PROJE KONTROL MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETİ YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 10/12/1992

    Resmi Gazete Sayısı: 21431

    Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

    Amaç ve Kapsam :

    Madde 1 - Genel ve katma bütçeli kurum ve kuruluşlar ile özel idare ve belediyelerin, yaptırdıkları veya bu kuruluşlara sunulan, mühendislik ve mimarlık hizmetlerine ait projelerin kontrollük hizmetleri ile bu kuruluşlarca talep edilecek diğer teknik müşavirlik hizmetlerinin, serbest olarak çalışan müşavir mühendis ve mimarlık firmalarına yaptırılmasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak bu hizmetler için ilgili bakanın onayı şarttır.

    Hukuki Dayanak :

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 180 sayılı KHK'nin 209 sayılı KHK ile değişik 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar :

    Madde 3 - a) İdare : Proje kontrollük hizmetini veya diğer teknik müşavirlik işlerini yaptıran genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediyelerdir.

    b) Proje Müellifi : Projeyi yapmakla yükümlü mühendisler, mimarlar, mühendislik ve müşavirlik firmalarıdır.

    c) Proje Kontrol Müşaviri (PM) : Yürürlükte olan şartname, yönetmelik ve genel teknik kurallar çerçevesinde idare adına projeleri tetkik ve tasdik eden ve diğer müşavirlik hizmetlerini yapan gerçek kişi veya tüzelkişiliği olan T.M.M.O.B. bünyesindeki ilgili meslek odalarına kayıtlı mühendislik ve/veya mimarlık kuruluşları ile üniversitelerdir.

    d) Meslek Odası: T.M.M.O.B.'ne dahil odalardan birisidir.

    e) Proje kontrol müşavirliği hizmeti : İdare adına, ülkemizde ve dünyada geçerli ve idare ile mutabık kalınan esaslar, kriterler ve yöntemler doğrultusunda bilumum mühendislik ve mimarlık projeleri ile hesap ve

    çizimlerinin tetkik ve kontrolü ile projelerin uygunluğunun onaylanmasıdır.

    Sorumluluk ve Koordinasyon :

    Madde 4 - Tasdik edilen projelerdeki Proje Kontrol Müşavirinin (PM) ve proje müellifinin hatalarından doğacak sorumluluk, müşterek ve müteselsil olarak kendilerine aittir.

    Proje Kontrol Müşavirinin (PM) sorumlu olması, proje müellifinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

    Proje müellifi ile (PM) arasındaki koordinatörlük görevini idare yürütür.

    Proje Kontrol Müşavirinin Gözönünde Bulunduracağı Esaslar :

    Madde 5 - Proje Kontrol Müşaviri (PM) projelerin tasdikinde aşağıdaki hususları, öncelik sırası ile gözönünde bulunduracaktır:

    a) Türkiye'de yürürlükteki Teknik Şartname ve Yönetmelikler,

    b) Genel Teknik Kurallar ve Standartlar,

    c) Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu Standartları ve Esasları,

    d) Türk ve Uluslararası Şartname ve standartlarında bulunmayan hususlarda idare ve PM'nin müştereken kararlaştıracakları dış ülke teknik şartnameleri,

    e) Proje müellifinin T.M.M.O.B.'nin ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge.

    Proje Kontrol Müşaviri Olabilme Şartları :

    Madde 6 - a) Gerçek kişiler ve adi ortaklar için;

    1 - T.C. vatandaşı olmak (25/09/1981 tarih ve 2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu ve Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklıdır.),

    2 - Türk Mühendis ve Mimar Odalarından birine kayıtlı olmak,

    3 - Halen faaliyette olan bir proje ve müşavirlik firmasının sahibi veya üst derece yöneticilerinden veya proje yöneticilerinden olmak,

    4 - En az 12 yıl fiilen mühendislik veya mimarlık yapmış olmak,

    5 - Proje kontrol müşavirliği yapacağı konuya benzer proje hizmeti yapmış olmak,

    6 - En az toplam 6 yıl bir mühendislik veya mimarlık firmasının sahibi veya üst derece yöneticilerinden veya proje yöneticilerinden olmak veya en az toplam 6 yıl genel ve katma bütçeli kurum ve kuruluşlarda fiilen proje tanzim veya proje inceleme ve tasdik hizmetini yapan bir üst düzey yöneticisi olarak (Proje Dairesi Başkanı, Proje Şube Müdürü, Proje Şefi, Uzman, Üniversite Öğretim Üyesi ve benzeri görevlerde) çalışmış olmak veya en az 3 yıl (7 nci maddede açıklanan) Danışman Heyette görev yapmış olmak,

    7 - Bağlı bulunduğu meslek odasından faaliyet belgesi getirmek,

    8 - Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olmak,

    9 - Adi ortaklıklarda; 1, 2 ve 8 inci alt bentlerindeki hususların ortakların tümünde; 3, 4, 5, 6 ve 7 nci alt bentlerindeki hususların ise ortakların en az birinde bulunması şarttır.

    b) Tüzel Kişilikler için;

    1 - Ortakların sermaye ve kişi adedi olarak % 50'sinden fazlasının Türk vatandaşı olması,

    2 - Tüzel kişilerin, T.M.M.O.B. bünyesindeki bağlı olduğu ilgili meslek odasından faaliyet belgesi getirmesi,

    3 - Tüzel kişilerin PM belgesi alabilmesi için, PM belge ve yetkisini haiz bir gerçek kişinin o tüzel kişinin ortağı veya yöneticisi olması ve ayrıca tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili bulunması şarttır. Tüzel kişilik PM belgesini haiz olduğu sürece, bu kişi şahsen PM belgesi kullanamaz ve münferiden PM hizmeti yapamaz; PM belgesi Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca muhafaza altına alınır. Bu kişinin o tüzel kişilikten ayrılması ve ilişkisini kesmesi halinde, tüzel kişiliğe vermiş olan PM belgesi iptal edilerek, gerçek kişiye PM belgesi iade edilir. Bu durumda, tüzel kişilik; ortak veya yönetici olan ve şirketi temsil ve ilzam yetkilerini haiz başka bir PM belgesi sahibi gerçek kişiyi bünyesine alırsa, tüzel kişilik PM belgesini kullanmaya devam edebilir.

    4 - Tüzel kişilerin PM hizmeti ile ilgili sözleşmelerinde şirket adına atılacak imzalardan en az birinin, yukarıda tarif edilen PM yetkisini haiz gerçek kişiye ait olması şarttır. Tüzel kişilik adına projeleri kontrol ve tasdik edecek mesul şahsın da aynı kişi olması gerekir.

    c) Üniversiteler için;

    Projelerin tetkik, kontrol ve idare adına tasdik edilmesi işlerinin üniversitelere verilmesi halinde, üniversite adına proje kontrollüğünü üstlenecek öğretim üyesinin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddenin (a) bendinin 1, 6 ve 8 inci alt bentlerindeki şartları haiz olması yeterlidir.

    Proje Kontrol Müşaviri (PM) Belgesi Verilmesi :

    Madde 7 - Proje kontrollük ve Müşavirlik Hizmeti ancak, proje kontrol müşaviri (PM) belgesini haiz kişi ve kuruluşlara yaptırılabilir.

    a) Yetki :

    Proje Kontrol Müşaviri (PM) belgesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca verilir.

    b) Danışman Heyet :

    Proje Kontrol Müşaviri (PM) belgesi verilmesi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığında, Danışmanlık yapmak üzere, Danışman Heyet oluşturulur. Heyet, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının biri heyet başkanı olmak üzere seçeceği üç kişiden oluşur. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ilgili Meslek Odası ve Üniversitelerden seçilecek birer kişiyi de bu heyete dahil edebilir.

    Bu heyete Bakan'ın seçeceği kişilerin, üst düzey yöneticisi ve en az 12 yıldan beri mühendis veya mimar olarak çalışması gerekir.

    Bu heyete ilgili meslek odaları ve üniversiteler tarafından seçilecek üyelerin ise (PM)'lerde aranan şartları haiz olması gerekir.

    Danışman Heyet'in çalışma şekli aynı Bakanlık tarafından düzenlenir. Danışman Heyet gerekli incelemeleri yaptıktan sonra sonucu bir rapor halinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bildirir.

    c) Müracaat

    Proje Kontrol Müşaviri (PM) olmak isteyenler, 6 ncı maddedeki şartları haiz olduklarını gösteren vesikalar ve iş bitirme belgeleri ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bir dilekçe ile müracaat ederler.

    Bakanlık ayrıca tamamlayıcı bilgi ve belgeler isteyebilir Danışman Heyet'çe gerekli incelemeler ve verilecek rapordan sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca karar verilir. Bakanlık, müracaatları belgelerin tamamlanmasından sonra en geç iki ay içinde sonuçlandırır ve sonucu müracaatçıya ve bağlı olduğu meslek odasına bildirir.

    d) Belge :

    Proje Kontrol Müşaviri (PM) seçilen kişi veya kuruluşa Proje Kontrol Müşaviri (PM) Belgesi verilir. Belgede yetki verilen konular ayrıca belirtilir. Belgenin süresi 3 yıldır. Sürenin sonunda Danışman Heyet'çe gerekli inceleme yapılarak üçer yıllık olmak üzere belgenin süresi uzatılabilir. Uzatma sırasında yetki verilen konular genişletilebilir.

    Proje kontrol müşavirliği hizmeti için her mühendislik ve mimarlık ihtisas konusunda ayrı ayrı PM seçilir. İhtisas konuları arasında koordinasyon gerekiyorsa idare, koordinasyon görevini Proje Kontrol Müşavirliğinden birine verir. Koordinasyon görevi için ayrı bir bedel ödenmez. Muhtelif ihtisas üniteleri uhdesinde bulunduran müşavirlik kuruluşlarına, bu Yönetmelikteki şartları sağlamış olmaları şartıyla muhtelif ihtisas dallarına ihtiva eden (PM) belgesi verilebilir.

    Proje Kontrol Müşavirlik Hizmetinin Yapılması :

    Madde 8 - A) Proje kontrol müşavirlik hizmeti idare tarafından tespit edilen süreler içinde ve imkan nispetinde proje yapımı ile paralel olarak yapılır.

    1 - Her proje aşaması sonunda PM idareye bir rapor verir.

    2 - PM ile proje müellifinin yapacağı her toplantı bir tutanakla tespit edilir ve sonucu idareye bildirilir.

    B) Kontrol :

    Proje ve hesaplarının tamamının bütün detay ve ekleri ile kontrolü sırasında;

    1 - Projenin prensipleri, kabulleri ve düzenlenmesi incelenir.

    2 - Bütün ölçüler kontrol edilir.

    3 - Bütün hesaplar kontrol edilir.

    4 - Bilgisayarla yapılmış hesaplarda;

    a) Program açıksa, program ve sonuçları kontrol edilir.

    b) Program gizli ise, başka yollardan kontrol yapılır.

    Bu kontrole ait belgeler (bilgisayar çıkışları veya hesaplar) rapora eklenir.

    5 - Yanlış işaretlendiği gibi, doğru olan hususlar da işaretlenir.

    Proje Kontrol Müşavirlik Hizmetinin Süresi :

    Madde 9 - Proje Kontrol Müşavirlik Hizmeti idare tarafından tespit edilen süreler içinde yapılır. Bu süre, proje yapım süresinin % 20'sinden az, % 40'ından çok olamaz.

    Kontrollük İşlemi :

    Madde 10 - PM, projenin tetkiki sonucunda aşağıdaki yollardan birini seçer ve gerekçelerini raporunda belirtir.

    a) Projenin uygunluğunu onaylar.

    b) Projeyi, tespit edilen düzeltmelerin yapılması şartıyla onaylar. (şartlı onay)

    c) Projeyi reddeder.

    Projenin uygunluğunun şartlı onaylanması halinde, tespit edilen düzeltmeler yapıldığında, PM tarafından yeniden incelenerek sonuç bir raporla idareye bildirilir. Projenin reddi halinde, gerekli düzeltmelerin yapılmasından veya projenin yeniden yapılmasından sonra PM tarafından tekrar incelenerek, sonuç idareye bir raporla bildirilir.

    Proje Kontrol Müşavirliği Ücreti :

    Madde 11 - A) PM Hizmetinin Ücreti :

    1 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Şartnamesine göre yapılacak hizmetlerde, bu şartnameye göre hesaplanacak proje ücretlerinin;

    a) Mimari proje ücretinin % 24'ü,

    b) İnşaat Mühendisliği (statik) proje ücretinin % 24'ü,

    c) Makina Mühendisliği proje ücretinin % 24'ü,

    d) Elektrik Mühendisliği proje ücretinin % 24'ü,

    PM Hizmeti işinin tahmini bedelidir.

    Hizmet safhalarına ödenecek miktarın yüzdesi için, aynı şartnamede tespit edilmiş olan safha yüzdeleri uygulanır.

    2 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Şartnamesinin kapsamı dışındaki proje işlerinde, toplam proje sözleşme ücretinin % 20'si, toplam PM hizmeti işinin tahmini bedelidir. Yapılacak mimari ve mühendislik proje kontrol müşavirlik hizmetlerinin ücretleri, proje işindeki mimarlık ve mühendislik ücretinin aynı oranla çarpımı ile bulunur.

    Hizmet safhalarına ödenecek miktarların yüzdesi için, proje sözleşmelerindeki yüzdeler esas alınır.

    B) Şartlı onayda ve projenin reddi halinde, yeniden yapılacak inceleme için ilave bir ücret ödenmez.

    Proje Müellifi İle Proje Kontrol Müşaviri (PM) İlişkileri :

    Madde 12 - Proje müellifi ile PM arasındaki ihtilafları idare çözer.

    PM Belgesinin İptali :

    Madde 13 - İhmali veya suistimali belgelenerek Danışman Heyetin oy birliği ile tespit edilen PM'nin belgesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca iptal edilir.

    Sorumluluk :

    Madde 14 - PM, proje kontrol müşavirliği hizmetini yürüttüğü projelerin hata ve kusurlarından proje müellifi ile birlikte müşterek ve müteselsil olarak sorumludur.

    İhale Esasları :

    Madde 15 - Proje Kontrol Müşavirliği Hizmeti İşleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun esas ve usullerine göre yaptırılır. Tahmini bedel bu Yönetmeliğe göre hesaplanan bedeldir.

    Söz konusu hizmet işleri üniversitelere, mevcut düzenlemeler çerçevesinde kıymet takdiri suretiyle yaptırılır.

    PM işi yaptıran Kamu Kuruluşları, bu hizmetin kime verildiğini hizmetin mahiyetini, başlangıç tarihi ile biteceği tarihi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (T.M.M.O.B.) ve gerektiğinde ilgili uzman kuruluşlara bildirirler.

    Tip Sözleşme :

    Madde 16 - Proje Kontrol Müşavirlik Hizmeti, bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak ekteki tip sözleşmeye göre yapılır.

    Yasak Olan Haller :

    Madde 17 - PM; projesini kontrol ettiği firmada, kontrollük işinin bittiği tarihten itibaren üç yıl müddetle çalışamaz. PM; bir firmanın projesini bu Yönetmelik esaslarına göre kontrol ettiği süre içinde, projeyi yapan kişi veya kuruluş, PM'nin veya PM'nin mensup olduğu kuruluşun herhangi bir proje hizmetini, PM olarak kontrol edemez. Yukarıda zikredilen yasak olan haller proje müellifi ile PM'nin eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları ve bunların ortakları (yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) için de geçerlidir.

    Proje kontrol müşavirliği hizmetinin üniversitelere verilmesi halinde üniversite adına bu hizmeti yapacak öğretim üyeleri de bu yasaklara tabidir.

    PM Hizmeti Yapamayacak Olanlar :

    Madde 18 - a) İdarenin ita amirleri, Proje işleriyle ilgili görevlileri, bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları ile yukarıda belirtilen şahısların ortakları, (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

    b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

    doğrudan veya dolaylı olarak PM hizmeti yapamazlar.

    Yürürlük :

    Madde 19 - Bu Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 20 - Bu Yönetmeliği, Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

    Ek

    SÖZLEŞME

    (PROJE KONTROLÜ VE ONAYI HİZMETİ İÇİN)

    TARAFLAR

    Bir taraftan TÜRKİYE CUMHURİYETİ ................................... adına hareket eden ................................................... ile diğer taraftan ..................................................... arasında

    aşağıdaki şartlar dahilinde işbu sözleşme akdolmuştur. Bu Sözleşmede ..................................................... İDARE, Proje Kontrol Müşavirliği yapacak Müşavir de Proje Kontrol Müşaviri "PM" olarak anılmıştır.

    SÖZLEŞMENİN KONUSU

    Madde 1 :

    ................................................... inşa edilecek olan ..................................................... tesisin projelerinin idaresi adına tetkik, kontrol ve uygunluğunun onayı işidir. PM, ........... ..... TL. ücret karşılığı bu hizmeti süresi içinde yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

    PM üzerine aldığı işlerin tetkik, kontrol ve onayında aşağıdaki hususları öncelik sırası ile gözönünde bulunduracaktır;

    a) Proje Kontrol Müşavirliği Hizmeti Yönetmeliği,

    b) Türkiye'de yürürlükteki Teknik Şartname ve Yönetmelikler,

    c) Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu Standartları ve Esaslar'ı,

    d) Türk ve Uluslararası Şartname ve Standartlarında bulunmayan hususlarda idare ve PM'nin müştereken kararlaştıracakları dış ülke teknik şartnameleri,

    e) Proje müellifinin T.M.M.O.B.'nin ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge.

    PM'NİN YAPACAĞI İŞLER

    Madde 2 :

    a) ........................................

    b) ........................................

    c) ........................................

    d) ........................................

    e) ........................................

    Yukarıda belirtilen proje safhaları ve keşifler kontrol edilip onaylandıktan sonra teslim edilecektir.

    ORİJİNALLERİN KONTROLÜ VE ONAYI

    Madde 3 :

    Orijinaller, kontrol edilip onaylandıktan sonra idareye teslim edilecektir.

    Madde 4 :

    PM, bu sözleşmeye göre yapılacak kontrol ve tasdik işlerinden bizzat sorumludur. Teknik ve tasdik işlemi için hiç bir alt firma veya taşeron firma kullanılamaz.

    PM, aynı yatırımla ilgili diğer projelerin tetkik ve tasdik işlemini yapacak olan aşağıda isimleri yazılı PM'lerle koordineli olarak çalışmaya mecbur ve bu koordinasyondan sorumludur.

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    Madde 5 :

    PM, Kontrol ve onayını yaptığı proje ve hesaplar nedeniyle proje müellifi ile birlikte müşterek ve müteselsil olarak sorumludur.

    Projelerin tasdiki safhasında, PM ile proje müellifi arasında doğacak görüş ayrılıkları halinde, proje müellifi PM'nin talep ettiği düzeltme ve değişiklikleri yapmak zorundadır. Ancak bu durumda, bu hususlardan

    dolayı sorumluluk kabul etmediğini idareye ve PM'ye yazılı olarak bildirdiği takdirde, bu kısımlarla ilgili sorumluluk yalnız PM'ye ait olur.

    Proje müellifi ile PM arasındaki görüş ayrılığında idare, projenin proje müellifinin görüşü doğrultusunda tamamlanmasını yazılı olarak PM'den istediği takdirde, PM bu kısımlarla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.

    SÖZLEŞMENİN MÜDDETİ :

    Madde 6 -:

    Proje kontrol müşavirliği hizmeti için PM ile anlaşarak tespit edilen müddetler aşağıda belirtilmiştir. Projelerin kontrol ve onay işlemi, İDARE'ce PM'ye yazılı olarak bildirildiği ve tasdik edilecek projelerin verildiği tarihte (teslim tarihi esastır.) başlar ve kontrol ve onay evrakının İDARE'ye teslim edildiği tarihte sona erer.

    Onay süresi (gün olarak)

    Madde (2) nin (a) bendindeki işler ...................................

    Madde (2) nin (b) bendindeki işler ...................................

    Madde (2) nin (c) bendindeki işler ...................................

    Madde (2) nin (d) bendindeki işler ...................................

    Madde (2) nin (e) bendindeki işler ...................................

    Yukarıda belirtilen işlerin onay sırası İDARE'ce değiştirilebilir.

    CEZALAR VE TAZMİNAT :

    Madde 7 :

    İşbu sözleşmedeki bütün işlerin Madde 6'daki müddetler için de ikmali şarttır. Geç teslimi halinde her bir kısım için gecikme gün başına PM'nin istihkakından o safha bedelinin 1/100'ü kadar ceza kesilecektir.

    Herhangi bir safhada gecikme 15 günü tecavüz ederse, İDARE ceza almaya devam ederek beklemekte veya bu sözleşmeyi bozmakta serbesttir.

    Madde 8 :

    Gerek İDARE ve gerekse PM sözleşme ve eklerinde kendilerine ait olduğu belirtilen vecibeleri yerine getirmezlerse Noter ihtarnamesi ile makul ve belli bir süre vererek sözleşmeyi feshedebilirler. Bu durumda 2886 sayılı Kanuna göre işlem yapılır.

    ÖDEMELER :

    Madde 9 - Bu sözleşmeye göre yapılacak kontrol ve onay hizmeti ücreti

    a)................................ projelerin kontrol ve onay hizmeti karşılığı olarak .................. TL.

    b)................................. projelerin kontrol ve onay hizmeti karşılığı olarak ................. TL.

    c)..............................................................................................................................................

    d)..............................................................................................................................................

    dır.

    Bu ücretlerin hesap tarzı sözleşmeye eklidir.

    Yukarıda belirtilen ücretler, hizmet safhalarında Proje Kontrol Müşavirliği Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara göre ödenir.

    Madde 10 :

    Hakediş raporları, PM'nin kısım kısım yapacağı proje kontrol ve onay hizmetlerine ait proje ve evrak İDARE'ye teslim edilince, Madde 9'da yazılı esaslara göre bir hafta içinde düzenlenir. Sözleşme ve eklerine göre yapılacak gerekli tevkifatı, varsa idareye olan borçları ve cezalarla, vergi ve hazinenin diğer alacakları tenzil edilip, hakediş raporuna göre düzenlenecek verile emrinin kesildiği ve icabı halinde Sayıştay'ca vize edildiği günden itibaren 30 gün içinde ......................................................................................... Saymanlığı tarafından ödenecektir.

    Madde 11 :

    PM, işbu sözleşmedeki işler başlatıldıktan sonra yapacağı işlere ait malzeme ve işçilik ücretlerinin artması, yeni vergi ve resimler konması veya herhangi bir sebeple bu sözleşmede tesbit edilmiş ücretlerden başka, hiçbir isim altında bir bedel talep edemez. Bu sözleşme ve taahhütlerin ifasına ait her türlü masraf, vergi, resim ve 506 sayılı Kanunla bunları tadil eden kanunlara göre ödenecek primler, tamamen PM'ye aittir. Ancak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi İDARE'ce PM'ye ödenir.

    Ancak .................................................

    TEMİNAT :

    Madde 12 :

    PM, bu sözleşmede zikredilen işler için ...................... TL. lık kesin teminat/limit dahilinde ...........................TL.lık kesin teminat mektubu/vermiştir.

    Bu sözleşmede zikredilen bilumum işlerin İDARE'ce tasdiki sureti ile hitamında, Madde 9'a göre hesap kesilerek PM'nin kesin teminatı yasal hükümler gözönünde bulundurularak Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümlerine göre geri verilir ve ilişiği kesilir.

    HUKUKİ HÜKÜMLERİ VE İHTİLAFLAR :

    Madde 14 :

    PM, kanuni ikametgah olarak .............................................................. adresini göstermiştir.

    Bu adrese yapılacak her türlü tebligat kendisine yapılmış sayılır.

    Madde 15 :

    İdarenin sebebiyet verdiği haller, olağanüstü tabiat olayları, bulaşıcı hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi ve savaş durumları mücbir sebep olarak kabul edilmiştir.

    Bu sebeplerden dolayı sözleşmenin süresinin uzatılması gerekir.

    Madde 16 :

    PM mücbir sebep olmadan taahhütlerini kısmen veya tamamen ifa etmediği takdirde bu sözleşmenin eki olan Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi hükümleri tatbik edilecektir.

    Madde 17 :

    PM'nin bürosu İDARE'nin yetkili elemanları tarafından ziyaret edilebilir ve bu esnada yapılmakta olan işlerin PM tarafından kendilerine gösterilmesi zorunludur.

    Madde 18 :

    İşbu sözleşme, projeleri, elde edilecek tesislere ait arsanın veya ihtiyaç programının değişmesi, tahsisat temin edilememesi veya tesisin yapılmasından sarfınazar edilmesi sebebi ile proje elde etme hizmetinin İDARE'ce yapılmasından vazgeçilmesi halinde fesih (tasfiye) edilir. Bu hususun taahhütlü bir mektupla PM'ye bildirilmesi kafidir.

    Bu takdirde, İDARE, PM'ye o tarihe kadar yapmış olduğu işin ücretlerini öder, bu işleri teslim alır ve teminatı iade eder.

    Madde 19 :

    Aşağıda gösterilenler bu sözleşmenin ekidir :

    a) Proje Kontrol Müşavirliği Hizmeti Yönetmeliği,

    b) Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi,

    c) Özel şartname (varsa),

    d)...................................................................

    e)...................................................................

    hükümler arasında çelişki bulunması halinde yukarıdaki sıra esastır.

    Madde 20 :

    Bu sözleşmenin hüküm veya tatbikinden dolayı doğabilecek ihtilafların halinde .......................... mahkemeleri yetkilidir.

    Madde 21 :

    Bu sözleşme .................. 'da üç nüsha olarak tanzim edilmiştir. Noterlikçe tasdik edildiği tarihte yürürlüğe girer.

    Noterde muhafaza edilen nüsha esastır.

    PROJE KONTROL MÜŞAVİRİ İDARE

    Mevzuat Kanunlar