TÜRK BAYRAKLI GEMİLERDE BAYRAK DEVLETİ ADINA HAREKET EDECEK KURULUŞLARIN SEÇİMİ VE YETKİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

   

    Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi Ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik

    Ulaştırma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 01/10/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25246

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ve uluslararası sularda denizde can ve mal güvenliğinin sağlanması ile deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak, ulusal mevzuat ve Ülkemizce taraf olunan/kabul edilen sözleşme, karar, kural, kod, sirküler ve diğer metinler gereğince, Türk bayraklı gemilerin yapım, onarım, tadilat ve kullanım aşamalarında tabi olacakları asgari güvenlik ve yeterlik gereklerinin gözetim ve denetimi kapsamında, test, muayene, onay ve belgelendirme hizmetlerini, bu hizmetlerin serbestçe yürütülmesi esasına dayanarak idare adına yürütecek kuruluşların seçimi, yetkilendirilmeleri, denetlenmeleri ve yetkilerin iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Türk bayraklı gemilerin test, muayene, onay ve belgelendirme hizmetlerini yerine getirmek talebiyle İdareye başvuran ve İdare tarafından yetkilendirilmiş Türk ve yabancı tüzel kişileri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 10/08/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 07/02/2002 tarihli ve 4745 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik 7 nci maddesinin (b) bendi, aynı Kanunun 8 inci maddesinin (f) bendi ile üyesi bulunduğumuz Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) A. 739 (18) sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

    IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

    ILO: Uluslararası Çalışma Örgütünü,

    Gemi: Adı tonilatosu ve kullanım amacı ne olursa olsun, Türk bayrağı taşıyan ve denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her aracı,

    Kayıtlı Gemi: Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından, klas sertifikası veya İdare adına yetki devri protokolü kapsamında belge/sertifika düzenlenmiş gemiyi,

    Kayda Alma: Gemiye, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından klas sertifikası veya İdare adına yetki devri protokolü kapsamında belge/sertifika düzenlenmesini ve gemiye ait tüm bilgilerin idarenin belirleyeceği veya kuruluşun kendi kullandığı biçimde kaydedilmesini,

    Muayene/Sörvey: Ulusal mevzuat ve uluslararası konvansiyonlar gereğince yapılması zorunlu muayene ve denetimler ile, İdare tarafından istenilen zorunlu olmayan konularda yapılacak muayene ve denetimleri,

    Rapor: Muayene ve sörvey sonucu düzenlenen raporu,

    Ulusal Kurallar: Yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri ulusal mevzuatı,

    Uluslararası Konvansiyonlar: IMO ile ILO başta olmak üzere, ülkemizin taraf olduğu denizcilikle ilgili uluslararası konvansiyonları,

    Sertifika: İdare tarafından veya İdare adına yetkilendirilmiş kuruluş tarafından ulusal mevzuat ve uluslararası konvansiyonlar gereği düzenlenmiş belgeyi,

    Tanınmış Kuruluş (TK): IMO kurallarına göre taraf devletlerce yetkilendirilen ve IMO tarafından da yetki kapsamıyla birlikte ilan edilen veya bölgesel birlikler tarafından oluşturulan komisyonlarca, uluslararası kriterlere göre yetkilendirilen ve/veya kabul edilen ve kabul edildiği ilan edilen kuruluşu,

    Yetkilendirilmiş Kuruluş (YK): Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; İdare adına, İdarenin belirleyeceği konularda, ulusal ve uluslararası kurallar ile yükümlülükler çerçevesinde, sörvey yapma ve sertifika düzenleme konusunda yetkilendirilen kuruluşu,

    Yetki Devri Protokolü: İdare tarafından İdare adına sörvey yapma ve sertifika düzenleme konusunda yetkilendirilecek kuruluşlar için, IMO kural ve tavsiye kararları göz önüne alınarak yapılacak yetki ve karşılıklı sorumlulukların belirtildiği protokolü,

    Klas Sertifikası: Tanınmış kuruluş tarafından düzenlenen ve bir geminin yapısal ve mekanik özelliklerinin kullanma amacı ve çalışma alanına bağlı olarak kuruluşun herkese açık kurallarına uygunluğunu gösteren belgeyi,

    Tam Yetki: Plan kontrolü, muayene ve denetimlerin yapılması, geçici ve/veya kati sertifika düzenlenmesi veya iptali için tam yetkiyi,

    Kısmi Yetki: Plan kontrolü, muayene ve denetimlerin yapılması, muhtemel geçici sertifika düzenlemesi için kısmi yetkiyi,

    Limitli Yetki: Yukarıda belirtilen hususları kapsamayan diğer özel kategoriler için sınırlı yetkiyi,

    Bayrak Devleti Denetimi: Türk bayraklı geminin ulusal kurallar ve uluslararası konvansiyonlar çerçevesinde yapılan sörvey ve denetimlerini,

    Liman Devleti Denetimi: Bir ülkenin limanlarına gelen veya uluslararası kurallara uygun olarak karasularına bulunan gemilere, taraf olduğu memorandumlar gereğince yapılan denetimleri,

    (Ek tanım: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\1.mad) Büyük Uygunsuzluk: Yetkilendirilmiş kuruluşun İdare adına yapacağı sörvey, denetim ve sertifikalandırma işlemlerinde; gemi personeli, gemi emniyeti ve çevre için ciddi tehlike oluşturan tanımlanabilir bir ihmal veya kural ihlalini ya da bu Yönetmelikte yer alan bir yükümlülüğün etkili ve sistematik uygulama eksikliğini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Talep, Değerlendirme, Protokol ve Genel Esaslar

    Yetkilendirilme Talebi

    Madde 5 - Yetkilendirilmek üzere talepte bulunacak tanınmış kuruluşlar, bu Yönetmelik ve ekinde düzenlenen yetkilendirme için gerekli şartlara uygunluklarını gösterir bilgi, belge ve dokümanlarla İdareye başvururlar.

    Değerlendirme

    Madde 6 - İdare tarafından yapılacak ilk inceleme neticesi, gerekli görülmesi halinde talep edilecek ilave bilgi ve belgelerin, talepte bulunan kuruluşlar tarafından İdareye verilmesi zorunludur.

    İnceleme sonucu hazırlanan dosya, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre oluşturulan Komisyona sunulur. Komisyon, dosya üzerinden yapacağı inceleme neticesi tanınmış kuruluşun yetkilendirme için gerekli şartlara sahip olup olmadığını değerlendirir. Komisyon gerekli gördüğünde ilgililerinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Değerlendirme sonucunda verilen karar Müsteşara sunulur.

    İdare, IMO'nun "Bayrak Devletlerinin IMO Kurallarını Uygulamaları İçin Kılavuzlar" başlıklı A. 847 (20) numaralı kararı ve eklerinde yer alan hükümlerde ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan şartları karşılayan kuruluşları yetkilendirir.

    (Değişik fıkra: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\2.mad) İdare, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan "İdare Tarafından İdare Adına Sörvey Yapma ve Sertifika Düzenleme Yetkisi Verilecek Kuruluşlar İçin Asgari Kriterler" in 1.2 numaralı paragrafında belirtilen sayısal şartları taşımayan; ancak, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan diğer şartları ve IMO'nun A.847 (20) numaralı Kararı ve eklerinde yer alan hükümleri karşılayan tanınmış kuruluşları da yukarıda belirtilen inceleme ve değerlendirmeden geçirmek suretiyle, başlangıçta üç yıl süreyle sınırlı olarak yetkilendirebilir. Tanınmış kuruluşun bu süre zarfındaki deniz emniyeti ve deniz kirliliğinin önlenmesine ilişkin bayrak ve liman devleti performans kayıtları ile Türkiye'deki yapılanmasının bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan hükümlere uygun olması ve İdare tarafından yapılan denetimlerde büyük uygunsuzluk bulunmaması halinde sınırlı yetkilendirme, aynı usulde yapılacak değerlendirme sonucunda İdare tarafından üçer yıllık sürelerle uzatılabilir. Süre sınırlı yetkilendirmeler bu Yönetmeliğin 28 inci ve 29 uncu maddelerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

    Değerlendirme Komisyonu

    Madde 7 - Değerlendirme Komisyonu, Müsteşarın veya Müsteşarın görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, uygun görülen genel müdürler, genel müdür yardımcıları veya daire başkanları ile bir hukuk müşaviri ve uygun görülen gemi sörvey kurulu başkanlarının katılımı ile en az yedi kişiden oluşur. Komisyon, uzmanlık gerektiren durumlarda konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan yardım alabilir.

    Komisyonun sekreterya hizmetleri, ilgili daire başkanlığı tarafından yerine getirilir.

    Yetki Devri Protokolü

    Madde 8 - Yetkilendirme için; Ek'te sunulan "İdare Tarafından İdare Adına Sörvey Yapma ve Sertifika Düzenleme Yetkisi Verilecek Kuruluşlar İçin Asgari Kriterler"i sağladığı ve gerekli diğer şartlara sahip olduğu tespit edilen ve talebi uygun görülen kuruluşlar ile Müsteşarlık arasında "Yetki Devri Protokolü" imzalanarak, İdare adına sınırlı veya sınırsız sürelerde tam, kısmi veya limitli yetkilerle sörvey yapma ve sertifika düzenleme yetkisi verilir.

    Yetki Devri Protokolü, IMO Deniz Güvenliği Komitesi ve Deniz Çevresini Koruma Komitesi MSC/Circ. 710 ve MEPC/Circ. 307 numaralı "İdare Adına Hareket Eden Kuruluşların Yetkilendirilmesi İçin Model Anlaşma" hükümleri de dikkate alınmak kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanır.

    Yetki Devri Protokolünde yukarıda belirtilen hükümlere ilave olarak, IMO'nun A.739 (18) numaralı Genel Kurul Kararı ile belirlenen "İdare Adına Hareket Eden Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Kılavuz" ve bu kılavuzun ekinde yer alan esaslar ile "İdare Adına Sörvey ve Sertifikalandırma Yapan Kuruluşların Denetim ve Belgelendirme İşlevlerinin Özellikleri" başlıklı A.789 (19) numaralı Genel Kurul Kararı ve eklerinde yer alan hususlar dikkate alınır.

    Kuruluşun hak ve yükümlülükleri bu protokolün taraflarca imzalanmasından sonra başlar.

    Gemilerin Yetkilendirilmiş Kuruluşa Kayıtları

    Madde 9 - Yetkilendirilmiş kuruluşlar, kayıt altına aldıkları gemilere ait tüm bilgileri idarenin belirleyeceği ya da uygun göreceği şekilde kaydetmek zorundadırlar. Kayıt altına alacakları geminin sörvey işlemlerine başlamadan önce veya en kısa zamanda, gemi ve yapılan/yapılacak sörveyler ile ilgili bilgileri İdareye bildirirler. Kuruluşlar gemiye ait önceki bilgilerle, gemiye daha önce yapılan sörveylere ilişkin raporları ve gerekli görülen diğer bilgileri İdareden isteyebilirler.

    Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kayıt altına alınmış tüm Türk bayraklı gemilere ait bilgiler İdarenin incelemesine açık tutulur. Bu bilgilerin, başka kurum/kuruluşlara açılması idarenin iznine tabidir. (Ek cümle: 03/01/2004 - 25335 S. R.G. Yön./1. md.) Bu bilgiler, yabancı ülke limanlarındaki liman devleti kontrollerinde, denetimin yapıldığı liman idaresinin incelenmesine açık tutulur.

    Gemilerin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Arasında Geçişleri

    Madde 10 - Gemilerin bir yetkilendirilmiş kuruluştan diğerine geçmeleri halinde; geminin kayıtlarından çıkacağı yetkilendirilmiş kuruluş ile kayıt altına alacak olan yetkilendirilmiş kuruluş, İdareye derhal bilgi verirler. Gemiye ait; geminin süresi dolmuş tüm sörveyleri, gemi için yapılmış ve fakat armatör tarafından yerine getirilmemiş tavsiyeler, geminin klas şartları, geminin işletim şartları veya geminin işletimini sınırlandıran yayımlanmış talimatlar, geminin bütün geçmişini gösterir dosyası ve benzeri gibi tüm bilgiler, geminin çıkacağı yetkilendirilmiş kuruluş tarafından üç iş günü içinde İdareye ve gemiyi kayıt altına alacak olan yetkilendirilmiş kuruluşa verilir.

    Gemiyi kayıt altına alacak olan yetkilendirilmiş kuruluş, geminin çıkacağı yetkilendirilmiş kuruluştan ve İdareden temin ettiği bilgilere bağlı olarak; tespit edilecek kusur ve eksiklikler bütünüyle giderilmedikçe, gemiye her hangi bir belge düzenleyemez. Gemiye her hangi bir belge düzenlemeden önce de, bu konuda yapmış olduğu sörveylerin yeri ve zamanı ile düzenleyeceği sertifikaların geçerlik süresi ve düzenlenme tarihi dahil, yürütülen işlemler konusunda İdareye ve geminin çıktığı yetkilendirilmiş kuruluşa bilgi verir. Yukarıda belirtilen bilgilerin dışında, mümkün olan en kısa zamanda, yapılan sörveylere ilişkin raporlar ve kontrol listeleri gibi bilgileri de İdareye ulaştırır.

    Yetkilendirilmiş kuruluşlar, diğer bir yetkilendirilmiş kuruluş tarafından belgesi iptal edilmiş veya güvenliğe ilişkin bir kusuru yahut eksikliği nedeniyle yetkilendirilmiş kuruluş değiştiren bir gemiyi kayıt altına alamaz, İdarenin onay ve talimatı olmadan bu gemiye belge düzenleyemezler.

    Genel Bildirim Yükümlülüğü

    Madde 11 - Yetkilendirilmiş kuruluşlar, yetkileri dahilinde olan ve kayıt altına aldıkları Türk bayraklı gemilerle ilgili filo bilgileri ile bu bilgilerdeki değişiklikleri üç ayda bir İdareye sunmak ve elektronik ortamda kolay erişilebilir şekilde İdarenin kullanımına açmakla yükümlüdürler. Bu bildirim aynı zamanda kuruluşun organizasyon yapısı, diğer faaliyetleri, bu Yönetmelik kapsamında ülkemizde yürütülen faaliyetlerde görev alan personel gibi bilgiler ile bu konulardaki değişiklikleri de içerir.

    Yetkilendirilmiş kuruluşlar yetkisinden çıkmış/çıkarılmış veya askıya alınmış gemilere ait bilgilerle, zamanı geçmiş sörvey ve denetimler ile kusur ve eksikliklere ilişkin bilgileri ve bu durumlarda yapılan işlemlere ait, güncelleştirilmiş gerekçeli raporu derhal İdareye sunmak ve elektronik ortamda kolay erişilebilir şekilde İdarenin kullanımına açmakla yükümlüdürler.

    Yetkilendirilmiş Kuruluşlarla İdare Arasında Bilgi Değişimi

    Madde 12 - Yetkilendirilmiş kuruluşlar, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki genel bildirim yükümlülüğüne ilave olarak;

    a) Yetkilendirildikleri konulara ilişkin uygulamakta oldukları tüm kural, form ve açıklamaların elektronik ortamda ve basılı doküman olarak kopyaları ve kullanım hakkına ilişkin teknik engel ve yasal kısıtlama olmadığı takdirde hesaplamalarda kullanılan yazılımların birer örneğini,

    b) Yetkileri dahilinde düzenlemiş oldukları tüm sertifikaların çoğaltılmasını önleyecek şekilde kırmızı renkli mühürle "COPY" yazılmış bir örneğini,

    c) Yetkileri dahilinde gemiye yapılan tüm işlemlerine ilişkin, form, rapor, kontrol listeleri ve planları ve idare tarafından gerekli görülmesi durumunda yapılan işlemlere ait yorumları içeren dokümanları,

    d) Uygulamakta oldukları tüm kural, tavsiye ve kodlara ilişkin güncellenmiş bilgileri,

    İdareye sunacaklardır.

    İdare, ulusal ve uluslararası mevzuat değişikliklerine istinaden, gerekli gördüğü durumlarda yukarıda belirtilen hususlara ek bildirimler talep etme hakkına sahiptir.

    Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Arası İletişim ve Koordinasyon

    Madde 13 - İdare, IMO'nun "Bayrak Devletlerinin IMO Enstrümanlarının Uygulamalarında Yardım İçin Kılavuz" başlıklı A. 847 (20) numaralı Genel Kurul kararında belirtilen hükümlere uygun olarak, yetkilendirilmiş kuruluşların teknik standartlarının uyumlaştırılması ve uygulamaların standartlaştırılması amacıyla, yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında bilgi ve deneyim aktarımı ile danışma amaçlı periyodik ilişkilerin gerçekleştirilmesini ve koordinasyonunu sağlar. İdare bu amaçla yılda en az bir defa tüm yetkilendirilmiş kuruluş temsilcilerinin katılacağı toplantı tertip eder. İdarenin koordinasyon işlevi, gemilerin yetkilendirilmiş kuruluş değişimlerini, yetkilendirilmiş kuruluştan çıkarılmış veya askıya alınmış gemilere ilişkin bilgilerin yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında aktarımını ve bunlara ilişkin teknik ayrıntıları da kapsar.

    Yetkilendirilmiş Kuruluşların Bildirimleri

    Madde 14 - İdare, kendi adına hareket etmek üzere Yetki Devri Protokolü ile yetkilendirdiği kuruluşları, IMO ve gerekli görülmesi durumunda diğer ülkelere, uluslararası ve bölgesel kuruluşlara ve komisyonlara bildirir.

    Uluslararası kuruluş ve komisyonlar tarafından başka ülkeler adına hareket etmek üzere yetkilendirilen tanınmış kuruluşlara ait gerekli bildirimler İdare tarafından yapılır.

    Program Dışı Sörveyler

    Madde 15 - İdarenin gerekli görmesi durumunda, yetkilendirilen kuruluşların kayıtlarında olan Türk Bayraklı gemiler İdarece belirlenecek ve yetkilendirilmiş kuruluşlara bildirilecek oranda program dışı sörveylere tabi tutulur. İdarece, söz konusu oranın belirlenmesinde yaş ve gemi tipi kriterleri göz önüne alınır. Bu kriterlere göre de öncelikli gemiler listesi belirlenir. İdarece belirlenecek bu oran her yıl %10'dan az olmayacaktır. Yetkilendirilen kuruluş, İdarenin belirleyeceği kriterlere göre kendi yetkisi dahilindeki gemilerin sayısı ve tipi gibi kısıtlamalarla bu orana ulaşmasının mümkün olmaması durumunda bu oranı İdarenin izniyle yetkisi dahilinde olan diğer gemilerle tamamlayabilir. Buna ilişkin rapor ve dökümanlar idareye bildirilir.

    İdare, istediğinde dilediği gemi için, dilediği yer ve kapsamda program dışı sörvey yapılmasını ve bu sörveye ilişkin rapor ve dokümanları talep edebilir.

    Liman Devleti Denetimleri

    Madde 16 - Yetkilendirilmiş kuruluşlar; tutulma söz konusu olsun veya olmasın, kayıtları altındaki Türk bayraklı bir geminin her hangi bir liman devleti denetimi sonucu tespit edilecek kusur ve eksiklikleri ile bunlara ilişkin yürütülen/yapılan işlemler konusunda ve İdarenin talep edeceği diğer konularda, İdareyi sürekli bilgilendirirler. Bu işlemlere ilişkin tüm bilgi, belge ve rapor v.b. dokümanlar mümkün olan en kısa zamanda İdareye sunulur.

    Yetkilendirilmiş kuruluşlar, kayıtları altındaki gemilere yabancı limanlarda yapılan liman devleti denetimi sonucunda tespit edilen eksikliklerle ilişkili olarak, İdarenin bilgisi dahilinde denetimin yapıldığı yabancı liman idaresi ile işbirliği yaparlar.

    İdare, gerekli gördüğü takdirde, İdarenin sörvey yaparak sertifika düzenlediği gemilerin liman devleti denetimi sonucu tespit edilen ve belirli bir süre içerisinde giderilmesi gereken eksikliklerinin giderilip giderilmediğini, gemiyi kaydı altına almış yetkilendirilmiş kuruluşa kontrol ettirebilir.

    İdare Tarafından Belirlenecek Çalışmalara Katılım

    Madde 17 - Türk denizciliğinin ve gemi inşa-onarım sanayiinin gelişmesi, seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin yükseltilmesi amacıyla, İdare tarafından her bir yetkilendirilmiş kuruluş için ayrı olarak belirlenen veya tüm kuruluşlara seçim yapmaları için önerilen; deniz güvenliğinin güçlendirilmesi, deniz çevresinin korunması, risk yönetimi, kalite standartları, bakım-onarım teknikleri, taşımacılık modları, bayrak devleti uygulamaları, mevzuat hazırlanması gibi konularda, İdare ile birlikte veya yetkili kuruluş tarafından her yıl en az bir proje hazırlanır ve hazırlanan proje ile birlikte tüm dokümanlar ve raporlar, belirlenen süre içerisinde İdareye teslim edilir. Projenin hazırlanmasının bir yılı aşması, ertesi yılda yeni proje hazırlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

    Seminer ve Konferanslar

    Madde 18 - Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İdarenin kuruluşlar bazında belirleyeceği yıllık program dahilinde, mevcut ve/veya yürürlüğe girecek yeni uygulamalar hakkında yılda en fazla iki kez, İdareye ve kayıtları altında gemisi bulunan firmalara seminer ve/veya konferanslar düzenlerler.

    Yetkilendirilmiş kuruluşlar, her yılın Aralık ayında, takip eden yıl içinde düzenleyecekleri tüm eğitim programlarının, seminerlerin veya konferansların listesini İdareye sunarlar. İdare tarafından uygun görülen eğitim programlarına İdarenin personeli arasından İdarece tespit edilen en fazla üç kişi için bedelsiz katılım sağlanır. Bu uygulama, yıllık program dışı olan ve münferiden yapılan eğitim programları, seminerler ve konferanslar için de geçerli olup, İdareye uygun bir zaman öncesinde bildirilir.

    Yorumlar, Eşdeğer Uygulamalar ve Muafiyetler

    Madde 19 -Yetkilendirilmiş kuruluşlar, uluslararası belgelerin teknik şartlarını yorumlayabilir ve bu belgelerin sınırları içerisinde ve teknik şartlarına uygun olan eşdeğer belgeleri kabul edebilir.

    Eşdeğer uygulamaların belirlenmesi ile birlikte, ulusal ve uluslararası kuralların uygulanması ve sertifika düzenlenmesi konusunda yorum ve bu kuralların yerine ikame edilebilecek uygulanabilir kuralların kabulünde İdare öncelik hakkına sahiptir.

    Ulusal ve uluslararası kuralların gereklerinden muaf tutma yetkisi tamamen İdareye aittir.

    Lisan

    Madde 20 - (Değişik madde: 03/01/2004 - 25335 S. R.G. Yön./2. md.)

    Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından sörvey, sertifikalandırma ve denetimlere ilişkin kullanılan kural, düzenleme, talimat ve formlardan, İdare tarafından belirlenecek/talep edilecek olanları Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir ve tercüme edilir.

    Yetkilendirilen Kuruluşların Türkiye Temsilciliği

    Madde 21 - İdare tarafından yetkilendirilecek kuruluşlar, bu Yönetmelikte belirtilen koşulların yanı sıra, Yurt içinde, Türk Kanunlarına uygun ve yerleşik bir daimi temsilcilik bulundurmak zorundadırlar. Yeni inşa edilecek gemilerin yetkilendirilmiş kuruluşların kural ve denetiminde inşa edilmesi durumunda, geminin inşa edildiği bölgede de daimi kadrolu eleman bulundurulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Mali Sorumluluk, Karşılıklı Hak ve Yükümlülükler

    Mali Sorumluluk

    Madde 22 - Yetkilendirilmiş kuruluşun ve/veya yetkilendirilmiş kuruluş adına hareket eden diğer kuruluşların, bunların personelinin, acentelerinin veya diğerlerinin fiillerinden kaynaklanan sorumluluk hallerinde, sorumluluğu doğuran fiillerin mahkeme kararı ile sabit olması kaydıyla;

    a) Kasıtlı fiillerden kaynaklanan kayıp, yaralanma, işgücü kaybı ve ölüm gibi bedensel zararlara ilişkin sorumluluğun nihai ve kesin olarak İdareye yüklendiği hallerde; İdare, tüm zarar tutarı için yetkilendirilmiş kuruluşa rücu eder.

    b) İhmali fiillerden kaynaklanan kayıp, yaralanma, işgücü kaybı ve ölüm gibi bedensel zararlara ilişkin sorumluluğun nihai ve kesin olarak idareye yüklendiği hallerde; İdare, kusuru oranında yetkilendirilmiş kuruluşa rücu eder. Herhalde bu tutar dört milyon EURO'yu geçemez.

    c) Kasıtlı veya ihmali fiillerden kaynaklanan ve malın kaybı, hasarı, değerinin azalması gibi maddi zararlara ilişkin sorumluluğun nihai ve kesin olarak idareye yüklendiği hallerde; İdare, kusuru oranında yetkilendirilmiş kuruluşa rücu eder. Herhalde bu tutar iki milyon EURO'yu geçemez.

    Karşılıklı Hak ve Yükümlülükler

    Madde 23 - İdare, Türk bayrağı taşıyacak/taşıyan gemilerin, tekne, makine, elektrik ve kontrol sistemleri açısından; ulusal kurallara veya gerekli görülmesi durumunda yetkilendirilmiş kuruluşlardan herhangi birinin kurallarına uygun olarak inşa edilmesine yönelik ve bu hususun devamlılığını sağlayacak tedbirler alır.

    Yetkilendirilmiş kuruluşun kural ve denetimi dahilinde inşası tamamlanmış gemilere, geçerli bir engel olmadıkça yetkilendirilmiş kuruluş tarafından Klas Sertifikası verilir. Yetkilendirilmiş kuruluşlar, yukarıda belirtilen hususlara ilişkin kurallarının İdare tarafından eşdeğer sayılarak kullanılmasına izin vermek ve uygulamayı kolaylaştıracak belge, doküman ve araçları sağlamakla yükümlüdürler.

    Harmonize Sörvey ve Sertifikalandırma Sistemi (HSSC)

    Madde 24 - İdarece yetkilendirilmiş kuruluşlar, Harmonize Sörvey ve Sertifikalandırma Sistemi (HSSC)'ne göre Türk bayraklı gemilerin denetimi, belgelendirilmesi ve onayı ile ilgili uygulamalarda aşağıda belirtilen hususlar dahilinde hareket ederler;

    a) Uluslararası kurallara göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelere yönelik sörveyler İdare veya İdare tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

    b) Gemi yurt dışında olduğu takdirde; İdarenin gerekli gördüğü durumlarda, uluslararası kurallara göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelere yönelik başlangıç, yenileme ve ilave sörveylerin/denetimlerin yapılması ve sertifika/belge düzenlemesi için, yetkilendirilmiş kuruluşlar o iş için bir seferlik olarak yetkilendirilebilir.

    Bu durumda yetkilendirilmiş kuruluş yapacağı sörvey sonucunda geçici veya kısa süreli sertifika/belge düzenler. Bu şekilde yapılan sörveye ve düzenlenen sertifikaya/belgeye ait tüm sörvey/denetim raporları ve belgeler İdareye sunulur. Yapılan işlemlerin yeterli bulunması durumunda da İdare tarafından tam süreli sertifika düzenlenir.

    İdare, gerekli görmesi durumunda yıllık, ara, periyodik ve ilave sörveyler için de yetkilendirilmiş kuruluşlara bu bent hükümlerine göre yetki verebilir.

    c) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İdare adına yürütülen sörveylerde sörvey sonucu tatminkar ise, belgenin yapılan sörveyle ilgili bölümünü onaylayarak, bu onayın teyidi için yapılan sörvey hakkında gerekli bilgiler ile birlikte İdareye sunar. Sörvey sonucunun tatminkar olmaması durumunda, İdare giderilmemiş eksiklikler için bilgilendirilir.

    d) IMO'nun "Hareketli Kıyısal Sondaj Birimleri" (Mobil Offshore Drilling Units- MODU), "Özel Amaçlı Gemiler" (Special Purpose Ships-SPS), "Dinamik Destekli Gemiler" (Dynamically Supported Craft-DSC) ve "Yüksek Hızlı Gemiler" (High Speed Craft- HSC) kodlarına ilişkin özel sertifikaların düzenlenmesi veya yenilenmesi ile ilgili sörveyler İdare tarafından yapılır. Olağanüstü durumlarda İdare bu sörveylerin icrasını her bir işlem için ayrı olarak yetkilendirilmiş kuruluşlara verebilir. Böyle bir yetkilendirme olması durumunda, yetkilendirilmiş kuruluş yapılan sörveye ait tüm belge ve dokümanları İdareye ibraz eder. İdarenin yeterli bulması durumunda gerekli sertifika düzenlenir.

    e) Haberleşme cihazlarının sörveyleri ve belgelendirilmesi hizmetleri İdare tarafından, ruhsat ve tesis izni hizmetleri ise Telekomünikasyon Kurumu tarafından yürütülür. Olağanüstü durumlarda ve gemi yurtdışında ise, İdare bu sörveylerin icrası için de Telekomünikasyon Kurumunu bilgilendirerek yetkilendirilmiş kuruluşlara yetki verebilir.

    Yetkilendirilmiş kuruluşun yaptığı sörvey sırasında, telsiz kayıtlarında bir değişiklik tespit edilmesi veya geminin yeni millileşiyor olması halinde, yetkilendirilmiş kuruluş, detaylı telsiz kayıtlarını ruhsat düzenlenmesine esas olmak üzere İdareye verir.

    f) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sörveyler, IMO'nun "Harmonize Sörvey ve Sertifikalandırma Rehberi" başlıklı A. 746 (18) Genel Kurul Kararı ve bu karara değişiklik getiren kararlar ile bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülür. Bu kapsamda sertifikalandırmaya yönelik sörveyler; başlangıç, yenileme, periyodik, ara, yıllık, ilave, dış kaplama-karina sörveylerinden oluşur.

    g) Başlangıç, yenileme ve ilave sörveyleri içeren uluslararası sertifikalara ait, inşa emniyet, teçhizat emniyet ve radyo emniyet sörveyleri sadece İdarece yapılacaktır. Özel durumlarda İdare bu maddenin (b) bendi hükmüne göre işlem yapabilir.

    h) Bu maddenin (g) bendinde belirtilen sertifikalar dışındaki uluslararası sertifikalara ait sörveyler, yetkilendirilmiş kuruluşlarca, Yetki Devri Protokolü ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülür. Bu sörveylere ilişkin olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen belge ve sertifikalar ile onaya yönelik işlemler İdareye bildirilir.

    Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Emniyet Kodu

    Madde 25 - ISPS Kod Bölüm B'deki hükümler göz önüne alınarak Denizde Can ve Mal Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi Bölüm XI-1, XI-2 ve ISPS Kod A gereklerini yerine getirmek amacıyla; gemi emniyet planı veya ona ait değişikliklerin onaylanması, geminin Kod Bölüm A ve Kısım XI-2 gereklerine uygunluğunun doğrulanması veya sertifikalandırılması ile kıyılarımızda bulunan liman tesisi emniyet değerlendirmelerini ve buna bağlı olarak liman tesisi emniyet planını yapmak ve yönetmek görevleri, İdare tarafından İdarece belirlenecek şartlarda, Denizde Can ve Mal Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi Kural I/6'da tanımlanan ve anılan sözleşmenin Bölüm XI-1/1 kuralı gereklerini yerine getiren ve en az Kod'un B Bölümünün paragraf 4.5'deki emniyetle ilgili uzmanlık koşullarını da içeren kuruluşlara devredilebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hizmet Ücreti, Denetim, Yetkilerin Askıya Alınması veya İptali

    Hizmet Ücreti

    Madde 26 - Yetkilendirilmiş kuruluşlar, yetkileri kapsamında yerine getirecekleri görevler için, doğrudan hizmet talep eden kişi/kuruluştan ücret alabilirler. Bu ücret, yapılacak işin özelliği ve süresi dikkate alınarak, benzer iş için alınacak emsal ücret tutarını aşmayacaktır.

    Yetkilendirilmiş Kuruluşların Denetimi

    Madde 27 - İdare veya İdare tarafından belirlenecek bağımsız bir denetim kuruluşu, Yetki Devri Protokolü kapsamında belirlenen görevlerin usulüne uygun yürütülüp yürütülmediğini ve yetkilendirilmiş kuruluşun yetkilendirilme aşamasındaki durumunu muhafaza edip etmediğini yılda en az bir defa olmak üzere denetler ve bir rapor oluşturur.

    Söz konusu denetim, yetkilendirilmiş kuruluşun, deniz güvenliği ve kirliliğin önlenmesi ile ilgili faaliyet kayıtları ile kaza ve liman devleti kontrolüne ilişkin kayıtları, yetkilendirilmiş kuruluşça yapılan sörveyler, ofis, teçhizat, personel kalitesi ve eğitimleri gibi hususları ve bu Yönetmelik ekinde yer alan kriterlere uygunluğun devam etmediği hususu ile beraber, İdarece talep edilmesi durumunda yetkilendirilmiş kuruluşun kendi kalite sisteminin yıllık denetim kayıtlarını içerir.

    Her yıl, yetkilendirilmiş kuruluşa kayıtlı Türk bayraklı gemi sayısının %10'undan az olmamak kaydıyla, İdarece seçilecek gemilere İdare tarafından rasgele ve ayrıntılı olarak program dışı sörvey yapılır ve rapor oluşturulur.

    Yetkilerin Kısıtlanması ve Askıya Alınması

    Madde 28 - Yetkilendirilmiş kuruluşun bu Yönetmelik kapsamında belirtilen görev ve yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirmediği anlaşıldığında; deniz güvenliği ve kirlililiğin önlenmesine ilişkin faaliyet kayıtları ve bu Yönetmeliğin 27 nci maddesi uyarınca yapılan program dışı sörveylere ilişkin kayıtlar ile kaza ve liman devleti kontrolüne ilişkin kayıtlara bağlı olarak performansının kötüleştiği görüldüğünde veya yapılan/yaptırılan denetimler sonucunda kayıtların tam ve düzgün olarak tutulmadığının ve/veya uyumsuzluklar olduğunun veya bu Yönetmelik ekinde belirtilen yetkilendirme için gerekli asgari kriterleri devam ettiremediğinin tespit edilmesi durumunda, yetkilendirilmiş kuruluş İdare tarafından yazılı olarak uyarılarak, bir ay içinde gerekli önlemlerin alınması ve/veya düzeltmelerin yapılması istenir.

    İdarece kurulacak bir komisyon marifetiyle, yetkilendirilmiş kuruluşun görüşü de alındıktan sonra bir aylık sürenin bitiminde yapılacak denetim sonucunda; uyarılmayı gerektiren sebeplerin tam olarak ortadan kalkmadığı tespit edilirse, İdare yetkilendirilmiş kuruluşun yetkilerini kısıtlayabilir veya üç aylık bir süre için askıya alabilir. Bu süre içerisinde/sonunda yetkilendirilmiş kuruluşun talebi üzerine yapılacak denetimde, uyarılmayı gerektiren sebeplerin ortadan kalktığı tespit edilirse, kısıtlama veya yetkinin askıya alınması işlemi iptal edilir.

    Yetkileri askıya alınan yetkilendirilmiş kuruluşlar, yetkilerinin askıya alındığı süre içerisinde, bu Yönetmelik kapsamında hiçbir sörvey/denetim işlemi yapamaz ve sertifika/belge düzenleyemez ve/veya yenileyemezler. Ancak, daha önce verilmiş olan belgeler/sertifikalar geçerliliklerini korur.

    İdarece, yetkileri kısıtlanan veya askıya alınan kuruluşlar tüm ilgili kurum/kuruluşlara gecikmesiz olarak bildirilir.

    Yetkinin İptali

    Madde 29 - Yetkilendirilmiş kuruluşların;

    a) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre yetkilerinin askıya alınması veya kısıtlanması süresi sonunda uyarılmayı gerektiren sebeplerin devam ettiğinin, bu süre sonunda yapılan denetimde de tespit edilmesi,

    b) Yetkilendirilmiş kuruluşa bu Yönetmelik kapsamında verilmiş yetkilerin iki yıl içerisinde iki defadan fazla kısıtlanması ve/veya askıya alınması halinde

    İdarece tüm yetkileri iptal edilir.

    Bu Yönetmelik kapsamında imzalanan Yetki Devri Protokolleri, İdare tarafından görülen lüzum üzerine, her hangi bir sebep göstermeden ve bir yıl önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla iptal edilebilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Saklı Hükümler

    Madde 30 - İdare, bu Yönetmelikte atıfta bulunulan IMO'nun tüm Uluslararası Konvansiyonlarında, Genel Kurul Kararlarında, Kural ve Rehber ile diğer dokümanlarında ve bunların eklerinde söz konusu olabilecek uluslararası geçerliliği olan tüm değişiklikleri, düzeltmeleri ve yeni ek gibi düzenlemeleri uygulama hakkını saklı tutar.

    Uluslararası Çalışmalara Katılım

    Madde 31 - İdare tarafından, bayrak devleti adına hareket edecek organizasyonlar ve bu organizasyonların yapacakları çalışmalar ve yetkileri hakkında çalışma yapacak uluslararası kuruluş, bölgesel komisyon ve çalışma gruplarına daimi veya geçici temsilci görevlendirilebilir.

    Gerekli görülmesi ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmaması kaydıyla, bu komisyon ve kuruluşların çalışma usulleri ve alacakları kararlar, genelgeler ile düzenlenerek yürürlüğe konulur.

    Uyuşmazlık Hallerinde Yetkili Mahkeme

    Madde 32 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

    Geçici Madde 1 - (Ek madde: 03/01/2004 - 25335 S. R.G. Yön./3. md.) ( 03/01/2004- 25335 S. R.G.Yön./3.md. göre 31/12/2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan yetkilendirilmiş kuruluşlar ile 31/12/2003 tarihine kadar geçerli olarak yapılmış önceki yetki devri protokolleri, geçerlik süresine bakılmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre yetki devri protokolü yapılana kadar uygulanmaya devam olunur.

    Yürürlük

    Madde 33 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 34 - Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    EK

    İDARE TARAFINDAN İDARE ADINA SÖRVEY YAPMA VE SERTİFİKA DÜZENLEME YETKİSİ VERİLECEK KURULUŞLAR İÇİN ASGARİ KRİTERLER

    1. GENEL GEREKLER;

    1.1 Yetkilendirilecek kuruluşlar, gemilerin dizayn ve konstrüksiyonunun değerlendirilmesi ile ilgili olarak kapsamlı deneyimlerini dokümante edebilmelidir.

    1.2 Yetkilendirilecek kuruluşlar; 100 Groston'un üzerinde, okyanusa çıkmaya elverişli en az bin adet gemiden müteşekkil ve en az toplam 5.000.000 Groston'luk bir filoyu klası altında tutuyor ve bunun için de en az yüz adet seçkin sörveyör istihdam ediyor olmalıdır.

    1.3 Gemilerin dizaynı, konstrüksiyonu ve periyodik denetimleri ile ilgili olarak yayınlanmış, devamlı olarak güncelleştirilen ve araştırma/geliştirme sonuçlarına göre iyileştirilen ayrıntılı ve yetkin kurallara sahip olmalı ve bunları dokümante edebilmelidir.

    1.4 Her yıl sicil kitabı yayınlamalı ya da elektronik ortamda kolay erişilebilir şekilde güncel tutulmalıdır.

    1.5 Gemi sahipleri veya gemi inşaatçıları veya gemi üretimi, teçhizi, bakımı, onarımı, ve işletimi konularında ticari faaliyet gösteren diğer kuruluşlar tarafından kontrol edilmemelidir. Gelirleri ağırlıklı olarak tek bir ticari kuruluşa bağlı gemiler bazında olmamalıdır. Gemi sahibi ya da işleticisi konumunda olan ve/veya gemi sahibi yada işleticileri ile iş ilişkisi, kişisel veya ailevi bağlantısı olan yetkilendirilmiş kuruluşlar, İdare adına hareket edemezler ve bu husus bu kuruluşların çalıştırdıkları sörveyörler için de geçerlidir.

    1.6 Yetkilendirilecek kuruluşlar "Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik" hükümleri ve " İdare Adına Sörvey Yapma ve Sertifika Düzenleme Yapan Kuruluşların Sörvey Yapma ve Sertifika Düzenleme İşlevlerinin Özellikleri" başlıklı A. 789 (19) numaralı IMO kararının ekinde belirtilen gereklere uygun olarak çalışmalıdır.

    2. ÖZEL GEREKLER;

    2.1 Yetkilendirilecek kuruluşlar;

    a) Kayıt altına aldıkları gemilerle ilgili çalışmaları yürütebilecek yetkin teknik, idari, destek ve araştırma personeline sahip olmalı; bu personel, kuralların geliştirilmesi ve uygulaması çalışmalarını da yürütebilecek yeterlikte olmalıdır.

    b) Dünya çapında yaygın kadrolu personele/sörveyörlere sahip olmalı veya diğer tanınmış kuruluşların kadrolu personelini/sörveyörlerini kullanabilmelidir.

    2.2 Yetkilendirilecek kuruluşlar ahlak prensiplerine (Code of Ethics) sahip olmalıdır.

    2.3 Yetkilendirilecek kuruluşlar, İdare ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerinde gizlilik prensiplerine uyacak tarzda yönetilmelidir.

    2.4 Yetkilendirilecek kuruluşlar İdare tarafından istenilecek her türlü bilgiyi istenilen sürede İdareye ve ilgili diğer taraflara verebilecek olanaklara sahip olmalıdır.

    2.5 Yetkilendirilecek kuruluşların yönetimleri, kuruluşun kalite ile ilgili politikasını kararlaştırmalı ve dokümante etmeli; bu politikanın kuruluşun her seviyesinde anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamalıdır. Kalite politikası, deniz güvenliği ile deniz kirliliğinin önlenmesine ilişkin hedef ve göstergeleri kapsamalı.

    2.6 Yetkilendirilecek kuruluşlar, Türkiye'deki ve Türk bayraklı gemilere ilişkin yürüttükleri faaliyetleri konusunda, muayene kuruluşlarına ilişkin EN 45004 (ISO 17020) ve EN 29001 (ISO 9001)'e göre uygun ve etkin bir iç kalite sistemine sahip olduklarını TÜRKAK-Türk Akreditasyon Kurumuna yaptıracakları inceleme ile kanıtlamalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.

    Ayrıca;

    a) Kuruluşun kuralları sistematik bir şekilde oluşturulmalı, sürekli ve düzenli olarak güncellenmeli,

    b) Kuruluşun kuralları bunların uygulanma kalitesine ilişkin değerlendirmeyi yapacak iç denetim sistemine sahip olmalı,

    c) İdare adına sörvey ve sertifikalandırma yapmak üzere yetkilendirilmiş olduğu konulardaki uygulamanın kalitesine ilişkin değerlendirmeyi yapacak ve ulusal kural ve uluslararası sözleşmelere uygunluğunu kontrol edecek bir iç denetim sitemine sahip olmalıdır.

    d) Personelin kaliteye etki edebilecek olan sorumlulukları, yetkileri ve ilişkileri tanımlanmış ve dokümante edilmiş olmalıdır.

    e) Bütün işler kontrollü koşullarda yapılmalıdır.

    f) Kuruluş, bünyesinde istihdam edilen sörveyörler ile teknik ve idari personel tarafından yürütülen işlerin düzenli ve sürekli olarak kontrol edildiği bir kontrol mekanizmasına sahip olmalıdır.

    g) Kuruluşun yetkilendirildiği işlere ilişkin kontroller, kuruluşun kadrolu sörveyörleri veya İdarece yetkilendirilmiş diğer kuruluşların kadrolu sörveyörleri tarafından gerçekleştirilmelidir. Kadrolu sörveyörler, sörvey yaptıkları gemi tipi ve yaptıkları sörvey ve uygulanacak kurallar hakkında yeterli bilgileri taşımalıdır.

    h) Kuruluş, sörveyörlerinin niteliklerinin ve bilgilerinin geliştirilmesini hedefleyen bir sisteme sahip olmalıdır.

    i) Kuruluş, kalite sisteminin etkin çalıştığını ve verilen hizmetlerin gereken standartlara uygunluğunu belgeleyen kayıtları tutmalıdır.

    j) Kuruluş, tüm birimlerinin faaliyetlerinde, planlı ve yazılı ayrıntılı bir kalite iç denetim sistemi oluşturmuş olmalıdır.

    k) Kuruluş, Harmonize Sörvey ve Belgelendirme Sistemi (HSSC) gereği yapacağı, sörvey ve muayeneleri, IMO'nun "Harmonize Sörvey ve Belgelendirme Kılavuzu" başlıklı A. 746 (18) sayılı Genel Kurul Kararı ve eklerindeki taleplere uygun olarak gerçekleştirmelidir.

    l) Kuruluşun merkez ofisi, bölgesel ofisleri, sörvey ofisleri ve sörveyörleri arasında ve diğer yetkilendirilmiş kuruluşlar ve sörveyörleri arasında açık ve doğrudan sorumluluk ve kontrol mekanizması kurulmuş olmalıdır.

    2.7 Yetkilendirilecek kuruluşlar;

    a) Tekne, makine, elektrik ve kontrol donanımı ilgili olarak, SOLAS kurallarının uygulanmasını, Yolcu Gemisi Teçhizat Emniyet Sertifikası ile Uluslararası Yükleme Sınırı Sertifikasının düzenlenmesini sağlayacak tarzda, ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde kendi kurallarını oluşturmalı, geliştirmeli ve güncelleştirmelidir.

    b) Uluslararası sözleşmeler gereği düzenlenecek sertifikalarla ilgili tüm muayene ve sörveyleri, nitelikli personel kullanarak yürütmeli; IMO'nun A. 788 (19) sayılı ve "Uluslararası Güvenli Yönetim Kodu Uygulama Kılavuzu" başlıklı kararı ve ekinde yer alan Uluslararası Güvenli Yönetim (ISM) Sistemi sörveyleri ve belgelendirmesini gerçekleştirebilecek ve sürdürecek yapıya sahip olmalıdır.

    2.8 Kuruluş, kalite sistemini, İdarenin tanıdığı/belirlediği Türkiye'de yerleşik bir tanınmış kuruluş aracılığıyla belgelendirmiş olmalıdır.

    2.9 Kuruluş, kurallarını geliştirmede İdarenin ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası kuruluşların görüşlerini de almalıdır.

    2.10 (Ek madde: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\3.mad) Yetkilendirilecek kuruluşun sörveyörleri ve teknik personeli işlerini, patent, lisans, yöntem bilgisi veya kullanımı uluslararası düzeyde ya da ulusal düzeyde yasal koruma altında olan her türlü bilgi dahil olmak üzere, tersanelerin, ekipman tedarikçilerinin ve gemi sahiplerinin fikrî mülkiyet haklarına halel getirmeden yapar ve her ne şart altında olursa olsun inşa ve onarım halindeki gemilerin denetim, kontrol ve izleme işleri sırasında edinilen ticari özellikli bilgileri başkalarına aktaramaz ve ifşa edemez.

    Mevzuat Kanunlar