TEL HALATLARIN, ZİNCİRLERİN VE KANCALARIN BELGELENDİRİLMESİ VE İŞARETLENMESİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (73/361/AT)

   

    Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25155

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM . Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; tel halatların, zincirlerin ve kancaların teknik özelliklerine göre belgelendirilmesi ve işaretlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; kaldırma ve mekanik taşıma ekipmanı olarak kullanılan tel halatları, yuvarlak halkalı çelik zincirleri ve kancaları kapsar.

    Bu Yönetmelik, yürürlüğe girmeden önce üretilen kaldırma ekipmanları ile kaldırma amaçlı olmayan ekipmanları, gemilerde, demiryollarında kullanılan raylı taşıyıcıları ve havai hatlar için kullanılan kaldırma ekipmanlarını kapsamaz.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna istinaden hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

    c) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu

    d) Üretici: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri imal eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendini imalatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin yurt dışında olması halinde, üreticinin nam ve hesabına hareket etmek üzere üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi; yurt içinde bir temsilcinin bulunmaması halinde ise ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

    e) Ürün: İmal, ithal veya başka yollarla elde edilen ve piyasaya arz edilmesi hedeflenen kaldırma ve mekanik taşıma ekipmanı olarak kullanılan tel halatları, yuvarlak halkalı çelik zincirleri ve kancaları,

    f) Kaldırma Ekipmanı: Kaldırma ve mekanik taşıma ekipmanı olarak kullanılan tel halatlar, yuvarlak halkalı çelik zincirler ve kancaları,

    g) Piyasaya arz: Ürünün tedarik ve kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için ilk faaliyeti,

    h) Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Tel halatların, zincirlerin ve kancaların teknik özelliklerine göre belgelendirilmesi ve işaretlenmesine ilişkin söz konusu ürünlerin piyasada bu Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Bakanlık tarafından denetlenmesi veya denetlettirilmesini;

    i) Standard: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için bu Yönetmelik kapsamındaki kaldırma ekipmanlarının özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi

    Piyasaya arz

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğin kapsamında bulunan tel halatlar, yuvarlak halkalı çelik zincirler ve kancalar, bu Yönetmeliğin Ek I'de yer alan hükümlere uygun olarak belgelendirmek ve işaretlenmek suretiyle piyasaya arz edilir.

    Piyasa gözetimi ve denetimi

    Madde 6 - Bakanlık, kaldırma ekipmanının piyasa gözetimi ve denetimini, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik"de belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Bildirim

    Madde 7 - Bakanlıkça, tel halatların, zincirlerin ve kancaların belgelendirilmesi ve işaretlenmesine ilişkin 76/434/EEC ve 91/368/EEC direktifleri ile değişik 73/361/EEC sayılı Avrupa Birliği direktifi dikkate alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu Komisyona bildirilmek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilir.

    Düzenlemeler

    Madde 8 - Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili mevzuat düzenlemelerini yapmaya yetkilidir.

    Aykırı davranışlara uygulanacak hükümler

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 10 - Bu Yönetmelik 01/01/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Ek - I

    1. GENEL HÜKÜMLER

    1.1. Her boydaki tel halat ve zincir ve her kanca bir işaret taşımalı veya işaretleme mümkün olmuyor ise, üreticinin veya yurt içindeki yerleşik yetkili temsilcisinin bilgilerini içeren ve ilgili belgeyi tanımlayan bir plaka veya bir halka güvenlice iliştirilmelidir (bu Ekin madde 2.1, madde 3.1 ve madde 4.1'ine bakınız).

    1.2. Üretici veya yurt içindeki yerleşik yetkili temsilcisi; her boydaki tel halatın, zincirin ve kancanın bildirilen özelliklere uygun olduğunu gösteren bir belge düzenlemelidir (bu Ekin madde 2.1, madde 3.1 ve madde 4.1'ine bakınız).

    2. TEL HALATLAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

    2.1. Üretici veya yurt içindeki yerleşik yetkili temsilcisi, her tel (çelik) halat için, en az aşağıda belirtilen bilgileri içeren bir belge düzenlemelidir:

    (1) Üreticinin veya yurt içindeki yerleşik yetkili temsilcisinin adı, adresi,

    (2) Tel halatın anma çapı,

    (3) Her bir metre başına anma kütlesi,

    (4) Tel halat sarım tipi (düz sarım, çapraz sarım, değişen sarım) ve sarım yönü (sağ taraf, sol taraf),

    (5) Önceden şekil verilmiş veya verilmemiş olduğu,

    (6) Tel halatın yapısı (tel halat tipi ve bileşimi, halatta demet ve demetteki tel sayıları, halat telinin özü ve çeliğin bileşimi),

    (7) Telin çekme sınıfı,

    (8) Tel halatın minimum kopma yükü (kopma için çekme deneyinde ulaşılan minimum yükü ifade eder). Eğer kopma için çekme deneyi daha önceden yapıldıysa deneyle ilgili bilgiler verilmelidir.

    (9) Telin yüzey bitirme işlemi, Tel galvaniz kaplı ise galvanizleme sınıfı veya kalitesi, diğer yüzey bitirme işlemleri kullanılmışsa detayları,

    (10) Tel halat Karbon çeliğinden yapılmış değilse özellikleri,

    (11) Halatlar ulusal veya uluslar arası bir standard uygulanarak yapıldıysa, bu standard belirtilmelidir;

    (12) Halatlara veya tellere deneyler uygulandıysa, bu deneylere ait olan standard veya özellikler bildirilmelidir. Eğer halatlar standard veya özelliklere bağlı değilse, yapılan deneyler ve sonuçları ayrıntılı olarak belirtilmelidir,

    (13) Halatların yapım özellikleri veya bileşimi özel bakımı gerektiriyorsa bu bilgiler verilmelidir,

    (14) Bu Ekin madde 1'e göre yetkilinin imzası,

    (15) İmza yetkisine sahip kişinin üretici firmada veya yetkili temsilci firmadaki konumu (unvanı) ve imzası,

    (16) Yer ve tarih.

    3. YUVARLAK HALKALI ÇELİK ZİNCİRLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

    3.1. Üretici veya yurt içindeki yerleşik yetkili temsilcisi, her zincir için en az aşağıda belirtilen bilgileri içeren bir belge düzenlemelidir:

    (1 ) Üreticinin veya yurt içindeki yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

    (2) Kalibre edilmemiş zincirin özellikleri:

    Zincir baklasının dış anma uzunluğu, dış anma genişliği, telin anma çapı, toleransları ve arka arkaya duran en az iki zincir baklasının boyutlarını gösterir şematik çizim eklenmelidir,

    (3) Kalibre edilmiş zincirin özellikleri:

    Zincir baklasının dış anma uzunluğu, dış anma genişliği, telin anma çapı, anma hat uzunluğu ve tüm bu ölçülerin toleransları ve arka arkaya duran en az iki zincir baklasının boyutlarını gösterir şematik çizim eklenmelidir,

    (4) Her doğrusal metre başına anma kütlesi,

    (5) Zincir baklalarının kaynak metodu,

    (6) Isıl işlem uygulandıktan sonra, tüm zincire uygulanan deney yükü değeri,

    (7) Zincirin minimum kopma yükü (kopma için çekme deneyinde ulaşılan minimum yükü ifade eder),

    (8) Yüzde cinsinden ifade edilen, minimum kopma öncesi toplam uzama değeri; aynı zamanda deneye tabi tutulan numunelerin boyları veya baklaların adedi de belirtilmelidir,

    (9) Zincirin malzeme özelliği (zincirin uluslar arası sınıfı veya alternatif olarak zincir çeliğinin özellikleri),

    (10) Uygulanmış olan ısıl işlem tipi,

    (11) Zincir, ulusal veya uluslar arası bir standarda göre imal edildiyse, bu standard belirtilmelidir,

    (12) Zincire deneyler uygulandıysa, deneylerin uygun olduğu standard veya özellikler ifade edilmelidir. Eğer bir standard veya özellik uygulanmadıysa, yapılan deneyler detaylı olarak belirtilmeli ve sonuçları bildirilmelidir,

    (13) Eğer zincirin özellikleri, özel işlem, bakım ve/veya denetim gerektiriyorsa bu bilgiler verilmelidir,

    (14) Bu Ekin madde 1'e göre yetkilinin imzası,

    (15) İmza yetkisine sahip kişinin üretici firmada veya yetkili temsilcisi firmadaki konumu (unvanı) ve imzası.,

    (16) Yer ve tarih.

    3.2. Ulusal veya uluslar arası standardlara uygun olarak üretilmiş olan zincir, ilgili standardına uygun yapılmış okunaklı ve kalıcı kalite işaretleri taşımalıdır. Bu kalite işaretleri, her zincir boyunda bulunmalı; hangisi daha az aralıklı ise, her metrede veya 20 zincir baklasındaki bir baklada en az bir işaret bulunmalıdır. İşaretler aşağıdaki ölçülerde olmalıdır:

    _______________________________________________

    Zincir telinin anma çapı   

    Minimum işaretleme boyutları   

    (mm)         

    (mm)            

    ____________________   

    ___________________________   

    8 (dahil)'e kadar      

          2      

    8-12,5 (dahil) arası   

          3      

    12,5-26 (dahil) arası   

          4,5      

    26'nın üstü      

          6      

    ____________________   

    ___________________________   

    4. KANCALARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

    4.1. Üretici veya yurt içindeki yerleşik yetkili temsilcisi, her parti kanca için veya kullanıcının talebi üzerine, her kanca için aşağıdaki bilgileri içeren bir belge düzenlemelidir:

    (1) Üreticinin veya yurt içindeki yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

    (2) Bu belge bir parti kanca için ise, partinin içinde kaç adet kanca olduğu bildirilmelidir,

    (3) Kanca tipi,

    (4) Ölçü değerleri:

    Başlıca ölçüleri gösteren şematik çizim eklenmelidir,

    (5) Maksimum deneme yükü: Kancaya uygulanan maksimum deneme yükü kaldırıldığında, kalıcı önemli bir deformasyon olmamalıdır. Bu durumda, kalıcı deformasyon yüzdesi kanca açıklığı karşıdan karşıya ölçüldüğünde % 0,25'i aşmamalıdır,

    (6) Kancanın hemen açıldığı veya yükü artık taşıyamayacağı derecede açıldığı yük; kancanın açılması nedeniyle yükü düşürmekten ziyade kopan ya da kopma ihtimali olan yapıdaki kanca için, minimum kopma yükü belirtilmelidir,

    (7) Kancanın malzeme özellikleri (örneğin, kancanın uluslar arası sınıfı ya da buna alternatif olarak kanca çeliğinin özelliği),

    (8) Kancanın imalatı esnasında uygulanmış olan ısıl işlem tipi;

    (9) Kanca ulusal veya uluslar arası standardlara göre imal edildi ise, bu standard belirtilmeli ve kanca bu standarda göre tanımlanmalıdır,

    (10) Kancaya deneyler uygulanmış ise bu deneyler veya bu deneylere göre özellikler açıklanmalıdır. Bir standard veya özelliğe bağlı değilse, bu deneylerin detayları ve sonuçları (gruplardaki numune sayısı) bildirilmelidir,

    (11) Kancanın özelliklerinde özel işlem, bakım ve/veya denetim gerektiren bir husus varsa bunlar belirtilmelidir,

    (12) Bu Ekin madde 1'e göre yetkilinin imzası;

    (13) İmza yetkisine sahip kişinin üretici firmadaki veya yetkili temsilcisi firmadaki konumu (unvanı) ve imzası,

    (14) Yer ve tarih.

    4.2. Ulusal veya uluslar arası standarda göre üretilen kancada, bu standarda uygun yapılmış okunaklı ve kalıcı bir kalite işareti bulunmalıdır.

    Mevzuat Kanunlar