YURT DIŞINDA BULUNAN GEMİ VE UÇAKLARIN İHTİYAÇLARININ SAĞLANMASINA AİT YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 22/06/1984

    Resmi Gazete Sayısı: 18439

    Milli Savunma ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarından:

    Amaç ve Kapsam :

    Madde 1 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin yurt dışında bulunan gemi ve uçaklarının o yerden sağlanması zorunlu olan ihtiyaç maddelerinin alımı ile acele onarımlarının vesair giderlerinin yapılması bu Yönetmelikte yazılı esaslara göre yürütülür.

    Dayanak :

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 08/09/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 80 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    Olur Belgesi :

    Madde 3 - Yurt dışında bulunan gemi ve uçakların zorunlu ihtiyaç maddelerinin alımı ile acele onarım ve sair giderlerinin o yerden sağlanması için ita amirinden olur alınır.

    Usül :

    Madde 4 - 1 inci maddede yazılı alım onarım ve sair giderlerin yapılmasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen pazarlık usulü uygulanır. Bu usulde ilan yapılması, sözleşme ve şartname düzenlenmesi, teminat alınması ve tahmini bedel tesbiti zorunlu değildir.

    Komisyon :

    Madde 5 - İhtiyaçların pazarlık suretiyle sağlanması için ita amirince biri başkan olmak üzere en az 3 kişilik komisyon oluşturulur. Komisyon oluşturulması için yeterli sayıda personel bulunmayan hallerde pazarlık ita amirince görevlendirilen mutemet tarafından yapılır.

    Yönerge :

    Madde 6 - Bu Yönetmelik kapsamındaki işlerle bu işlere dair teslim tesellüm ile muayene ve kabul işlemlerinin nasıl yapılacağına dair ayrıntılı hususlar ilgili Bakanlıklarca çıkarılacak yönergeler ile tesbit edilir.

    Son Hükümler :

    Madde 7 - Sayıştay'ın görüşü de alınmış olan bu yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 8 - Bu Yönetmeliği Milli Savunma ve Maliye ve Gümrük Bakanları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar