ETİ ZEOLİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 04/09/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25219

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürlüğünün disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürlüğünde Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye ve 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Genel Müdürlük: Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    b) Genel Müdür: Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürünü,

    c) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan üniteyi,

    d) Sözleşmeli Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve bir görev pozisyonunda çalışan personeli,

    e) Birim Müdürü: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Teknik ve İdari Müdürleri,

    ifade eder.

    Disiplin Amirleri

    Madde 5 - Genel Müdür, Genel Müdürlükte görevli tüm sözleşmeli personelin en üst disiplin amiri olup, Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personelin diğer disiplin amirleri EK-1 cetvelde gösterilmiştir.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ve 399 sayılı Kanun Hükmünde kararname hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    EK-1

       ETİ ZEOLİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

    GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL

          DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

    Birimleri ve Unvanları      Disiplin Amiri      Üst Disiplin Amiri

    _________________________   _______________   __________

    Genel Müdüre doğrudan bağlı

    Birim Müdürlüğü Personeli      Birim Müdürü      Genel Müdür

    Genel Müdür Yardımcısına bağlı

    Müdürlüklerde ve diğer Birimlerde

    Görev Yapan Personel      Birim Müdürü      Genel Müdür

    Avukat            Genel Müdür         -

    Mevzuat Kanunlar