POLİS KOLEJİ YÖNETMELİĞİ

    Polis Koleji Yönetmeliği

    İçişleri Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 18/01/1996

    Resmi Gazete Sayısı: 22527

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (Değişik madde: 22/03/2005 - 25763 S.R.G. Yön/1.mad) Bu Yönetmeliğin amacı; Polis Kolejinin eğitim öğretim organları ile görevlerini, disiplin, eğitim, öğretim, devam-devamsızlık, denetlenme, okuldan çıkma-çıkarılma işlemlerini, öğrencilerin özlük hak ve yükümlülükleri ile bu konularla ilgili diğer hususları tespit etmektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde: 22/03/2005 - 25763 S.R.G. Yön/2.mad) Bu Yönetmelik, Polis Kolejinin eğitim öğretim organlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, öğrencilik statüsünün kazanılması ve kaybedilmesi esas ve usullerini, eğitim süresi ve şeklini, disiplin konularını ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

    Bakan : İçişleri Bakanını,

    Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,

    Eğitim Dairesi : (Mülga tanım: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Okul : Polis Koleji'ni,

    Kolej : Polis Koleji'ni,

    Okul Müdürü : Polis Koleji Müdürünü,

    Kanaat Dönemi : Derslerin başladığı tarihten, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi,

    Ders Yılı : Derslerin başladığı günden, derslerin kesildiği güne

    kadar geçen ve iki kanaat dönemini kapsayan süreyi,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş Amacı ve İlkeler

    Kuruluş

    Madde 5 - Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisine veya Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyacağı branşlarda fakülte ve yüksek okullara kaynak sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğe bağlı olarak Bakan Onayı ile, erkek öğrencilere mahsus parasız yatılı, resmi üniformalı bir okul olan Polis Koleji kurulur.

    Temel İlkeler

    Madde 6 - Polis Koleji Öğrencilerinin;

    a) Atatürk İlke ve İnkılaplarına ve Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Türk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milli Eğitiminin milli, kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını milletini seven ve daima üstün tutmaya çalışan, insan haklarına saygılı ve Anayasada özellikleri belirlenen Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren kişiler olarak yetiştirilmesi,

    b) Emniyet Teşkilatının orta ve üst kademe amir ve yöneticilerini yetiştirmek amacıyla kurulan Polis Akademisinin öğrenci kaynağını oluşturma üzere, mesleki terbiye ve disiplin anlayışına küçük yaşlardan itibaren alıştırılması,

    c) Beden, zihin, şahsiyet ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere,hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip kişiler olarak yetiştirilmesi,

    d) Bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek, birlikte iş görme alışkanlığını kazandırmak suretiyle hayata ve polislik mesleğine hazırlamak ve onları kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak şekilde milli birlik ve beraberlik içinde Türk Milleti ile polislik mesleğinin yapıcı ve seçkin bir ferdi olarak yetiştirilmesi temel ilkedir.

    Temel İlkelerin Uygulanması

    Madde 7 - Okul yönetimi, eğitim ve öğretim organları, 6 ncı madde de sayılan ilkeleri gerçekleştirmek için, modern, çağdaş eğitim ve öğretim metod ve tekniklerinden yararlanarak, her yönüyle öğrencilere örnek olma sorumluluğunu taşır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Polis Kolejinin Eğitim-Öğretim Organları ve Görevleri

    Yönetim Organları

    Madde 8 - Kolejin yönetim organları ;

    a) Okul Müdürü

    b) Okul Müdür Yardımcıları

    c) Genel Evrak ve İstatistik Büro Amirliği

    d) Başhekimlik

    e) Sivil Savunma Büro Amirliği

    f) Eğitim Şube Müdürlüğü

    g) Sınıflar Şube Müdürlüğü

    h) Ders Araçlar ve Spor Şube Müdürlüğü

    ı) Personel ve Güvenlik Şube Müdürlüğü

    i) İç Hizmetler Şube Müdürlüğü

    j) Lojistik Şube Müdürlüğü

    k) Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nden

    oluşur.Okulun yönetim organları ve alt birimleri (Ek - 1) de gösterilmiştir.İhtiyaç halinde Bakan Onayı ile yeni birimler kurulabilir.

    Okul müdürü, müdür yardımcıları ve bağlı ünitelerin görevleri, çalışma esas ve usulleri ile diğer esaslar Genel Müdürlükçe hazırlanan yönergelerle düzenlenir.

    Eğitim - Öğretim Organları

    Madde 9 - Okulun eğitim ve öğretim organları;

    a) Öğretmenler Kurulu,

    b) Sınıf Öğretmenler Kurulu,

    c) Zümre Öğretmenler Kurulu,

    d) Disiplin Kurulu

    e) (Ek bend: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.) Ceza Değerlendirme Kurulu'ndan

    oluşur.

    Öğretmenler Kurulu

    Madde 10 - Öğretmenler Kurulu; okul müdürü, okul müdürünün bulunmadığı hallerde eğitimden sorumlu okul müdür yardımcısının başkanlığında toplanan ders öğretmenlerinden oluşur. Kurul, okul müdürünün yazılı emriyle toplanır.

    Gerektiğinde öğretmenler kurulu toplantısına bilgi almak amacıyla konu ile ilgili diğer personel de çağrılabilir. Ancak bunların oy hakkı yoktur.

    Öğretmenler Kurulunun Görevleri

    Madde 11 - Öğretmenler Kurulu;

    a) Eğitim ve öğretim hizmetlerinin geliştirilmesi ve çağdaşlaştırılması amacıyla, planlama, programlama ve uygulama konularında kararlar almak ve önerilerde bulunmak,

    b) Okutulacak dersler, haftalık ders saatleri, müfredat programları ve bu programlarda yapılması gereken değişiklikleri değerlendirmek,

    c) Ders dışı faaliyetleri, eğitici ve sosyal kültürel kol çalışmalarını düzenlemek, eğitici kol ve sınıf rehber öğretmenlerinin seçimini yapmak,

    d) Öğrencilerin çalışma ve yetişme durumlarına ilişkin diğer tedbirleri tespit etmek

    ile görevlidir.

    Sınıf Öğretmenler Kurulu

    Madde 12 - Sınıf Öğretmenler Kurulu; okul müdürünün başkanlığında, eğitimden sorumlu okul müdür yardımcısı ve ilgili sınıfa dersi olan bütün öğretmenlerden oluşur. Okul müdürünün olmadığı hallerde eğitimden sorumlu okul müdür yardımcısı kurul başkanıdır.

    Gerektiğinde sınıf öğretmenler kurulu toplantısına bilgi almak amacıyla konuyla ilgili diğer personel de çağrılabilir. Ancak bunların oy hakkı yoktur.

    Sınıf Öğretmenler Kurulu Okul Müdürünün yazılı emriyle toplanır.

    Sınıf Öğretmenler Kurulunun Görevleri

    Madde 13 - Sınıf Öğretmenler Kurulu;

    a) İlgili sınıfın eğitim ve öğretiminin geliştirilmesi için görüşmelerde bulunmak ve kararlar almak,

    b) Eğitim ve öğretim dönemi içinde muhtelif tarihlerde toplanarak, öğrencilerin başarı durumlarını tespit etmek ve başarısız öğrenciler hakkında alınacak tedbirleri kararlaştırmak,

    c) Bütünleme sınavları sonunda öğrencilerin durumlarını değerlendirmek ve gerekli kararları almak,

    ile görevlidir.

    Zümre Öğretmenler Kurulu

    Madde 14 - Zümre Öğretmenler Kurulu; okul müdürünün başkanlığında aynı derse giren öğretmenlerden oluşur. Okul müdürünün bulunmadığı hallerde eğitimden sorumlu okul müdür yardımcısı kurula başkanlık eder.

    Zümre Öğretmenler Kurulunun Görevleri

    Madde 15 - Zümre Öğretmenler Kurulu;

    a) Yılda en az iki defa toplanarak, ilgili dersin müfredat programının uygulanmasında birliğin sağlanması için gerekli kararları almak,

    b) Alınan kararları "Zümre Öğretmenler Kurulu Defterine" işlemek,

    c) Eğitim ve öğretim yılı başında müfredat programına uygun, yıllık ders planını hazırlamak,

    d) TÜBİTAK ve benzeri kurumların düzenlediği proje ve yarışmalara katılma konusunda kararlar almak,

    e) Okul Müdürünün vereceği eğitimle ilgili diğer görevleri yapmak,

    ile görevlidir.

    Disiplin Kurulu

    Madde 16 - (Değişik: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.) Disiplin Kurulu; eğitimden sorumlu okul müdür yardımcısının başkanlığında, okul müdürünün seçeceği bir şube müdürü ile bir kıdemli öğretmen, sınıflar amiri, ilgili öğrencinin sınıf amiri ile sınıf öğretmeninden ve okul rehber öğretmeninden oluşur. Okul rehber öğretmeninin oy hakkı yoktur.

    Kurulun sekreterya görevini öğrenci özlük işleri amiri yürütür. Kurula katılması gerektiği takdirde öğrenciyi disiplin kuruluna veren personel ile öğrenci özlük işleri amirinin oy hakkı yoktur.

    Öğrenci disiplin kurulu okul müdürünün yazılı emri veya kurul başkanının çağrısı ile toplanır.

    Disiplin Kurulunun Görevleri

    Madde 17 - Disiplin Kurulu,

    a) Kurula sevk edilen öğrenciler hakkında gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak,

    b) Kurula sevk edilen öğrencileri ve diğer ilgilileri dinlemek suretiyle gerekli kararları vermek,

    c) Öğrencilerin sıkça ihlal ettikleri disiplin suçlarını sebepleri ile incelemek ve önleyici tedbirler almak,

    ile görevlidir.

    Kurullara İlişkin Genel Hususlar

    Madde 18 - Eğitim ve öğretim kurulları üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alırlar. Oyların eşit olması halinde kurul başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim ve Öğretim İlkeleri

    Öğretim Niteliği

    Madde 19 - (Değişik madde: 12/09/1998 - 23461 s. R.G./Yön.)

    Okulda, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaöğretim kurumlarından bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan resmi okullar ile yabancı dil ağırlıklı lise öğretim programına uygun olarak Bakanlıkça hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan haftalık ders çizelgesi uygulanır.

    Eğitim ve Öğretimin Süresi ve Şekli

    Madde 20 - Okulun eğitim ve öğretim süresi, ilk yılı hazırlık olmak üzere 4 yıldır. Öğrenciler, hazırlık sınıfı hariç, 3 yıllık süreyi en fazla 4 yılda tamamlamak zorundadırlar. Bu sürede öğrenimini tamamlayamayanlar ile hazırlık sınıfında başarısız olanların okulla ilişiği kesilir.

    Haftalık ve Günlük Öğretim Süresi

    Madde 21 - Derslerin başlama ve bitim saatleri çevrenin özellikleri ve mevsim şartları dikkate alınarak okul müdürlüğünce düzenlenir.

    Derslerin süresi 40 - 45 dakikadır. Ders ararında 5 - 15 dakika dinlenme verilir.

    Çarşamba günleri dersler, mecburiyet olmadıkça 5 saat olarak ve öğleden önceleri yapılır. Öğleden sonraları, inceleme gezileri, müzik, spor, müsamere ve izcilik gibi çalışmalara ayrılır.

    Ders saatlerinden ayrı olarak, her sabah en az bir ve ders bitiminden yatma saatine kadar en az 2 saat olmak üzere toplam 3 saat etüd yapılır.Tatil günlerinde, ertesi gün ders yapılmayacaksa etüd yapılmaz.Derslerin başladığı günün bir önceki günün akşamında en az bir saat etüd yapılır.

    Öğretime Ara Verme Zamanları

    Madde 22 - Yaz tatili dışında öğretime ara verme zamanları hafta sonu tatili, milli ve dini bayramlar, yılbaşı ve mahalli kurtuluş bayramları ile sömestr tatili olup süre ve zamanı öğretim yılı başında okul müdürlüğünce hazırlanan ve Genel Müdürlükçe onaylanan yıllık çalışma takviminde belirtilir.

    Ayrıca, okulda veya okulun bulunduğu yerde bulaşıcı hastalık, sel, deprem yangın ve benzeri afetlerin vukuunda; okul müdürü'nün teklifi veya teftişe yetkili makam veya kurulların gerekli görmeleri halinde Genel Müdür'ün onayı ile eğitim ve öğretime ara verilir.

    Devam - Devamsızlık

    Madde 23 - Öğrenciler okula devam etmek zorundadırlar.Bir ders yılı içinde özürsüz 20 gün devam etmeyen öğrenci, kanaat notları ne olursa olsun başarısız sayılır.Okul Müdürlüğünce kabul edilen özürleri devam süresinin 1/3 ünü geçmeyen ve bir dönem notu almış bulunan öğrenciler, sınıf öğretmenler kurulunun kararıyla devam süresini dolduran öğrenciler gibi işlem görürler.

    Öğretim yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar, okulun açık bulunduğu günler sayılarak hesaplanır. Tatil ve her ne sebeple olursa olsun ders yapılmayan günler hesaba katılmaz. Sabah ve öğleden sonra ders yapılan günler yarımşar gün sayılır.

    Okuma Hakkının Kullanılmış Sayılacağı Haller

    Madde 24 - Bir sınıfta okuma hakkının kullanılmış haller şunlardır.

    a) Yıl Sonu notları geçer derecede de olsa okul müdürlüğünce kabul edilmiş bir özrü bulunmaksızın okula 20 gün devamsızlığı bulunmak,

    b) 23 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar sebebiyle okula devam edemediği halde, devam süresini dolduran öğrenciler gibi işlem görme şartlarını taşımamak

    c) Bütünleme veya engel sınavları sonunda başarısız duruma düşmek,

    d) Birince dönem notu aldıktan sonra her ne sebeple olursa olsun okuldan ayrılmış olmak.

    İki yıl üstü üste okuma hakkını kullanmış sayılan öğrencilerin okulla ilişiği kesilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Öğrencilerin İaşe, İbate ve İstihkakları

    Öğrenci İhtiyaçları

    Madde 25 - Öğrenciler mecburi hizmetle, mecburi hizmeti yerine getirmediği yahut getirmesine imkan kalmadığı hallerde, genel hükümlere göre tazminat ödemekle yükümlü olarak, Genel Müdürlükçe barındırılmak, beslenmek, giydirilmek, sosyal yardımlardan istifade ettirilmek, karşılığında bedel ödemeden ders araç ve gereçleriyle kendilerine harçlık verilmek suretiyle okutulurlar. Bu yardımlar, 17 Ekim 1994 tarih ve 22084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Polis Koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliğine uygun olarak yapılır.

    Mevzuat uyarınca karşılanmayan diğer ihtiyaçlar öğrencilerce karşılanır. Demirbaş olarak teslim edilen araç, gereç, ihtiyaç süresi sonunda öğrencilerden geri alınır. Hasarlar ödettirilir, gerekirse kanuni işlem yapılır.

    Barınma

    Madde 26 - Öğrenciler, okul müdürlüğünce genel bütçeden yapılacak harcamalarla donatılan yatakhanelerde yatırılırlar. Okulda mevcut her türlü tesis ile mevcut eşyaların bakım, ısıtma, aydınlatma ve temizleme giderleri de devlet bütçesinden karşılanır.

    Beslenme

    Madde 27 - Öğrenciler, sabah, öğle ve akşam öğünlerinde, yaş grupları için beslenme uzmanlarınca tespit edilen kalori değeri ve beslenme esaslarına uygun olarak ve her yıl bütçe kanununda gösterilen şekilde ücretsiz olarak iaşe edilirler.

    Sosyal Yardımlar

    Madde 28 - Öğrenciler, okulda bulundukları süre içerisinde masrafları devlet bütçesinden ödenmek üzere, okul doktoru veya okul müdürlüğünce sevk edilecek bir sağlık kurumu tarafından muayene ve tedavi ettirilirler.

    Verilecek Harçlık

    Madde 29 - Öğrencilere 17 Ekim 1994 tarih ve 22084 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliği'nin 17 nci maddesinde belirtilen miktarda harçlık ödenir.

    Tatil Aylarında Okulda Kalacak Öğrenciler

    Madde 30 - Tatil zamanlarında, öğrencilerden kalacak yeri olmayanlar, okulda barındırılır ve diğer sosyal yardımlardan faydalandırılmalarına devam edilir.

    Okuldaki Ücret Karşılığı Hizmetler

    Madde 31 - Okulda mevcut çay ocağı, ayakkabıcı, kantin ve benzeri hizmetlerin fiyatları okul müdürlüğünce belirlenerek Genel Müdürlükçe onaylanmış fiyat listelerine ve Kantin Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak öğrencilerden tahsil edilir.

    Çamaşırların Yıkanması

    Madde 32 - Öğrenci çamaşırları her hafta, yatak takımları en çok 15 günde bir okul müdürlüğünce ücretsiz olarak yıkatılır.

    Yıkanacak çamaşırlarla ilgili esas ve usuller okul müdürlüğünce hazırlanacak talimatla belirlenir.

    Madde 33 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 34 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 35 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 36 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 37 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 38 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 39 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 40 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 41 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 42 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 43 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 44 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 45 - ( Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 46 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 47 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 48 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 49 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 50 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 51 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 52 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 53 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 54 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 55 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 56 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 57 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 58 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 59 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 60 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 61 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 62 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 63 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 64 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 65 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 66 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 67 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 68 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Madde 69 - (Mülga madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    YEDİNCİ BÖLÜM : Eğitici Kol Faaliyetleri ve İzinler

    Eğitici Kol Faaliyetleri

    Madde 70 - Okulda öğrencilerin fikri, kültürel, bedeni gelişmelerinin sağlanması amacıyla Talim Terbiye Kurulu kararıyla ve 2140 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan eğitici kollardan, okul imkanları gözetilerek, öğretmenler kurulunun uygun gördükleri kurulur.

    Eğitici kollar, öğretmenler kurulu tarafından seçilen rehber öğretmenler gözetiminde çalışır.

    Kollarda görev alacak öğrenciler rehber öğretmenlerce seçilir ve kollara olabildiği kadar çok sayıda öğrencinin katılması sağlanır. Kollarda görev alan öğrenciler ile arkadaşları arasında ayrım gözetilmez. Kol çalışmaları için gereken ortam okul müdürlüğünce sağlanır.

    Eğitici kollar her eğitim ve öğretim yılı için yeniden kararlaştırılır. Bir kanaat dönemi içerisinde iki defa toplanarak faaliyet gösteremeyen kol, o yıl iptal edilir.

    Kollara ait defter, dosya ve kararların düzenli bir şekilde işlenmesi rehber öğretmenlerce sağlanır.

    Kolların her türlü faaliyetleri ders saatleri dışında yapılır.

    Öğretmen İzinleri

    Madde 71 - Öğretmenlerin yıllık izinleri, Milli Eğitim Bakanlığı genelgelerine uygun olarak okul müdürlüğünce düzenlenir.

    Bundan başka, sınavların devamı süresince ve ders yılı içinde kendi hastalıklarından başka ancak çok önemli sebeple okul müdürü tarafından izin verilebilir.

    Öğretmenlerin yaz ve sömestr tatilleri hariç diğer tatillerde okulun bulunduğu şehirden ayrılabilmek için izin almaları gerekir.

    Öğretmenler, bir günden çok tedaviyi ve dinlenmeyi gerektiren hallerde özürlerini doktor raporu ile belgelendirmek zorundadırlar.

    Öğrenci İzinleri

    Madde 72 - (Değişik: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.) Öğrencilere, resmi tatil izni, sömestr izni, evci izni, günübirliğine izin, gece yatısına izin, mazeret izni, yurt dışı izni, mükafat izni olmak üzere 8 türlü izin verilir.

    Sömestr ve resmi tatil izinleri hariç, izin isteyen öğrenci hiyerarşiyi takip ederek, talebini okul müdürlüğüne ulaştırır. İsteği makamca uygun ve makul görülen öğrenciye izin verilir veya isteği red edilebilir.

    İzinli çıkan öğrenciye izin türü ve süresini gösterir bir izin belgesi verilir.

    a) Resmi Tatil İzni; cumartesi, pazar ve diğer resmi tatillerde gündüz verilen izindir. Görevli ve cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci olmayan öğrenciler akşam emredilen saatte okula dönerler.

    b) Evci İzni; okul müdürlüğü ve mahalli Emniyet Teşkilatınca ana veya babasının okulun bulunduğu yerde ikamet ettiği tespit edilen veyahut ana veya babasının yoksa kanuni velisinin muvaffakatı ile okul müdürünün uygun görmesi halinde, okulun bulunduğu yerde ikamet eden evli kardeşlerinden birinin yanına, ders yılı boyunca cuma günü ders bitiminden pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer resmi tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar okulun bulunduğu şehirde gece yatısına kalmak üzere verilebilen izindir. Evci çıkarılan öğrenciler resmi tatil iznine rastlayan günlerdeki nöbet hizmetlerini yerine getirirler.

    c) Sömestr izni; ders yılı başında Genel Müdürlükçe onaylanan yıllık çalışma takviminde belirtilen zaman ve sürede verilen izindir. Öğrenciler bu izinlerini memleketlerinde geçirebilirler. Bu durumda izinli bulunacakları adreslerini okul idaresine bildirmeye mecburdurlar.

    d) Günübirliğine izin; öğrenciye herhangi bir mazeretinden dolayı okul müdürlüğünce uygun görülen hallerde, özellikle çarşamba öğleden sonraları olmak üzere ve gerektiğinde hafta içinde de belli saatlerde verilen izindir.

    e) Gece Yatısı İzni; evci olmayan öğrenciye ana ve babası yahut ikinci derece kan hısımları ile velisi yanında, okul müdürünün uygun gördüğü hallerde, hafta sonunda gece dışarıda yatması için cuma günü ders bitiminden pazar günü akşam yoklamasına kadar verilen izindir.

    f) Mazeret İzni : öğrencilerin mazeretlerinden dolayı, doktor raporuna veya inandırıcı bir belgeye veya bilgiye dayanarak, okul müdürünce 10 gün için verilen izindir. 10 günden fazla izinler için Genel Müdürlüğün onayı şarttır.

    g) (Değişik bend: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.) Yurtdışı izni; Öğrencilerin eğitim öğretim dönemleri dışında olmak şartıyla izinlerini yurtdışında geçirme istekleri okul müdürlüğünce yapılacak araştırma sonucunda okul müdürünün onayı ile verilen izindir.

    h) (Değişik bend: 15/06/1997 - 23020) Mükafat izni; Öğrencilerin ders, spor, disiplin ve benzeri konularda örnek davranışlarından dolayı öğretmen veya amirlerinin teklifi ile okul müdürünün beş güne kadar verdiği izindir.

    Genel Müdürlükçe aksi emredilmekçe resmi tatil, evci, günübirlik ve gece yatısı izinlerinde öğrenciler üniformasız dolaşamazlar.

    İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafetleri sınıf komiserleri veya tatil gün ve saatlerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilecekler tarafından kontrol edilir. Kılık ve kıyafetlerinde kusur görülenlere, kusur giderildikten sonra izin verilir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Okulda Yapılacak Törenler

    Bayrak Töreni

    Madde 73 - Eğitim ve öğretim süresince resmi tatil ve tatillerin başlangıç ve bitiminde, başlarında sınıf komiseri ve öğretmenleri olmak üzere bütün öğrenciler bayrak töreninin yapılacağı alanda tespit edilen düzende yerlerini alırlar. Sınıf komiserleri, sınıflar amirine, sınıflar amiri sınıflar şube müdürüne tekmil verdikten sonra sınıflar şube müdürü de okul müdürüne tekmil verir. Bundan sonra verilecek komutla müzik öğretmeni yönetiminde topluca İstiklal Marşı söylenir. Bayrak hızlıca göndere çekilir veya yavaş yavaş indirilir.

    Tören sırasında sıralı amirlerce öğrencilerin kılık ve kıyafetleri kontrol edilir. Bu tören Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza karşı sevgi ve saygıyı güçlendirmek için değerlendirilir ve bu tören ile ilgili her türlü tedbir okul müdürünce alınır.

    Bayrak törenlerinde, okul müdürüyle ilgilerce yapılacak konuşmalar İstiklal Marşının söylenmesinden önce kısa ve özlü olarak yapılır.

    Öğretim Yılı Açılış ve Kapanış Törenleri

    Madde 74 - Okulun ve öğretmenin meslek hayatımızdaki yerini ve önemini belirtmek amacıyla derslerin başladığı ilk hafta içinde, öğretim yılının açılış töreni düzenlenir.

    Tören programı müdür veya görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, Beden Eğitimi, Müzik ve Edebiyat Öğretmenlerinden oluşturulacak 3 kişilik bir komisyon tarafından hazırlanır ve uygulanır.

    Bu törene okulun bütün öğretmenleri ve öğrencileri katılmakla birlikte, Bakanlık ve Genel Müdürlük yöneticileri, Devlet Protokoluna dahil kişiler, emekli öğretmen ve yöneticiler ile eski mezunlar davet edilir.

    Törende yapılacak konuşmaların birer örneği o yıla ait tören dosyasında saklanır. Öğretim yılı kapanış ve diploma törenleri de aynı esaslarda hazırlanır.

    Tören kapalı bir yerde yapılabileceği gibi mevsim şartları ve halin icaplarına göre açık havada da yapılabilir.

    Törenlerin yapılışında genel olarak aşağıda gösterilen sıra uygulanır.

    a) Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu,

    b) İstiklal Marşı, Tören okul bahçesinde yapılır ise göndere bayrak çekme,

    c) Okul müdürünün açılış konuşması,

    d) Emekli veya en kıdemli öğretmenin yahut bir başka öğretmenin konuşması,

    e) Meslek büyüklerinin protokol esasları dahilinde konuşmaları,

    f) Derece alanlara ödül, armağan ve diplomaların verilmesi,

    g) Okul birincisi tarafından, yaş kütüğüne adının ve mezuniyet döneminin yazılı olduğu plaketin çakılması,

    h) Çeşitli gösteriler,

    ı) Polis Marşı ve diğer milli marşlar,

    i) İlk derste, 20 dakika süreyle milli değerlerimizle ilgili bir konunun işlenmesi.

    Milli Bayramlar - Özel Günler ve Haftalarla İlgili Törenler

    Madde 75 - Kolej Milli Bayramlar ve günlerin kutlanmasında, okul içinde ve dışında yaşatılmasında bütün varlığı ile görev alır. Törenlere tertip komitelerince hazırlanan program gereğince katılması gerekenler katılır.

    Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılır.

    Dini Bayramlar, isteyen personel ve okulda kalan öğrencilerin katılmasıyla okul müdürlüğünün hazırlayacağı bir program çerçevesinde geleneklerimize göre kutlanır.

    Türk tarihinde dönüm noktası olan günlerin, tarihimizde övünç veren olayların, Türk büyüklerinin doğum ve ölüm yıldönümlerinin, 10 Nisan Polis Gününün, 24 Kasım Öğretmenler Gününün, inkılaplarımızın anma ve kutlanmasına dikkat edilir ve önem verilir.

    Polis Haftası

    Madde 76 - Emniyet Teşkilatının kuruluş yıldönümleri her yılın nisan ayında Genel Müdürlükçe tespit edilen tarihler arasında " Polis Haftası" olarak kutlanır.

    Polis Haftasında öğrencilerin teşkilata ve mesleğe olan sevgi ve bağlılıklarını kuvvetlendirmek üzere, Okul Müdürlüğünce çeşitli yarışmalar, müsamereler ve konferanslar düzenlenir. Bu amaçla öğretmenler derslerin başlangıcında 10 dakika süreyle konuşma yaparlar. Eğitici kollar, günün mana ve önemini belirleyecek faaliyetler gösterirler. Okul binası, hafta boyunca Emniyet Teşkilatına yakışır tarzda süslenir.

    Karşılama ve Uğurlama Törenleri

    Madde 77 - Okula; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Kuvvet ve Ordu Komutanları ile Emniyet Genel Müdürü'nün geliş ve gidişlerinde karşılama ve uğurlama töreni yapılır. Okulun bulunduğu il valisi için tören yalnız bir defa ve okula ilk geliş ve gidişinde yapılır.

    Tören Düzeni

    Madde 78 - Törende başka okul müdürü olmak üzere sırası ile müdür yardımcıları ve zümre başkanları kıdemlerine göre tek sıra halinde sıralanırlar. Okul yöneticilerinden 9 adım sonra bir amir komutasında sınıflardan seçilen ve beyaz tozluk, eldiven, miğfer, palaska ile kuşandırılmış 11 öğrenciden oluşan bir ekip yer alır. Baştaki öğrenci okul flamasını taşır.

    Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve İçişleri Bakanı için yapılacak törende, okul yöneticileri ile birlikte 44 öğrenciden oluşan bir takım çıkarılır.

    Törene katılanlar karşılanacak konuğun sol tarafından olmak üzere giriş de tertiplenirler.

    Karşılanacak veya uğurlanacak konuğun geliş ve gidişinde okul müdürü konuğu üç adım mesafede yerini değiştirmeden hizasını bozmadan elle selamlama yaparken okul tekmilini verir. Tanışma merasiminden sonra konuğun üç adım sol gerisinden denetlemeye refakat eder.

    Konuğa altı adım mesafede merasim ekip veya takım amiri "Merasim Kıtası Hazır Ol, Dikkat, Sağa Bak" komutunu verir. Bu komutla başlar sağa çevrilerek konuğun gözüne bakılır, okul flaması selamlama durumuna getirilir.

    Konuğa üç adım mesafede kıta amiri yerini değiştirmeden, hizasını bozmadan elle selamlama yaparken tekmil verir. Bu arada öğrenciler elle selamlama yapmaz.

    Kolejin kuruluş yıl dönümleri, çeşitli anma günleri ile ilgili törenler, okul müdürünün uygun göreceği şekil ve şartlarda düzenlenir.

    Yetki Devri

    Madde 79 - Okul müdürü bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek amacıyla ilgili mevzuatın öngördüğü sınırda ve yapılan iş bölümüne uygun olarak müdür yardımcılarına yetki devri yapabilir.

    Okul müdürü devrettiği yetkinin kullanılmasından doğan sorumluluktan, yetkiyi kullanan kişiyle birlikte sorumlu tutulur.

    Denetleme

    Madde 80 - Okul; eğitim - öğretim amaç ve ilkelerini gerçekleştirme çabaları, öğretim programı ve yönetmeliklerin uygulanma derecesi görevli personelin bu konulardaki etkinlik ve yeterliliği ile uygulamalara ilişkin problemlerin çözüm şekillerinin belirlenmesi amacıyla denetlenir. Denetleme aşağıdaki iki şekilde ayrı ayrı veya her iki şekilde müştereken yapılabilir.

    a) Öğretim Yönünden; Bu amaçla yapılacak denetleme Milli Eğitim Bakanlığından istenecek yetkili müfettişler tarafından yapılır ve sonuç Genel Müdürlüğe bildirilir.

    b) (Değişik bend: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.) Yönetim Yönünden: Bu amaçla yapılacak denetleme, Bakan, Genel Müdür, eğitimden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı münferiden olmak üzere, Bakan tarafından görevlendirilecek mülkiye müfettişleri veya Genel Müdür tarafından görevlendirilecek polis başmüfettişleri tarafından yapılır.

    Bakan veya Genel Müdür uygun gördüğü takdirde ayrı denetleme grupları oluşturarak okulun denetlenmesini emredebilir.

    Okulda Tutulacak Kart ve Defterler

    Madde 81 - Okulda, "Emniyet Teşkilatında Tutulacak Defterler Hakkındaki Yönetmelik"te belirtilen eğitim ve öğretim kurumlarında tutulması öngörülen defterlerden ayrı olarak, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek lise düzeyindeki okullar için tutulması zorunlu defter, fiş ve kartlar ile;

    a) (Değişik bend: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.) Öğrenci Kimlik Kartı; okul müdürlüğünce tespit edilecek şekil ve ebatlarda tanzim edilir.

    b) Öğrenci Sicil Kartı (Ek - 3)

    c) Öğrenci Sağlık Kartı (Ek - 4) tutulur.

    Ziyaretçilerin Kabulü

    Madde 82 - Okulda görevli yönetici ve eğitici personel ile okul müdürünün uygun gördükleri hariç öğrencileri ziyaret amacıyla okula gelen konuklar için, okulun girişine yakın ve karakol veya nöbetçi amirliği tarafından kolayca kontrol edilebilir bir yerde özel ziyaretçi odası tanzim edilir.

    (Değişik fıkra: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.) Ziyaretçiler, okul müdürlüğü tarafından ilan edilecek talimata göre kabul edilir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Okuldan Çıkma, Çıkarılma

    Okuldan Çıkma

    Madde 83 - Okula kesin kaydı yapılan öğrencilerin babası, annesi yoksa velisi veya çok zorunlu hallerde kanuni vekilleri öğretimin herhangi bir aşamasında öğrencinin okuldan çıkmasını isteyebilir. Okuldan çıkma talebi yazılı olarak yapılır.

    Yüklenme senedini veren ile çıkma talebinde bulunan ayrı kişiler ise yüklenme senedi verenin de muvafakatı şarttır. Bu durumda öğrenci için yapılan harcamalar genel hükümlere göre yüklenme senedindeki esaslar üzerinden geri alınır.

    Okuldan Çıkarılma

    Madde 84 - Öğrenciler 83 üncü maddedeki kişilerin isteğine bakılmaksızın;

    a) Hazırlık sınıfından sonraki 3 yıllık öğretimi 4 yılda bitiremezlerse veya hazırlık sınıfında başarısız olurlarsa,

    b) Disiplinsiz davranışlardan ötürü disiplin notu 60'dan aşağı düşer ve öğrenci disiplin kurulunun Genel Müdürlükçe onaylanan kararıyla okuldan çıkarılma cezası alırlarsa,

    c) Sürekli olarak Beden Eğitimi dersinden devam edemeyeceği tam teşekküllü bir devlet hastanesi raporu ile belgelenirse,

    d) Okula giriş şartlarına sahip olmadığı sonradan anlaşılır veya öğrenim sırasında bu şartları kaybederlerse,

    e) Öğrenim sırasında medeni hallerinde değişiklik olursa,

    Genel Müdürün onayı ile okuldan çıkarılırlar.

    Okuldan Çıkma Veya Çıkarılmanın Sonuçları

    Madde 85 - Okuldan çıkan veya çıkarılan öğrenciler yeniden okula alınmazlar. Okuldan çıkma hallerinde bu durum, çıkma talebinde bulunan kişiye hatırlatılır.

    Tasdikname Verilmesi

    Madde 86 - 83 üncü ve 84 üncü maddelere istinaden okuldan çıkan veya çıkarılan öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen örneğine uygun birer tasdikname verilir. Tasdiknameye öğrencinin okulla ilişiğini kesilme sebebi yazılır.

    ONUNCU BÖLÜM : Disiplin Esasları ve Uygulaması

    Disiplin Esasları

    Madde 87 - Kolej öğrencilerine eğitim ve öğretim süresince;

    a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kanunlarına, toplumun ahlak kurallarına ve okul düzenine uymaları, çevreye iyi örnek olmaları,

    b) Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmaları, korumaları ve kollamaları,

    c) Doğru sözlü, dürüst ve çalışkan olmaları, yalan söylememeleri,

    d) Çevresindeki kişilere, amirlerine, öğretmenlerine, okul yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına karşı saygılı, hoşgörülü ve çevreye iyi örnek olmaları,

    e) Bütün okul arkadaşlarının kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir ferdi olduğunu unutmamaları, onları sevip saymaları, onur ve haklarına saygı göstermeleri,

    f) Millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları,

    g) Sigara, içki ve uyuşturucu gibi sağlığa zararlı maddeleri kullanmamaları,

    h) Kendisine verilen görevi zamanında ve istekle bitirmeleri,

    ı) Her türlü mahrumiyete katlanabilecek sağlam ve dayanıklı bünyeye sahip olmaları,

    i) İyi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduklarını unutmamaları, değerlendirilmesi gereken zamanın kaybolmasına neden olan, insanı istenmeyen sonuçlara sürükleyen kumar ve benzeri oyunlardan uzak kalmaları,

    j) İçkili ve zararlı yerlere gitmemeleri,

    k) İyi ve nazik tavırlı olmaları, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları,

    l) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları,

    m) Okula ve derslere düzenli devam etmeleri,

    n) Çevrenin tabii, tarihi güzelliklerini korumak ve onları geliştirmek için katkıda bulunmaları,

    o) Kitapları sevmeleri, korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları, boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri,

    ö) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yönetmeleri; beden, zeka ve duygularını ve bunları verimli ve yararlı kılacak irade yeteneklerini geliştirmeleri; böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını, millet, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanmaları,

    alışkanlıkları kazandırılır.

    Amir ve Öğretmenlerin Görev ve Davranışları

    Madde 88 - Bu esaslarda belirtilen disiplinin bozulduğunu veya gevşediğini gören yahut sezen her amir ve öğretmen, sebeplerini derhal araştırarak gidermeye, bu yolla kendisine tanınan yetkileri kullanmaya ve üstlerini haberdar etmeye mecburdur.

    Okulda görevli amir ve öğretmenler tutum ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olurlar.

    Müracaat ve Şikayetler

    Madde 89 - Öğrenciler, resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaatlarını söz ve yazı ile en yakın amirinden başlamak suretiyle yaparlar.

    Öğrenciler, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendilerine tanınan hakları ihlal ettiğine veya ihlal etmekte olduğuna inandığı amir, memur, öğretmen veya arkadaşlarını şikayet hakkına sahiptir. Şikayetler hiyerarşik sıra ile yapılır ve şikayet konusu araştırılarak sonuç ilgili öğrenciye bildirilir.

    Müracaat ve şikayet hakkını kötüye kullanmak hoş görülmez ve gerekli işlem derhal yapılır. Toplu müracaat ve şikayet yasaktır.

    Şikayetler, özel defterine yazılır ve istenildiğinde okulu denetleme yetkisine sahip olanlara gösterilir.

    Disiplin Suçlarını İhbar Yükümlülüğü

    Madde 90 - Disiplin Esaslarında belirtilen suç ve kabahatleri okul içinde ve dışında işleyen öğrencileri, bütün amir ve üstler, bütün öğretmenler ve bütün öğrenciler yazılı bir raporla;

    a) Okula mensup olmayan üstler okul müdürlüğüne,

    b) (Değişik bend: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.) Okula mensup üstler ve öğretmenler okul müdürlüğüne,

    c) Öğrenciler, bağlı bulundukları sınıf komiserlerine,

    bildirmekle yükümlüdürler.

    Öğrencilerin Sicili

    Madde 91 - Her öğrenci için eğitim şube müdürlüğü tarafından birer öğrenci sicil kartı tutulur. (Ek - 3)

    İşlenen disiplin suçları ve verilen disiplin cezaları ile ödüller bu sicil fişine işlenir.

    Disiplin Notu

    Madde 92 - Öğrencilere eğitim ve öğretime başladıklarında 100 disiplin notu verilir.

    Öğrencilerin disiplinsiz davranışlarından dolayı kendilerine verilen cezaların karşılığı olan fena puanlar bu nottan indirilir.

    Disiplin Notundan Yapılacak İndirimler

    Madde 93 - Alınan cezaya göre 92 nci maddede belirtilen disiplin notundan aşağıdaki esaslara göre indirim yapılır.

    a) Ceza nöbeti                İndirilmez

    b) Hafta sonu izinsizliği            Her gün için 1 puan

    c) Uyarma                  4 puan

    d) Kınama                  6 puan

    e) (Değişik bend: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön. )

    Okuldan 2 gün kısa süreli uzaklaştırma      10 puan

    f) (Değişik bend: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Okuldan 4 gün kısa süreli uzaklaştırma      20 puan

    g) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma         50 puan

    h) Okuldan sürekli uzaklaştırma             100 puan

    not indirilir.

    Ancak resen takdir edilen cezalarda ceza puanının yarısı indirilir.

    Disiplin Notu Kırılan Öğrencilerin Uyarılması

    Madde 94 - Öğrencilerin aldığı fena puanı toplamı 20 veya daha fazla olduğu zaman durumu öğrencilere ve velilerine okul müdürlüğünce yazılı olarak bildirilir.

    Fena puanı toplamı 30'a ulaştığı zaman ikinci ihtar yapılır.

    Sınıfların Hiyerarşik Düzeni

    Madde 95 - Okul müdürü, öğrencileri Polislik mesleğinin disiplin anlayışına, ast üst kavramlarının geliştirilmesine uyumlarını sağlamak amacıyla, sınıflarını, dersanelerini, dinleme yerlerini, yatakhanelerini, diğer ortak tesislerden yararlanma usullerini ayarlamakla, mümkün olamıyorsa farklılığı gösterecek şekilde düzenleme yapmakla yükümlüdür. Öğrenciler okul idaresince yapılan bu düzenlemeye uymaya mecburdurlar.

    Broşür Hazırlanması

    Madde 96 - Öğrencilerin okul içinde ve dışında ne şekilde davranacaklarını göstermek bakımından, okula geldiklerinde kendilerine okul müdürlüğünce hazırlanan ve yükümlülüklerini gösteren birer broşür dağıtılır. Ayrıca eğitime başlamadan önce okul müdürü veya yetkili kıldığı bir görevli tarafından okulda uyulması gereken kurallar öğrencilere toplu halde duyurulur.

    Disiplin suçlarını Gösterir Listelerin İlanı

    Madde 97 - Disiplin notu kırılan öğrencilerin aldıkları cezalar ve bu cezaları gerektiren tutum ve davranışlarını gösteren listeler, öğrencilerin toplu halde bulundukları ve kolayca görülüp okuyacakları uygun yerlere asılır.

    Disiplinsizlik Sebebiyle Okuldan Çıkarılma

    Madde 98 - Disiplin notu toplamı 93 üncü madde esaslarına göre 60'tan aşağı düşen öğrenci, öğrenci disiplin kurulunun kararı, okul müdürünün görüşü ve Genel Müdürün onayı ile okuldan çıkarılır.

    Günlük Yükümlülükler

    Madde 99 - Öğrenciler günlük hizmet çizelgelerinde gösterilen yükümlülükleri tam zamanında takip ve kontrole gerek kalmadan yerine getirmekle yükümlüdürler.

    Devamlı Hareket Tarzları

    Madde 100 - Öğrencilerin devamlı hareket tarzları şunlardır.

    a) Öğrenciler arkadaşlarına karşı nazik ve kibar davranırlar. Kaba sözler söylemek, argo konuşmak, ıslık çalmak, yüksek sesle konuşmak, bağırmak arkadaşları ile itişmek, döğüşmek, yerlere tükürmek, merdivenlerde ve koridorlarda koşarak kaymak, yere oturmak, okulda herhangi bir yerde kağıt, tavla ve benzeri kumar oyunları oynamak yasaktır.

    b) Öğrenciler okul kütüphanesine veya okuma salonlarına alınan kitap, mecmua, gazete ve diğer yayınlardan faydalanırlar. Her ne suretle olursa olsun, okula bu tür yayınları dışardan izinsiz olarak getiremezler. Dolaplarında, dersanelerinde ve yanlarında bulunduramazlar.

    c) Her türlü alkollü içki ve keyif verici maddenin kullanılması, taşınması okula getirilmesi, okulda muhafaza edilmesi yasaktır.

    d) Ateşli silah, patlayıcı madde, delici, bereleyici alet (sapı dahil 8 santimetreden daha büyük çakı), her çeşit keyif verici maddeyi okula getirmek, taşımak, üzerinde, dolabında veya herhangi bir yerde bulundurmak, bunlarla oynamak yasaktır.

    e) Okulda; kusur neticesinde kırılan, bozulan ve yerinden çıkarılarak götürülen her türlü eşya, tesis ve cihaz, bunlara sebep olanlara ödettirilir, bunlar ayrıca cezalandırılır.

    f) Elektrik, kalorifer, radyo, televizyon, telefon ses yayın ve benzeri cihaz ve tesisleri ile izinsiz, yetkisiz olarak oynamak ve bunları kurcalamak yasaktır.

    g) Öğrenciler, okul içinde dolaşmaları ve girmeleri yasaklanmış yer ve tesislere giremezler.

    h) Öğrencilerin mektupları ve havaleleri sınıf komiserlerinin kontrolünden sonra gönderilir.

    ı) Öğrencilere mektup içinde para gönderilmez. Her öğrenci göndereceği mektupların üzerini gösterildiği şekilde yazmaya zorunludur. Bu şekilde yazılmayan mektuplar iade edilir.

    i) Amir, üst ve öğretmenler okul içindeki merdiven ve koridor gibi dar geçit sayılacak yerlerde öğrenciler tarafından durarak selamlanır. İstirahat zamanında ve serbest zamanlarda öğrenciler okul içinde ve bahçede izin verilen yerlerde serbesttir. Yasak olmayan sportif oyunları kendilerine ayrılan yerlerde spor kıyafeti ile oynayabilirler.

    j) Öğrenciler istirahat zamanlarında ve serbest saatlerde okulda izin verilen gazete ve dergiyi okuyabilirler.

    k) Okula giriş ve çıkışlar daima nizamiyeden yapılır. Sportif faaliyetler için nizamiyeden çıkış mutlaka eşofmanla olur. Eşofmanlı olarak dış bahçede oturulmaz. Bahçedeki banklar ağaçlara dayandırılmaz, bankların yeri değiştirilemez.

    l) Öğrenciler okulu bitirinceye kadar nişanlanamaz, evlenemez, herhangi bir kadınla nikahsız yaşayamaz, ilişkiye giremez ve hiç bir şekilde yüzük takamazlar.

    m) Öğrenciler okul içinde memurların ve hizmetlilerin uyarılarına riayet ederler, itiraz, münakaşa etmez, gerektiğinde usulüne göre şikayette bulunurlar.

    n) Öğrenciler Emniyet Kuvvetlerine müdahale edemezler.

    o) Öğrenciler her türlü siyasi ve ideolojik tesir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir. Bu nedenle öğrencilerin siyasi parti, kuruluş veya derneklere girmesi, bunların siyasi ve ideolojik faaliyetleri ile münasebette bulunması, her türlü siyasi ve ideolojik gösteri, toplantı işlerine karışması ve bu maksatla nutuk, beyanat vermesi ve yazı yazması yasaktır.

    ö) Öğrenciler; siyasi ve ideolojik mahiyetteki bir gazete, mecmua ve dergiye hiç bir konuda yazı yazamaz, tanışma ve haberleşme maksadıyla ilan veremez, resim ve benzerlerini gönderemezler.

    p) Öğrencilerin kendi aralarında veya başkalarıyla okula veya meslek hayatına ait hususlar üzerinde politik ve ideolojik tartışma yapması yasaktır. Herhangi bir kimsenin buna benzer konuşma ve tahriklerini hadiseye meydan vermeyecek şekilde geçiştirirler ve en kısa zamanda sınıf komiserine veya nöbetçi heyetine haber verirler.

    r) Öğrenciler tanımadığı kimselerin şüpheli sorularını ve arkadaşlık kurma isteklerini uyanıklıkla değerlendirirler.

    s) (Ek bend: 25/02/1999 - 23622 s. R.G./Yön.) Öğrenciler idareden izin almadan okuldan ayrılamazlar. İzinsiz olarak okulu terk eden veya izinlerden geç dönen öğrencilerin firarda oldukları ve geç geldikleri süreler içerisinde resmi tatil, idarece verilen toplu izinler olması halinde bu süreler de firar edilen günlere dahil edilir. Öğrenciler okula dönene kadar firarda sayılırlar.

    Kalk Zilinden Sonra Yapılacak İşler

    Madde 101 - Öğrenciler kalk zilinin çalmasından sonra aşağıdaki şekilde hareket ederler;

    a) Kalk ziliyle birlikte öğrenciler bir başkasının uyandırmasına veya hatırlatmasına gerek bırakmadan kalkarlar. Yatağın emredilen şekilde düzeltirler. Tuvalet ve temizlik ihtiyaçlarını giderdikten ve tıraş olduktan sonra diş fırçası, diş macunu, sabun, tıraş takımı gibi lüzumlu temizlik malzemelerini dolaplarına düzenle koyarlar, elbise dolabı önünde giyinirler. Çıkardıkları pijamalarını dolap planı gereğince düzenle askılara asarlar. Yatakhaneyi terk eder ve yat zili çalıncaya kadar spor ve hastane ihtiyaçları için kıyafet değiştirmek hariç bir daha koğuşa uğramazlar.

    b) Öğrencilere tahsis edilen dolapların kapağında yerleştirme planı bulunur. Tertip mutlaka bu plana göre yapılır. Gündüzleri dolap kapakları açık bulundurulur.

    c) Kirli eşyayı soyunma dolabına veya yatak altında saklamak, kirli çamaşırlar toplandığı halde bunları yıkamak için görevliye vermemek yasaktır.

    Temizlik Esasları

    Madde 102 - Öğrencilerin tıraş şekli aşağıda açıklanmıştır.

    a) Şapka giyildiği zaman saçlar dışarıya taşmayacak şekilde kesilmiş olacak, baş kısmının üzerindeki saç uzunluğu taranabilecek kadar olacaktır.

    b) Saçlar daima taranmış ve bakımlı olacaktır.

    c) Saçları sık ve sert olduğundan tarandığı halde muntazam durmayanlar, saçlarını mutlaka alabros şeklinde tıraş ettirecekler, dağınık saç şekli görülmeyecektir.

    d) Alın kısmında kakül bulunmayacak bu kısım muntazam taranacak ve alın mutlaka açık olacaktır.

    e) Favoriler şakak kemiğinin üzerinden kesilecektir.

    f) Öğrenciler gün aşırı, izinlerini üniformalı olarak kullanırken her gün mutlaka sakal tıraşı, en az 15 günde bir de saç tıraşı olmak zorundadırlar.

    g) Öğrenciler bıyık bırakamazlar.

    Öğrencilerin diğer temizlik esasları aşağıda açıklanmıştır :

    Genel beden temizliği banyodan faydalanmak suretiyle en az haftada bir defa sınıfın banyo saatinde ve sınıfça yapılır. Öğrenci kendiliğinden banyoya giremez. Banyonun mevcut duşları öğrencilere bölünür. Her öğrenci her zaman kendisine ayrılan yerde ve zamanda yıkanır. Öğrenciler acil banyo ihtiyaçları için ancak özel suretle ayrılan yer ve zamanda banyo yaparlar. Öğrenciler banyoya giderken dershane kıyafetini tamamen giyerler. Bornoz, temiz çamaşır ve banyo malzemesi çantaya konmuş olarak birlikte alınır.

    Öğrenci el ve ayak tırnaklarını en az haftada bir defa keserler.

    Lavaboları uygun şekilde kullanırlar.

    Lavaboların içine yabancı madde atılmaz, gerektiğinde lavaboda çorap, mendil, gömlek yakası yıkanabilir.

    Tuvaletler uygun şekilde kullanılır. tuvalet ve pisuvarlara yabancı maddeler atılmaz, kapı ve duvarlara yazı yazılmaz, resim çizilmez,

    Kıyafet Esasları

    Madde 103 - Öğrencilerin kıyafet; kolej öğrencilerine yakışır tarzda ve özel talimatına uygun olur. Yaka ve göğüs açma ancak özel bir izne bağlıdır. Düğme, kopça ve söktüklerini diktirmeyerek yırtık ve noksan gezmek veya bulunmak, yanlış eksik veya başkalarına ait sınıf işareti ve numara takmak, şapkalardaki kokart ve sakındırakları eksik bulunmak, elbise ve eşyasını belli yerden başka yerlere koymak, üstünü başını kirli tutmak, ayakkabılarını çamurlu bulundurmak ceza gerektirir. Ayakkabılar haftada en az bir defa boyanır. Dahili pantolon ile harici ceket, harici pantolon ile dahili ceket giymek yasaktır.

    Okuldan verilen her çeşit eşya ile donatımda vücuda uydurmak amacıylada olsa herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır. Gerekirse verilen giyim eşyası idarece öğrencilerin vücuduna uydurulur.

    Dersanelerdeki Davranışlar

    Madde 104 - Ders hazırlık zili çalınca öğrenciler bulundukları yerden dersanelere veya toplanma yerine gider ve sıradaki yerini alırlar. Etüd çalışmasına başlarlar, derste iseler o derse ait gereçlerini sıra üzerine koyarak öğretmenini beklerler. Öğrenciler sınıf mümessilinin vereceği dikkat komutu üzerine öğretmenlerini ayağa kalkarak esas duruşta selamlarlar, öğretmenlerinin izniyle yerlerine otururlar, bütün dikkatleriyle dersi dinlerler. Öğretmenlerle daima esas duruşta ve saygılı bir tarzda konuşurlar. Her öğrenci dersanedeki araç gerecini kendi kitap ve defterlerini temiz ve düzgün tutmakla görevlidir.

    Öğrenciler dershanelerde 70X50 ebadında hazırlanarak, yazı tahtasının yanına asılan yerleşim planına göre kendilerine ait olan yerde, başı açık ve dik olarak otururlar.

    Dinlenme saatinde dersanelerde yüksek sesle konuşmak, bir şey yemek veya çiğnemek, gürültü yapmak yasaktır. Yazı tahtasına derslerle ilgisi olmayan yazı, resim ve şekil yapılamaz. Öğretmen kürsüsüne ve sandalyesine hiç bir öğrenci oturamaz ve bunların devamlı temizliği sağlanır.

    Dersanelerde kıyafet bozulmaz, uygunsuz vaziyete oturulmaz ve uyunmaz. Etüdlerde öğrenci tek başına çalışır ve derslerini hazırlar. Okul müdürlüğünce dersleri zayıf olan öğrenciler için çalışma grupları oluşturulabilir. Ders esnasında dersle ilgili olmayan soru ve hareketlerle dersin devamı sekteye uğratılmaz. paydos zilinde öğretmeninin dersaneyi terk etmesini takiben gürültüsüzce dersane terk edilir.

    Dersanede eğitim faaliyetleri dışında bir şey yapılmaz. Dersanenin sükunetinden temizlik ve tertibinden demirbaş malzemenin noksansız muhafazasından, sınıfta mevcut bütün öğrenciler sınıf mümessiline karşı, sınıf komiserine karşı sorumludur.

    Sıra ve sandalyeler, daima aynı hiza ve istikamette tutulur. Sıra gözleri tertipli bulundurulur, üzerine yazı yazılmaz, tahrip edilemez. Pencere içlerine oturulmaz. Sıra ve sandalyeler hiç bir suretle duvara dayatılmaz.

    Revir ve Hastanelerdeki Davranışlar

    Madde 105 - Hasta olan öğrenciler 101 inci maddede belirtilen işleri tamamladıktan sonra görevli öğrenci tarafından vizite defterine yazılırlar ve günlük hizmet çizelgesinde gösterilen zamanda muayene odası önünde topluca bulunurlar.

    Öğrenciler okul revirinde yatarken revir talimatlarına uymak zorundadırlar. Belirlenen yatakta yatarlar ve gelişi güzel dolaşamazlar. Müracaat ve şikayetlerini ancak doktora yaparlar, personelin hizmetine müdahale edemezler.

    Hastaneye gönderilen her öğrenci mevsime göre harici elbisesini giymek zorundadır.

    Hastaneye gidiş ve dönüş topluca, görevli amirin gözetiminde, okul müdürlüğünce ayrılan araçlarla yapılır. Öğrenciler hastaneye gitmek üzere başhekimlikçe emredilen yerde bulunmakla yükümlüdürler.

    Öğrenciler hastanede kolej öğrencilerine yakışır şekilde hareket ederler ve herhangi bir servisten şikayetleri olursa durumu görevli amire bildirirler.

    Yemekhanedeki Davranışlar

    Madde 106 - Öğrenciler kahvaltı zili çalınca mevsim şartlarına göre emredilen yerde sınıf sırası ile toplanır ve yemekhaneye girmeden önce nöbetçi heyeti denetiminde; TANRIMIZA HAMDOLSUN, MİLLETİMİZ VAROLSUN yeminini yaparlar.

    Yemini verdiren AFİYET OLSUN dedikten sonra, yemek salonuna sınıf sırası ile inerler, önceden belirlenen yerlerde oturur ve kahvaltılarını bitirirler. Yemeğin topluca yenmesi halinde yemin merasimi, yemekhanede ve oturma düzeninde bütün öğrenciler ayakta iken yapılır.

    Kahvaltıdan sonra ağız temizliği yapar ve ders zilini beklerler.

    Öğle ve akşam yemeklerine birinci fıkrada açıklandığı gibi girilir ve çıkılır. Yemek zilinden evvel yemekhaneye girilmez. Geç kalınmaz, yemekhane zamanında terk edilir.

    Yemekhanede mevcut plana göre oturulur. İzinsiz yer değiştirilmez. Yemekhaneye eşofmanla veya spor kıyafetiyle girilmez. Mutfak bölgesine inmek ve şapkalı olarak yemekhanede bulunmak yasaktır. Yemekhaneye ait malzeme dışarıya çıkarılmaz. kabuklu meyvalar yemekhane dışına götürülmez.

    Yatakhanedeki Davranışlar

    Madde 107 - Yatma hazırlık ziliyle öğrenciler dersaneden çıkararak yatakhaneye giderler. Soyunma dolabının önünde pijama ve terliklerini giyer, elbise ve ayakkabılarını temizler. Elbiselerini dolaplarına asar, ayakkabılarını dolaplarının alt gözüne koyarlar. Tuvalet ve temizlik ihtiyaçlarını giderip, lavabodaki işlerini bitirdikten sonra koğuşlarına gelirler. Yatmadan önce, terliklerini muntazam olarak ayak uçlarındaki yerine koyarlar. Bu suretle yatma saatine kadar bütün hazırlıklarını bitirir ve yatarlar. Öğrenciler 70x50 ebadında hazırlanarak yatakhanelere asılan koğuş planına göre kendi yerlerinde yatması zorunludur.

    Koğuşlarda yat zili ile birlikte gece lambaları yakılır ve kalk ziline kadar hiç bir sebeple söndürülmez.

    Yatakhanede gürültü yapmak, disiplin harici hareketlerde bulunmak, koğuşa yiyecek çıkarmak ve yemek, derslere ait bile olsa herhangi bir şey okumak, pencere içlerinde oturmak, ütü yapmak, yatağının üzerine oturmak, yasaktır.

    Koğuş nöbetine kalkacak her öğrenci kendisine vaktinden 10 dakika önce kaldıracak olan nöbetçinin uyarmasıyla kalkar. Lavaboda yüzünü yıkar, saçını tarar, günlük kıyafetini eksiksiz olarak giyer. Nöbet teçhizatını tam olarak takar ve nöbeti teslim alır. Nöbetin sonunda aynı şekilde teslim eder, tekrar dolabın önünde soyunur ve yatar. Yatakhane nöbetçisi her öğrencinin yatak takımlarının temiz sağlam olmasını sağlar, yatak takımlarında yırtık ve sökükler olursa bunları hemen koğuş sorumlusuna bildirir.

    Tesislerde Hareket Tarzları

    Madde 108 - Tesislerde öğrenciler aşağıdaki şekilde hareket ederler:

    a) Sinema salonunda hareket tarzı: Sinema salonundan ne zaman ve nasıl faydalanacağı emirle bildirilir. Bunun dışında sinema salonuna girilmez. Öğrenciler sinema salonunda sınıfları için ayrılan yere otururlar.

    Öğrenciler sinema salonundaki koltuklarda düzgün otururlar. Ayaklarını öndeki sıranın arkasına dayamazlar, salonda uyumazlar, herhangi bir arıza sırasında sessizce beklerler. Kesinlikle gürültü yapmazlar. Sinema salonunda hiçbir şey yemezler. Yerlere tükürmezler. Havaya herhangi bir şey atmazlar. Çıkışlarda salon, en arkada oturan sınıf öğrencilerinden başlayarak boşaltırlar.

    b) Berber salonlarında hareket tarzı: Berberlerde saç tıraşı olan öğrenciler, tıraş için bir ücret ödemezler. Bahşiş vermek yasaktır. Tıraş hususunda berberlere müdahale edilmez. Berber salonlarında tıraş için muhakkak sıraya uyulur. Disiplin bozucu hareketlerde bulunulmaz.

    c) Telefonda konuşmada hareket tarzı: Öğrenciler öğle ve akşam dinlenme saatlerinde okulda kendilerine ayrılmış genel telefonlardan jeton veya telefon kartıyla konuşma yapabilirler. Telefonla konuşma, 3 dakikadan fazla olmaz.

    d) İzinsizlik hallerinde hareket tarzı: İzinsiz öğrenciler her saat başı emredilen yerde toplanıp nöbetçi komiserinin kontrolünü beklerler. İzinsiz öğrenciler, okul dışına çıkamazlar.

    e) Kütüphanede hareket tarzı: Kütüphaneden dışarıya izinsiz kitap çıkarılmaz. Kitap ve mecmualardan resim kesilmez, üzerlerine yazı yazılmaz, karalanmaz, yüksek sesle konuşulmaz.

    f) Gazinolarda hareket tarzı: Gazinolarda bulunan demirbaş malzemenin yeri değiştirilmez. Gazinodan dışarı çıkarılmaz, düzeni bozulmaz, malzeme tahrip edilmez. Gazinoda pencere içinde oturmak, pencereden sarkmak, sandalyeler üzerine ayak uzatmak, oyun masaları ve diğer masalar üzerine oturmak, yerlere çöp ve benzerlerini atmak yasaktır.

    Okul Dışında Hareket Tarzları

    Madde 109 - Öğrenciler okul dışına mevsimine göre uygun harici resmi elbise ile çıkarlar. Öğrenciler ancak memleket izninde, sömestr ve yıl sonu tatillerinde, hava değişiminde bulundukları zamanlarda sivil elbise giyebilirler.

    İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafeti sıralı amirleri veya tatil günlerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilecek personel tarafından kontrol edilir. Kılık ve kıyafetlerinde kusur görülenlere, kusur giderildikten sonra dışarıya çıkma izni verilir.

    Eller ceplere sokularak hiç bir yerde dolaşılmaz. Yollarda, araçlar içinde, duraklarda, park, terminal istasyon gibi yerlerde sigara içilmez, hiç bir şey yenmez, çiğnenmez yerlere tükürülmez, görünüşü bozan ve resmi elbiseye yakışmayan sepet veya büyük paketler taşınmaz. malzeme çantada taşınır, sağ el daima boş olur, kış aylarında sol elde eldiven bulundurulur.

    Öğrenciler birbirlerini amir ve üstleriyle öğretmenlerini selamlamaya mecburdurlar. Öğrenciler bir üst sınıftaki öğrencileri önce selamlamakla, aynı sınıfta olanlar karşılık beklemeksizin selamlaşmakla yükümlüdürler.

    Öğrenciler evci olsalar dahi meslek onuruna yakışır şekilde davranırlar ve izin verilen yerlere giderler. 18 yaşından küçüklerin giremeyeceği yerler, kahvehane, bar, gazino gibi içkili yerler ile Okul Müdürlüğünce belirlenen diğer yasaklanmış yerlere tek başına, topluca veya aileleriyle birlikte gidemezler.

    Öğrenciler her çeşit taşıtlarda, gazinolarda, sinemalarda, çarşıda ve her türlü toplantı yerlerinde halka karşı iyi bir örnek olurlar. Topluluk edep ve törenlerine uyarak üstlere, kadınlara ve ihtiyarlara gereği gibi saygı göstermek inceliğinde bulunurlar. Bu yerlerin nizamlarına uyarlar ve genel huzuru bozmayacak şekilde hareket ederler.

    Okulca düzenlenen eğlence programları hariç, öğrencilere yasaklanmayan diğer eğlence yerlerinde sanatkarlardan şarkı ve türkü istemek, bu maksatla sahneye istek kağıdı götürmek veya göndermek, bu gibi yerlerde kılık kıyafeti bozuk ve uygunsuz oturmak yasaktır.

    Caddelerde yan yana dörtten fazla öğrenci gezemez, kol kola giremez ve el ele tutuşamaz. Seyyar satıcıların bulunduğu yerlerde bulunmak ve gezinmek yasaktır. Bir kadını veya kızı takip ve sözle rahatsız etmek yasaktır.

    Öğrenciler hiçbir suretle taksitle ve borçlanarak alış veriş yapamaz ve hiç kimseye kefil olamaz.

    Öğrenciler dışarıda okul müdürlüğünce belli programa göre görevlendirilmiş amirler tarafından denetlenir. Bununla beraber bütün amir ve üstler, öğrencileri her zaman her yerde her bakımdan denetlemeye yetkilidirler.

    Öğrenciler, amir, üst ve öğretmenlerin uyarı ve emirlerine itaat etmek zorundadırlar.

    Evci Öğrencilerin Hareket Tarzları

    Madde 110 - Evci öğrenciler disiplin hükümlerine ve evci özel talimatlarına uygun hareket etmekle yükümlüdürler. Bu öğrenciler;

    a) Tek başına saat 20.000 ye kadar, ana - babasıyla birlikte en geç saat 24.00'e kadar dışarıda kalabilirler.

    b) Okulun bulunduğu şehri terk edemezler.

    c) Önceden izin almadan evci bulunduğu adresten başka adreste geceyi geçiremezler.

    d) Sivil elbise giyemez, arkadaşlarına sivil elbise giydiremez ve arkadaşlarının sivil elbiselerini evlerinde muhafaza edemezler.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM : Disiplin Kurulu Soruşturma Usulü ve Verilecek Cezalar

    Disiplin Amirleri ve Resen Ceza Verme Yetkisi

    Madde 111 - Disiplin Kurulunun kararını gerektiren disiplin olaylarından başka, öğrencilerin disipline uyup uymadıkları disiplin amirleri tarafından kontrol edilir. Disiplin Amirleri şunlardır;

    a) Okul Müdürü

    b) Müdür Yardımcıları

    c) Şube Müdürleri

    d) Birim Amirleri

    e) Öğretmenler

    f) Sınıf Komiserleri.

    Okul Müdürünün, resen ceza verme yetkisi vardır.

    Okul müdürü resen;

    a) 2 haftaya kadar izinsizlik veya ceza nöbeti

    b) Uyarma

    c) Kınama

    cezalarını vermeye yetkilidir.

    Disiplin Soruşturması

    Madde 112 - Bir disiplin ihlalinin meydana geldiği gerek doğrudan doğruya gerekse ihbar veya şikayet üzerine anlaşılması halinde ilgili öğrenciler hakkında soruşturma açılmasına resen ceza yetkisi saklı olmak kaydıyla, okul müdürünce karar verilir ve konunun soruşturma işlemleri eğitim şube müdürlüğünce tamamlanır. Tamamlanan soruşturma dosyası üzerine okul müdürü;

    a) Resen ceza takdiri,

    b) Öğrenci disiplin kuruluna sevk,

    hallerinden birinin kararını vererek dosyayı eğitim şube müdürlüğüne iade eder.

    Disiplin kuruluna sevk kararı verilmesi halinde dosya en geç 10 gün içinde fezlekeli olarak ilgili kurula sevk edilir ve 30 gün içinde karara bağlanır.

    Disiplin Kurulunun kararları

    Madde 113 - Öğrenci disiplin kurulu kararları okul müdürünün onayıyla kesinleşir.

    Öğrenci disiplin kurulunca karara bağlanan disiplin cezaları öğrenciye tebliğ edilir. Öğrenci tarafından okul müdürünün onayı ile kesinleşen kararlara karşı 3 gün içerisinde okul müdürlüğüne itiraz edilebilir. İtiraz, okul müdürlüğünce uygun görüldüğü takdirde karar tekrar görüşülmek üzere okul müdürünce disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin kurulu 7 gün içerisinde konuyu görüşerek karara bağlar.

    Ancak, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve okuldan sürekli uzaklaştırma cezalarına ilişkin disiplin kurulu kararı, okul müdürünün görüşü ve Genel Müdürün onayıyla kesinleşir.

    Genel Müdür veya okul müdürü, disiplin kurulu kararını kanun, yönetmelik ve usule aykırı bulur veya yerinde görmezse gerekçesini de belirterek konunun bir kez daha incelenmesini disiplin kurulundan ister.

    Disiplin kurulu, Genel Müdürün veya okul müdürünün itirazı ve gösterdiği sebepler doğrultusunda geri gelen kararı yeniden inceler ve en geç beş gün içinde karara bağlar.

    Cezalar ve Mahiyeti

    Madde 114 - Öğrencilere verilecek cezalar ve mahiyetleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Ceza Nöbeti: Öğrencilere 24.00 ile 06.00 saatleri arasında tutturulacak nöbettir.

    Öğrencilerin görev veya derslerinde daha dikkatli davranması için verilen uyarı cezasıdır. Ceza nöbeti cezası gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır.

    1) Dahili veya harici elbisesi veyahut spor kıyafeti düğmesi kopuk, yırtık veya sökük gezmek,

    2) Dahili veya harici elbisesi ütüsüz, ayakkabıları boyasız gezmek,

    3) Dahili veya harici elbisesi veyahut paltosu apoletsiz olmak, apolet üzerinde sınıf numarası veya okul işareti eksik olmak,

    4) Kimlik kartını yanında bulundurmamak,

    5) Koridor, yatakhane, yemekhane ve gazinoda itişip kakışmak,

    6) Yatak altında ve üstünde bir şey bulundurmak,

    7) Tesislere vakitsiz veya izinsiz girmek,

    8) Soyunma dolabı yerleştirme planını yerinde bulundurmamak,

    9) Okulu ve tesisleri kirletmek,

    10) Yemekhane dışına kabuklu yiyecek çıkarmak,

    11) Dersle ilgili günlük ödevlerini mazeretsiz olarak yapmamak.

    b) Hafta Sonu İzninden Alıkoyma: Öğrencinin bir hafta izninden dört hafta iznine kadar hafta sonu izninden okulda alıkonmasıdır.

    Bu yönetmelikte, öğrencinin davranışları olarak tespit edilen davranışlara aykırı hareket eden ve diğer cezaların verilmesini gerektirmeyen tutum ve davranışlar hafta sonu izinsizliği cezası ile cezalandırılır. Bundan başka aşağıdaki hallerde de hafta sonu izinsizliği cezası verilir. Hafta sonu izinsizliği cezası gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

    1) Başkasına ait elbise, şapka veya palto giymek,

    2) Kaldırıldıktan sonra yatmakta ısrar etmek,

    3) Ders ve etüdler hariç günlük zaman çizelgesine uymamak,

    4) Soyunma dolabını ve sıra gözlerini, yatağını düzenli bulundurmamak,

    5) sorumlu olduğu halde sükuneti temin etmemek,

    6) Yatakhane veya dersanede bir şey yemek veya bulundurulmaması gereken eşyaları bulundurmak,

    7) Yerleşim planlarına uygun olarak oturmamak veya yatmamak veyahut tesislerin yerleşim düzenini bozmak,

    8) Yemekhane malzemesini izinsiz dışarıya çıkarmak,

    9) Hazırlık zili çalınca zamanında sınıfa girmemek,

    10) Etüdlerde ders harici şeylerle meşgul olmak, yüksek sesle konuşmak,

    11)Ayaklarını masa ve sandalye üzerine koyarak dinlenmek veya masa üzerinde oturmak,

    12) Lavabolarda, ayakkabı yıkamak, içlerine kağıt ve benzeri şeyler atmak, muslukları açık bırakmak,

    13) Ödünç aldığı şeyleri zamanında teslim etmemek,

    14) Kütüphaneden izinsiz kitap çıkarmak,

    15) Sakal tıraşı olmamak, favori bırakmak, talimata aykırı tıraş olmak için berberleri zorlamak,

    16) (Mülga alt bend: 25/02/1999 - 23622 s. R.G./Yön.)

    17) Verilen emirler haricinde zamansız ve izinsiz ütü yapmak,

    18) Derse ve tesislere emredildiği şekilde gitmemek,

    19) Beden temizliğine dikkat etmemek,

    20) İş kollarının iç kısmına girmek ve oturmak,

    21) Arkadaşlarına toplumun genel ahlakına uymayan yakışıksız şakalar yapmak, argo konuşmak,

    c) Uyarma: Öğrencinin davranışlarında kusurlu olduğuna dikkatinin çekilmesidir. Uyarma cezası gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

    1) Yatakhane, dersane veya diğer tesislerde, okul içinde veya dışında sigara içmek veyahut bulundurmak,

    2) Okul içinde omuzda ceket ve palto taşımak,

    3) Kirli gömlek ve çamaşır giymek,

    4) Okul ısıtma, aydınlatma tesisatlarıyla öğrencinin istifadesine ayrılan cihazları izinsiz kurcalamak,

    5) Yetkisiz olarak okul müstahdemlerine müdahale etmek,

    6) Elbise ile yatağa yatmak,

    7) Özürsüz olarak, öğretmen zili çaldıktan sonra sınıfa girmek,

    8) Etüdde dershaneyi izinsiz terk etmek,

    9) Yazı tahtasına ciddiyeti bozucu şeyler yazmak, resim, şekil ve benzerlerini yapmak,

    10) Okul ve tesislere belirlenen yerler dışından girip çıkmak,

    11) Etüd saatinde uyumak,

    12) Dersanelerde hal ve tavrı bozuk oturmak,

    13) İçtimalara geç gelmek, içtimanın gecikmesine sebep olmak,

    14) Arkadaşları ile geçimsizlik etmek, onlara ait eşyaları izinsiz kullanmak,

    15) Okulca tespit edilen belli ölçüler dışında sepet veya çirkin gözükecek ambalajsız paket taşımak,

    16) Resmi elbise ile kol kola gezmek,

    17) İzin kağıdını ve öğrenci karnesini kaybetmek,

    18) Okul dışında ellerini pantolon cebine koyarak dolaşmak,

    19) (Mülga alt bend: 25/02/1999 - 23622 s. R.G./Yön.)

    d) Kınama: Öğrenciye, cezayı gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınmasının kesin bir dille bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

    1) Kıyafet esaslarına aykırı giyinmekte ısrar etmek,

    2) Okul demirbaşlarının hasarına sebep olmak,

    3) Derste, ders harici şeylerle meşgul olmak,

    4) İçtimalarda itişip kakışmak, gürültü etmek,

    5) Masa ve sıraların üzerlerini çizmek,

    6) Vukuatı zamanında ilgililere bildirmemek,

    7) Arkadaşlarını tahrik etmek,

    8) Yollarda, şehiriçi araçlarda, duvar üstlerinde veya yol kenarlarında oturarak bir şey yemek,

    9) Öğrenci kimlik kartına kaybetmek,

    10) (Değişik alt bend: 25/02/1999 - 23622 s. R.G./Yön.) İdarece verilen izinler ile tatillerden bir gün veya daha kısa süre geç dönmek, izinsiz olarak okulu bir gün veya daha kısa süre terk etmek,

    e) Okuldan 3 Güne Kadar Kısa Süreli Uzaklaştırma: Öğrencinin bir günden üç güne kadar, öğrenime devamına izin verilmemesidir. Bu süre devamsızlıktan sayılmaz. Ancak cezalı olduğu sürece öğrencinin tesislerden faydalanmasına da izin verilmez. Ayrı yerde iaşe edilir ve yatırılır. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

    1) İzinsiz olarak ve Polis Koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliği'nde belirtilen zaman haricinde sivil elbise giymek, arkadaşlarına ait sivil elbiseyi muhafaza etmek,

    2) Okul tarafından verilen elbise, ayakkabı ve çamaşırı satmak veya bir sivile vermek,

    3) Dersi, öğretmenin izni olmadan terk etmek,

    4) Uygulamalı eğitimde komutlara uymayıp lakayt hareket etmek, yürüyüş koluyla gidiş gelişlerde ciddiyeti bozmak,

    5) Nöbet talimatına aykırı hareket etmek,

    6) Amir, üst ve öğretmene karşı, ciddiyetini bozmak, söz, tavır veya hareket ile saygısızlık etmek,

    7) Öğretmen ve üstlerini kasıtlı olarak selamlamamak,

    8) Arkadaşlarının malına zarar vermek,

    9) Evcilik şartları bittiği halde haber vermeyip evci çıkmaya devam etmek,

    10) Evci iznindeyken okulun bulunduğu şehir dışına çıkmak,

    11) Okulda, okul müdürlüğünce oynanmasına izin verilmeyen oyunları oynamak,

    12) Özürsüz olarak okula gelmemeyi veya geç gelmeyi alışkanlık haline getirmek,

    13) Okulda bulunduğu halde, törenlere, etüdlere, diğer eğitici çalışmalara, sınavlara, uygulamalı çalışmalara katılmamak veya katıldıktan sonra özürsüz ayrılmak,

    14) Sınava girdiği halde sınav kağıdını vermemek,

    15) Okul demirbaşından aldığı kitap, araç ve gereçleri geri vermemek veya noksan vermek,

    16) Okul müdürlüğünce yasaklanmış her türlü yayını okula sokmak veya yanında bulundurmak,

    17) Okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz olarak uzatmak,

    18) (Değişik alt bend: 25/02/1999 - 23622 s. R.G./Yön.) İ darece verilen izinler ile tatillerden iki veya üç gün geç dönmek izinsiz olarak okulu iki veya üç gün süreyle terk etmek,

    19) Kişisel durum ile bilgileri okula bildirmemek, yanlış bildirmek veya bunlarla ilgili değişiklikleri özürsüz olarak 15 gün içinde duyurmamak,

    20) Yetkililerin veya disiplin kurulunun çağrılarına uymamak,

    21) Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,

    22) (Mülga alt bend: 25/02/1999 - 23622 s. R.G./Yön.)

    f) Okuldan 3 Günden 5 Güne Kadar Kısa Süreli Uzaklaştırma: Öğrencinin üç günden fazla, beş güne kadar, öğrenime devamına izin verilmemesidir. Bu süre devamsızlıktan sayılmaz. Ancak cezalı olduğu sürece öğrencinin tesislerden faydalanmasına da izin verilmez. Ayrı yerde iaşe edilir ve yatırılır. Okuldan üç günden beş güne kadar kısa süreli uzaklaştırma cezası gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

    1) Arkadaşları ile kavga etmek,

    2) Adaba aykırı söz söylemek veya hakarette bulunmak,

    3) Okul içinde veya dışında alkollü içki içmek, okula alkollü gelmek veya alkollü içki getirmek veyahut okulda muhafaza etmek,

    4) Kadın veya kızları takip etmek, yahut sözle rahatsız etmek,

    5) Yalan beyanda bulunmak, amirlerini yanıltmak,

    6) Nöbet görevine gelmemek veya geldiği halde terk etmek,

    7) Kopya yapmak, vermek veya yapılmasına yardım etmek,

    8) Kendi yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,

    9) Banyo ve tuvalet kapılarına, soyunma dolabına çirkin yazılar yazmak, resim yapmak veya asmak,

    10) Okul Müdürlüğünce gidilmesi yasaklanmış yerlere gitmek,

    11) Okulca verilen kimlik kartında veya başka belgelerde değişiklik yapmak, sahte belge düzenlemek, üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak,

    12) Okul müdürlüğünden izin almadan gezi, eğlence, çay ve benzeri faaliyetler düzenlemek, yıllık, albüm, amblem, rozet ve benzerlerini bastırmak,

    13) (Ek alt bend: 25/02/1999 - 23622 s. R.G./Yön.) İdarece verilen izinler ile tatillerden dört, beş, veya altı gün geç dönmek, izinsiz olarak okulu dört, beş veya altı gün süreyle terk etmek,

    g) Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma: Öğrencinin, başka bir okul öğrenimine devam etmek üzere okulla ilişiğinin kesilmesidir. Tasdikname ile okuldan uzaklaştırma cezası gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

    1) Okulla ilişiği olmayan kimseleri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak,

    2) Arkadaşların disiplinsizliğe, suç işlemeye teşvik etmek,

    3) Yasaklanmış kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, okul araç ve gereçlerini bu amaçlar için kullanmak,

    4) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri okul yönetiminden izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,

    5) Ders, sınav ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,

    6) Amirlere, öğretmenlere ve diğer görevlilere hakaret etmek, karşı gelmek, onların okulda veya eklentilerinde görevlerini yapmalarına engel olmak,

    7) Okula yaralayıcı, öldürücü aletler, silah ve patlayıcı maddeler getirmek veya bunları bulundurmak,

    8) Türk Bayrağı'na, Sancağı'na kasıtlı olarak saygısızlık yapmak,

    9) Milli ve manevi değerleri sözle, yazıyla veya başka bir şekilde aşağılamak, bu değerlere küfretmek,

    10) Herhangi bir kurum, dernek, örgüt ve parti adına üye kaydetmek, para toplamak veya bağışta bulunmaya zorlamak,

    11) Okulda siyasi partilerin, ideolojik amaçlı faaliyet yürüten dernek ve kuruluşların veya sendikaların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere katılmak,

    12) Okulda yetkisi olmaksızın arama yapmak herhangi bir kimsenin eşyalarına el koymak, postalarını açmak gibi eylemler düzenlemek, başkalarını böyle eylemlere kışkırtmak,

    13) Görevleri ile yetkili ve sorumlulukları kanunlarla belirtilmiş kimselerin görevlerini üstlenmek anlamına gelecek kişisel veya örgütsel eylemler düzenlemek,

    14) Yetkili üstlerinin emrini ifada ikinci defa kayıtsızlık göstermek,

    15) Öğrenimi sırasında veya izinli olduğu zamanlarda, sivil veya resmi elbiseli olarak, siyasi ve ideolojik mahiyette konferans, forum, miting veya yürüyüşlere katılmak veya düzenlemek,

    16) Okul ve meslek aleyhine konuşmak,

    17) Uyuşturucu madde kullanmak, okula getirmek, okulda muhafaza etmek,

    18) Siyasi ideolojik mahiyette her türlü dergi gazete ve benzerlerine yazı ve resim göndermek, ilan vermek, basın ve yayın organlarına veya mensuplarına haber ve mesaj vermek, resim veya film aldırmak, beyanlarda bulunmak, röportaj yapmak.

    19) (Ek alt bend: 25/02/1999 - 23622 s. R.G./Yön.) İdarece verilen izinler ile tatillerden yedi gün ve daha uzun süre geç dönmek, izinsiz olarak okulu yedi gün veya daha uzun süre terk etmek,

    h) Okuldan Sürekli Uzaklaştırma : Öğrencinin hiç bir okula devam edemeyeceği biçimde okuldan çıkarılmasıdır. Okuldan sürekli uzaklaştırma cezası gerektiren davranışlar şunlardır:

    1) Zor kullanarak yada tehditle kopya yapmak veya yapılmasını sağlamak,

    2) Hırsızlık yapmak,

    3) Disiplin kovuşturması ile ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmalarını zor kullanarak yahut tehditle engellemek,

    4) Bir kimsenin veya grubun din ve vicdan hürriyetini engellemek, inanç ve isteklerini tören veya toplantı yapmaya veya bu toplantılara katılmaya zorlamak,

    5) Kişileri veya grupları dil, ırk ve mezheplerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan, bölücü, kişisel veya toplu eylemler düzenlemek,

    6) Uyuşturucu madde ticareti yapmak,

    7) Arkadaşının veya bir başkasının iffet ve namusuna tecavüz etmek veya iffetsizliği adli kayıtlarla sabit olmak,

    8) Güvenlik kuvvetleri tarafından aranan kişileri okulda veya okula ait yerlerde saklamak, barındırmak,

    9) Okula, derslere veya sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, çıkarmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak,

    10) Okul içinde veya dışında, tek veya toplu halde okulun yöneticilerine, öğretmenlerine, memurlarına, hizmetlilerine, güvenlik kuvvetlerine karşı fiili tecavüzde bulunmak veya bu gibi hareketleri düzenlemek yahut kışkırtmak,

    11) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır ve taşınmaz malları kasıtlı olarak tahrip etmek,

    12) Okul içinde veya dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeler kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etme, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,

    13) Bir kişi veya bir gruba her ne sebeple olursa olsun maddi ve manevi eziyet ve işkence yapmak yada yaptırmak,

    14) Yol kesmek, adam kaçırmak, rehin almak, haraç almak veya soygunculuk yapmak,

    15) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu gibi kuruluşların propagandasını yapmak,

    16) Siyasi ve ideolojik amaçlarla yabancı bayrak, sembol, rozet taşımak, kullanmak, sözlü yazılı ve benzeri şekillerde yayın yapmak, bu amaçla marşlar ve sloganlar söylemek, resim, afiş pankart taşımak veya benzeri hareket veya davranışlarda bulunmak,

    17) Türkiye'nin Devleti ve Milleti ile bölünmezliği ilkesine, Cumhuriyetin niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi kişisel veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesine kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak,

    18) Devlet ve rejim aleyhine bir suçtan hüküm giymek.

    Disiplin Cezasına İlişkin İstisnai Durumlar

    Madde 115 - 114 üncü maddede sayılmamakla birlikte Bakanlık, Genel Müdürlük veya okul müdürlüğünce disiplin olayı sayılan davranışlarda bulunan öğrenciye, olay veya davranışın niteliği göz önünde bulundurularak, bu maddede sayılan cezalardan uygun olanı verilir.

    Disiplin cezası verilmesine sebep olan davranışlardan herhangi birinin öğretim yılı içinde tekrarlanması halinde bir derece ağır ceza takdir edilir.

    (Ek fıkra: 25/02/1999 - 23622 s. R.G./Yön.) Firar veya izin tecavüzü suçunu işleyen öğrencilere; bu suçu işledikleri süre içerisinde okulun toplu olarak veya bir grup öğrenci ile katıldığı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Polis Haftası etkinlikleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili etkinlikler, açılış veya mezuniyet töreni etkinlikleri ile benzeri tören veya etkinliklerin olması durumunda bu Yönetmeliğin 114 üncü maddesine göre verilecek cezalar bir derece ağır olarak verilebilir.

    Bir Alt Ceza Verme

    Madde 116 - Disiplin cezası verilmesine sebep olan suçu işleyen öğrenci hakkında karar verilen güne kadar geçmiş sürelere ait sicili ve başarı durumu iyi görülmesi halinde bu esaslara göre bir alt ceza verilebilir.

    ONİKİNCİ BÖLÜM . Çeşitli Hükümler

    Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

    Madde 117 - (Değişik madde: 05/12/1996 - 22838 s. R.G./Yön.)

    Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan Orta Öğretim ile ilgili diğer yönetmeliklerin hükümleri uygulanır.

    Onay İşlemleri

    Madde 118 - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretimle ilgili okulların yönetmeliklerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve milli eğitim müdürlüklerince yapılacağı belirtilen onay işlemleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

    Madde 119 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte; 11/02/1985 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Polis Koleji Yönetmeliği ve Polis Koleji Disiplin Yönetmeliği ile 21/02/1983 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Koleji Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi ve bu yönergenin ek ve değişiklikleri ile bunlara bağlı olarak yayımlanan genelge ve açıklamalar yürürlükten kaldırılmıştır.

    Ek Madde 1 - (Değişik madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Ceza Değerlendirme Kurulu, Disiplin Kurulunun asil üyelerine ilave olarak Okul Müdürünün seçeceği bir öğretmenden oluşur.

    Kurulun sekreterya görevini Öğrenci Özlük İşleri Büro Amiri yapar. Ancak oy hakkı yoktur.

    Kurulun aldığı kararlar Okul Müdürü'nün onayı ile yürürlüğe girer. Alınan kararlar Kurul Karar Defterine kaydedilir.

    Ek Madde 2 - (Değişik madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Ceza Değerlendirme Kurulunun Görevleri:

    a) Eğitim - Öğretim yılının ilk haftasında toplanır.

    b) İşlemiş olduğu disiplin suçlarından dolayı disiplin notu kırılmış olan bütün öğrencilerin durumlarını görüşür.

    c) Durumları görüşülen öğrenciler hakkında aşağıdakilerden birine karar verilir.

    1. Ceza puanlarının tamamı silinir.

    2. Ceza puanlarının yarısı silinir.

    3. Durumlarında değişiklik yapılmaz.

    Ek Madde 3 - (Mülga madde: 12/09/1998 - 23461 s. R.G./Yön.)

    Ek Madde 4 - (Değişik madde: 15/06/1997 - 23020 s. R.G./Yön.)

    Eğitim ve öğretim dönemleri sonunda öğrenciler derslerindeki başarıları göz önünde bulundurularak takdir veya teşekkür belgesi ile ödüllendirilir. Öğrencilerin başarı belgesi ile ödüllendirilebilmesi için disiplin suçlarından dolayı fena puan almamış olmaları gerekir.

    Teşekkür belgesi; not ortalaması iyi, takdir belgesi; not ortalaması pekiyi olanlara verilir.

    Geçici Madde 1 - Yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe göre meydana getirilen disiplin kurullarınca henüz karara bağlanmayan soruşturmalar bu Yönetmelikle belirlenen usul çerçevesinde yürütülerek sonuçlandırılır.

    Disiplin cezalarının zaman bakımından uygulanmasında ise genel hükümler çerçevesinde öğrencinin lehine olan yönetmelik hükümleri uygulanır.

    ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük

    Madde 120 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 121 - Bu Yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar