günlük mehilin bitiminden başlar.

    Taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi

    Madde 29 - Taahhüt konusu olan işin bölünebilen % 20 ye kadar miktarının noksan yapılması veya taahhüt konusu işin bölünebilen % 20 ye kadar miktarının şartname hükümlerine uygun olmadığından kabul edilmemesi halinde uygun kısımlar kabul olmayanlar reddedilir.

    Kabul edilen kısmın bedeli müteahhide ödenir. Taahhüt konusu için % 20'yi geçen bir kısmının kabul edilmemesi halinde taahhüt yerine getirilmemiş sayılır ve yukarıda 28, 29 uncu madde hükümleri uygulanır.

    III. CEZA HÜKÜMLERİ

    Açık teklif ve pazarlıkla yapılacak ihaleler

    Madde 30 - Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabeti kıracak söz sarfedilmesi, istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaret ve hareketlerde bulunulması, ihalenin doğruluğunu bozacak şekilde müzakere ve münakaşalar yapılması yasaktır. Bu fiil ve hareketler isteklilerden hazır bulunanlara da imza ettirilecek bir tutanakla tesbit edildikten sonra, failleri ihale yerinden uzaklaştırılır.

    İhalelerde yasak fiil ve hareketler

    Madde 31 - Hile yapmaya, vaatte bulunmaya, tesise veya Satınalma Komisyonu üzerinde nüfuz kullanmaya teşebbüs edenler ve diğer isteklilerle anlaşma yaptığı sabit olanlar hakkında bir tutanak düzenlenir. Bu şahıslar o artırma ve eksiltmeye iştirak ettirilmezler. Suçlular hakkında ayrıca kovuşturma yapılır.

    IV. KAYIT VE DOSYALAR

    Tutulacak defter ve dosyalar

    Madde 32 - Bütün ihaleler işin hesap dönemi itibariyle Satınalma Komisyonu raportörü tarafından aşağıdaki defter ve dosyalar tutulur:

    a. İhale karar defteri,

    b. İhale dosyası,

    c. İhale karar dosyası.

    Karar defteri

    Madde 33 - Karar defterine aşağıda gösterilen hususlar kaydedilir:

    a. Karar sıra numarası,

    b. Karar tarihi,

    c. İhalenin yapıldığı ve onaylandığı tarih,

    d. İhalenin yapıldığı isterlinin açık adresi,

    e. İptal ve tebliğ tarihi,

    f. iptal sebebi,

    g. İhalenin konusu yazılır.

    Karar defterinin sayfalarına müteselsil olarak numara verilir. Defterden sayfa kopartılamaz. Kayıtlarda silinti ve kazıntı yapılamaz.

    Karar defteri Teşkilat Müdürü tarafından tasdik olunmak suretiyle hesap döneminin başında açılır ve sonunda kapanır.

    İhale dosyası

    Madde 34 - Her ihale için bir ihale dosyası tutulur. O ihaleyle ilgili (Ödeme yazısı dahil) bütün belgeler bu dosyada saklanır. İhale dosyasına kararda yazılı numara verilir.

    Karar dosyası

    Madde 35 - İhale kararlarının asılları bir sıra numarası ile karar dosyasında saklanır.

    İhaleye giremiyecekler

    Madde 36 - Aşağıda yazılı kimseler gerek doğrudan doğruya gerek dolayısıyle ihalelere giremezler.

    a. Yönetim Kurulu üyeleri,

    b. Yetkili amirler,

    c. Satınalma Komisyonu üyeleri, ihale işlerini yapanlar ve ihale sonuçlarını uygulama ve takip işi ile yükümlü olanlar,

    d. Yukarıdaki fıkralarda yazılı kimselerin ana baba, karı koca ve çocukları, kayınpeder ve damatları.

    V. MUAYENE VE TESELLÜM

    Muayene Komisyonu

    Madde 37 - Teşkilatın ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile satın alınan her çeşit mallar ve yaptırılan işler kesin olarak teslim alınmadan veya kabul edilmeden önce muayene Komisyonu tarafından muayene edilir. Yaptırılan işlerden hangilerinin Muayene Komisyonu tarafından muayene edileceği Teşkilat Müdürlüğü tarafından hazırlanacak bir talimatla tesbit edilir.

    Muayene Komisyonunun kuruluşu

    Madde 38 - Muayene Komisyonu Teşkilat Müdürü tarafından tayin edilen bir başkan, 4 üye ile 2 de yedek üyeden kurulur.

    Asil üyelerden herhangi birinin görev mahallinde bulunmadığı hallerde yerine komisyona yedeklerden biri iştirak eder.

    Komisyon bütün üyelerinin katılması ile toplanır ve ekseriyetle karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf ekseriyet sayılır.

    İhtisas ve sanat gibi özellik arzeden işlerin muayenesinde Komisyona Teşkilat Müdürü tarafından geçici olarak Teşkilat personeli arasından veya dışarıdan, yeteri kadar uzman tayin edilir. Uzmanlar danışma görevi yapar gerekirse yazılı mütalaa verirler, oya iştirak edemezler.

    Muayene Komisyonunun görevleri

    Madde 39 - Muayene Komisyonu ilgili şubeden gelen şartname, evsaf belgesi ve numuneye göre, numune bulunmadığı hallerde ise evsaf belgesi ve şartnameye göre aşağıda belirtildiği şekilde muayene işlemini yapar.

    a. Şartname ve Sözleşme hükümlerine uygun olup olmadığını,

    b. Süresi içinde teslim edilip edilmediğini,

    c. Evsaf ve numunesine uygun olup olmadığını, inceler ve bir raporla tesbit eder. Uygun olanların kesin kabulü yapılır, olmayanlar reddedilir.

    d. Süresi içinde geçici tesellümü yapılmamış olanlar, muayene edilmez. Bu takdirde de muayene edilmeme sebebini belirten bir rapor hazırlanır.

    Geçici tesellüm

    Madde 40 - Muayene Konusu olan mal ve işler geçici olarak tesellüm veya kabul edilir.

    Bu gibi tesellümlerde, tesellüm memurluğu tarafından mal sahibi veya işi yapana geçici tesellüm makbuzu veya geçici kabul belgesi verilir.

    Geçici tesellüm yapılabilmesi için, mal veya işin süresi içinde getirilmiş veya yapılmış olması şarttır.

    Kesin tesellüm

    Madde 41 - Muayene Konusu mal veya işlerden Muayene Komisyonunca yapılan muayenesi sonunda kabul edilenlerin, kesin tesellümü yapılır. Bu takdirde mal sahibi veya işi yapana kesin tesellüm makbuzu veya kesin kabul belgesi verilir.

    VI. GEÇİCİ HÜKÜMLER

    Uygulama

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ilan edilmiş veya ilan yerine geçecek bir işlem görmüş olan ihaleler ile, geçici tesellümü veya kabulü yapılmış mal ve işler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Geçici Madde 2 - İhale ve Satın Alma Yönetmeliği ile mevcut ek ve değişiklikleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar.

    Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerle ilgili talimat, genelge ve emirler yürürlüktedir.

    VII. SON HÜKÜMLER

    Yürürlük

    Madde 42 - 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 9 uncu maddesi gereğince Merkez Danışma Kurulunca hazırlanan bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 43 - Bu Yönetmeliği Beden Terbiyesi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar