TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU NÜKLEER ARAŞTIRMA, EĞİTİM MERKEZLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 07/06/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25131

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2690 sayılı Kanunda tanımlanmış olan görevleri yürütmek üzere kurulmuş bulunan Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bağlı Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezlerinin kuruluş çalışma ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 2690 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan görevlerden araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim çalışmalarını yapmak ve hizmetleri yürütmek üzere TAEK'e bağlı olarak 2690 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre kurulan Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezlerini ve bunlarla ilgili birimleri kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen TAEK deyimi Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu, Merkez deyimi Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezini, AEK deyimi Atom Enerjisi Komisyonu'nu Başkanlık deyimi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığını ifade eder.

    Görevleri

    Madde 4 - 2690 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtildiği üzere nükleer alandaki temel ve uygulamalı araştırmaları yapmaktır.

    Kuruluş ve Organlar

    Madde 5 - Merkez, AEK'nun önerisi ve Başbakanın onayından sonra genel mevzuat hükümlerine göre kurulur.

    Merkezlerin ana organları şunlardır

    a) Merkez Müdürü

    b) Teknik Birimler

    - Araştırma-Geliştirme Birimleri

    - Uygulama Birimleri

    c) İdari Birimler

    Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere üç Müdür Yardımcısı atanır.

    Araştırma-Uygulama Birimleri ve Şube Müdürleri doğrudan Merkez Müdürüne bağlıdır.

    Merkez Müdürü

    Madde 6 - Merkez Müdürü, TAEK Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki esaslara göre atanır.

    Merkez Müdürü Görev ve Yetkileri

    Madde 7 - Merkez Müdürü, TAEK ile ilgili yürürlükteki mevzuata göre AEK tarafından belirlenen ilke ve programlar çerçevesinde Merkezdeki tüm çalışmaları yürütür ve Merkezin güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri alır. TAEK Başkanının Merkeze havale edeceği görevlerin yerine getirilmesini sağlar, yetki verildiği takdirde Merkezin ita amiridir.

    Merkez Müdürünün yokluğunda Başkanlık tarafından vekil atanır.

    a) Müdür, Merkezdeki bütün bilimsel, teknik ve yönetsel faaliyetleri ilgili mevzuata uygun bir şekilde TAEK'nun politikasına, uzun vadeli planlarına, yıllık programlarına ve kararlarına uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.

    b) TAEK Başkanının veya yetkili kılacağı Başkan Yardımcısının kendisine havale edeceği konuları inceleyip bunlar hakkında bilimsel ve teknik görüş bildirir.

    c) Çalışma programları kapsamında hazırlatacağı yıllık uygulama planını her yıl Ocak ayı sonuna kadar gönderir.

    d) Başkanlığa Merkezin faaliyetleri hakkında her yıl sonunda ayrıntılı bir rapor verir.

    e) Merkezdeki her türlü faaliyetin gerektirdiği güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

    f) Gerekli durumlarda Merkez çapında geçici olarak çalışma grupları ve proje grupları oluşturabilir.

    Merkez Müdür Yardımcıları

    Madde 8 - Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere en fazla üç Müdür Yardımcısı, TAEK Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümlerine göre atanır. Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Merkezin özelliklerine göre Merkez Müdürünün teklifi ve TAEK Başkanının onayı ile belirlenir.

    Merkez Müdür Yardımcıları sorumlu kılındıkları işlerle ilgili olarak Merkez Müdürüne yardımcı olmakla yükümlüdür.

    Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Birimleri

    Madde 9 - Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Birimleri, Merkezlerde bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan görevleri yürüten ana hizmet birimleridir.

    Merkezlerin yapılanması veya yeniden yapılanması özelliğine göre gerektiği kadar Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Birimleri AEK kararıyla ve görev alanları tanımlanarak genel mevzuat hükümlerine göre kurulur. Bu birimlerin görev tanımları değişen şartlara göre AEK'nun kararı ve Başbakan onayıyla yeniden düzenlenebilir.

    Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Birimleri Bölüm Başkanları tarafından yönetilir. Bölüm Başkanları, Bölümün çalışma konusu ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetleri ve diğer işleri belirlenmiş olan programlara göre yürütmek ve Merkez Müdürünün veya yetkili kıldığı takdirde ilgili Müdür Yardımcısının Bölüme havale edeceği görevlerin yapılmasını sağlamakla yükümlüdürler.

    İdari Birimler

    Madde 10 - İdari birimler Merkezin özelliğine göre AEK kararı Başbakan onayı ve genel mevzuat hükümlerine göre kurulur. AEK kararında kurulan birimin görev alanı belirlenir.

    Koruma ve Güvenlik

    Madde 11 - Merkezlerden 2690 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında olanlar bu maddede sayılan mevzuat uyarınca; diğerleri genel hükümlere göre Koruma Güvenlik işlerini yürütürler.

    Merkeze Personel Atanması

    Madde 12 - Merkezlere personel atanmasında 657 sayılı Kanun ile ilgili mevzuata ve TAEK Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği esaslarına uyulur.

    Çalışma Esasları

    Madde 13 - Merkezlerin çalışmalarında bu Yönetmelikte bahsedilmeyen diğer hususlarda Kurum mevzuatı ile Başkanlığın genelgeleri ve genel mevzuata uyulur.

    Çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve değerlendirmek üzere Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları, gerektiğinde Şube Müdürleri, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ( c) bendinde belirtilen yıllık uygulama planını hazırlamak, takip etmek ve değerlendirmek üzere programın gerektirdiği sıklıkta Merkez Müdürünün çağrısı ile yılda en az dört defa toplanırlar. Toplantı sonuçları rapor halinde Başkanlığa gönderilir.

    Çalışma Usulleri

    Madde 14 - Merkezin kuruluşu kapsamında yer alan birimler, birimler arası ilişkiler ve sürdürecekleri faaliyetlerle ilgili yöntemleri Merkezce hazırlanan Başkanlıkça onaylanan yönergelere bağlı olarak yürütürler.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 15 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 1983 tarihli TAEK'e Bağlı Kuruluşlar Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar