MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DENKLİK YÖNETMELİĞİ

    Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği

    Millî Eğitim Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 05/03/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25393

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (Değişik madde: 12/08/2009- 27317 S.R.G Yön/1.md.)    

    Bu Yönetmeliğin amacı, yurt dışındaki ilköğretim veya ortaöğretim kurumları ile uluslararası okullarda öğrenim görenlerin denklik işlemlerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde: 12/08/2009- 27317 S.R.G Yön/2.md.)    

    Bu Yönetmelik, yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumları ile uluslararası okullarda öğrenim görenlerin denklik işlemi ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (Değişik madde: 12/08/2009- 27317 S.R.G Yön/3.md.)    

    Bu Yönetmelik, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 8 inci, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 4 üncü, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci ve 5 inci maddeleri ile 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını,

    b) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

    c) Eğitim Müşavirliği: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri bünyesinde bulunan eğitim müşavirliklerini,

    d) (Değişik bend: 08/09/2004 - 25577 S.R.G. Yön/1.mad) Eğitim Ataşeliği: Türkiye Cumhuriyeti Başkonsoloslukları bünyesinde bulunan eğitim ataşeliklerini,

    e) Denklik: Yurt dışındaki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarından alınmış olan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi ve diploma gibi belgelerin incelenerek görülen öğrenimin, Türkiye'deki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının hangi sınıf/alan/bölüm/dalına eş değer olduğunun tespit edilmesi işlemini

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Denklik İşlemi İçin Başvuru, İstenecek Belgeler, Denklik Belgesinin Düzenlenmesi ve Zayi, Diploma Notu, Alan/Bölüm/Dal Tespiti

    Denklik İşlemini Yapacak Kurumlar ve Denklik İçin Başvuru

    Madde 5 - Denklik işlemi; yurt içinde il millî eğitim müdürlüklerince, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri ve eğitim ataşeliklerince düzenlenir. Denklik için başvurular da bu kurumlara yapılır.

    Denklik işlemi, yurt dışındaki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarından alınan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi ve diploma gibi belgelerin asılları ile yapılır. Ancak bu işlem, söz konusu belgelerin asıllarının zayi olması hâlinde, öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden aldığı aslına uygunluğu okulca onaylı suret ve fotokopiler ile de yapılabilir.

    Ders yılı içinde, öğrenim belgesi olmadan gelen öğrencinin, eğitim-öğretimden uzak kalmaması için hangi ülkede, hangi okulda ve hangi sınıfta okuduğunun belirtildiği velisinin yazılı beyanı dikkate alınarak geçici olarak okula devamı sağlanır. Ancak veliden, öğrencinin öğrenim belgelerini iki ay içinde getirmesi istenir. İlgili öğrencinin kesin denklik işleminin sonuçlandırılması, okul müdürlüklerince takip edilir. Belgelerini getirmeyenlere genel mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

    Denklik İşlemi İçin İstenecek Belgeler

    Madde 6 - (Değişik madde: 12/08/2009- 27317 S.R.G Yön/4.md.)    

    Denklik işlemi için başvuruda bulunanlarca, Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu (EK-1)'na, aşağıdaki belgelerin asılları ve birer fotokopisi eklenir.

       a) İlköğretim okullarına alınacaklardan, yurt dışında öğrenim gördükleri okullardan aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile varsa ayrılma belgesi.

       b) Ortaöğretim kurumlarına alınacaklardan, yurt dışında öğrenim gördükleri son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile varsa ayrılma belgesi.

       c) Ortaöğretim kurumlarını bitirenlerden, yurt dışında öğrenim gördükleri öğretim kurumundan aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile diploma veya diploma almaya hak kazandığına dair belge.

       d) Yurt dışındaki öğrenimleri sırasında kullandıkları pasaportun aslı veya giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfalarının yeminli mütercimlerce yapılan tercümesi.

       e) Denklik işlemini yapacak kurumda alan öğretmeni veya uzmanının bulunmaması hâlinde, yabancı dildeki belgelerin yeminli mütercimlerce yapılmış Türkçe tercümeleri veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümeleri.

       Yabancı uyrukluların başvurularında, bu maddenin (e) bendinde sayılan belgelere ek olarak aşağıda sayılan belgelerden en az birinin başvuru formuna eklenmesi zorunludur.

       a) Öğrenim Meşruhatlı Vize.

       b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların başvurularının kabul edildiğine dair İçişleri Bakanlığı yazısı.

       c) Herhangi bir kurum veya kuruluşun, denkliği yapılacak kişinin baba veya annesinin çalışma izni için başvurduğunu ve bu nedenle denklik belgesine gerek olduğunu belirten yazısı.

       Ortaöğretim kurumlarına ait diploma almaya hak kazanmış olmakla birlikte diplomasını ibraz edemeyenlerin geçici denkliği yapılır. Diploma ibraz edildiğinde kesin denklik belgesi düzenlenir.

    Denklik Belgesinin Düzenlenmesi ve Zayi

    Madde 7 - Denklik belgesi düzenlenirken aşağıdaki hususlara uyulur:

    a) Başvuru sahibinin, "Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu" ekindeki öğrenim belgeleri, ilgili ülkeye ait ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir ve iki nüsha hâlinde düzenlenir.

    b) (Değişik bent: 12/08/2009- 27317 S.R.G Yön/5.md.) Belgeyi düzenlemekle yetkili kurum, başlıklı kâğıda dilekçeyi veren şahsa veya kuruma hitaben adresi ile birlikte denkliği yapılacak şahsın T.C. Kimlik No'su, adı ve soyadı, baba adı, ana adı, doğum yeri ve doğum tarihi bilgilerine de metin kısmının baş tarafında yer verir.

    c) Konusu ve başlığı yazıldıktan sonra "İLGİ" bölümünde başvuru dilekçesinin tarihi; başka yazışmalar yapılmış ise bu yazıların da tarihi ve sayıları, sıra ile alt alta İLGİ'de (b), (c) gibi belirtilir.

    d) Metin bölümünde, ilgilinin okuduğu okullar ve sınıflar gösterilir, ayrıca ayrıldığı son okul ve sınıfı gösteren öğrenim belgesi, tarihi ile birlikte belirtilir, buna göre öğrencinin yurt dışında yapmış olduğu öğrenimin Türkiye'de hangi okulun hangi sınıfında görülen öğrenime denk sayıldığı yazılır.

    e) Denklik belgesinin alt kısmında ekler bölümüne, incelenen belgelerin tür ve sayıları maddeler hâlinde alt alta yazılır.

    Hazırlanan denklik belgesinin birinci nüshası, öğrenim belgeleri ile birlikte ilgiliye imza karşılığında elden teslim edilir veya adresine posta ile gönderilir. Ancak, denkliğe esas olan bütün öğrenim belgelerinin arka yüzüne "DEĞERLENDİRİLMİŞTİR" kaşesi basılarak denklik belgesindeki tarih ve sayı, kaşe üzerindeki ilgili bölümlere yazılır. Denklik belgesinin paraflı ikinci nüshasına, denkliğe esas belgelerin birer fotokopisi eklenerek denkliğin yapıldığı kurumda dosyalanır.

    (Değişik fıkra: 12/08/2009- 27317 S.R.G Yön/5.md.) Denklik belgesine itirazda bulunulması hâlinde yeniden değerlendirme yapılır. İtiraz, denklik belgesini düzenleyen kuruma yapılır. Ancak, ikinci defa itirazda bulunulması hâlinde itiraz başvurusu, denklik belgesini düzenleyen kurumca ilgili Bakanlık birimine gönderilir.

    Denklik belgesinin zayi hâlinde, sahibinin başvurusu üzerine belgenin onaylı bir örneği ilgiliye elden verilir veya posta ile gönderilir.

    (Değişik fıkra: 12/08/2009- 27317 S.R.G Yön/5.md.) Bu Yönetmelikte ve Denklik Kılavuzunda yer almayan hususlarda, sağlık alanıyla ilgili denkliklerde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının; kalfalık, ustalık ve meslek kurslarıyla ilgili denkliklerde Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün; diğer denklikler için Başkanlığın görüşü alınır.

    Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin Diploma Notu

    Madde 8 - Öğrenimlerini yurt dışında yaparak yurda dönen öğrencilerin, ülkemizde okudukları okullardan mezun olmaları hâlinde diploma notları, ilköğretim kurumlarında "Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği", orta öğretim kurumlarında (Değişik ibare: 12/08/2009- 27317 S.R.G Yön/6.md.)" Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri gereğince belirlenir.

    Alan / Bölüm / Dal Tespiti

    Madde 9 - Genel Lise türü okullar ile meslekî ve teknik liselerin ara ve son sınıflarına alınacak öğrenciler için düzenlenecek denklik belgelerine, öğrencilerin devam edecekleri alan/bölüm/dal yazılır. Yurt dışında aldıkları karne veya belgelerde alan/bölüm/dal belirtilmemiş olan öğrencilerin, en son tarihli öğrenim belgelerinden başlanmak üzere okudukları dersler ve aldıkları notlar, değerlendirilerek alan/bölüm/dal belirlenir.

    Orta öğretim kurumlarını bitirenler seviyesinde öğrenim görmüş sayılan öğrencilerin denkliğe esas olan bitirme belgelerinde, mezun oldukları alan/bölüm/dal belirtilmemiş ise okudukları dersler ve aldıkları notlara göre alan/bölüm/dal tespiti yapılır. Bu tespitin yapılamaması durumunda denklik belgelerinde, mezun oldukları alan/bölüm/dal belirtilmez.

    Orta öğrenimlerinin tamamını veya en az son iki yılını yurt dışındaki okullar ile yurt içindeki uluslar arası ya da elçilikler bünyesindeki okullarda, Ülkemizde okutulan yabancı dillerden biriyle yapmış olan öğrencilerden belgelerinde mezun oldukları alanları belirtilmemiş olanlar ve okudukları derslerden de alan tespiti yapılamayanlara "Yabancı Dil Alanı" hakkı verilir.

    Açıköğretim Lisesine Devam Edecekler

    Madde 10 - Sınıf geçme sistemine göre denklik işlemi yapılarak orta öğretim kurumlarının ara sınıflarına alınabilecekler derecesinde öğrenim görmüş sayıldığı belirlenen öğrencilerden, Açıköğretim Lisesine devam edeceklerini dilekçelerinde belirtenlerin denklik belgelerinde, kaç dönem okudukları, kaç kredi kazanmış oldukları ve kaç dönem daha okuma haklarının bulunduğu da belirtilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Denkliği Yapılmayacak Okullar

    Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler

       Madde 11 - (Değişik madde: 12/08/2009- 27317 S.R.G Yön/7.md.)

    Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler denklik işlemine tabi tutulmaz. Bu öğrencilerin, düzenlenen tasdikname, diploma ve diğer öğrenim belgelerine göre aynı türdeki okullara kayıtları yapılır ve dosyaları okulundan istenir. Ülkemizde merkezi sınavla ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt-kabul ve nakiller ise söz konusu okulların özel yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

       İlköğretim okullarında bir üst sınıfa sorumlu olarak geçtiği belirtilen öğrenciler, sorumluluktan muaf tutulur.

    Büyükelçilikler Bünyesindeki Okullar ile Uluslar arası Okullar ve İnternet Ortamında Verilen Eğitim

    Madde 12 - (Değişik madde: 23/02/2005 - 25736 S.R.G Yön/1.mad)

    Türkiye'deki;

    a) Uluslar arası okullarda,

    b) Büyükelçilikler bünyesindeki ilköğretim okullarında

    öğrenim görmekte olan diğer ülke vatandaşı çocuklar ile diğer bir ülke vatandaşı olarak bu okullara kayıt yaptıran, ancak daha sonra Türk vatandaşlığına geçen öğrenciler için denklik işlemi yapılır.

    (Ek fıkra: 12/08/2009- 27317 S.R.G Yön/8.md.) Elektronik ortamda uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan eğitim için verilen belgeler ile ülkemizde karşılığı bulunmayan meslekler için yapılan eğitimlere ilişkin alınan belgelerle ilgili denklik işlemi yapılmaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Denklik Belgesi ile Kayıt İçin Başvurulan Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler

    Öğrencilerin Denklik Belgelerinde Belirtilen Sınıfa Alınmaları

    Madde 13 - Yurt dışından öğrenimine ara vermeden yurda dönen öğrenciler, yaşlarına bakılmaksızın denklik belgesinde belirtilen sınıfa alınırlar. Ancak öğrenimine ara vermiş ve yaş sınırını aşmış olanlara, okulların yönetmeliklerinde öğrenime ara veren öğrenciler için öngörülen hükümlere göre işlem yapılır.

    (Ek fıkra: 12/08/2009- 27317 S.R.G Yön/9.md.) Hazırlık sınıfına kaydı yapıldıktan sonra yurt dışındaki dil kurslarına devam eden öğrenciler, aynı ders yılında yurda dönmeleri hâlinde hazırlık sınıfına devam ettirilir. Bu öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemi

    Madde 14 - Denklik belgesi almış olan yabancı uyruklu öğrencilerin okullara kesin kaydının yapılmasında, Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun ve Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik ile Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Bir Alt Sınıfa Alınacak Öğrenciler

    Madde 15 - Velilerin okul müdürlüklerine verecekleri dilekçe ile çocuklarının denklik belgelerinde belirtilen sınıfın bir alt sınıfına alınmasını istemeleri hâlinde, bu istek okul müdürlüğünce yerine getirilir. Ancak bu uygulama, hazırlık sınıfında okumak için yapılmaz.

    Seviye Tespit Sınavı

    Madde 16 - (Değişik madde: 12/08/2009- 27317 S.R.G Yön/10.md.)

    Seviye tespit sınavı; öğrencinin denklik belgesinde, seviye tespit sınavı ile alınacağı belirlenen sınıfa uyum sağlayıp sağlayamayacağını belirlemek ve denklik için gerekli belgeleri temin edemeyenlerin durumlarını tespit etmek amacıyla bir önceki sınıfın, aşağıda okul türlerine göre adları belirlenen derslerden, okul müdürünün başkanlığında ilgili öğretmenlerden kurulan komisyonca yazılı, sözlü/uygulamalı olarak yapılan bir sınavdır.

       Denklik belgelerinde; herhangi bir sınıfa doğrudan, bir üst sınıfa seviye tespit sınavı ile alınabilecekleri belirtilen öğrenciler ile savaş ve benzeri olağanüstü nedenlerle belgelerini ibraz edemeyenler için, millî eğitim müdürlüğünce belirlenen okul/okullarda seviye tespit sınavı yapılır.

       İlköğretimin 1-8 inci sınıflarına alınacak öğrenciler için seviye tespit sınavı yapılmaz.

       Seviye Tespit Sınavına Konu Olan Dersler;

       a) Ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfına seviye tespit sınavıyla alınacaklar için 8 inci sınıfın;

       Türkçe

       Matematik

       Fen ve Teknoloji

       b) Genel ortaöğretim programı uygulayan okulların 10 uncu sınıfına seviye tespit sınavıyla alınacaklar için 9 uncu sınıfın;

       Dil ve Anlatım

       Matematik

       Fizik

       Kimya

       Biyoloji

       c) Genel ortaöğretim programı uygulayan okulların 11 inci veya 12 nci sınıflarına seviye tespit sınavıyla alınacaklar için bir alt sınıfın;

       Dil ve Anlatım

       İlgili alanın dersleri

       d) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 10 uncu sınıfına seviye tespit sınavıyla alınacaklar için 9 uncu sınıfın;

       Dil ve Anlatım

       Matematik

       Fizik

       Kimya

       Biyoloji

       Meslek dersleri (Sağlık meslek lisesi, İmam-hatip lisesi gibi liselerin 9 uncu sınıflarında okutulan meslek derslerini)

       e) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 11 inci veya 12 nci sınıflarına seviye tespit sınavıyla alınacaklar için bir alt sınıfın;

       Dil ve Anlatım

       Alan/dal dersleri

       Yurt dışında 8 inci sınıf Türkçe ve Türk Kültürü dersine devam eden öğrencilerin bu derse katıldıklarını belgelendirmeleri hâlinde, 8 inci sınıfın seviye tespit sınavı için belirlenen derslerinden muaf tutularak seviye tespit sınavıyla alınabilecekleri belirtilen 9 uncu sınıfa doğrudan alınırlar. 10,11 ve 12 nci sınıflara alınacaklarda bu muafiyet sağlanmaz. Seviye tespit sınavı, örgün öğretim kurumlarında ders yılının ilk 30 günü içinde yapılabilir.

       Seviye tespit sınavını yapan okul müdürlüğünce, öğrencinin denklik belgesinin ve yurt dışından aldığı öğrenim belgelerinin arka yüzüne "Okulumuzda .........tarihinde seviye tespit sınavına girmiştir." açıklaması yapılarak onaylanır.

    Öğrenimine Ara Verenlerin Seviye Tespit Sınavı

    Madde 17 - Düzenlenen denklik belgesinde, herhangi bir sınıfa doğrudan, bir üst sınıfa seviye tespit sınavı ile alınabilecekler derecesinde öğrenim görmüş sayılan öğrencilerden öğrenimlerine ara vermiş olanlardan; zorunlu öğrenim çağını aşanların açık öğretime devam etmek istemeleri hâlinde, denklik belgesinde doğrudan alınacağı belirtilen sınıfın seviye tespit sınavına konu olan dersleri ile üst sınıfların derslerinden sınavlara alınırlar. Bu sınavlara girmek isteyenler başvurularını, okulun kayıt-kabul süreleri içinde yaparlar.

    Seviye Tespit Sınavı Sonunda Öğrencinin Durumunun Değerlendirilmesi

    Madde 18 - (Değişik madde: 12/08/2009- 27317 S.R.G Yön/11.md.)

    Seviye tespit sınavı sonunda;

       a) Ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfına kayıtlarının yapılabilmesi için ilköğretimin 8 inci sınıfından seviye tespit sınavına girilen derslerin;

       1) Tamamından başarılı olanlar, bir üst sınıfa doğrudan,

       2) Tamamından başarısız olanlar, denklik belgelerinde doğrudan alınacakları belirtilen sınıfa,

       3) Bir kısmından başarılı olanlar, söz konusu ders öğretmenlerinden oluşan komisyonun kararı doğrultusunda ya denklik belgelerinde doğrudan alınacakları belirtilen sınıfa veya seviye tespit sınavıyla alınabilecekleri belirtilen sınıfa alınırlar.

       b) Orta öğretim kurumlarının ilgili sınıfına seviye tespit sınavı ile alınabilecekleri belirtilenlerin durumu, seviye tespit sınavı sonucundaki başarıları dikkate alınarak, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre sınıf tekrarı/doğrudan sınıf geçme/sorumlu olarak sınıf geçme ölçütleri doğrultusunda değerlendirilir."

    Okulu Süresinden Önce Bitirenler

    Madde 19 - Geldikleri ülkedeki okul kademesini, daha kısa sürede bitirerek bir üst öğrenime devam hakkı kazananlar ile sınıf atlatılarak üst sınıflara devam hakkı kazananların hakları korunur.

    Ayrıca okudukları orta öğretim kurumundan mezun olmamakla birlikte Yükseköğretim Kurulunca tanınan üniversitelere kaydını yaptırarak bu üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olanlar ile en az 60 kredi aldığını belgelendirenler de orta öğretim kurumlarından mezun sayılırlar.

    Takviye Kursları

    Madde 20 - Yurt dışından gelen öğrencilerin ülkemize ve okula uyumlarının sağlanması, ayrıca onlara rehberlik edilerek yetiştirilmeleri amacıyla okul müdürlüklerince takviye kursları açılabilir.

    Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Denklik İşlemleri

    Madde 21 - Büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile ülkemizdeki uluslar arası okullarda okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin denklik işlemleri; resmî ilköğretim okullarına, genel, meslekî ve teknik orta öğretim programlarının uygulandığı okul ve kurumlara veya özel yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla özel okulların ilköğretim ve orta öğretim kısımlarına yapılır.

    Madde 22 - Yönetmeliğe dayalı olarak Başkanlıkça Denklik Kılavuzu çıkarılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Yürürlük, Yürütme

    Yürürlük

    Madde 23 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

    (EK-1) (Değişik ek: 12/08/2009- 27317 S.R.G Yön/12.md.)

    Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu

    Öğrencinin

    1. T.C. Kimlik No'su :

    .

    2. Adı ve soyadı : ..............................................................................................

    3. Baba adı : .....................................................................................................

    4. Ana adı

    .

    5. Doğum yeri ve tarihi (gün-ay-yıl): ..................................................................

    6. Başvuruda bulunanın öğrenciye yakınlığı : ...................................................

    7. Yurt dışında öğrenim gördüğü ülke : ............................................................

    8. Öğrenci bu ülkeye gitmeden önce Türkiye'de öğrenim gördü mü?

    Evet 5 Hayır 5

    9. Cevabınız evet ise, adı geçenin son olarak bitirdiği okul veya ayrıldığı okul ve sınıfı gösterir belge: ..........................................................................................................................

    .........................................................................................................................

    10. Yurt dışında okuduğu okullar ve bu okullarda geçen öğrenim süresi (Yıl olarak) :

    a) ........................................... ........................

    b) ........................................... ........................

    c) ........................................... ........................

    d) ........................................... ........................

    11. Daha önce denklik belgesi alınmış ise :

    a. Denklik belgesini veren kurum: ..........................................................

    ...................................................................................................................

    b. Denklik belgesinin tarihi ve sayısı: ........................./.............................

    Yukarıdaki bilgilerin ve ekte sunduğum belgelerin doğruluğunu, sorumluluğun bana ait olduğunu beyan ve arz ederim.

    ./

    ./

    .

    ADRES :

       İMZA

       Adı Soyadı

    EKLER:

    EK-1

    EK-2

    EK-3

    EK-4

    Mevzuat Kanunlar