YABANCI ÜLKELERDE YAPILACAK İLANLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 26/01/1984

    Resmi Gazete Sayısı: 18293

    Maliye ve Gümrük Bakanlığından:

    Amaç ve Kapsam :

    Madde 1 - Bu Yönetmelik 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun birinci maddesinin birinci fıkrasında sayılan idarelerce yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesi yararlı görülen ihaleler için yeterli rekabeti sağlamak amacıyla yabancı ülkelerde ilan yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Dayanak :

    Madde 2 - Bu yönetmelik 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 22 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Usul ve Yöntemler :

    Madde 3 - Yabancı ülkelerde yapılacak ilanlar :

    a) İhaleyi yapacak idare işin özelliğine göre, hangi ülkelerdeki isteklilerin katılmasında yarar görüyorsa, ilan metni ile şartname ve eklerini o ülke Türk Büyükelçiliği nezdindeki Ticaret Müşavirliğine veya bu mahiyetteki hizmetlerle görevli Müşavirliğe; askeri ihale ilanlarını ise Askeri Ataşeliklere gönderir.

    b) İlanların o ülke lisanı ve basın aracılığı ile yaptırılması esastır. Gerekli görülen hallerde ilan metni cari usuller dikkate alınarak o ülkedeki ilgili meslek kuruluşlarına gönderilir.

    c) Yabancı ülkelerde yapılacak ilanların ihale gününden en az 45 gün önce yayımlanmasını sağlamak üzere, ilan metni ilgili Müşavirlik veya Ataşeliğe İhale gününden en az 60 gün önce gönderilir.

    d) İlanların nerede ve ne zaman yapıldığına ilişkin belgelerin ihale gününden önce ihale yapacak idarenin eline geçmesi ilgili Müşavirlik veya Ataşelik tarafından sağlanır.

    e) Yabancı ülkelerde yapılacak ilanlarda, idarelerce konulması gerekli görülen hususların dışında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 18 inci maddesinde sayılan hususlar ile şartname ve eklerinin Müşavirlik veya Ataşelikten temin edileceğinin belirtilmesi zorunludur.

    Madde 4 - Sayıştay görüşü de alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu yönetmeliği Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar