İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİ DANIŞMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 02/03/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25390

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, işgücü piyasası ile ilgili bilgi ihtiyaçlarının tespit edilmesi, derlenmesi ve dağıtılması faaliyetlerinin izlenmesi ve geliştirilmesi, işgücü piyasasına ilişkin ortak veri tabanının oluşturulması, çeşitli kurum ve kuruluşlarca oluşturulmuş ve oluşturulacak veri tabanlarının uyumlaştırılması ve geliştirilmesi, veri üretiminde norm ve standart birliğinin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında sürekli diyalog ve işbirliği ortamı oluşturmak amacıyla tavsiyelerde bulunacak İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve bu Kurulun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, işgücü piyasası ile ilgili veri üreten veya kullanan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, işçi, işveren ve kamu çalışanları sendikaları konfederasyonları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar tarafından üretilecek ve kullanılacak işgücü piyasası bilgilerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi ile 32 nci maddesinin (h) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Danışma Kurulu: İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu,

    Yürütme Komitesi: İşgücü Piyasası Bilgi Yürütme Komitesini,

    Kurum: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    İşgücü Piyasası Bülteni: İşgücü Piyasasındaki eğilimleri gösteren temel bilgilerin duyurulması için Kurum tarafından çıkarılacak olan bülteni,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Danışma Kurulu ve Yürütme Komitesinin Oluşumu, Görevleri, Toplantıları

    Danışma Kurulunun Oluşumu

    Madde 5 - Danışma Kurulu; Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, Milli Prodüktivite Merkezi, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcilerinden oluşur. Bu kurum ve kuruluşlar Kurulda birer üye ile temsil edilir.

    Toplantılara Kurum Genel Müdürü veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

    Toplantılara gündem gereği, gerekli görülen kuruluşların temsilcileri ve belirli konularda kendi alanlarında uzman kişiler çağrılabilir.

    Danışma Kurulunun görevleri

    Madde 6 - Danışma Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

    a) İşgücü piyasasına ilişkin oluşturulmuş ve oluşturulacak veri tabanlarının uyumlaştırılması, ulusal ve uluslararası alandaki norm ve standart birliğinin sağlanması amacıyla önerilerde bulunmak,

    b) İşgücü piyasası bilgi kullanıcılarının istatistik alanındaki ihtiyaçlarını dikkate alarak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunmak,

    c) İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan konularda işgücü piyasası veri üreticilerine önerilerde bulunmak,

    d) İşgücü piyasasındaki eğilimleri gösteren temel bilgilerin duyurulması için İşgücü Piyasası Bülteni hazırlanması konusunda Kuruma önerilerde bulunmak,

    e) Kuruluşların kendi amaç ve fonksiyonları doğrultusunda oluşturacağı, işgücü piyasası veri tabanları konusunda kuruluşlara önerilerde bulunmak,

    f) İşgücü piyasasına ait verilerin toplanması ve dağıtılmasındaki öncelikler konusunda veri üreticilerine önerilerde bulunmak,

    g) Ülkenin istihdam ve eğitim ihtiyaçlarını etkileyecek uzun dönemli işgücü piyasası gelişmeleri konusunda araştırma programlarının düzenlenmesi ve uygulanması konusunda ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

    h) Çalışma programını ve takvimini belirlemek.

    Danışma Kurulu Toplantıları

    Madde 7 - Danışma Kurulu, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere altı ayda bir olağan toplanır. Gerektiğinde Başkanın daveti üzerine olağanüstü toplantı yapar.

    Toplantılar salt çoğunlukla yapılır. Toplantı günü ve gündemi Kurum tarafından üyelere en az on gün önceden duyurulur. Toplantı yeri Kurum merkezidir. Kurum merkezi dışında da toplantı yapılabilir.

    Danışma Kurulu toplantılarında yapılan müzakereler tutanakla tespit edilir ve rapora bağlanır.

    Yürütme Komitesinin Oluşumu

    Madde 8 - Yürütme Komitesi, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, en fazla üyeye sahip İşçi Sendikaları Konfederasyonu, İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcilerinden oluşur. Bu kurum ve kuruluşlar Komitede birer üye ile temsil edilir.

    Toplantılara Kurum Genel Müdürü veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

    Yürütme Komitesinin Görevleri

    Madde 9 - Yürütme Komitesi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

    a) Danışma Kurulunun çalışma programı ve takvimi ile olağan ve olağanüstü toplantı ihtiyaçlarını dikkate alarak, Danışma Kurulunun ve Yürütme Komitesinin toplantılarının tarihini ve gündemini belirlemek,

    b) Danışma Kurulu tavsiye ve önerilerinin uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak,

    c) Danışma Kurulu toplantı tutanaklarına ve konu ile ilgili raporlara nihai şeklini vermek,

    d) Danışma Kurulu tavsiye ve önerilerini takip etmek ve bu konularda Danışma Kuruluna rapor sunmak,

    e) İhtiyaç duyulan konularda çalışma yapmak üzere Danışma Kurulu üyeleri arasından alt çalışma grupları oluşturmak.

    Yürütme Komitesi Toplantıları

    Madde 10 - Yürütme Komitesi, ilki Ocak ayı olmak üzere iki ayda bir olağan toplanır. Gerektiğinde Başkanın daveti üzerine olağanüstü toplantı yapar.

    Toplantılar salt çoğunlukla yapılır. Toplantı günü ve gündemi Kurum tarafından üyelere en az on gün önceden duyurulur. Toplantı yeri Kurum merkezidir. Kurum merkezi dışında da toplantı yapılabilir.

    Yürütme Komitesi toplantı sonuçları rapora bağlanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Çeşitli ve Son Hükümler

    Sekreterya

    Madde 11 - Danışma Kurulu ve Yürütme Komitesinin sekreterya hizmeti Kurum tarafından yerine getirilir.

    Geçici Madde 1 - Bakanlar Kurulunun 06/4/1993 tarihli ve 93/4299 sayılı kararıyla kabul edilen İkraz Anlaşması çerçevesinde Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından sağlanan kredi ile yürütülerek tamamlanan İstihdam ve Eğitim Projesi kapsamında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının koordinatörlüğünde görev ifa etmiş bulunan İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu tarafından yapılan çalışmalara ait bilgi ve belgelerin birer örneği, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Danışma Kuruluna aktarılır.

    Danışma Kurulu, birinci fıkrada sözü edilen İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunun yaptığı çalışmaları ve aldığı kararları dikkate alır.

    Yürürlük

    Madde 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar