MAHKEMELERCE ZORALIMINA KARAR VERİLEN VEYA GÜVENLİK KUVVETLERİNCE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ELE GEÇİRİLEN ATEŞLİ SİLAH, MERMİ, HER TÜRLÜ PATLAYICI MADDE, BIÇAK, KESİCİ VE ÖLDÜRÜCÜ ALET İLE BENZERLERİNİN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA TESLİMİ İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK

    Mahkemelerce Zoralımına Karar Verilen Veya Güvenlik Kuvvetlerince Herhangi Bir Şekilde Ele Geçirilen Ateşli Silah, Mermi, Her Türlü Patlayıcı Madde, Bıçak, Kesici Ve Öldürücü Alet İle Benzerlerinin Millî Savunma Bakanlığına Teslimi İşlerine Ait Yönetmelik

    Resmi Gazete Tarihi: 15/02/1984

    Resmi Gazete Sayısı: 18313

    Adalet, M. Savunma, İçişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlıklarından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, 6136 sayılı Kanunun 2478 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi ile 2305 sayılı Kanuna bir ek geçici madde eklenmesine dair 2469 sayılı Kanuna göre Milli Savunma Bakanlığına devredilecek, mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen (buluntular dahil) ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile benzerlerinin ne şekilde devir ve teslim edileceğini ve teslim alınanların ne gibi işlemlere tabi tutulacağını düzenlemektedir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde : 21/09/2006 - 26296 S.R.G Yön/1mad)

    Bu Yönetmelik Genelkurmay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ilgililerince yapılacak işlemleri kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 - Zoralım yoluyla veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile benzerleri; 6136 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde belirtilen şeylerdir. Tekniğin gelişmesi ile aynı amaçlarla icat edilen ateşli silah, mermi, patlayıcı madde alet ve benzerleri de bu tarifin kapsamına girerler.

    Esaslar

    Madde 4 - Sahil Güvenlik Komutanlığı, Polis, Jandarma, hudut birlikleri, gümrük teşkilatı ilgilileri ve diğer sorumlular tarafından herhangi bir şekilde ele geçirilen ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü alet ile benzerleri mahalli Cumhuriyet Savcılığına teslim edilir.

    Madde 5 - Cumhuriyet Savcılığınca teslim alınan ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile benzerleri muhakeme sonuna kadar adalet emanet dairelerinde muhafaza edilir. Suç Eşyası Yönetmeliğinin 28/05/1981 tarihli R.G.'de yayımlanan değişik 9 uncu maddesi hükmü saklıdır.

    Madde 6 - Kesin hükümle sonuçlanmış bulunan veya özel bir Kanun gereğince ya da buluntu olması nedeniyle kovuşturulamayan veya muhakeme edilemeyen zoralım ve buluntu ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile benzerleri, Cumhuriyet Savcılığınca ilgili hakim veya mahkemeden alınacak bir kararla en yakın Kara Kuvvetleri Komutanlığı ordu donatım teşkillerinden birine (ateşli silah, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile benzerleri bakım kademelerine; mermi ve her türlü patlayıcı maddeler ile benzerleri mühimmat birlik ve teşkillerine) EK-A'daki tutanakla teslim edilerek irada alınır. (Ek cümle : 21/09/2006 - 26296 S.R.G Yön/2mad) Ancak, zor alım yoluyla veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen silahlardan, mahkemelerce sahiplerine iadesine karar verilen silahların; cumhuriyet savcılıklarına en yakın bakım birliklerine kadar sevkinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı sorumluluğunda kalmak üzere, ilgili cumhuriyet savcılığının adli emanet memurluğu aracılığı ile bakım birliklerinden alınması sağlanır.

    Madde 7 - 6 ncı madde gereğince düzenlenen EK-A'daki tutanağın bir nüshası, teslim alan ordu donatım teşkili tarafından hemen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığına gönderilir.

    Madde 8 - Ordu donatım teşkillerine teslim edilen ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile benzerlerinin ihtiyaca uygun olarak depolanmasından, bakımından, Genelkurmay Başkanlığının tespit edeceği esaslar dahilinde dağıtımından, kullanılmasından Kara Kuvvetleri Komutanlığı sorumludur. Bu ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile benzerleri teslim anından itibaren ordu malı olarak işlem görürler. Bu işlemler, Karar Kuvvetleri Komutanlığınca çıkarılacak bir Yönergede belirtilir.

    Madde 9 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 13/12/1971 tarihli zoralım silah ve fişeklerle bıçaklarının Milli Savunma Bakanlığına teslimi işlerine ait Yönetmelik yürürlükten kalkar.

    Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 11 - (Değişik madde : 21/09/2006 - 26296 S.R.G Yön/3mad)

    Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı, Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı ve Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan birlikte yürütür.

    (EK-A)

                   TUTANAK ÖRNEĞİ

                   TARİHİ

    TESLİM EDİLENLER

    1-   SİLAHLAR         :

       a) Silahın adedi         :

       b) Silahın cinsi ve çapı      :

       c) Markası         :

       d) Modeli         :

       e) Durumu         :

       f) Numaraları         :

       g) Özellikleri         :

       h) Takribi piyasa değeri      :

    2-   BIÇAK VEYA KESİCİ VE ÖLDÜRÜCÜ ALET:

       a) Adedi            :

       b) Cinsi            :

       c) Markası         :

       d) Durumu         :

       e) Özellikleri         :

       f) Takribi piyasa değeri      :

    Mevzuat Kanunlar