ONAYLANMIŞ KURULUŞLARA DAİR YÖNETMELİK

    ONAYLANMIŞ KURULUŞLARA DAİR YÖNETMELİK

    Telekomünikasyon Kurumundan

    Resmi Gazete Tarihi: 26/02/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25385

    BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

    Amaç

    Madde 1 - ( Değişik madde : 05/05/2009 - 27219 S.R.G Yön\1.mad)

    Bu Yönetmeliğin amacı, 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT) kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyeti gösterecek onaylanmış kuruluşlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - ( Değişik madde : 05/05/2009 - 27219 S.R.G Yön/2.mad)

    Bu Yönetmelik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında yer alan cihazların uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla görevlendirilecek onaylanmış kuruluşların belirlenmesinde esas alınacak kriterler ile başvuru, değerlendirme ve görevlendirme usul ve esaslarını kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - ( Değişik madde : 05/05/2009 - 27219 S.R.G Yön/3.mad)

    Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    ( Değişik tanım : 05/05/2009 - 27219 S.R.G Yön/4.mad) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

    ( Değişik tanım : 05/05/2009 - 27219 S.R.G Yön/4.mad) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

    Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

    Kanun: 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu,

    ( Değişik tanım : 05/05/2009 - 27219 S.R.G Yön/4.mad) Yönetmelik: 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğini (1999/5/AT),

    Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

    Telsiz ekipmanı: 9 kHz ile 3000 GHz frekans bandında sunî bir iletim ortamı olmaksızın, uzayda yayınlanan telsiz dalgalarının iletimi ve/veya alımı yoluyla haberleşmeyi sağlayan cihaz veya ilgili parçasını,

    Telekomünikasyon terminal ekipmanı: Kamu telekomünikasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak bağlanan cihaz veya cihazın ilgili parçasını,

    Cihaz: Telsiz ve/veya telekomünikasyon terminal ekipmanını,

    Üretici: Bir cihazı imal eden, ıslah eden veya cihaza adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı, ayrıca, cihazın tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri cihazın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

    Teknik düzenleme: Bir cihazın, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

    CE uygunluk işareti: Cihazın, Yönetmeliğin şartlarına uygun olduğunu ve ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,

    Uygunluk değerlendirmesi: Cihazın, ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunu gösteren her türlü faaliyetini,

    Modül: Yönetmelik gereğince, cihazın taşıdığı risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulacağını gösteren prosedürlerden her birini,

    ifade eder.

    Genel Esaslar

    Madde 5 - ( Değişik madde : 05/05/2009 - 27219 S.R.G Yön/5.mad)

    Kurum, Yönetmelik kapsamında yer alan cihazların uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere başvuru sahipleri arasından 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ile bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, uygun gördüğü kuruluşları onaylanmış kuruluş olarak görevlendirir.

    İKİNCİ BÖLÜM:Onaylanmış Kuruluşlara İlişkin Esaslar

    Onaylanmış Kuruluşların Belirlenmesinde Esas Alınacak Kriterler

    Madde 6 - Yönetmelik kapsamında yer alan cihazların uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirecek başvuru sahiplerinin onaylanmış kuruluş olarak belirlenmesi için aşağıda belirtilen kriterlere sahip olması gerekir:

    a) Başvuru sahibi, Yönetmeliğin Ek VI'sında yer alan asgari kriterlere sahip olmalıdır.

    b) Başvuru sahibi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yargı yetkisi dahilinde faaliyetlerini yerine getiren bir tüzel kişilik olmalıdır. Bu hüküm, gerekli hallerde testlerin bir kısmının yurt dışında yaptırılmasına engel teşkil etmez.

    c) Başvuru sahibi, yurt içinde ve/veya yurt dışında faaliyetleri sonucunda ortaya çıkacak her türlü zarar ve ziyanın tazmini için yeterli bir mesleki sorumluluk sigortasına sahip olduğunu göstermelidir. Kurum, hiç bir durum ve koşulda, görevlendireceği onaylanmış kuruluşun faaliyetlerini yürütmesi esnasında meydana gelebilecek kusurlardan ve buna bağlı oluşabilecek zararlardan sorumlu olmayacaktır.

    d) Başvuru sahibi, Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunmak istediği uygunluk değerlendirme prosedürlerine göre;

    1) ( Değişik altbend : 05/05/2009 - 27219 S.R.G Yön/6.mad) Yönetmeliğin iç üretim kontrolü ve belirli cihaz testleri ve/veya teknik dosya prosedürleri için TS EN ISO/IEC 17020 veya TS EN 45011 standartlarını,

    2) ( Değişik altbend : 05/05/2009 - 27219 S.R.G Yön/6.mad) Yönetmeliğin tam kalite güvencesi prosedürü için TS EN ISO/IEC 17021 standardını,

    3) ( Değişik altbend : 05/05/2009 - 27219 S.R.G Yön/6.mad) TS EN ISO/IEC 17021 standardına göre akredite edilerek veya değerlendirilerek tam kalite güvencesi prosedürünü yerine getiriyorsa ve görevlendirilme kapsamlarını iç üretim kontrolü ve belirli cihaz testleri ve/veya teknik dosya prosedürlerini de yerine getirecek şekilde genişletmek istemesi halinde, TS EN ISO/IEC 17020 standardından ilgili diğer kriterleri,

    4) ( Değişik altbend : 05/05/2009 - 27219 S.R.G Yön/6.mad) TS EN ISO/IEC 17020 veya TS EN 45011 standartlarına göre akredite edilerek veya değerlendirilerek iç üretim kontrolü ve belirli cihaz testleri ve/veya teknik dosya prosedürlerini yerine getiriyorsa ve görevlendirilme kapsamlarını tam kalite güvencesi prosedürünü de yerine getirecek şekilde genişletmek istemesi halinde, TS EN ISO/IEC 17021 standardında belirtilen diğer kriterleri,

    5) Test yapmak zorunda olmamakla birlikte, kendi laboratuvar imkanlarını kullanarak test yapmak istiyorsa, TS EN ISO / IEC 17025 standardını,

    karşılamalıdır.

    e) Başvuru sahibi, TS EN 45000 serisi standartlara göre akredite edilmiş veya ilgili standartları karşıladığı tescil edilmiş olsa dahi, aşağıda belirtilen ilave hususları da karşılamalıdır;

    1) İstihdam ettirdiği personelin, Yönetmelikte yer alan uygunluk değerlendirme prosedürlerini yerine getirebilecek mesleki ve akademik yeterliliğe ya da uygulamalı ve geçerli deneyim ve eğitime sahip olduğunu göstermelidir.

    2) Yönetmelik ve ilgili standartlar konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır.

    3) Uygulanacak standartlara ilişkin bilgiler dahil olmak üzere, görevlendirilmek istenilen uygunluk değerlendirme prosedürünün cihaz yelpazesi, bu cihaz ve parçaları ile malzemelerine ilişkin yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip olmalıdır.

    4) Başvuru sahibi, cihazın Yönetmelikte belirtilen temel gereklere uygunluğunu değerlendirebilecek kabiliyete sahip olmalıdır.

    5) Cihazın kullanılması düşünülen ülkeler veya coğrafi bölgelerle ilgili spektrum planı ve cihazların arayüz bilgileri konusunda kapsamlı bilgiye sahip olmalıdır.

    f) Başvuru sahibi, uygunluk değerlendirmesinde kullanılan modüllerden en az birinin tamamını gerçekleştirebilecek kabiliyette olmalıdır.

    g) Başvuru sahibi, kalite el kitabıyla düzenlenen bir kalite sistemine sahip olmalıdır. Bu el kitabında, uygunluk değerlendirme modüllerine ve belgelendirmek istediği cihaz tiplerine uygun çalışma prosedürleri yer almalıdır.

    h) Başvuru sahibinin bazı testleri yüklenici laboratuvar eliyle yaptırmak istemesi halinde, kalite el kitabı, yüklenici laboratuvarın takip ettiği prosedürlerin uygunluğunun denetlenmesine ilişkin hususları da içermelidir.

    Başvurular

    Madde 7 - Onaylanmış kuruluş statüsü almak isteyen başvuru sahibi, müracaat yazısı ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içeren iki nüsha dosya ile Kuruma başvuruda bulunur.

    a) Başvuru sahibinin kalite yönetimi hakkında yeterli açıklama ihtiva eden kalite el kitabı,

    b) Kalite el kitabı ile birlikte kalite yönetim sistemi prosedürlerinin görev, yetki, sorumluluk ve iş tanımları,

    c) Başvuru sahibinin tüzel kişiliğini tanımlayan ve kaydeden resmi belgeler,

    d) Başvuru sahibinin sanayi ve ticaret sicil kayıt belgeleri,

    e) Organizasyon şeması,

    f) Kurucu ve yetkililerin imza sirküleri,

    g) Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi,

    h) Uygunluk değerlendirme işlemlerini yapan teknik personelin sayısı, eğitim durumu, sahip olduğu geçerliliğini yitirmemiş uluslararası tanınırlığı olan sertifikaların kopyaları da içeren personel durumu,

    i) Başvuru sahibinin faaliyette bulunmak istediği Yönetmelik kapsamındaki cihaz ve uygunluk değerlendirme prosedürleri,

    j) Başvuru kapsamında yapılacak testlerin listesi ve bu testlerden hangilerinin yüklenici laboratuvar tarafından verileceği belirtilerek bu laboratuvarlarla yapılan sözleşmelerin bir örneğini de içeren laboratuvar hizmetleri hakkında detaylı bilgi,

    k) Müracaat konusu ile ilgili amaca yönelik laboratuvar ve teçhizat durumu, muayene talimat ve prosedürleri, muayene ve sertifika örnek formları,

    l) Mesleki sorumluluk sigortası,

    m) Mali durumuna ilişkin bilgiler,

    n) Kalite belgeleri, Akreditasyon Sertifikası gibi sahip olduğu belgeler,

    o) Başvuruların değerlendirilmesinde faydalı olacağı düşünülen bilgileri ihtiva eden diğer dokümanlar,

    p) Kurum tarafından talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.

    Başvuruların Değerlendirilmesi

    Madde 8 - Kurumun başvurulara yönelik yapacağı veya yaptıracağı değerlendirmelerde, ilgili TS EN 45000 serisi standartlara göre akreditasyon zorunlu olmamakla birlikte, önemli bir tercih unsurudur. Ancak akreditasyonun olmaması durumunda, başvuru sahibi, söz konusu standartlarda belirtilen hususlar bakımından değerlendirilecek ve bu durumda yeterlilik, kaynaklar, organizasyon yapısı, idari kurallar ve diğer ilgili konularda eşdeğer yeterlilikte olduğunu ispatlaması gerekecektir.

    Kurum, onaylanmış kuruluş adayının başvuru dosyasını değerlendirirken aşağıda belirtilen hususları dikkate alır:

    a) Yönetmelik kapsamında görevlendirilmek istediği uygunluk değerlendirme faaliyetine ilişkin Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) veya bu Birliğin karşılıklı tanıma anlaşması yaptığı diğer bölgesel akreditasyon kuruluşlarına üye bir kuruluştan akredite edilmiş olması durumunda detaylı bir inceleme yapılmaksızın sadece belge üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

    b) Sahip olduğu akreditasyonun genel mahiyette olması durumunda, bu Yönetmeliğin gerektirdiği ilave şartlar ayrıca aranılacaktır.

    c) Akreditasyon belgesi olmaması durumunda, bu Yönetmelik gereklerine uygunluğu değerlendirilir. Ancak bu inceleme, bir akreditasyon niteliği taşımaz.

    Yapılacak değerlendirme ile ilgili tüm masraflar başvuru sahibi tarafından karşılanır.

    Onaylanmış Kuruluş Statüsünün Verilmesi

    Madde 9 - ( Değişik fıkra : 05/05/2009 - 27219 S.R.G Yön/7.mad) Kurul,Yönetmelik kapsamındaki uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere onaylanmış kuruluş statüsü verilmesini uygun gördüğü Türkiye'de yerleşik olan kuruluşla arasında bulunan görevlendirmeye ilişkin hususlar ile aşağıda belirtilen konuları içeren görevlendirme sözleşmesini yapar.

    Başvuru sahibinin;

    a) Türkiye ve Avrupa Birliğinde onaylanmış kuruluşlara ilişkin koordinasyon faaliyetlerine katılması,

    b) İlk denetimin bir yıl içerisinde, sonraki denetimlerin ise Kurumun uygun gördüğü aralıklarla yapılması ve dört yılda bir olmak üzere de yeniden değerlendirmeye tabi tutulması,

    c) Kurumun talebi üzerine görev ve faaliyetleri ile ilgili tüm belgeleri sağlaması,

    d) Tüm üreticilerin uygunluk değerlendirmesi hizmetinden eşit koşullarda faydalanmasını sağlayacak gerekli tedbirleri alması ve herhangi bir ayırım, tercih, farklı ücret uygulaması ve benzeri haksız işlemler yapmaması,

    e) Uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunarken, piyasa koşullarını zorlayacak, üretim maliyetlerini ciddi oranda arttıracak ve üreticileri zor duruma düşürecek aşırı mali ve diğer şartlar öne sürmemesi gerekmektedir.

    Kurum, görevlendirilen kuruluşunun adı, adresi, seçilmelerinde dikkate alınan yeterlilik kriterlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacağı modüller ile cihazları Komisyona bildirmek üzere Müsteşarlığa iletir. Komisyon tarafından verilecek kimlik kayıt numarasının Kurum tarafından Resmî Gazete'de yayımlattırılmasından sonra bu kuruluşlar onaylanmış kuruluş statüsüne sahip olurlar.

    Görevlendirme Sözleşmesi, kuruluşunun kimlik kayıt numarasının Kurum tarafından Resmî Gazete'de yayımlattırılmasından sonra yürürlüğe girer.

    Onaylanmış Kuruluş Statüsünün Kaldırılması

    Madde 10 - Onaylanmış kuruluşların görevine son verilmesi ve görevlerinin devredilmesine ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır:

    a) Kurum tarafından onaylanmış kuruluşun isteği üzerine veya onaylanmış kuruluşun bu Yönetmelik ve Yönetmeliğin minimum kriterleri dahil olmak üzere Görevlendirme Sözleşmesinin şartlarını kaybettiğinin ve/veya sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespit edilmesini müteakip, Kurum, onaylanmış kuruluşun Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini durdurur. Kurum, onaylanmış kuruluşun 30 gün içinde gerekli şart ve sorumlulukları yerine getirmemesi durumunda Yönetmelik kapsamındaki faaliyetine son vererek, statüsünü kaldırır.

    b) Kurum, onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması veya onaylanmış kuruluş statüsünün kaldırılması ve faaliyet alanlarındaki değişikliklere ilişkin kararları Resmî Gazete'de ilan eder ve Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.

    c) Kurum tarafından, Yönetmelik kapsamındaki faaliyetine son verilerek, statüsü kaldırılan onaylanmış kuruluşlar, faaliyette bulundukları dönemde yapmış oldukları uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgeleri, cihaza ilişkin uygunluk değerlendirme işlemlerinin aksamaması amacıyla, aynı konuda faaliyette bulunan ve üreticinin seçeceği başka bir onaylanmış kuruluşa devredilmek üzere Kuruma teslim eder. Ancak, onaylanmış kuruluşların söz konusu bilgi ve belgelere ilişkin sorumlulukları Yönetmelikte belirtilen süre boyunca devam eder.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Onaylanmış Kuruluşların Yükümlülük ve Sorumlulukları ile Sözleşme Yaptıkları Yüklenici Kuruluşlar

    Onaylanmış Kuruluşların Yükümlülük ve Sorumlulukları

    Madde 11 - Görevlendirilen onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri, Görevlendirme Sözleşmesinde yer alan yükümlülüklere ilaveten aşağıdaki hususları da içerir:

    a) Yönetmelik kapsamında görevlendirildiği uygunluk değerlendirme faaliyetlerini doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek şekilde yerine getirmek,

    b) Yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan cihazların, Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yerine getirmek,

    c) Yaptığı tüm işlemlere ve verdiği belgelere ilişkin tüm kayıtları tutmak ve bunları gerekli hallerde Kurumun incelemesine sunmak,

    d) Belirlenen prosedürler ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetlerini sürdürmelerini etkileyecek her türlü değişikliği Kuruma bildirmek,

    e) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde, yüklenici veya üretici laboratuvarının kullanılması durumunda, her türlü sorumluluğu almak,

    f) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yüklenici kuruluş tarafından yürütülmesi halinde, uygunluk belgesini kendi adına düzenlemek,

    g) Faaliyetlerinin tümünü yüklenici kuruluşa devretmemek,

    h) Sözleşme yaptıkları yüklenici kuruluşlara ilişkin tüm bilgileri kayıt ve muhafaza etmek ve bu bilgileri Kuruma bildirmek,

    i) Gerçekleştireceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucunda herhangi bir cihaza ilişkin belgelendirme talebinin reddedilmesi veya cihaza ilişkin bir onayın verilmemesi ya da önceden belgelendirilmiş bir cihazın belgesinin iptal edilmesi durumlarında ortaya çıkabilecek itiraz ve şikayetleri incelemek üzere aşağıda yer alan tedbirleri almak;

    1) Onayın reddi ya da geri çekilmesi kararına ilişkin gerekçeleri detaylı bir şekilde üreticiye bildirmek,

    2) Mevcut yasal haklar ile bu hakların kullanılmasına ilişkin süreleri üreticiye bildirmek,

    3) Üreticinin, karara itiraz edebilmesine izin vererek, bu itirazın bahse konu kararla önceden hiçbir ilişkisi bulunmayan, ancak konu hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, bağımsız hareket edebilen kişi veya kişilerce incelenmesini temin etmek,

    4) Reddedilen veya geri çekilen onaylara ilişkin bilgileri, Kuruma ve aynı alanda faaliyet gösteren diğer onaylanmış kuruluşlara bildirmek.

    j) Denetleme esnasında görevlendirme koşullarına bağlı olarak, gerekli olan her türlü belge ve bilgileri sunmak.

    Onaylanmış kuruluş, yüklenici kuruluşun yaptığı tüm işlemler ve bu işlemlerden kaynaklanan zararlardan sorumludur.

    Onaylanmış kuruluş, Yönetmelik kapsamındaki cihazlar için gerçekleştireceği uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde Kuruma karşı sorumludur.

    Onaylanmış kuruluş adaylık başvurusu sırasında ve sonrasında Kuruma yapmış olduğu bildirimlerdeki herhangi bir değişikliği, derhal Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

    Onaylanmış kuruluş tarafından yerine getirilmesi gereken kriter, şart ve yükümlülüklere uyulmadığının tespit edilmesi halinde, Kurum yapmış olduğu görevlendirmeyi askıya alabilir veya iptal edebilir. Söz konusu kuruluşun görevlendirmesinin iptali, bu kuruluşun görevli olduğu süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

    Onaylanmış Kuruluşların Sözleşme Yaptıkları Yüklenici Kuruluşlar

    Madde 12 - Onaylanmış kuruluşların sözleşme yaptıkları yüklenici kuruluşlara ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır;

    a) Onaylanmış kuruluşlar görev alanlarındaki uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bir kısmını sözleşme yaparak bir yüklenici kuruluşa yaptırabilirler.

    b) Yüklenici kuruluşlar, bu Yönetmelik ve Yönetmelikte belirtilen onaylanmış kuruluşlarda aranan şartları haiz olmalıdırlar.

    c) Kurum, bir yüklenici kuruluşun bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermediğini tespit etmesi halinde onaylanmış kuruluştan yüklenici kuruluşun faaliyetini durdurmasını talep edebilir. Bu konuda onaylanmış kuruluşun ihmal ve kusurunun tespit edilmesi halinde, onaylanmış kuruluşun faaliyetlerine son vererek statüsünü kaldırabilir.

    d) Yüklenici kuruluş, sözleşme yapmış olduğu onaylanmış kuruluşun da katılımını ve/veya gözetimini gerekli kılan test etme, araştırma, karşılaştırma ve kalite sistemi gözetimi gibi ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış teknik görevleri yürütür.

    e) Yüklenici kuruluş, onaylanmış kuruluşun kendisiyle yapmış olduğu sözleşme kapsamındaki faaliyetleri bir başka kuruluşa devredemez.

    Yüklenici kuruluşlarla ilgili olarak Komisyona bildirim yapılmaz. Ancak, bu kuruluşlara ait bilgilere Kurum tarafından kolaylıkla erişilebilmesi için onaylanmış kuruluşlar gerekli tedbirleri alır. Gerektiği hallerde ve bu yönde bir talep gelmesi durumunda, onaylanmış kuruluşların sözleşme yaptıkları yüklenici kuruluşlar ile ilgili bilgi Kurum tarafından Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere iletilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Çeşitli Hükümler

    Belgelerin ve Kimlik Kayıt Numarasının Kötüye Kullanımı

    Madde 13 - Görevlendirilen onaylanmış kuruluş, kendisine ait kimlik kayıt numarası ve belgelerin yanlış ve kötüye kullanımı ile tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı kullanımını engellemeye yönelik yöntemleri ve bu durumlarda alınması gereken tedbirleri kalite el kitabında belirtmeli ve uygulamalıdır.

    Bilgilerin Gizliliği

    Madde 14 - Onaylanmış kuruluş, Yönetmeliğin uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında diğer onaylanmış kuruluşlara bilgi verilmesine ilişkin hususlara tâbi olmakla birlikte, gerçekleştirdiği uygunluk değerlendirme faaliyetleri süresince edindiği bilgileri gizli tutar.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 15 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanuna istinaden 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik, 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Ceza Hükümleri

    Madde 16 - ( Değişik madde : 05/05/2009 - 27219 S.R.G Yön\8.mad)

    4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu hükümlerine aykırı hareket edenler ve/veya faaliyette bulunanlar hakkında söz konusu Kanunlarda öngörülen ilgili hükümler uygulanır.

    Düzenlemeler

    Madde 17 - Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili düzenlemeleri yapar.

    Yürürlük

    Madde 18 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümleri Kurul Başkanı tarafından yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar