İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 05/03/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25393

    BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 -Bu Yönetmelik, işyerlerinde işçiler için tehlikeli olan tesis ve tertiplerin veya makine ve cihazların ne şekilde işletilmekten alıkonulacağı ve bunların ne şekilde yeniden işletilmelerine izin verilebileceği, işyerinin kapatılması ve açılması, işin durdurulmasına veya işyerinin kapatılmasına karar verilinceye kadar acil hallerde alınacak önlemlere ilişkin hususlar ile komisyonda görev yapacak işçi ve işveren temsilcilerinin nitelikleri, seçimi, komisyonun çalışma şekil ve esaslarını belirler.

    Kapsam

    Madde 2 -Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 -Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 79 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 -Bu Yönetmelikte geçen;

    Bölge Müdürlüğü: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü,

    Müfettiş: İşyerlerini, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili iş müfettişini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Komisyonun Kuruluşu ve Çalışma Esasları

    Komisyonun Kuruluşu

    Madde 5 -İşyerlerinde işin durdurulmasına ve işyerinin kapatılmasına karar vermeye yetkili komisyon, iki müfettiş ve bölge müdürü ile bir işçi ve bir işveren temsilcisinden oluşur.

    Komisyona katılacak müfettişlerden biri, işin durdurulmasını veya işyerinin kapatılmasını teklif eden müfettiştir. Komisyona kıdemli müfettiş başkanlık eder.

    Komisyona işçi temsilcisi olarak, bölge müdürlüğü görev alanı içinde her işkolu için, kendisine mensup işçi sayısı en yüksek olan işçi sendikaları konfederasyonu yönetim kurulunca bir asil, bir yedek üye seçilir. Konfederasyonca bu Yönetmelikte belirlenen süreler içinde seçim yapılmadığı takdirde, işkolunda en çok üyeye sahip işçi sendikası yönetim kurulunca bir asil, bir yedek üye seçilir. İşçi sendikaları konfederasyonu veya işçi sendikasınca seçim yapılmaması veya seçilen üyenin ya da yedeğinin komisyona katılmaması halinde, işyerinde çalışan işçiler arasından, işçilerce seçilen temsilci, komisyona üye olarak katılabilir.

    İşveren temsilcisi olarak, her işkolu için, kendisine mensup işveren sayısı en yüksek olan işveren sendikaları konfederasyonu yönetim kurulunca bir asil, bir yedek üye seçilir. Konfederasyonca bu Yönetmelikle belirlenen süreler içinde seçim yapılmadığı takdirde, işkolunda en yüksek üyeye sahip işveren sendikası yönetim kurulunca, bir asil, bir yedek üye seçilir. İşveren sendikaları konfederasyonu veya sendikasınca seçim yapılmaması veya seçilen üyenin veya yedeğinin komisyona katılmaması halinde, işveren veya vekili komisyona üye olarak katılabilir.

    Süreler

    Madde 6 -İşçi ve işveren temsilcilerinin görev süreleri iki yıldır. Sürenin bitiminden itibaren altı iş günü içinde seçilen asil ve yedek temsilciler bölge müdürlüklerine bildirilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Seçilenlerin göreve başlamasına kadar eski temsilcilerin görevleri devam eder.

    İşçi ve işveren temsilcilerinden ölüm, çekilme gibi sebeplerle ayrılanların yerlerini yedekleri alır. Yedekleri yoksa, bölge müdürünce yapılacak bildirim üzerine altı iş günü içinde yenileri seçilir.

    Süresinin bitiminden önce görevinden ayrılanların yerlerine gelenler ayrılanların sürelerini tamamlarlar.

    Komisyonun Toplantıya Çağrılması

    Madde 7 -Müfettiş, işin kısmen veya tamamen durdurulmasını, işyerinin kısmen veya tamamen kapatılmasını gerektiren bir durumun varlığını raporla bildirirse, bölge müdürü, (Ek ibare:28/10/2010 - 27743 S.R.G Yön\1.mad) raporun kendisine intikalinden itibaren üç iş günü içerisinde toplanmak üzere komisyonu yazılı olarak toplantıya çağırır.

    Çağrı yazısında toplantının günü, saati, yeri ve işin durdurulmasını veya işyerinin kapatılmasını gerektiren sebepler belirtilir.

    Ayrıca toplantının günü, saati, yeri ve işin durdurulmasını veya işyerinin kapatılmasını gerektiren sebepler işverene de bildirilir.

    Toplantı

    Madde 8 -Komisyon toplantılarına müfettişlerin ve bölge müdürünün katılması mecburidir.

    İşçi veya işveren temsilcilerinin veya yedeklerinin katılmaması, komisyonun toplanmasını ve karar almasını engellemez.

    Kararlar,

    Madde 9 -Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Kararların gerekçeli yazılması ve toplantıya katılanlarca imzalanması gerekir.

    İşin kısmen veya tamamen durdurulmasına, işyerinin kapatılmasına karar verildiği sırada, işveren, durdurma veya kapatma sebeplerini gidermek için çalışma talebinde bulunursa, çalışmaya izin verildiği, gerekirse süre de belirlenerek, işin durdurulmasına veya kapatılmasına dair karara yazılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması

    Durdurma ve Kapatma

    Madde 10 -Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, makine ve cihazlarında, çalışma metot ve şekillerinde, işçilerinin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, tehlike giderilinceye kadar, komisyonca, tehlikenin niteliğine göre, işin kısmen veya tamamen durdurulmasına ya da işyerinin kapatılmasına karar verilir.

    Karar işverene tebliğ edilir.

    Durdurma Kararının Uygulanması

    Madde 11 -İş, gerekirse güvenlik kuvvetlerinin de yardımıyla müfettişçe, komisyon kararına uygun olarak (Ek ibare:28/10/2010 - 27743 S.R.G Yön\2.mad) en geç komisyon kararının alındığı günü takip eden gün içerisinde durdurulur; durdurulan bölüm mühürlenir.

    9 uncu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen hallerde çalışma yapılacak yerler mühürlenmez.

    Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Durdurmayla ilgili belgeler bölge müdürlüğünde saklanır.

    Mühürlerin Geçici Olarak Kaldırılması

    Madde 12 -İşveren, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin geçici olarak kaldırılması talebini dilekçeyle bölge müdürlüğüne iletir. Talep üzerine toplanan komisyon, gerekirse süre de belirleyerek mühürlerin kaldırılmasına karar verir, mühürler müfettişçe sökülür.

    Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. İlgili belgeler bölge müdürlüğünde saklanır.

    Durdurma Kararının Kaldırılması

    Madde 13 - (Değişik fıkra:28/10/2010 - 27743 S.R.G Yön\3.mad) İşverence, işin durdurulmasına sebep olan ve çalışanların yaşamı için tehlikeli olduğu belirtilen hususların giderildiğine dair bölge müdürlüğüne yapılan bildirim en geç ertesi gün mesai bitimine kadar ilgili iş teftiş grup başkanlığına intikal ettirilir. İş teftiş grup başkanlığı en geç üç iş günü içerisinde başvuruyu inceler. İnceleme sonucu düzenlenen raporda, durdurma kararına neden olan noksanlıkların giderildiğinin belirtilmesi halinde, komisyon, müfettiş raporunun bölge müdürlüğüne intikalinden itibaren iki iş günü içerisinde durdurma kararının kaldırılmasına veya sürdürülmesine karar verir.

    Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Durdurmayla ilgili belgeler bölge müdürlüğünde saklanır.

    Kapatma Kararının Uygulanması

    Madde 14 - (Değişik fıkra:28/10/2010 - 27743 S.R.G Yön\4.mad) Bölge müdürü, kapatma kararını en geç komisyon kararının alındığı günü takip eden gün içerisinde bir yazıyla iş yerinin bağlı bulunduğu mülki amire gönderir. Mülki amirin emri üzerine, güvenlik kuvvetlerince, çalışmadan alıkonulacak tedbirler en geç bölge müdürlüğünden gelen yazının mülki amirliğe ulaşmasını takip eden gün içerisinde alınarak iş yeri kapatılır ve mühürlenir.

    9 uncu maddenin son bendinde öngörülen hallerde çalışma yapılacak yerler mühürlenmez.

    Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bölge müdürlüğüne gönderilir.

    İşyerinin Geçici Olarak Açılması

    Madde 15 -İşverenin, kapatma sebeplerini gidermek amacıyla yapacağı çalışmalar için işyerinin açılmasını bölge müdüründen yazılı olarak istemesi halinde, talep mülki amire intikal ettirilir. Mülki amirce verilecek emir üzerine, üretim yapılmamak şartıyla güvenlik kuvvetlerince işyeri geçici olarak açılır.

    Kapatılan İşyerinin Açılması

    Madde 16 - (Değişik fıkra:28/10/2010 - 27743 S.R.G Yön\5.mad) İşverence, işyerinin kapatılmasına sebep olan ve çalışanların yaşamı için tehlikeli olduğu belirtilen hususların giderildiğine dair bölge müdürlüğüne yapılan bildirim en geç ertesi gün mesai bitimine kadar ilgili iş teftiş grup başkanlığına intikal ettirilir. İş teftiş grup başkanlığı en geç üç iş günü içerisinde başvuruyu inceler. İnceleme sonucu düzenlenen raporda, kapatma kararına neden olan noksanlıkların giderildiğinin belirtilmesi halinde, komisyon, müfettiş raporunun bölge müdürlüğüne intikalinden itibaren iki iş günü içerisinde kapatma kararının kaldırılmasına veya sürdürülmesine karar verir. Karar işverene tebliğ edilir ve mülki amire bildirilir.

    Kapatma kararının kaldırılması durumunda, mülki amirin emri üzerine, güvenlik kuvvetlerince mühür sökülerek işyeri açılır. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bölge müdürlüğüne gönderilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Acil Haller

    Acil Hallerde Yapılacak İşlemler

    Madde 17 - (Değişik fıkra:28/10/2010 - 27743 S.R.G Yön\6.mad) Çalışanların hayatı için tehlikeli olan husus, işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek nitelikte ise, müfettişçe durumu ve alınması gereken tedbirlerin niteliğini belirten bir rapor düzenlenir, birer örneği teftiş tarihini takip eden gün içerisinde mülki amire, teftiş tarihini takip eden iş günü içerisinde bölge müdürüne ve işverene verilir.

    (Değişik fıkra:28/10/2010 - 27743 S.R.G Yön\6.mad) Mülki amirin emriyle güvenlik kuvvetlerince tehlikeyi giderecek tedbirler alınır. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve müfettiş raporunun mülki amirliğe intikalinden itibaren bir gün içerisinde bölge müdürlüğüne gönderilir.

    Bölge müdürü, komisyonu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre işlem yapılmak üzere derhal toplantıya çağırır.

    Durum, müfettişçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM:Geçici ve Son Hükümler

    İlamların Yerine Getirilmesi

    Madde 18 -Durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde altı iş günü içinde itiraz hakkı vardır.

    İş mahkemesine itiraz, işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının uygulanmasını durdurmaz.

    Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir.

    İş mahkemelerinin işin durdurulması kararlarının kaldırılmasına dair kararları bölge müdürünce yerine getirilir; işyerinin kapatılması kararlarının kaldırılmasına dair kararları ise, bölge müdürlüğünce mülki amire intikal ettirilir. Mülki amirin emriyle işyeri güvenlik kuvvetlerince açılır.

    Bunlara dair tutanaklar bölge müdürlüğünde saklanır.

    Geçici Madde 1 - İşçi ve işveren kuruluşları, 5 inci maddede öngörülen temsilci seçimlerini, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği günü takip eden 90 gün içinde yapmak ve ilgili bölge müdürlüklerine bildirmek mecburiyetindedirler.

    Bakanlar Kurulunun 26/4/1987 tarihli ve 87/11798 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuş olan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Tüzük hükümlerine göre seçilmiş olan işçi ve işveren kuruluşları temsilcileri yeni seçim yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler.

    Yürürlük

    Madde 19 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 20 -Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar