ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 29/11/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25301

    Özelleştirme Yüksek Kurulundan

    Amaç

    Madde 1 - (Değişik madde: 11/08/2004 - 25550 S.R.G. Yön/1.mad) *1* Bu Yönetmeliğin amacı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personel ile özelleştirme programına alınan kuruluşların ve bu kuruluşlara bağlı ortaklıkların Genel Müdürlerinin disiplin amirlerini tespit etmek ve uyulacak esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çalışanlar ile 4046 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine göre çalışan sözleşmeli personel ile Özelleştirme Programına alınan kuruluşun Genel Müdürü hakkında uygulanır.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4046 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 124 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Karulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Disiplin Kuralları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik"in 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Üst Disiplin Amiri

    Madde 4 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı personeli ve Özelleştirme Programına alınan kuruluşun Genel Müdürünün ÜstDisiplin Amiri Başbakan veya yetkilerini devredeceği ilgili Bakandır.

    Disiplin Amirlerinin Tayin ve Tespitine İlişkin Esaslar

    Madde 5 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda;

    a) (Değişik bend: 11/08/2004 - 25550 S.R.G. Yön/2.mad) *2* Başkan, idari yönden kendisine bağlı bütün personel ile özelleştirme programına alınan kuruluşların ve bağlı ortaklıklarının Genel Müdürlerinin,

    b) Başkan Yardımcıları, idari yönden kendilerine bağlı bütün personelin,

    c) Daire Başkanlıkları, idari yönden kendilerine bağlı bütün personelin,

    d) I. Hukuk Müşaviri, idari yönden kendilerine bağlı bütün personelin,

    e) Hukuk Müşaviri, idari yönden kendilerine bağlı bütün personelin,

    f) Proje Grup Başkanları, idari yönden kendilerine bağlı bütün personelin,

    e) Daire Tabibi, idari yönden kendilerine bağlı bütün personelin,

    disiplin amiridirler.

    Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Disiplin Kuralları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uygulanır.

    (Ek fıkra: 11/08/2004 - 25550 S.R.G. Yön/3.mad) Özelleştirme programına alınan kuruluşların ve bu kuruluşlara bağlı ortaklıkların, disiplin yönetmeliklerinde yer alan bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmaz.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 7 - 10/8/1995 tarihli ve 22370 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 11/08/2004 - 25550 S.R.G. Yön/5.mad) Bu Yönetmelik kapsamındaki personel konusunda yetkili disiplin kurulları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında oluşturulan disiplin kurullarıdır.

    Yürürlük

    Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - (Değişik madde: 11/08/2004 - 25550 S.R.G. Yön/4.mad) *3* Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan veya görevlendireceği ilgili Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar