RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞLARININ YAYIN İLKELERİ VE USULLERİ İLE REKLAM GELİRLERİ ÜST KURUL PAYLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

    R.G. Tarihi : 20/11/1994

    R.G. Sayısı : 22117

    17/04/2003 tarih ve 25082 sayılı R.G.de yayımlanan "Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik"in 44. maddesi ile, bu Yönetmeliğin 20-29. (20 ve 29. maddeler dahil) maddeleri hariç, diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    18/05/2003 tarih ve 25112 sayılı R.G.de yayımlanan "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bütçe, Muhasebe ve İdari İşler Yönetmeliği"nin 32. maddesi gereğince bu Yönetmeliğin 20-26 (20 ve 26 dahil) maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - (Mülga madde: 17/04/2003 - 25082 S. R.G. Yön./44. md.)

    Hukuki Dayanak

    Madde 2 - (Mülga madde: 17/04/2003 - 25082 S. R.G. Yön./44. md.)

    Tanımlar

    Madde 3 - (Mülga madde: 17/04/2003 - 25082 S. R.G. Yön./44. md.)

    İKİNCİ BÖLÜM : Reklamlar ve Reklamlara İlişkin İlkeler

    Reklam ve Reklamcı

    Madde 4 - (Mülga madde: 17/04/2003 - 25082 S. R.G. Yön./44. md.)

    Genel İlkeler

    Madde 5 - (Mülga madde: 17/04/2003 - 25082 S. R.G. Yön./44. md.)

    Karşılaştırmalı Reklamlar

    Madde 6 - (Mülga madde: 17/04/2003 - 25082 S. R.G. Yön./44. md.)

    Reklamlarda Satış Fiyatının Açıklanması

    Madde 7 - (Mülga madde: 17/04/2003 - 25082 S. R.G. Yön./44. md.)

    Satışları Özendiren Reklamlar

    Madde 8 - (Mülga madde: 17/04/2003 - 25082 S. R.G. Yön./44. md.)

    Doğrudan Satış Reklamları

    Madde 9 - (Mülga madde: 17/04/2003 - 25082 S. R.G. Yön./44. md.)

    Çocuklara Yönelik Reklamlar

    Madde 10 - (Mülga madde: 17/04/2003 - 25082 S. R.G. Yön./44. md.)

    Gizli Reklam

    Madde 11 - (Mülga madde: 17/04/2003 - 25082 S. R.G. Yön./44. md.)

    Program Desteklemesi

    Madde 12 - (Mülga madde: 17/04/2003 - 25082 S. R.G. Yön./44. md.)

    Reklamı Yasaklanan Ürün ve Hizmetler

    Madde 13 - (Mülga madde: 17/04/2003 - 25082 S. R.G. Yön./44. md.)

    Haksız ve Aldatıcı Reklamlar

    Madde 14 - (Mülga madde: 17/04/2003 - 25082 S. R.G. Yön./44. md.)

    Sorumluluk

    Madde 15 - (Mülga madde: 17/04/2003 - 25082 S. R.G. Yön./44. md.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Reklam Yayın Esasları

    Reklam Yayınlama Serbestliği

    Madde 16 - (Mülga madde: 17/04/2003 - 25082 S. R.G. Yön./44. md.)

    Yayınlanma Biçimi ve Sunuluşu

    Madde 17 - (Mülga madde: 17/04/2003 - 25082 S. R.G. Yön./44. md.)

    Reklamların Yerleştirilmesi

    Madde 18 - (Mülga madde: 17/04/2003 - 25082 S. R.G. Yön./44. md.)

    Reklamların Yayın Süresi

    Madde 19 - (Mülga madde: 17/04/2003 - 25082 S. R.G. Yön./44. md.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Reklam Gelirleri Üst Kurul Payına İlişkin Hükümler

    Üst Kurul Payı Ödeme Yükümlülüğü

    Madde 20 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön./32. md.)

    Reklam Gelirleri

    Madde 21 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön./32. md.)

    Reklam Gelirlerinin Beyanı ve Ödenmesi

    Madde 22 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön./32. md.)

    Beyanname Vermeme ve Ödememe Hali

    Madde 23 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön./32. md.)

    Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun Uygulanması

    Madde 24 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön./32. md.)

    Reklam Gelirleri ve Üst Kurul Payının Eksik Beyanı ve Ödenmesi

    Madde 25 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön./32. md.)

    Reklam Gelirlerinin Denetimi

    Madde 26 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön./32. md.)

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Diğer Hususlar

    Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde 3984 sayılı Kanunda öngörülen müeyyideler uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 28 - Bu Yönetmelik, Reklam Gelirlerinden Üst Kurul Payı tahsiline ilişkin hükümleri 20 Nisan 1994 tarihinde olmak üzere, 1 Aralık 1994 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar