TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMBAR YÖNETMELİĞİ

    TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMBAR YÖNETMELİĞİ

    Resmi Gazete Tarihi: 31/12/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25333

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatlarında bulunan malzemelerin tesellümü, ambara girişi, stoklanması, ambardan çıkışı sırasında yapılacak her türlü ambar işlemleri ile ambarların kuruluş ve işleyişlerine ait usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki 08/06/1984 tarihli 233 sayılı ve 22/01/1990 tarihli 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 05/02/2001 tarihli 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 29/06/2001 tarihli 24447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ana Statüsü hükümlerini kapsar.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

    b) Merkez: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ Genel Müdürlüğünü,

    c) Ünite : TEİAŞ'ın Merkez ve Taşra teşkilatına bağlı müstakil birimlerini,

    d) Ambar : TEİAŞ Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatının yatırım ve işletme faaliyetleri için gerekli olan malzeme ile taşıt, iş makinesi ve teçhizatla bunlara ait yedeklerin ve işletme faaliyetleri için gerekli olan diğer malzemelerin toplu halde korunduğu açık ve kapalı alanları,

    e) Yatırım Malzemesi: Bütçeden doğrudan alımı yapılamayan, yıl içinde ödeneği ve proje numarası belirlenerek alımı yapılan malzemeleri,

    f) İşletme Malzemesi: İşletme faaliyetleri için temin edilen malzemeleri,

    g) İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Malzeme: Çeşitli nedenlerle uzun süre hareket görmeyen ve kullanım alanı kalmayan ihtiyacın çok üstünde olması nedeniyle hizmette kullanılmasına, tüketilmesine olanak bulunmayan yeni (kullanılmamış) kullanılmış (sağlam) veya onarım ile kullanılabilir durumdaki her türlü parçaları ve malzemeleri,

    h) İhtiyaç Dışı (kullanılamaz) Malzeme: Normal hizmet süresini doldurarak servis dışı bırakılan veya herhangi bir nedenle hizmete konulması mümkün olmayan, bakım ve onarımla dahi kullanılmasına imkan bulunmayan bozulmuş, hasarlanmış, yıpranmış veya eskimiş her türlü malzemeleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Ambar Tipleri ve Çeşitleri

    Ambar Tipleri

    Madde 5 - Her türlü malzemenin toplu halde korunduğu ambar tipleri aşağıda tanımlanmıştır.

    Kapalı Ambar: Her tarafı kapalı beton, kagir, ahşap, çelik, saç, çinko ve benzeri malzemeden yapılmış bina ve barakalardır.

    Açık Ambar: Çevresi duvar, tel örgü, tel çit ve benzeri malzeme ile çevrilmiş sahalardır.

    Sundurma: Ambar sahası içinde bulunan etrafı açık, üstü kapalı bölümlerdir.

    Ambar Çeşitleri

    Madde 6 - Malzemelerin cinslerine ve kullanım amaçlarına göre korunacağı ambar çeşitleri aşağıda tanımlanmıştır.

    Yatırım Ambarı: TEİAŞ Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatlarının yatırım faaliyetleri için kullanacakları malzemelerin korunduğu yerlerdir.

    İşletme Ambarı: TEİAŞ Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatlarının işletme faaliyetleri için kullanacakları malzemelerin korunduğu yerlerdir.

    Fiktif Gümrük Ambarı: İthal edilen malzemelerin gümrük işlemleri tamamlanıp, ilgili yerlere sevki yapılıncaya kadar korunduğu yerlerdir.

    Transit Ambar: İhtiyacı karşılamak üzere temin edilen ve uzun müddet bekletilmeyecek olan malzemelerin sevki yapılıncaya kadar korunduğu yerlerdir.

    Koltuk Ambarı: İmalat, Tesis ve İşletme çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi için her an ihtiyaç duyulacak malzemelerin stoklanıp korunduğu yerlerdir.

    İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Malzeme Ambarı: Çeşitli nedenlerle uzun süre hareket görmeyen atıl durumdaki malzemenin transferi veya satışı yapılıncaya kadar muhafaza edildiği yerdir.

    İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzeme Ambarı: Çeşitli nedenlerle kullanılamaz duruma gelmiş, bakım ve onarımla dahi kullanılma imkanı olmayan malzemenin satışı yapılıncaya kadar muhafaza edildiği yerdir.

    Taşıt ve İş Makineleri Yedek Parça Ambarı: Taşıt ve İş makineleri için ihtiyaç duyulan yedek parçaların korunduğu yerlerdir.

    Akaryakıt ve Madeni Yağ Ambarı: Akaryakıt ve madeni yağların korunduğu yerlerdir.

    Parlayıcı ve Patlayıcı Madde Ambarı: Parlayıcı ve patlayıcı maddeleri korumak amacı ile bu konuda yürürlükteki mevzuata uygun olarak diğer ambarlar dışında kurulan özel yerlerdir.

    Kimyasal Madde Ambarı: Patlayıcı özelliğe sahip olmayan her türlü kimyasal malzemenin korunduğu yerlerdir.

    Gıda Ambarı: Gıda maddelerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak korunduğu yerlerdir.

    Malzeme Kalite Kontrol, Teslim-Tesellüm Ambarı: Merkez ve Taşra Teşkilatına gelen malzemelerin, Kalite Kontrol ve Teslim-Tesellüm işlemlerinin tamamlanıncaya kadar korunduğu yerlerdir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Ambarların Kuruluş Esasları

    Ambar Yerlerinin Seçimi

    Madde 7 - İhtiyaç gereği kurulması uygun görülen ambarların yerinin seçiminde;

    a) Ulaşıma elverişli,

    b) Yükleme ve boşaltmaya uygun,

    c) Su baskını ihtimali olan yerlerden uzak,

    d) Emniyeti kolayca sağlanabilen yer olması,

    gerekir.

    Ambar Emniyeti

    Madde 8 - Kapalı ve açık ambarların emniyetinin sağlanması için aşağıda belirtilen tedbirler alınmalıdır.

    a) Yangın tehlikesine karşı ambarlar arasında gerekli emniyet mesafesi bırakılmalıdır.

    b) Parlayıcı ve Patlayıcı, Akaryakıt, Madeni Yağ ile Kimyasal Madde Ambarları emniyet bakımından diğer ambarlardan uzakta ve çalışma sahası dışında yapılmalıdır.

    c) Ambarlarda yangına karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.

    d) Ambarın uygun görülen yerlerine çeşitli tehlikelere karşı, çalışan personeli uyarmak amacıyla ikaz levhaları konulmalıdır.

    e) Gerekli olan ambarlara paratoner tesisatı ve ambar sahasının merkezi bir yerinde sele karşı demirbaş olarak bir motopomp bulundurulmalıdır.

    f) Ambar sahasının büyüklüğü göz önüne alınarak ihtiyaca göre yeterli sayıda güvenlik görevlisi kulübesi yapılmalıdır.

    g) Kapalı ve açık ambar sahalarının iç ve dış çevre aydınlatmaları yapılmalıdır.

    h) Kapalı ambarların gerekli görülen pencereleri demir parmaklıkla korunmalıdır.

    ı) Ambar sahasına görev maksatsız hiçbir özel araç alınmamalıdır.

    j) Ambar emniyeti konusunda belirtilmeyen hususlarda TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği ve Yangın Yönergesi hükümleri geçerlidir.

    Ambar Donanımı

    Madde 9 - Ambar donanımı ile ilgili olarak aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınmalıdır.

    a) Malzemelerin takip ve kontrolünün bilgisayar ile yapılması esastır.

    b) Görevli personelin çalışabileceği ve malzeme giriş çıkışının görülebileceği uygun bir çalışma yeri ve çalışma yerinde her grup Malzeme Takip Kartının (Ek-Form 1) konulacağı yeteri kadar kartoteks bulundurulmalıdır.

    c) Ağır malzemelerin taşınabilmesi için seyyar vinç veya forklift bulundurulmalıdır.

    d) Kapalı ambarların zeminleri beton olmalı, malzemelerin durumuna göre bu zeminler tahta, takoz, muşamba, kauçuk ve benzeri ile döşenmelidir. Açık ambarların zeminleri beton, asfalt, stabilize ve benzeri ile kaplanmalı ve gerektiğinde malzemelerin konulacağı platformlar yapılmalıdır.

    e) Konulacak malzeme miktarı göz önüne alınarak, ambarda gerekli raflar yapılmalı ve malzemelerin yerleştirilmesi ile raf ve göz düzenlemesinde malzeme kodu (Grup+Sınıf) dikkate alınmalı ve malzemeler kolayca bulunabilecek şekilde yerleştirilmelidir.

    f) Ambar personelinin temizliği için gerekli önlemler alınmalıdır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Ambarlama ve Ambar İşlemleri

    Malzeme Tesellümü

    Madde 10 - TEİAŞ Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatının satın alma birimlerince iç veya dış piyasadan satın alınıp şartnamesindeki ilgili maddelerine uygun olarak muayene ve kabulü yapılan malzemeler ile diğer birim ve ambarlardan gelen malzemelerin verilen sevk talimatına göre ambar sorumlusunca teslim alınmasıdır. Ambar sorumlusu;

    a) Gelen malzemenin gözle kontrolünü yaparak Malzeme Çıkış Formu, koli listesi, faturası, hamule senedi, irsaliye, test kabul tutanağı ve sevk talimatını karşılaştırır,

    b) Malzemenin cinsine göre miktarını ve ağırlığını kontrol eder,

    c) Malzemenin seri no, tipi, ambalaj durumu gibi belirleyici özelliklerini saptar,

    Ambara gelen malzemenin giriş işlemleri, Türk Ticaret Kanununun 25 inci, Borçlar Kanununun 198 inci maddelerinde belirtildiği üzere, malların ayıplı olduğu açıkça belli ise iki (2) gün, açıkça belli değil ise sekiz (8) gün içersinde tamamlanmalıdır.

    Tesellüm işlemleri gerektiğinde konu ile ilgili en az üç (3) kişinin katılımıyla oluşan komisyon tarafından yapılabilir. Bu işlemler sırasında Malzeme İhtiyaç Formu (Ek-Form 2) Malzeme Kalite Kontrol-Tesellüm ve İade Tutanağı (Ek-Form 3 ve 4) kullanılır.

    Sevk talimatıyla gelen malzemelerde, yukarıda belirtilen işlemler uygulanmaz ve gözle kontrol yeterli görülür.

    Malzeme Girişi

    Madde 11 - Usulüne uygun olarak tesellümü yapılmış olan malzeme düzenlenecek Ambar Giriş Formu (Ek-Form 5) ile ambara alınır.

    Ambar Giriş Formu, aynı zamanda tesislerden sökülen malzemeler ile her hangi bir nedenle kayda alınmamış hibe, montaj artığı ve toplama malzemelerin ambara girişi için kullanılacaktır.

    Ambar giriş formu ekinde malzemenin tesellümünde kullanılan belgeler bulunmalıdır. Bu belgeler aşağıda belirtilmiştir.

    a) Malzeme piyasadan temin edilmiş ise;

    1) Malzeme İhtiyaç Formu,

    2) Malzeme Kalite Kontrol Tesellüm Tutanağı,

    3) Fatura sureti,

    b) Malzeme Şirketin diğer bir ambarından gelmiş ise;

    1) Ambar Çıkış Formu (Ek- Form 6)

    2) Malzeme Bedelinin Dekont Belgesi,

    c) Kayıt altına alınması gereken malzeme ise;

    1) Toplama,

    2) Montaj artığı

    Malzemelerden montaj artığı malzemeler için çıkış bedeli, toplama malzemeler ile kullanılması mümkün olmayan malzemeler ve bedeli tespit edilemeyen malzemelerin ise takdiri birim bedeli üzerinden ambara girişi yapılır.

    Ambara gelen malzemenin belgeleri gelmemiş ise, malzeme tutanak ile teslim alınır ve belgeleri gelinceye kadar kullanılmaz. Ancak aciliyet ve özellik arz eden malzemelerde bu durum aranmaz. İşlemleri tamamlanan malzemelerin ambar giriş formunun bir nüshası bekletilmeden muhasebe ünitesine, bir nüshası da malzemeyi gönderen üniteye gönderilir.

    Ambara gelen malzemenin nakliye veya stoklanması esnasında hasarlanması durumunda Malzeme Hasar Raporu (Ek-Form 7) düzenlenerek girişi yapılır. Gerektiğinde ekspertiz raporu da düzenlenir. Malzeme hasarlı (arızalı) kartına aktarılarak takibi yapılır.

    Malzemenin Ambarlanması

    Madde 12 - Ambarlama; Tesellümü yapılan malzemenin özellikleri dikkate alınarak, ambar içinde malzeme hareketini kolayca sağlayacak ve doğabilecek olumsuz etkileri en aza indirecek şekilde stoklanarak muhafaza edilmesidir. Uyulması gereken hususlar;

    a) Açık havadan etkilenecek malzemenin kapalı ambarda korunması,

    b) Malzemenin mümkün olduğunca ambalajları açılmadan korunması,

    c) Ambardan yapılan malzeme sevkiyatında İlk Giren İlk Çıkar prensibine uyulması,

    d) Parlayıcı patlayıcı, yanıcı ve yakıcı malzemelerin ayrı ayrı yerlerde ve emniyetli bir şekilde korunması,

    e) Yukarıda belirtilen malzemeler dışında kalan diğer malzemelerin de yağmur, güneş nem, ışık, havalandırma ve diğer etkenlerden etkilenme durumu gözönüne alınarak korunması,

    f) Malzemenin açık veya kapalı ambar sahasında stoklanmasının malzeme hareketini zorlaştırmayacak şekilde yapılması, çok hareket gören malzemelerin ambarda dağıtıma en uygun yerlerde stoklanması,

    g) Malzemenin kolayca bulunabilecek, görülebilecek şekilde cins ve durumlarına göre ambarlanması,

    h) Ambarlama sisteminin her türlü kolaylığı, emniyeti ve düzeni sağlayacak şekilde organize edilmesi,

    ı) Yangın söndürme ve emniyet cihazlarının görülebilir ve kolaylıkla ulaşılabilecek yerlere konulması,

    j) Bütün gıda maddelerinin Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine göre korunması,

    k) Ambarlanan bütün malzeme grupları için Malzeme Göz Kartı (Ek-Form 8) düzenlenmesi ve malzeme hareketinin gösterilmesi,

    Malzemenin Çıkışı

    Madde 13 - Malzeme çıkışı; malzemenin gerekli belgeler karşılığında ilgililere teslim edilmesidir.

    a) Ambardan verilecek malzeme için Ambar çıkış Formu (Ek-Form 6) düzenlenir. Ambar Çıkış Formu düzenlenmeden hiç bir malzeme ambardan çıkarılmaz. Ancak, acil durumlarda ambardan iş icabı geçici olarak alınıp kullanılmadan iade edilecek veya numune olarak alınacak malzemeler Ambar Sevk Pusulası (Ek-Form 15) veya Malzeme Teslim-Tesellüm Tutanağı (Ek-Form 9) ile geçici olarak verilebilir.

    Bu belgelerin birbirini takip eden sıra numaralı olarak düzenlenmesi ve malzemenin cinsinin, nereye gönderildiğinin, götüren aracın plaka numarasının, malzemeyi alan kişinin adı ve soyadının açık olarak yazılarak imzalanması gerekir.

    Düzenlenen Malzeme Teslim-Tesellüm Tutanağı veya Ambar Sevk Pusulası saklanır ve malzeme Göz Kartına işlenir.

    Bu malzemelerden ambara iade edilmeyecek olanlar için Malzeme Teslim-Tesellüm Tutanağına veya Ambar Sevk Pusulasına göre ambar çıkış formu düzenlenir.

    Ambara sadece kullanılmayan veya numune olarak alınmış malzemenin iadesi yapılır.

    b) Ambardan malzeme verilebilmesi için ambarın bağlı olduğu birim tarafından belirlenen usuller dahilinde sevk talimatının verilmesi gerekir. Ambar Çıkış Formu üzerinde bulunması gereken bütün bilgiler tam olarak doldurulmalıdır.

    c) Ambardan çıkış yapılan malzemenin iadesi söz konusu olduğunda, Malzeme İade Formu (Ek-Form 10) düzenlenerek malzeme ambara alınır.

    d) Aynı birime bağlı ortak muhasebe altında çalışan ambarlar arasındaki malzeme hareketleri Malzeme Transfer Formu veya Denkleştirme Pusulası (Ek-Form 12) ile, ayrı birime bağlı ambarlar arasındaki malzeme hareketleri malzeme transferi (Ek-Form 11) ile sağlanır.

    Stok Kontrolü

    Madde 14 - Stok kontrolü; Malzemenin yıl içinde kullanım durumuna bağlı olarak bir sonraki yılda en uygun stok düzeyini belirlemektir.

    Malzemenin stok seviyesinin belirlenecek limitler dahilinde tutulması için o malzemenin temin süresi, kullanım yeri ve devir hızı göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde önlem alınmalı.

    a) İhtiyaç durumunda piyasadan kolaylıkla temin edilebilen ve işletme emniyeti bakımından önemli olmayan malzemeler için stok yapılmamalı.

    b) İşletme için çok önemli olan, piyasadan temini süre alan ve bu nedenle yokluğunda iletim kayıplarına yol açan malzeme işletme emniyetinin gerektirdiği biçimde belirlenerek stoklanmalı.

    c) Ambarlarda bulunan tüm malzemelerin en az ve en çok stok seviyeleri belirlenmeli ve her yıl bu seviyeler değişen koşullara göre yeniden gözden geçirilmelidir.

    d) Stok seviyesi belirlenen miktarın altına düşen malzemeler izlenerek, satın alınmaları için ilgili birimlere talepte bulunulmalı.

    e) Az hareket gören malzeme ile hiç hareket görmeyen malzemeler devamlı izlenmeli, bunların satış ve tasfiyeleri için ilgili birimlere bildirilmeli.

    f) Yerel ve üretim bölgeleri itibariyle mevsiminde yapılması zorunlu olan alımlarda, yıllık ihtiyaç miktarı azami stok seviyesi olarak kabul edilmeli.

    g) Süreli ve zamanla bozulabilir durumda olan malzemelerin üzerine son kullanma tarihlerini gösterir etiketler konulmalı ve o tarihten önce tüketilmelidir.

    Ambar Sayımları

    Madde 15 - Yıl sonu ambar sayımlarında aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır.

    a) Yıl sonu ambar sayımları organizasyonu ve ambarların bağlı olduğu ünite tarafından yapılır.

    b) Ambar sayımları; biri başkan olmak üzere malzemeyi tanıyan, konusunda ihtisas sahibi olan üç kişi ve muhasebe biriminden ilgili bir kişi olmak üzere toplam dört kişilik komisyon tarafından yapılır.

    c) Ambar sorumlusu sayım gününden önce gerçekleşen her türlü stok hareketi ile ilgili giriş ve çıkış işlemlerini tamamlayarak güncelleştirilir ve stokları sayıma hazır duruma getirerek sayım heyetine yardımcı olur.

    d) Sayım öncesi varsa montaj artığı, hibe, tesisten sökülen ve ambar sahası dışında bulunan toplama malzemelerin ambara girişi yapılarak sayıma dahil edilir.

    e) TEİAŞ a ait olmayan stokları içeren teslim alınmış fakat ambar girişi yapılmamış malzemeler veya emanet stoklar ayrı yerlere istiflenerek işaretlenir.

    f) Sayımın başlamasından bitimine kadar olan süre içersinde malzeme hareketleri durdurulur. Ancak, acil durumlarda ünite amirinin talimatı doğrultusunda ve sayımı aksatmayacak şekilde giriş ve çıkış işlemi yapılır.

    g) Sayım heyeti, sayıma başlamadan en son ambar giriş ve çıkış formlarının tarih ve numaralarını belirleyerek bir tutanakla tespit eder.

    h) Ambarda bulunan tüm malzemeler birebir sayılarak, ölçülerek, tartılarak tespit edilip işaretlenir. Tespit edilen miktarlar Malzeme Sayım ve Mutabakat Tutanağına (Ek-Form 13) işlenir. Sayımı yapan personele kayıtta mevcut malzeme miktarları önceden bildirilmez.

    ı) Sayılması, tartılması, ölçülmesi, yer değiştirmesi mali yük, iş gücü ve zaman kayıplarına neden olacak malzeme grupları için durum nedenleriyle birlikte Genel Müdürlüğe bildirilerek alınacak emre göre işlem yapılır.

    j) Ambarda bulunan bütün malzemeler sayılarak, ölçülerek, tartılarak sayım ve mutabakat tutanağına işlenir. (Ek-Form 13) Kayıtta ve sayımda tespit edilen malzeme miktarları karşılaştırılır. Fazlalık ve noksanlık olması halinde komisyon tarafından sayım bir kez daha yapılır. Yine fazlalık ve eksiklik var ise ilgili sütuna yazılır. Ayrıca gözle görülen hasar tespit edilir ise oda aynı sütuna yazılır.

    k) Sayımın tamamlanmasından sonra düzenlenen ve ambar sorumlusu ile sayım heyetince imzalanan Malzeme Sayım ve Mutabakat Tutanakları muhasebe ünitesine teslim edilir. Muhasebede tutulan stok kayıtları ile kontrol edilerek mutabakat sağlanır.

    l) Sayımın yıl sonundan erken bitirilmesi durumunda yıl sonuna kadar olan dönemde yapılacak ve cari yıl işlemlerine alınması gereken stok hareketleri giriş ve çıkış işlemleri ile ilgili belgelere "sayımdan sonra" ibaresi yazılarak işlenir ve yıl sonu itibariyle malzeme sayım tutanağının düzenlenmesi sağlanır.

    m) Sayım sonucu malzeme ile kayıtlı malzeme miktarı arasında bir fark tespit edilirse bunu düzeltmek için Malzeme Denkleştirme Formu (Ek-Form 14) düzenlenir. Malzemenin miktar denkleştirilmesi ise muhasebe ünitesince yapılır. Ambarda tanzim edilen denkleştirme formunda belirlenen farkın nereden kaynaklandığını açıklayan rapor ile varsa diğer belgeler eklenir.

    İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) İhtiyaç Dışı (kullanılamaz) Malzeme

    Madde 16 - İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) malzemelerin tespiti ile değerlendirilmesi için TEİAŞ İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM

    Madde 17 - Ambarda çalışan personelin görev yetki ve sorumlulukları yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri dahilinde ambarların özellikleri, çalışan personelin görev ünvanları ve klasifikasyon cetveli göz önüne alınarak ünite amiri tarafından belirlenir. Bu durum, ilgili personele yazılı olarak tebliğ edilir. Söz konusu personel, malzemelerin ambara giriş ve çıkışlarından birinci derecede sorumlu tutulur.

    ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

    Yönetmeliğin Uygulanması

    Madde 18 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; Mülga TEAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 27/03/1998 tarihli ve 16-94 sayılı kararı ile uygulamaya konulan Ambar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 19 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar